Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-17)

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-17)

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2019/17)

Ticaret Bakanlığından:29.12.2018 tarih ve 30640 Sayılı 2. Mükerrer R.G.

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, Ek-1Ek-2 ve Ek-3’te yer alan listeler kapsamı kimyasal maddelerin ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.

(2) Ek-1’de yer alan listede kayıtlı eşyanın ithalatı yasaktır. Ancak söz konusu listede yer alan eşyanın araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla, Ek-4’te belirtilen Kimyasal Silahlar Sözleşmesine taraf ülkelerden yapılacak ithalatı izne tabidir. Buna ilişkin başvurular, ilgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne yapılır.  İthaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

(3) Ek-2’de yer alan listede kayıtlı eşyanın Ek-4’te yer almayan ülkelerden ithalatı yasaktır.

(4) Ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın Ek-4’te belirtilen ülkelerden yapılacak ithalatı  ile Ek-3’de yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün iznine tabidir.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 2 – (1) Ek-1, Ek-2ve Ek-3’de yer alan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince izin belgesi aranır.

(2) İzin belgesine ilişkin başvurular Ek-5’te yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne yapılır.

İzin belgesine ilişkin işlemler

MADDE 3 – (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce verilen izin belgelerinin birer örneği ilgili kuruluşlara gönderilir.

Devir işlemleri

MADDE 4 – (1) İthal edilen Ek-1 ve Ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri halinde firmalar tarafından Ticaret Bakanlığı bilgilendirilir.

İzin belgelerinin geçerliliği ve değişiklik koşulları

MADDE 5 – (1) İzin belgeleri düzenlendiği takvim yılı içinde geçerlidir. Ek-2 ve Ek-3’de yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen izin belgelerine ilişkin süre uzatım talepleri Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan eşya için düzenlenen izin belgelerinin süresi üç aydır ve bu süre uzatılamaz. Bu belgedeki her türlü değişiklik, yeni belge alınmasını gerektirir.

(3) Ek-2 ve Ek-3’deyer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen izin belgelerinde ilgilinin talebi halinde uygun görülen değişiklikler Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce belge üzerinde yapılabilir. Ancak firma değişikliği talebi kabul edilmez.

Elektronik ortamda başvuru

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında elektronik ortamda yapılacak başvurular için yetkilendirilme işlemlerine dair usul ve esaslar 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde düzenlenir.

Atıflar

MADDE 7 – (1)31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)’ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibariyle bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

Ek-1

 

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İTHALATI İZNE TABİ OLAN EŞYA LİSTESİ

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CAS Numarası
2921.19.99.00.33 HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) 538-07-8
2921.19.99.00.34 HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin) 51-75-2
2921.19.99.00.35 HN 3 (tris (2-kloretil) amin) 555-77-1
2930.90.98.90.17 Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür) 505-60-2
2930.90.98.90.18 Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan) 3563-36-8
2930.90.98.90.21 O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter) 63918-89-8
2930.90.98.90.22 2-Kloretil klormetil sülfür 2625-76-5
2930.90.98.90.24 Bis (2-kloretiltiyo) metan 63869-13-6
2930.90.98.90.25 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan 63905-10-2
2930.90.98.90.26 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan 142868-93-7
2930.90.98.90.45 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan 142868-94-8
2930.90.98.90.46 Bis (2-kloretiltiyometil) eter 63918-90-1
2930.90.98.90.47 O-Etil S-2- diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat 50782-69-9
2930.90.98.90.49 Diğerleri  
2931.39.20.00.00 Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür) 676-99-3
2931.39.90.00.14 Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate) 107-44-08
2931.39.90.00.15 Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate) 96-64-0
2931.39.90.00.19 Diğerleri  
2931.39.90.00.21 Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat) 77-81-6
2931.39.90.00.29 Diğerleri  
2931.90.00.90.31 Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin) 541-25-3
2931.90.00.90.32 Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin) 40334-69-8
2931.90.00.90.33 Levizit 3 (tris  (2-klorvinil) Arsin) 40334-70-1
2931.39.90.00.35 Alkil (metil, etil, n-propil veya isopropil) fosfonil diflorürler  
2931.39.90.00.36 O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit 57856-11-8
2931.39.90.00.39 Diğerleri  
2931.39.90.00.41 Klor sarin (CR)(O-isopropil metil fosfonokloridat) 1445-76-7
2931.39.90.00.42 Klor soman (CS)(O-pinakolil metil fosfonokloridat) 7040-57-5
3002.90.90.00.11 Saksitoksin 35523-89-8
3002.90.90.00.12 Risin 9009-86-3
3824.99.92.00.16 Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar  
3824.99.92.00.17 Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren karışımlar  
3824.99.92.00.18 Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonothioates ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar  
3824.99.92.00.21 Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-difluorides içeren karışımlar  
3824.99.92.00.22 Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar  

 

 

 

 

 

Ek-2

 

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İTHALATI İZNE TABİ OLAN EŞYA LİSTESİ

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CAS Numarası
2812.19.90.00.00 Diğerleri 7784-34-1
2903.39.39.00.11 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene 382-21-8
2905.19.00.90.15 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol) 464-07-3
2918.17.00.00.00 2,2-Difenil-2- hidroksi asetik asit (benzilik asit) 76-93-7
2921.12.00.00.00 2-(N,N-dimetilamino) etilklorür hidroklorür 4584-46-7
2921.13.00.00.00 2-(N,N-dietilamino) etilklorür hidroklorür 869-24-9
2921.14.00.00.00 2-(N,N-diizopropilamino) etilklorür hidroklorür 4261-68-1
2921.19.99.00.41 N,N – Diizopropilaminoetil – 2 – klorür 96-79-7
2921.19.99.00.49 Diğerleri  
2922.18.00.00.00 2-(N,N-diizopropilamino) ethanol 96-80-0
2922.19.00.00.17 N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları  
2922.19.00.00.19 Diğerleri  
2929.90.00.00.15 N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidic dihalides  
2929.90.00.00.16 Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  N,N-dialkyl (methyl,ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates  
2930.60.00.00.00 2-(N,N-dietilamino) etanetiyol 100-38-9
2930.70.00.00.00 Bis (2-hidroksietil)sülfür (thiyodiglikol (INN)) 111-48-8
2930.90.98.90.32 N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları  
2930.90.98.90.51 o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları 78-53-5
2930.90.98.90.61 Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)  
2931.31.00.00.00 Dimetil metil fosfanat 756-79-6
2931.32.00.00.00 Dimetil propilfosfanat 18755-43-6
2931.33.00.00.00 Dietil etilfosfonat 78-38-6
2931.34.00.00.00 Sodyum 3-(trihidroksisilil) propil metil fosfanat 84962-98-1
2931.35.00.00.00 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit 68957-94-8
2931.36.00.00.00 (5- Etil-2- metil-2- oksido- 1,3,2- dioksafosfinan-5-il) metil metil metilfosfonat 41203-81-0
2931.37.00.00.00 Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil] metilfosfanat 42595-45-9
2931.38.00.00.00 Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil) ure (1:1) 84402-58-4
2931.39.30.00.00 Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür) 676-97-1
2931.39.90.00.51 Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)  
2931.39.90.00.62 Fosfonik asit, metil-poliglikol ester 294675-51-7
2933.39.99.00.16 3 – Quinüklidinil benzilat 6581-06-2
2933.39.99.00.17 Quinüklidin-3-ol 1619-34-7
3824.91.00.00.00 Esas olarak 5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-yl metil metil metilfosfonat ve bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2- dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat içeren karışımlar ve müstahzarlar 170836-68-7
3824.99.86.00.00 Çoğunlukla dimetil metilfosfonat, oksiran ve difosfor pentaoksit içeren karışımlar 70715-06-9
3824.99.92.00.23 Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidic dihalides içeren karışımlar  
3824.99.92.00.24 Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren karışımlar  
3824.99.92.00.25 Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar  
3824.99.92.00.26 Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino-ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar  
3824.99.92.00.29 Diğerleri  
3824.99.92.00.31 Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar  
3824.99.92.00.32 Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar  

 

 

Ek-3

 

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İTHALATI İZNETABİ OLAN EŞYA LİSTESİ

G.T.İ.P. EşyanınTanımı CAS Numarası
2811.12.00.00.00 Hidrojensiyanür (hidrosiyonikasit) 74-90-8
2812.11.00.00.00 Fosgen (karbonildiklorür) 75-44-5
2812.12.00.00.00 Fosforoksiklorür 10025-87-3
2812.13.00.00.00 Fosfortriklorür 7719-12-2
2812.14.00.00.00 Fosforpentaklorür 10026-13-8
2812.15.00.00.00 Sülfürmonoklorür 10025-67-9
2812.16.00.00.00 Sülfür di klorür 10545-99-0
2812.17.00.00.00 Tionilklorür 7719-09-7
2853.10.00.00.00 Siyanojenklorür (klorsiyan) 506-77-4
2904.91.00.00.00 Trikloronitrometan (klorpikrin) 76-06-2
2920.21.00.00.00 Dimetilfosfit 868-85-9
2920.22.00.00.00 Dietilfosfit 762-04-9
2920.23.00.00.00 Trimetilfosfit 121-45-9
2920.24.00.00.00 Trietilfosfit 122-52-1
2922.15.00.00.00 Trietanolamin 102-71-6
2922.17.00.00.00 Metildietanolaminveetildietanolamin

139-87-7

105-59-9

 

Ek-4

 

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

A.B.D HAİTİ NİJERYA
AFGANİSTAN HIRVATİSTAN NAURU
ALMANYA HİNDİSTAN ORTA AFRİKA CUM.
ANDORRA HOLLANDA ÖZBEKİSTAN
ANGOLA HONDURAS PAKİSTAN
ANTİGUA VE BARBUDA İRAN PALAU
ARJANTİN IRAK PANAMA
ARNAVUTLUK İRLANDA PAPUA YENİ GİNE
AVUSTRALYA İSPANYA PARAGUAY
AVUSTURYA İSVEÇ PERU
AZERBAYCAN İSVİÇRE POLONYA
BAHAMALAR İTALYA PORTEKİZ
BAHREYN İZLANDA ROMANYA
BANGLADEŞ JAMEİKA RUANDA
BARBADOS JAPONYA RUSYA FED.
BELÇİKA KAMBOÇYA SAİNT LUCİA
BELİZE KAMERUN SAİNT VİNCENT AND THE GRENADİNES
BENİN KANADA SAMOA
BEYAZ RUSYA KARADAĞ SANMARİNO
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ KATAR SAO TOME AND PRINCIPE
BHUTAN KAZAKİSTAN SENEGAL
BOLİVYA KENYA SEYŞEL ADALARI
BOSNA-HERSEK KIRGIZİSTAN SIRBİSTAN
BOTSVANA KİRİBATİ SİERRA LEONE
BREZİLYA KOLOMBİYA SİNGAPUR
BRUNEİ KONGO CUMHURİYETİ SLOVAKYA
BULGARİSTAN KONGO DEM. CUM. SLOVENYA
BURKİNO FASO KORE CUMHURİYETİ SRİ LANKA
BURUNDİ KOSTA RİKA ST KİTTS AND NEVİS
BÜYÜK BRİTANYA BİRLEŞİK KRALLIĞI VE KUZEY İRLANDA KÜBA SOLOMON ADALARI
CAPE VERDE KUVEYT SOMALİ
CEZAYİR LAO DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ SUDAN
CİBUTİ LESOTHO SURİNAM
COOK ADALARI LETONYA SURİYE
COMOROS LİBERYA SUUDİ ARABİSTAN
ÇAD LİBYA SVAZİLAND
ÇEK CUMHURİYETİ LİHTENŞTAYN ŞİLİ
ÇİN LİTVANYA TACİKİSTAN
DANİMARKA LÜBNAN TANZANYA BİRLEŞİK CUM.
DOMİNİK LÜKSEMBURG TAYLAND
DOMİNİK CUMHURİYETİ MACARİSTAN TIMOR LESTE
EKVATOR MADAGASKAR TOGO
EKVATORAL GİNE MAKEDONYA TONGA
EL SALVADOR MALAVİ TRİNİDAD VE TOBAGO
ENDONEZYA MALDİVLER TUNUS
ESTONYA MALEZYA TUVALU
ERİTRE MALTA TÜRKMENİSTAN
ETİYOPYA MALİ UGANDA
FAS MARSHALL ADALARI UKRAYNA
FRANSA GÜRCİSTAN UMMAN
FİJİ MAURİTUS URUGUAY
FİLDİŞİ SAHİLİ MEKSİKA NİJER
FİLİPİNLER MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ VANUATU
FİNLANDİYA MOĞOLİSTAN NİKARAGUA
GABON MOLDOVA CUM. ÜRDÜN
GAMBİA MONAKO VATİKAN
GANA MORİTANYA VENEZUELA
GİNE MOZAMBİK VİETNAM
GİNE-BİSSAU MYANMAR YEMEN
GRENADA NAMİBİA YENİ ZELANDA
GUATEMALA NEPAL YUNANİSTAN
GUYANA NORVEÇ ZAMBİA
GÜNEY AFRİKA NİUE ZİMBABVE
     

 

 

 

Ek-5

 

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN MÜRACAAT FORMU

 

   
   
G.T.İ.P:  
Madde ismi:  
Kimyasalın adı, açık formülü ve CAS numarası (Chemical Abstracts Service Registry Number):  
Hangi listede yer aldığı:  
İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks numarası, e-posta adresi ve Ankara irtibat telefonu (varsa):  
İhracatçı firmanın unvanı, adresi:  
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası:  
Eşyanın kullanılacağı yer:  
Eşyanın miktarı:  
Talep konusu maddenin toplam miktar içindeki saflık oranı  (%):  
Eşyanın menşe ülkesi:  
Eşyanın sevk ülkesi:  
Eşyanın giriş gümrüğü:  
   
 

Firma Unvanı

Yetkili İmza

   
   
   
 

 

Aranacak Diğer Belgeler

 

  • Dilekçe
  • Proforma fatura (miktar ağırlık birimi olarak belirtilir.)
  • İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge (Ek-2 ve Ek-3’de yer alan liste kapsamı eşyalar hariç)
  • Ek-1’deyer alan liste kapsamı eşyanın ithalatında, kullanım amaçlarını gösterir ilgili kurumlardan alınacak belgeler
  • Ek-1 ve Ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatında, bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tasdikli kapasite raporu
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}