İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2006-30 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2006-30 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/30)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 08.09.2018 tarihli ve 30529 sayılı R.G.

MADDE 1 – 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30)’in 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Yukarıdaki maddelerde yer alan hususlar çerçevesinde, önlemlerin etkisiz kılındığı tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile yürürlüğe konulan ve 21/1/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) uyarınca nihai gözden geçirme soruşturması ile değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti menşeli mezkur Tebliğler konusu eşya için uygulanan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Menşe/Çıkış Ülkesi

Üreticiler

110 gr/m2 ağırlığının üstü için önlem oranları (CIF%)

110 gr/m2 ağırlığı ve altı için önlem oranları (CIF%)

Filipinler Tüm üretici/ihracatçılar

70,44%

21,13%

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2002/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/3) uyarınca nihai gözden geçirme soruşturması ile değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) Gümrük idareleri, 11 inci maddede belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında tabloda belirtilen menşe/çıkış ülkesi için gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}