İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/5)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/5)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/5)

Ticaret Bakanlığından: 11.02.2022 tarih ve 31747 satılı R.G.

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2022 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süresi, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiştir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon NumarasıÖnlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya TanımıMenşe ÜlkeÖnlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve SayısıTebliğ NoÖnlemin Bitiş Tarihi
8207.50.60.00.00Delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden l işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlarÇin Halk Cumhuriyeti7/12/2016299112016/497/12/2021
8207.70.31.00.19Frezelemeye mahsus aletlerin l işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 4 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon NumarasıÖnlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya TanımıMenşe ÜlkeÖnlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve SayısıTebliğ NoÖnlemin Bitiş Tarihi

8413.40.00.00.008705.90.30.00.00

Beton PompalarıBeton Pompalama Taşıtları
Kore Cumhuriyeti12/7/2017
30122
2017/1812/7/2022
Çin Halk Cumhuriyeti
7411.10.10.00.00 7411.10.90.00.00Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borularYunanistanCumhuriyeti17/10/2017
30213
2017/2517/10/2022
5811.00
(5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00, 5811.00.00.93.00 hariç)
Kapitoneli MensucatÇin Halk Cumhuriyeti20/10/2017
30216
2017/2220/10/2022
2917.32.00.00.00Dioktil ortoftalatlar
(dioktil ftalat)
Kore Cumhuriyeti20/10/2017
30216
2017/2320/10/2022
2917.39.95.90.13Dioktil tereftalatKore Cumhuriyeti20/10/2017
30216
2017/2420/10/2022
7208.51.20.10.11Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar)Çin Halk Cumhuriyeti29/11/2017
30255
2017/3229/11/2022
7208.51.20.10.19
7208.51.20.90.11
7208.51.20.90.19
7208.90.80.10.11Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar ile genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar)
7208.90.80.10.12
7208.90.80.20.11
7208.90.80.20.12
7225.40.40.00.00
7225.99.00.00.10
7225.99.00.00.90
7211.13.00.11.00Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar)
7211.13.00.19.00
7211.14.00.21.12
7211.14.00.29.11
7211.14.00.29.12
4011.20.90Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar – yükleme endeksi 121`i geçenlerÇin Halk Cumhuriyeti2/12/2017
30258
2017/332/12/2022
4011.70.00.00.00Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.80.00.00.00Yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.90.00.00.00Diğerleri
7005.29DiğerleriRusya Federasyonu23/12/2017
30279
2017/3523/12/2022

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 5 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.

(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Ticaret Bakanlığının aşağıda yer alan KEP adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

(5) Başvuru, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat

(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai  gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}