İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2017-8 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2017-8 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:01.12.2017 tarihli 30257 sayılı R.G.

MADDE 1 – 28/5/2017 tarihli ve 30079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın İran İslam Cumhuriyeti dışında kalan tüm ülkeler için karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanların ile İran İslam Cumhuriyeti için birim gümrük kıymetine bakılmaksızın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti  (ABD Doları/Ton*)

3903.11.00.00.00

Genleşebilen

1.525

3903.19.00.00.00

Diğerleri

1.425

* Ton: BrütAğırlık”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun İran İslam Cumhuriyeti dışında kalan tüm ülkeler için Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerle birlikte, İran İslam Cumhuriyeti için Ek-3’te yer alan formlar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

“Ek-3: İRAN İSLAM CUMHURİYETİ İÇİN BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK DİĞER FORMLAR VE BELGELER

3A- İthalatçı Bilgi Formu

3B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu (3E’de belirtilen belgenin ibraz edilmesi durumunda aranmaz.)

3C- İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin fotokopisi. Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Söz konusu belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir. )

3D- Proforma fatura veya ticari faturanın sureti ( Proforma veya ticari faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CİF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)

3E- Kapasite Raporu Başvuru konusu eşya üretimde kullanılmak ve doğrudan yeniden satışı yapılmamak üzere ithal edilecekse, üretici firmanın geçerli kapasite raporunun aslı ya da noter veya ilgili Sanayi Odası tasdikli sureti. (Söz konusu belgeyi ibraz edemeyen firmalar Ek-3B’de yer alan İhracatçı – Üretici Bilgi Formunu ibraz etmek zorundadır.)

 

EK-3A: İTHALATÇI BİLGİ FORMU

I- Genel Bilgiler

Firmanıza ilişkin Bilgiler

  1. 1.   Firmanın tarihçesi ile üretimini ve/veya ticaretini yaptığı ürünler hakkında bilgi veriniz.
  2. 2.   Firmanız adına bu soru formuna ait cevapları hazırlayan yetkililerin ismi, unvanı ve irtibat bilgilerini belirtiniz.
  3. 3.   Firmanızın hissedarlarına ilişkin aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

TC KİMLİK NO ADI SOYADI HİSSE PAYI (%)
     
     
     
  1. 4.   Firmanızın ve/veya firma ortaklarınızın yurt içi ve yurt dışındaki ortaklıkları, iştirakleri bulunuyorsa, bunları her bir ortak için hisse paylarıyla belirtiniz.
  2. 5.   Serbest Bölgelerde faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa, hangi ürünleri üretmekte veya hangi ürünlerin ticaretini yapmaktasınız? Üretim faaliyetiniz var ise üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir ve ürünler itibariyle firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?
  3. 6.   Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altında depoları bulunmakta mıdır? Var ise, bu depoların alanı (m2) ne kadardır? Depoların adreslerini belirtiniz? İşletmesi ve/veya mülkiyeti başka firmada olan depoları kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise depoların isim ve adreslerini belirtiniz. Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında kullandığınız deponuz var mıdır?
  4. 7.   Firmanızın son takvim yılı itibariyle en büyük 5 müşterisini ve bu müşterilerin yaklaşık paylarını belirtiniz.

İthalata İlişkin Bilgiler

  1. 8.   İthalat yapma sebebiniz ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebepleriniz nelerdir?
  2. 9.   Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile ithalat/iş geliştirme süreciniz ne zaman ve nasıl başlayıp devam etmiştir?

10. Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar tarafınızca ziyaret edildi mi? Eğer ziyaret ettiyseniz, en son ne zaman ziyaret ettiniz?

11.Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile akreditifli mi çalışıyorsunuz? Değil ise, malın kalitesi ve teslimi gibi hususlarda hangi ticari güvenceler mevcuttur?

Başvuru Konusu Ürüne İlişkin Bilgiler

12. Başvuru konusu ürünün tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, kullanım alanları hakkında bilgi veriniz. (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür vs. belgeleri ekleyiniz.)

13. Başvuru konusu ürünün üretim sürecine ilişkin bilgi veriniz.

14. Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vs. gibi yasal prosedürler ile zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar varsa belirtiniz. Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?

15. Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.

16. Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir?

17. Başvuru konusu ürüne ilişkin fiyat bilgilerini sağlayınız ve yerli üretilenler ile ithal ürünlerin fiyat karşılaştırmasını yapınız.

18. Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.

 

Ekonomik Göstergelere İlişkin Bilgiler

19. Firmanız gözetime tabi ürünün alım satımını yapan TACİR FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge tablosunu doldurunuz.

II-Tacir İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

 

 

 

 

 

Göstergeler*  

YIL**

Birim 20.. 20.. 20..

I-Tek Ürüne İlişkin Bilgiler

Yurt İçi Satışlar Miktar (b)      
Değer (TL) (c)      
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)      
Değer (TL) (e)      
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (f)=(c+e)      
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)      
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)      
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)      
Faaliyet Kârı (Olağan Kâr) Değer (TL)(k)=(f-j)      
Stoklar Miktar (1)      
Değer (TL)      

II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler

Toplam Özsermaye Değer (TL)      
Toplam Net Ciro Değer (TL) (n)      
Toplam Amortisman Gideri Değer (TL) (o)      
Faaliyet Dışı Gelir/Gider (Net) Değer (TL)      
Toplam Olağan Faaliyet Kârı Değer (TL)      
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)      
İstihdam Direkt İşçi Sayısı (m)      
Aylık Brüt İşçi Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay)      
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ONAYI***:  

*Tablonun ilk kısmı firmanın satışını yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

* *Son 3 yıl için doldurulacaktır.

***Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

 

20. Firmanız ÜRETİCİ FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge tablosunu doldurunuz.

III-Üretici İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

 

Göstergeler* Birim

YILLAR**

 

 

 

 

20..

20..

20..

I-Tek Ürüne İlişkin Bilgiler

Üretim Miktar (a)    

 

 

Değer (TL)      

Şirket İçi Transfer ve Dikey

Kullanım

Miktar      
Değer (TL)      
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)      

 

 

Değer (TL) (c)      
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)      

 

 

Değer (TL) (e)      
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (f)=(c+e)      
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (g)      
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)      
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)      
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)      
Olağan Faaliyet Kârı Değer (TL) (k)=(f-j)      

Stoklar

 

 

Miktar (1)      
Değer (TL)      

Kapasite ve KKO

 

 

Kapasite (Miktar/Yıl)      
KKO %      

Amortisman Giderleri

 

 

Değer (TL)      
p=(o)*[(f)/(n)]

 

 

 

 

 

 

II-Firma Geneline İlişkin Bilgiler

Toplam Öz sermaye Değer (TL)      
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (n)      
Toplam Amortisman Gideri Değer (TL) (o)      
Faaliyet dışı gelir/gider (Net) Değer (TL)      
Olağan Faaliyet Kârı Değer (TL)      
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)      
İstihdam Direk İşçi sayısı (m)      
Verimlilik Üretim/Kişi (a/m)      
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ONAYI***:  

*Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

**Son 3yıl için doldurulacaktır.

***Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

 

EK-3B: İHRACATÇI – ÜRETİCİ BİLGİ FORMU

ANNEX-3B: (EXPORTER – PRODUCER INFORMATION FORM)

Bu form beş bölümden oluşmakta ve ihracatçı firmaya, üretici firmaya ve ilgili ürüne ilişkin bilgiler içermektedir. Bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğruluğu, ilgili ülkedeki resmi bir kurum tarafından onaylanacaktır.Formun tüm sayfalarında, üretici firmanın ve resmi kurumun yetkililerinin imzası bulunacaktır. Ayrıca, resmi kurum yetkilisinin imzası Türk Konsolosluğu tarafından onaylanacaktır. Üretici firmanın beyanı, resmi kurumun içerik onayı ve Türk Konsolosluğu imza onayı Bölüm 5’te yer alacaktır.

(This form consists of fıve seetions and contains information with regard to the exporter company, the producer company and the product concerned. The accuracv of the content of information in this form shall be approved bv an official bodv in the related country. All the pages of the form shall include the signatures of the authorized persons in the producer company and the official body. Also, the signature of the official body’s authorized person shall be approved bv the Apostille of the Turkish Consulate. The producer company’s declaration, the official body’s approval of the related content, and the Turkish Consulate’s Apostille shall appear in Section V.)

 

 

I- İHRACATÇI FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT THE EXPORTER COMPANY)

  Unvan (Title)  
  Adres (Address)  
  Telefon (Telephone)  
  Faks (Fax)  
  E-posta (E-mail)  
 

İhracatçı Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine ilişkin Bilgiler

(Information With Regard to the Tax Authority the Exporter Company Is Registered To)

  Unvan (Title)  
  Adres (Address)  
  Telefon (Telephone)  
  Faks(Fax)  
  E-posta (E-mail)  
 

Kayıt Tarihi ve Numarası

(Registration Date and Reference Number)

 
 

İhracatçı Firma Hakkında Genel Bilgiler

(General information About the Exporter Company)

 

Kayıtlı Sermaye Miktarı

(Amount of Registered Capital)

 
  Toplam Ciro (Total Turnover)  
  Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)  
  Çalışan işçi Sayısı  (Number of Workers)  
  İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (Average Monthly Salary per Worker)  

II. ÜRETİCİ FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT THE PRODUCER COMPANY)

Unvan (Title)  
Adres (Address)  
Telefon (Telephone)  
Faks(Fax)  
E-posta (E-mail)  

Üretici Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler

(Information With Regard to the Tax Authority the Producer Company Is Registered To)

Unvan (Title)  
Adres (Address)
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}