İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2018-6

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2018-6

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/6)

Ekonomi Bakanlığından:16.05.2018 tarih ve 30423 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı gözetilmeksizin yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Brüt Kg)

8481.30.99.00.00 Diğerleri

15

8481.80.11.00.00 Karıştırıcı valfler

15

8481.80.19.00.01 Sensörlü olanlar

15

8481.80.19.00.09 Diğerleri

15

8481.80.19.00.12 Valfler

12

8481.80.39.00.00 Diğerleri

15

8481.80.81.00.00 Küresel ve konik valfler

12

8481.80.85.00.00 Kelebek valfler

12

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümündeki “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bakanlık tarafından 3 üncü maddede belirtilen başvuru ve başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin asılları, ayrıca yapılan incelemede eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde, ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belge düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan E-Posta adresine bildirimde bulunur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan E-Posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7 – (1) Gözetim Belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 8 – (1) 14/4/2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/6), 19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/8) ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 altıncı mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih:…/…/…

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

2180 Cad. No: 63 06520 Söğütözü /ANKARA

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6) çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza – Kaşe

Ad Soyad – Unvan

 

BAŞVURU SAYISI

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Firma Unvanı:
Vergi No/TC No: KEP Adresi:
Firma Türü: Sanayici-Eşyanın Kullanıcısı; Sanayici-Eşyanın Üreticisi; Geleneksel İthalatçı; Yeni İthalatçı, Diğer seçiniz. E-posta:
Adresi:
Telefon Numarası: Ankara İrtibat Tel: Faks:
Son iki yılda tahakkuk eden (Gelir/Kurumlar) Vergisi ………. TL ………. TL
Daha Önce İmza Sirküsü Verilmiş ise, Verilen Başvurunun Tarih ve Sayısı:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İthalatçıdan Farklı ise)

Adı Soyadı/Unvanı:
Vergi Numarası: T.C. Kimlik Numarası:
Adresi: E-posta:
Telefon Numarası: Faks:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Firma Unvanı:
Firma TR Kayıt No:
Adresi: Ülkesi:
Telefon Numarası: Faks:
E-Posta: İnternet sitesi:

YURT DIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER (Üreticiden Farklı ise)

Firma Unvanı:
Firma TR Kayıt No:
Adresi: Ülkesi:
Telefon Numarası: Faks:
E-Posta: İnternet sitesi:

İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

GTİP(12’li):
Tanımı:
Eşyanın Kullanım Amacı:
Menşe Ülke: Sevk Ülkesi: Teslim Şekli (FOB, CIF, Diğer):
Miktar (kg): FOB Değeri: Birim Fiyat CIF/(kg):
Miktar (adet): CIF Değeri: Birim Fiyat CIF/(adet):

 

 

Ek-2: BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK DİĞER FORMLAR VE BELGELER

2A- İthalatçı Bilgi Formu

2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu

2C- İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin fotokopisi. (Sadece Fiziki Başvuruda eklenir.) Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Söz konusu belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra isterse ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.)

2D-Proforma fatura veya ticari faturanın sureti (Proforma veya ticari faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)

EK-2A: İTHALATÇI BİLGİ FORMU

I- Genel Bilgiler

1. Firmanız hakkında aşağıda yer alan tabloları doldurunuz.

Firmanıza İlişkin Bilgiler

Firma Unvanı:
Vergi No:
Telefon: Faks:
E-posta:  
Adres:
Varsa, Depo m2 ve Adres:
Formu Dolduran Yetkilinin
Adı Soyadı: Unvanı:
Tel: E-posta:

Firmanızın hissedarları

TC Kimlik No Adı Soyadı Hisse payı (%)
     
     
     

Varsa, Firmanınız iştirakleri

Vergi No İştirak Edilen Firma Unvanı Firmanızın Hisse payı (%)
     
     
     

2. Firmanın tarihçesi ile üretimim ve/veya ticaretini yaptığı ürünler hakkında bilgi veriniz. İthalat yapma sebebiniz ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebeplerini belirtiniz.

3. Serbest Bölgelerde faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa, hangi ürünleri üretmekte veya hangi ürünlerin ticaretini yapmaktasınız? Üretim faaliyetiniz var ise üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir ve ürünler itibariyle firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?

4. Firmanızın son takvim yılı itibariyle en büyük 5 müşterisini ve bu müşterilerin yaklaşık paylarını belirtiniz.

Başvuru Konusu Ürüne İlişkin Biletler

5. Başvuru konusu ürünün tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, tipleri, kullanım alanları ve üretim süreci hakkında bilgi veriniz. (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür vs. belgeleri ekleyiniz.)

6. Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir? ( Kalite, fiyat, teknik özellik, diğer …) Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.

7. Başvuru konusu ürünün yerli ve ithal fiyatlarını belirtiniz. Yerli ve ithal üründe fiyatı belirleyen başlıca unsurlar nelerdir. ( Kalite, teknik özellik, vergiler, navlun ücretleri, diğer….)

8. Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vs. gibi yasal prosedürler ile zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar varsa belirtiniz. Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?

9. Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları ( Üretici/İthalatçı-Ana Dağıtıcı-Toptancı-Perakende-Tüketici) hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.

10. Firmanızın Defteri Kebirde yer alan “120 Alıcılar Hesabı” ile “320 Satıcılar Hesabı” cari ve bir önceki tam yıla ait hesap dökümünü iki ayrı liste halinde ibraz ediniz.

Ekonomik Göstergelere İlişkin Bilgiler

11. Firmanız gözetime tabi ürünün alım satımını yapan TACİR FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge tablosunu doldurunuz.

II- Tacir İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

 

 

 

 

Göstergeler*   YIL**
Birim 20.. 20.. | 20..
I- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)      
Değer (TL) (c)      
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)      
Değer (TL) (e)      
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (f)=(c+e)      
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (g)      
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)      
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)      
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)      
Faaliyet Kârı (Olağan Kâr) Değer (TL) (k)=(f-j)      
Stoklar Miktar (l)      
Değer (TL)      

II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler

Toplam Özsermaye Değer (TL)      
Toplam Net Ciro Değer (TL) (n)      
Toplam Amortisman Gideri Değer (TL) (o)      
Faaliyet Dışı Gelir/Gider (Net) Değer (TL)      
Toplam Olağan Faaliyet Kârı Değer (TL)      
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)      
İstihdam Direkt işçi Sayısı (m)      
Aylık Brüt İşçi Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay)      
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ONAYI***:  

*Tablonun ilk kısmı firmanın satışını yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

**Son 3 yıl için doldurulacaktır.

***Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

 

12. Firmanız ÜRETİCİ FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge tablosunu doldurunuz.

III- Üretici İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göstergeler* Birim YILLAR**
20.. 20.. 20..

I- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler

Üretim Miktar (a)      
Değer (TL)      
Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım Miktar      
Değer (TL)      
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)      
Değer (TL) (c)      
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)      
Değer (TL) (e)      
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (f)=(c+e)      
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (g)      
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)      
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)      
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)      
Olağan Faaliyet Kârı Değer (TL) (k)=(f-j)      
Stoklar Miktar (l)      
Değer (TL)      
Kapasite ve KKO Kapasite (Miktar/Yıl)      
KKO%      
Amortisman Giderleri Değer (TL)      
p=(o)*[(f)/(n)]
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Toplam Öz sermaye Değer (TL)      
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (n)      
Toplam Amortisman Gideri Değer (TL) (o)      
Faaliyet dışı gelir/gider (Net) Değer (TL)      
Olağan Faaliyet Kârı Değer (TL)      
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)      
İstihdam Direk İşçi sayısı (m)      
Verimlilik Üretim/Kişi (a/m)      
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ONAYI***:  

 

*Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

**Son 3 yıl için doldurulacaktır.

***Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

 

 

 

 

 

EK-2B: İHRACATÇI – ÜRETİCİ BİLGİ FORMU

ANNEX-2B: (EXPORTER – PRODUCER INFORMATION FORM)

Bu form beş bölümden oluşmakta ve ihracatçı firmaya, üretici firmaya ve ilgili ürüne ilişkin bilgiler içermektedir. Bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğruluğu, ilgili ülkedeki resmi bir kurum tarafından onaylanacaktır. Formun tüm sayfalarında, üretici firmanın ve resmi kurumun yetkililerinin imzası bulunacaktır. Ayrıca, resmi kurum yetkilisinin imzası Türk Konsolosluğu tarafından onaylanacaktır. Üretici firmanın beyanı, resmi kurumun içerik onayı ve Türk Konsolosluğu imza onayı Bölüm 5’te yer alacaktır.

(This form consists of five sections and contains information with regard to the exporter company, the producer company and the product concerned. The accuracy of the content of information in this form shall be approved by an official body in the related country. Ali the pages of the form shall include the signatures of the authorized persons in the producer company and the official body. Also, the signature of the official body’s authorized person shall be approved by the Apostille of the Turkish Consulate. The producer company’s declaration, the official body’s approval of the related content, and the Turkish Consulate’s Apostille shall appear in Section V.)

 

 

I. İHRACATÇI FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT THE EXPORTER COMPANY)

Unvan (Title)  
Adres (Address)  
Telefon (Telephone)  
Faks (Fax)  
E-posta (E-mail)

 

 

İhracatçı Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler

(Iformation With Regard to the Tax Authority the Exporter Company Is Registered To)

Unvan (Title)  
Adres (Address)  
Telefon (Telephone)  
Faks (Fax)  
E-posta (E-mail)  

Kayıt Tarihi ve Numarası

(Registration Date and Reference Number)

 

İhracatçı Firma Hakkında Genel Bilgiler

(General Iformation About the Exporter Company)

Kayıtlı Sermaye Miktarı

(Amount of Registered Capital)

 
Toplam Ciro (Total Turnover)  

Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz.

(Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)

 
Çalışan İşçi Sayısı (Number of Workers)  

İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret

(Average Monthly Salary per Worker)

 

II. ÜRETİCİ FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT THE PRODUCER COMPANY)

Unvan (Title)  
Adres (Address)  
Telefon (Telephone)  
Faks (Fax)  
E-posta (E-mail)

 

 

Üretici Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler

(Information With Regard to the Tax Authority the Producer Company Is Registered To)

 

Unvan (Title)  
Adres (Address)  
Telefon (Telephone)  
Faks (Fax)  
E-posta (E-mail)  

Kayıt Tarihi ve Numarası

(Registration Date and Reference Number)

 

Üretici Firma Hakkında Genel Bilgiler

(General Information About the Producer Company)

 

Üretime Başlangıç Tarihi

(Initiation Date of Production)

 

 

Üretim Kapsamı. Üretilen ürün çeşitlerini belirtiniz. Scope of production – Please Indicate the Items Produced.)

 

 
Üretim Lisansı. Lisans Sahibini Belirtiniz
(Production License. Please Indicate the Licensee.)
 

Kayıtlı Sermaye Miktarı

(Amount of Registered Capital)

 
Toplam Ciro (Total Turnover)  
Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)  

Yıllık Çalışma Günü Sayısı

(Number of Working Days per Year)

 

Haftalık Ortalama Çalışma Saati

(Average Working Hours per Week)

 

Çalışan işçi Sayısı

(Number of Workers Employed)

 

Üreticinin Sahip Olduğu Ulusal veya Uluslararası Kalite Belgelerini Belirtiniz.

(Please Indicate Any National or International Quality Certifıcates That the Producer Owns.)

 

 

İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret

(Average Monthly Salary per Worker)

 

III. ÜRETİCİ FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİ

(ECONOMIC INDICATORS OF THE PRODUCER COMPANY)

Göstergeler (Indicators)*

Birim (Unit)**

YILLAR (YEARS)***

20..

20..

20..

Toplam Kapasite (Production Capacity) Miktar (Quantity)      
Toplam Üretim (Total Production) Miktar (Quantity)      
Değer (Value)      

Toplam Yurt İçi Satışlar (Total Domestic Sales)

 

Miktar (Quantity)      
Değer (Value)      

Toplam İhracat (Total Exports)

 

 

Miktar (Quantity)      
Değer (Value)      

Dönem Sonu Stoklar (EndofPeriodStocks)

 

 

Miktar (Quantity)      
Değer (Value)      
İşçi Sayısı (Number of Workers Employed) Kişi (Persons)      

Ortalama Aylık Ücret

(Average Monthly Salary per Worker)

ABD Doları

(US Dollars)

     

Proforma Faturada Yer Alan Ürünlerin Üretim Tarihi

(Production Date of the Products In the Proforma Invoice)

Ay/Yıl (Month/Year)  

 

* Tablo, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

(The table shall be filled out separately for every product in the proforma invoice/invoice)

** Miktar birimleri (adet, kilogram vs.) ve değer birimleri (ABD Doları, yerel para birimi vs.) belirtilecektir.(Quantity units (pieces, kilograms etc.) and value units (USD, local currency etc.) shall be indicated.)

*** Tabloda son 3 yıla ilişkin bilgiler yer alacaktır. (The table shall include figures for the last 3 years.)

 

IV. İLGİLİ EŞYANIN BİRİM MALİYETİ

(UNIT COST OF THE PRODUCT CONCERNED)*

Ürünün Miktar Birimi, Kodu ve Tanımı

(Quantity Unit, Code and Description of the Product)

 

Bir Birim Ürün Üretimi İçin Maliyet Kalemleri

(Cost Items for One Unit of Production)

Girdi Miktarı

-kg, metre, vs.

(Quantity of input-kg., meters etc.)

Birim Girdi Fiyatı

(Unit price of input)

Birim Maliyet

(Unit cost)

DİREKT İLK MADDE VE MALZEMELER

(Direct Materials)

 

 

 

Hammadde 1 (Raw Material 1)      
Hammadde 2 (Raw Material 2)      
Hammadde (Raw Material…)      
DİREKT İŞÇİLİK (Direct Labor)      

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ (Production Overheads)

 

Yardımcı Madde 1

(Auxiliary Material 1)

     

Yardımcı Madde 2

(Auxiliary Material 2)

     

Yardımcı Madde…

(Auxiliary Material)

     

Dolaylı işçilik

(Indirect Labor)

     
Enerji (Energy)      
Paketleme (Packaging)      
Amortisman (Depreciation)      
Diğer (Other Overheads)      

Birim Ürün Üretim Sınai Maliyeti

(lndustrial Cost of Production per Unit)

     

Birim Ürün Satış ve Genel İdari Giderleri

(Selling, General and Administrative Expenses per Unit)

     

Birim Ürün Net Finansman Giderleri

(Net Financial Expenses per Unit)

     

Birim Ürün Üretim Ticari Maliyeti

(Commercial Cost of Production per Unit)

     

 

* Tablo, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

(The table shall befilled out separately for every product in theproforma invoice/invoice)

 

V. BEYAN VE ONAY KISMI

(DECLARATION AND APPROVAL SECTION)

A- ÜRETİCİ FİRMA BEYANI (DECLARATION OF THE PRODUCER COMPANY)

Bu formda belirtilen ürün/ürünlerin ………………………….. (Firma Adı) tarafından üretildiğini aşağıda ve formun her bir sayfasında ver alan imzam ile onaylıyorum. Bu formda sunulan bilgilerin doğru olduğunu ve formun sunulduğu kurum tarafından firmamız tesislerinde herhangi bir zamanda doğrulanabileceğini taahhüt ediyorum. Bu form …… sayfadan oluşmaktadır.

(I, with my signature below and at each page of the form, certify that the goods covered by this form were manufactured by                ……………………………….. (Name of the Company). I undertake that the information provided in this form is accurate and can be verified any time on the premises of my company by the institution to which this form is submitted. This form is composed of… pages.)

 

 

Ad (Name)           :                                                             Tarih (Date)        :

 

Unvan Title         :                                                             Kaşe ve İmza

(Seal and Signature)

Bu formu üstte bahsedilen firma adına tam yetkili ve sorumlu kişi imzalamaktadır.

(Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above-mentioned company.)

 

B- RESMİ KURUM İÇERİK ONAYI (APPROVAL OF THE CONTENT BY THE OFFICIAL BODY)

Firma tarafından bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğru olduğunu aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum.

I, with my signature below and at each page of the form, approve that the content of the information/data provided in this form by the company is accurate.

 

Ad (Name)           :                                                                             Tarih (Date)        :

Unvan (Title)      :                                                                             Mühür ve İmza  :

(Seal and Signature)

 

 

C- TÜRK KONSOLOSLUĞU ONAYI (APOSTILLE OF THE TURKISH CONSULATE)

 

Türk Konsolosluğu Onayı

Turkish Consulate Apostille

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}