Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 1303

Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 1303

HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLÜ, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İMHASI, SATINALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1303

10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı R.G.

Ekli “Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, imhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 18/4/1988 tarihli ve 88/12850 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) “HÜBAS” deyimi üretici başvurusu, muhtar ve Ofis onayının bulunduğu elektronik ortamdaki Haşhaş Üretim Başvuru Sistemini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Haşhaş ekilecek ve kapsül üretilecek yerler memleketin tarımsal ve ekonomik durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkânları ve mevcut stok durumuna göre her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilir ve karar en geç 1 Temmuz’a kadar yayımlanır. Bu konuda yeni bir karar alınmaması halinde, önceki karar hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilen yerlerde yapılacak toplam ekim miktarı, bir üreticinin ekeceği miktar ve tarla adedi ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi haricindeki diğer hususlar Ofis tarafından ayrıca tespit edilir.

Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapmak isteyenler Ofisten izin belgesi almakla yükümlüdürler. İzin belgesi alabilmek için kışlık ekilişlerde 1 Temmuz-30 Ekim, yazlık ekilişlerde 1 Şubat-15 Mart tarihleri arasında HÜBAS üzerinden Ofise başvurulur.

Müracaatın yapılması üzerine mahalli Ofis teşkilatınca, beyanların doğruluğuna kanaat getirildiği takdirde ve ihtiyaca göre izin belgesi düzenlenir. Ofis, yaptığı inceleme sonucunda haşhaş ekimi için izin belgesi verip vermemekle yetkilidir. İzin belgeleri, ekim alanlarının bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde verilir. İzin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olup, hiç bir suretle başkasına devredilemez.

İzin belgeleri elektronik ortamda tanzim edilir ve üreticinin ulaşmasına imkân verilir. Ofisçe ilgili başvuru ve izin belgelerinin elektronik ortamda muhafazası için gerekli tedbirler alınır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) HÜBAS üzerinden başvuru yapmayanlara ve başvurusu muhtar tarafından onaylanmayanlara,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dilekçelerinin” ibaresi “başvurularındaki beyanlarının” şeklinde, “sevkedilip” ibaresi “sevk edilip” şeklinde ve “kolcuları” ibaresi “korucuları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Haşhaş kapsülü alım fiyatlarının tespiti ile ilgili hususlar Cumhurbaşkanı Kararında yer alır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından” ibaresi “Sağlık Bakanlığından” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının” ibaresi “Sağlık Bakanlığının” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından” ibaresi “Sağlık Bakanlığından” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı” ibaresi “Sağlık Bakanlığı” şeklinde ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndan” ibaresi “Sağlık Bakanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın” ibaresi “Sağlık Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fırkasında yer alan “Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}