Genelge 2021-17 ATA Karnesi beyanı gümrük işlemlerinin e-ATA TR programı ve uygulamasına ilişkin esaslar ile kullanma klavuzu

Genelge 2021-17 ATA Karnesi beyanı gümrük işlemlerinin e-ATA TR programı ve uygulamasına ilişkin esaslar ile kullanma klavuzu

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-73421605-134.13-00064602583

Konu   :E-ATA/TR Programı ve Uygulamasına

             İlişkin Esaslar

GENELGE

(2021/17)

2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7) uyarınca ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşyanın, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilmesi sağlanmıştır.

Bu kapsamda, ATA Karnelerinin takibinin elektronik ortamda, web tabanlı bir program aracılığıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile entegrasyon sağlanarak yapılabilmesini ve işlemlerinin daha sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesini teminen Bakanlığımızca e-ATA/TR programı geliştirilmiş olup bahse konu e-ATA/TR programı ile ATA Karnelerinin beyan, onay ve muayene işlemleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

I. ATA KARNESİ BEYANI

a) Genel Hükümler

1. ATA Karnelerinin yükümlüler tarafından beyanı ve gümrük idarelerince kabul, muayene/kontrol ve onay işlemleri Bakanlığımızın e-işlemler menüsü altında yer alan https://uygulama.gtb.gov.tr/eATA/#/login adresi üzerinden yapılır.

2. ATA Karnelerine ilişkin gümrük beyanı, ATA Karnesi hamili veya temsilcisi tarafından; TC Kimlik Numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN) veya pasaport numaralarından herhangi biri kullanılmak suretiyle yapılır.

3. Türkiye`de düzenlenen ATA Karnelerinin beyan işlemleri sırasında, beyanı verilen ATA Karnesinin bilgileri, söz konusu ATA Karnesinin numarası e-ATA/TR programında ilgili alana yazılarak TOBB veri tabanı üzerinden otomatik olarak getirilir.

4. ATA Karnesi kapsamında yapılan gümrük işlemlerinde; geçici ithalat işlemi için 5800 rejim kodu, geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracı için 3158 rejim kodu, geçici ihraç edilecek eşya için 2600 rejim kodu, geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithali için 6326 rejim kodu, transit olarak iç gümrük idaresine sevk edilmesi için ATA-TR/GİRİŞ, transit olarak bir sınır gümrüğüne sevk edilmesi durumunda ATA-TR/ÇIKIŞ rejim türleri seçilir.

5. ATA Karnesi ile yapılan transit işlemlerinde ayrıca bir transit beyannamesi düzenlenmesi veya TIR Karnesi kullanılması zaruri olmayıp, ATA Karnelerinin transit rejimi kapsamında kullanılması durumunda transit işlemleri e-ATA/TR programı üzerinden takip edilir.

6. ATA Karnelerine ilişkin olarak süre uzatımı veya muayene sonrası düzeltme talepleri e-ATA/TR programı üzerinden yapılır.

7. ATA Karnesi kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi`ne peyderpey giriş veya çıkış yapması durumunda, girişi ya da çıkışı yapılan miktar, e-ATA/TR programında eşya listesi üzerinde beyan edilir. İşlemleri peyderpey yapılan eşyanın miktar takibi e-ATA/TR programında rejime giriş (5800 veya 2600 rejim kodlu) beyanları üzerinde sistem tarafından yapılır.

8. ATA Karnesinin ilgili sayfa ve dip koçanları üzerinde gümrük idaresi tarafından, mevzuat uyarınca manuel olarak tatbik edilen imza ve mühür uygulamasına yurtdışından ülkemize giriş yapan ATA Karnelerinin bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına yönelik uluslararası sistem kuruluncaya kadar aynı şekilde devam edilir.

b) 2600 Rejimi (Türkiye`de Düzenlenen ATA Karnesi Kapsamı Eşyanın Geçici İhracat İşlemleri)

1. ATA Karnelerinin geçici ihracat işlemleri; bir sınır gümrüğünde, 2600 rejim kodu ile beyan verilmek suretiyle yapılabileceği gibi yükümlünün tercihine bağlı olarak herhangi bir iç gümrük idaresinde 2600 rejim kodu ile geçici ihracat beyanı verilerek, muayene/kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından ATA-TR/ÇIKIŞ rejimi ile açılan transit beyanı üzerinde, 2600 rejim kodu ile tescil edilen beyan referans edilerek eşyanın sınır gümrüğüne sevk edilmesi suretiyle de yapılabilir.

2. Herhangi bir iç gümrük idaresinde tescil edilerek sınır gümrüğüne sevk edilen 2600 rejim kodlu beyanlarda transit süresi, varış gümrüğü ve plaka bilgilerinin girilmesi gerekir.

3. ATA-TR/ÇIKIŞ rejimindeki transit beyanı üzerinde 2600 rejim kodlu geçici ihraç beyanının bilgileri, yükümlüsünce ATA Karnesi beyan numarası ile çağırılır, transit beyanı otomatik olarak oluşturulur ve varış gümrüğüne sunulur.

4. 2600 rejim kodu ile tescil edilen ATA Beyanının bağlandığı ATA-TR/ÇIKIŞ rejimindeki transit beyanının sınır gümrüğünde işlemlerinin gerçekleştirilmesini müteakip eşya yurt dışı edilir.

c) 6326 Rejimi (Türkiye`de Düzenlenen ATA Karnesi Kapsamı Eşyanın Yeniden İthal İşlemleri)

1. Türkiye`de düzenlenen ATA Karnesi kapsamı eşyanın yeniden ithalatı, yükümlünün tercihine göre, bir sınır gümrük idaresinde 6326 rejim kodu ile ATA Karnesi beyanı verilerek ya da ATA/TR-GİRİŞ rejiminde bir transit beyanı verilerek eşyanın herhangi bir iç gümrüğe sevk edilmesini müteakip, iç gümrük idaresinde 6326 rejim kodunda yeniden ithalat beyanı verilerek yapılır.

2. Türkiye`de düzenlenen ATA Karnesi kapsamı eşyanın yeniden ithalatının, bir sınır gümrüğünden iç gümrük idaresine ATA/TR-GİRİŞ rejimi ile gönderilerek gerçekleştirilmesi durumunda, ATA-TR/GİRİŞ rejimi üzerinde 2600 rejim kodlu beyanın numarası referans edilerek tüm bilgiler otomatik olarak çağrılır ve beyan oluşturulur. Bu durumda, iç gümrük idaresi varış gümrüğü olarak seçilir. İç gümrük idaresinde 6326 rejim kodlu beyan oluşturulurken bilgiler ATA/TR-GİRİŞ beyanı numarasından otomatik olarak getirilir, 6326 rejim kodlu beyanın muayene ve kontrol işlemleri tamamlandığında; hem 2600 rejim kodlu beyan hem de ATA/TR-GİRİŞ rejimindeki beyan kapanmış statüye ilerler.

3. Türkiye`de düzenlenen ATA Karnesi kapsamı eşyanın yeniden ithalatı, bir sınır gümrüğünde 6326 rejim kodlu beyan ile yapılır ise, 6326 rejim kodlu beyan ilgili sınır gümrüğüne sunulur. 6326 rejim kodlu beyanın işlemlerinin tamamlanması ile bu beyannamede referans gösterilen 2600 rejim kodlu beyan da kapanmış statüye ilerler.

d) 5800 Rejimi (Yabancı ATA Karneleri Kapsamı Eşyanın Geçici İthalat İşlemleri)

1. ATA Karnelerinin geçici ithalat işlemleri, bir sınır kapısında 5800 rejim kodunda ATA beyanı açılmak suretiyle yapılabileceği gibi yükümlünün tercihine bağlı olarak e-ATA/TR programı üzerinde ATA/TR-GİRİŞ rejimindeki transit beyanı ile eşyanın bir iç gümrüğe sevk edilmesini müteakip iç gümrük idaresinde 5800 rejim kodunda geçici ithalat beyanı açılarak da yapılabilir.

2. Geçici ithal edilen eşya için sınır gümrüğünde ATA/TR-GİRİŞ rejiminde transit beyanı verilmesi durumunda, 5800 rejim kodlu beyanın sunulacağı iç gümrük idaresi varış gümrüğü olarak seçilir.

3. İç gümrük idarelerinde tescil edilen 5800 rejim kodlu beyanlarda, önceki beyan alanında mutlaka bir ATA/TR-GİRİŞ rejimli transit beyanının referans edilmesi zorunlu olup, 5800 rejim kodlu beyandaki bilgiler söz konusu transit beyanından otomatik olarak getirilir.

4. İç gümrük idarelerinde, 5800 rejim kodlu beyanın muayene ve kontrol işlemlerinin tamamlanması ile birlikte söz konusu beyana bağlanan ATA/TR-GİRİŞ rejimindeki transit beyanı da otomatik olarak kapanmış statüye ilerler.

e) 3158 Rejimi (Geçici İthal Edilen Yabancı ATA Karnesi Kapsamı Eşyanın Yeniden İhracatı)

1. ATA Karnelerinin yeniden ihracat işlemleri, yükümlünün tercihine bağlı olarak bir sınır gümrük idaresinde yapılabileceği gibi herhangi bir iç gümrük idaresinden bir sınır gümrük idaresi varışlı ATA/TR-ÇIKIŞ rejiminde bir transit beyanı verilerek de yapılabilir.

2. 3158 rejim kodundaki beyanların bilgileri, yükümlüsünce ATA/TR-ÇIKIŞ rejimindeki beyanlar üzerinde referans gösterilmek suretiyle otomatik olarak çağrılır. ATA/TR-ÇIKIŞ rejimindeki beyanların varış gümrüğü eşyanın yurt dışı edileceği sınır gümrüğü olarak seçilir.

3. İç gümrük idaresinde açılacak 3158 rejim kodundaki beyanların kapanabilmesi için söz konusu beyanların ATA/TR-ÇIKIŞ rejiminde referans gösterilerek işlemlerinin varış gümrüğünde tamamlanması gerekir.

II. ATA KARNESİ KAPSAMINDA TRANSİT İŞLEMLERİ

1. e-ATA/TR Programı üzerinde yer alan ATA/TR-GİRİŞ ve ÇIKIŞ rejimleri, ATA Karnesi kapsamı eşyanın ülkemizi transit olarak geçeceği durumlarda, Türkiye`ye giriş ve Türkiye’den çıkış yapılan sınır gümrük idarelerine sunulur.

2. ATA/TR-GİRİŞ rejiminde giriş sınır gümrüğüne verilen beyan, çıkış için çıkış sınır gümrüğüne sunulan ATA/TR-ÇIKIŞ rejimindeki beyan üzerinde referans edilerek çıkış beyanı otomatik olarak oluşturulur ve çıkış yapılacak gümrük idaresine sunulur.

3. Çıkış yapılan sınır gümrüğünde muayene ve kontrol işlemlerinin tamamlanması ile transit rejimi sonlanır ve eşya yurt dışı edilir.

III. ATA KARNESİ KAPSAMI EŞYANIN KAT`İ İTHALİ, İHRACI, ANTREPOYA ALINMASI

1. Geçici olarak ithal veya ihraç edilen ATA Karnesi kapsamı eşyanın kati olarak ithal/ihraç edilmesi veya antrepoya alınmak istenmesi ya da muafiyet kapsamında ithal edilmek istenilmesi durumlarında; BİLGE Sistemi üzerinde açılan ilgili rejime giriş beyannamelerinin kalemler/TCGB Açmalar sekmesi üzerinde, ATA Karnelerinin e-ATA/TR programı üzerinden alınan beyan numaraları referans gösterilir.

2. ATA Karnesi beyanları, TCGB üzerinde düşümlü olarak çalışır ve eşyanın tamamının yeniden ithali/ihracı ya da kati olarak ithali/ihracı veya antrepoya alınması durumlarında bahse konu ATA Karnesi beyanı da kapanmış statüye ilerler.

IV. ATA KARNELERİNİN ÖZET BEYAN İŞLEMLERİ

1. ATA Karnesi kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine özet beyan kapsamında gelmiş olması durumunda, ilgili özet beyan e-ATA/TR programı üzerinden verilen beyan ile ilişkilendirilerek gerekli açma ve düşüm işlemleri yapılır.

2. e-ATA/TR programı üzerinde açılan olan özet beyanın; özet beyanın bir kısmı (taşıma senedi) veya taşıma senedinin bir kısmı (taşıma satırı) seçeneklerinden uygun olan seçilir ve açılacak kap miktarı belirlenir.

3. ATA Karnesi kapsamı eşya geçici depolama yerine alınmış ise eşyanın geçici depolama yerinde olduğu bilgisi ile geçici depolama yeri kodu e-ATA/TR programı üzerinde belirtilir.

4. ATA Karnesi beyanının e-ATA/TR programı üzerinde muayene ve kontrol işlemleri tamamlandığında, açılan özet beyanın ilgili taşıma senedi de kapanmış statüye ilerler ve eşya geçici depolama yerinden çıkarılır.

V. GÜMRÜK İDARESİ İŞLEMLERİ

1. ATA Karnelerinin kabul, muayene onay ve düzeltme/süre uzatımı işlemleri e-ATA/TR programı üzerinde aşağıda belirtilen profillerde yetkilendirilen personel tarafından yapılır;

-İrtibat servisi (ATA Karnesi kabul işlemleri)

– Muayene memuru, (muayene /eşya listesi onay işlemleri)

– Gümrük Müdürü/Yrd. (düzeltme talepleri, muayene memuru değişikliği işlemleri)

2. Herhangi bir gümrük idaresi, muayenesi tamamlanmış statüde bulunan tüm ATA Karnelerinin bilgilerini gümrük idaresi ayrımı olmaksızın görüntüleyebilir. Ancak, henüz kabul/onay işlemleri tamamlanmamış olan ATA Karnelerine ilişkin bildirimler yalnızca beyanın sunulduğu gümrük idaresince görüntülenebilir.

3. ATA Karnelerinin ekli listelerinde yer alan eşya bilgilerine ilişkin olarak ayniyet tespiti yapılabilmesi amacıyla program üzerinde eşya satırlarına belge/doküman eklenebilir ve eşya satırı özelinde açıklama girilebilir.

4. ATA Karnelerine ilişkin istatistiki bilgilere; ülke, bölge veya gümrük müdürlüğü özelinde e-ATA/TR programı üzerinden ulaşılabilir.

VI. DİĞER HUSUSLAR

1. Halihazırda geçici ithali veya geçici ihracı BİLGE Sistemi üzerinde yapılmış olan ATA Karnelerinin işlemleri, BİLGE Sistemi üzerinden alınmış olan beyanname numaralarının e-ATA/TR programı üzerinde referans gösterilmesiyle sonlandırılır.

2. İşbu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren BİLGE Sistemi üzerinde 5800, 2600, 3158 ve 6326 rejim kodları kullanımdan kaldırılır.

Bu kapsamda, yukarıda bahse konu e-ATA/TR programı işbu Genelgenin yayımı tarihi itibariyle tüm gümrük idarelerinde uygulamaya alınır. Mezkur programın kullanımına ilişkin rehber ekte yer almaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan Yardımcısı

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Ek: 1 Adet Rehber

I. GENEL HÜKÜMLER

e-ATA/TR Programı ülkemize giriş veya ülkemizden çıkış yapan ATA Karneleri kapsamındaki eşyanın, tüm gümrük işlemlerinin yapılacağı web tabanlı elektronik bir platformdur. Söz konusu program sayesinde ATA Karnesi kayıtlarının hem gümrük idarelerinde hem de mükelleflerin kayıtlarında elektronik ortama taşınması hedeflenmiştir.

e-ATA/TR Programı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kullanılan ATAK programı ile entegre edilmiş olup, Türk menşeli ATA Karnelerinin bilgilerinin (eşya listesi dahil) gümrük sistemlerine otomatik olarak çekilmesine yönelik çalışma yapılmıştır.

Bu kapsamda, e-ATA/TR Programı üzerinden gümrük idarelerine verilecek olan ATA Karnesi beyanlarının aşağıda yer alan hususlara göre yapılması gerekmektedir.

a) e-ATA/TR Programına Giriş Yapılması ve Yetkilendirme

1. e-ATA/TR Programına https://uygulama.gtb.gov.tr/eATA/#/login adresinden veya Bakanlığımızın e-işlemler menüsü üzerinden giriş yapılır.

2. ATA Karnesi beyanını, ATA Karnesi hamili, ATA Karnesi hamilinin temsilcisi ve zaruri durumlarda irtibat servisi memuru ATA Karnesi hamilinin bilgileri ile giriş yaparak verir.

3. e-ATA/TR Programına TCKN, VKN veya Pasaport numarası ile giriş yapılabilir. Giriş yapılmadan önce söz konusu programın giriş ekranında “Mükellef” seçeneğinin seçilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

b) ATA Karnesi Beyanı Oluşturulması

1. e-ATA/TR Programına giriş yapıldıktan sonra, ekranın sol tarafındaki menüde veya ekran üzerinde yer alan “Beyan Oluştur/Düzenle” seçeneğine tıklanır.

2. Açılan sayfa üzerinde aşağıdaki ekran görüntüsünde de gösterildiği üzere, sağ üst tarafta yer alan “yeni beyan” veya “beyan getir” seçenekleri, yapılmak istenilen işleme göre seçilir.

3. “Yeni Beyan” seçeneği seçildiğinde aşağıda yer alan ekran üzerinde gösterilen ATA Karnesi beyan ekran açılacaktır.

4. ATA Karnesi beyan ekranı üç ayrı kısımdan oluşmaktadır.

i. Karne Hamili Bilgileri,

ii. ATA Karnesi Bilgileri,

iii. Araç ve Transit Bilgileri,

i. Karne Hamili Bilgileri

1. “Karne Hamili Bilgileri” üzerinde, sisteme giriş yaparken kullanılan TCKN, VKN veya Pasaport numarası otomatik olarak çıkacaktır. Ayrıca diğer iletişim ve adres bilgileri ise Türk menşeli ATA Karnelerinin geçici ihracat işlemleri için 2600 rejim koduyla beyan verilmesi sırasında otomatik olarak sistem tarafından doldurulacaktır.

5. Türkiye Gümrük Bölgesine, geçici ithalat veya transit amaçlarıyla ilk defa giriş yapacak olan ATA Karnesi için yukarıda bahse konu bilgiler manuel olarak doldurulacaktır.

ii. ATA Karnesi Bilgileri

1. “ATA Karnesi Bilgileri” ekranında eşyanın sunulacağı gümrük idaresi, hangi rejime tabi tutulacağı ve diğer genel bilgiler yer alır.

2. Eşyanın sunulacağı gümrük idaresi “İşlem Yapılan Gümrük İdaresi” alanında seçilir.

3. ATA Karnesi kapsamı eşyanın hangi rejime tabi tutulacağı “Rejim Kodu” alanında belirlenir. Bu rejimler ise 2600, 5800, 6326, 3158, ATA/TR-GİRİŞ VE ATA/TR-ÇIKIŞ transit rejimlerinden oluşur. Bahse konu rejimler ikinci bölümde detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

4. “ATA Karne No” alanında ise ATA Karnesinin numarası yazılır. Eğer ATA Karnesi Türk menşeli ise karne numarası yazıldıktan sonra “TOBB ATA Karne Bilgilerini Getir” açıklamasını haiz olan butona basılarak karne bilgileri sisteme çağrılır.

5.  “Önceki Beyan” alanında ise aşağıda yer alan durumlarda, e-ATA/TR programı üzerinde daha önceden alınan tescil numaraları yazılarak bilgiler otomatik olarak çağrılır ve beyanlar birbirine bağlanır.

a. Yurt dışına 2600 rejim kodu ile gönderilen eşyanın yeniden ithalatında sınır gümrüğünde “6326” rejim kodu ile beyan açılırken,

b. 5800 rejim kodu ile geçici olarak ithal edilen eşyanın 3158 rejim kodu ile sınır gümrüğünde yeniden ihracatının gerçekleştirilmesi durumunda,

c. Türkiye Gümrük Bölgesini transit olarak geçecek ATA Karnesi kapsamı eşyanın için çıkış sınır gümrüğünde ATA/TR-ÇIKIŞ ile yurt dışı edilecek olması durumunda,

d. Mükellefin tercihine bağlı olarak 5800 veya 6326 rejim kodlu geçici/yeniden ithalat beyannamelerinin bir iç gümrükte verilmesi durumunda ATA/TR –GİRİŞ rejiminde,

e. Mükellefin tercihine bağlı olarak 2600 ve 3158 geçici/yeniden ihracat beyanlarının bir iç gümrükte verilmesi durumunda ATA/TR –ÇIKIŞ rejiminde,

Yukarıda sayılan durumlarda önceki beyan alanına ilgili ATA Karnesi tecil numarası yazılarak bilgilerin getirilmesi mümkündür.

6. ATA Karnesinin geçerlilik tarihi (yabancı ATA Karnelerinde) aşağıda gösterildiği üzere belirlenir.

7. ATA Karnelerinin diğer alanlarının (düzenleyen ülke, dip koçan numarası, hareket gümrüğü vs.) bilgileri sisteme kaydedilir. Eşyanın giriş çıkış amacı ise aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü üzere, sunulan seçeneklerden uygun olanı seçilerek kaydedilir.

iii. Araç ve Transit Bilgileri

1. Eşyanın geldiği ve gittiği ülke bilgilerine veri girişi yapılması, istatistik amaçlı olarak tüm ATA Karnesi beyanlarında zorunludur.

2. Eşyanın ATA Karnesi kapsamında transit rejimine tabi tutulması durumunda varış gümrük idaresi, transit süresi mühür numarası ve plaka alanlarının doldurulmuş olması gerekmektedir.

3. Mükellefin tercihine bağlı olarak, bir iç gümrük idaresinde 2600/3158 rejim kodlu bir geçici/yeniden ihracat beyanı verilmesi durumunda 2. Maddede belirtilen transit bilgileri doldurulur. Söz konusu bilgiler, çıkış gümrüğüne sunulacak olan ATA/TR-ÇIKIŞ beyanı üzerinde otomatik olarak çekilir.

ATA Karnesinin genel bilgiler ekranındaki bilgileri girildikten sonra ekranın sağ alt köşesinde yer alan “kaydet” butonuna tıklanır ve ATA Karnesi beyanı kaydedilir.

c) ATA Karnesinin Eşya Listesinin Oluşturulması/Yüklenmesi

1. Genel bilgileri kaydedilen ATA Karnesinin sağ üst kısmında yer alan “Eşya Listesi” butonuna tıklanarak ATA Karnesinde yer alan eşyanın bilgileri girilir. ( Türk menşeli ATA Karnelerinde söz konusu bilgiler TOBB ‘un sistemlerinden çekilerek otomatik olarak getirilecektir.)

2. Açılan eşya listesi ekranı üzerinde üst sağ tarafta yer alan buton ile manuel olarak “Yeni Eşya Satırları Eklenmesi” mümkün olduğu gibi, herhangi bir excel dosyası ile toplu olarak eşya bilgilerinin yüklenmesi de mümkündür.

3. Eşya listesinin excel olarak yüklenebilmesi için, örnek dosya formatının üstte görünen ekrandan indirilerek kaydedilmesi ve verilerin söz konusu dosya üzerine işlenerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

4. E-ATA/TR programına yüklenen eşya satırlarına ilişkin olarak sonradan herhangi bir düzeltme yapılmak isteniyorsa aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüleceği üzere, satır bazında “güncelleme” yapılabilecek veya söz konusu satır tamamen silinebilecektir.

5. ATA Karnesinin beyan bilgileri ve eşya listesi bilgileri tamamlandıktan sonra “Gümrüğe Gönder” butonuna basılarak ATA Karnesi beyanı gümrüğe sunulur.

6. Bu aşamadan sonra beyanın statüsü “gümrüğe gönderildi” olarak güncellenir ve söz konusu beyana sistem tarafından bir numara atanır. (Örnek 21066666AK000001)

d) Gümrüğe Sunulan/İşlemleri Tamamlanan Beyanların e-ATA/TR Üzerinde Bulunması

1. Kullanıcı tarafından daha öncesinde verilen beyanlar, “Beyanlarım” sekmesinde açılacak ekran üzerinde görülebilir.

2. Eğer belirli bir kriter girilerek hızlı arama yapılmak isteniliyor ise “Filtrele” butonuna basılarak açılacak olan ekran üzerinde kriterler belirlenerek ATA Karnesi veya beyan bilgisi bulunabilir.

3. ATA Karnesi için verilen beyan numarası biliniyor ve söz konusu numara ile karne bilgileri çağrılmak isteniliyor ise ana menü üzerinde “Beyan Getir” seçeneği kullanılabilir.

II. ATA KARNESİ İÇİN KULLANILABİLECEK REJİMLER VE İŞ AKIŞLARI

 e-ATA/TR Programı üzerinde ATA Karnelerinin geçici ithalat, geçici ihracat, yeniden ithalat/ihracat ve transit işlemleri yapılır. Söz konusu işlemler için BİLGE Sistemi üzerinde ayrıca bir beyan verilmez.

a. 2600 Rejim Kodu ile Geçici İhracat İşlemleri

1. Türk menşeli ATA Karnelerinin geçici ihracat işlemleri için 2600 rejim kodu seçilir. Söz konusu rejim kodu ile yapılacak işlemlerde beyan verilirken ATA Karnesi numarası yazıldığında ATA Karnesi bilgileri ve eşya listesine ait bilgiler TOBB sistemlerinden otomatik olarak çekilecektir.

2. Eğer 2600 rejim kodu ile tescil edilen beyan, bir sınır gümrük idaresine sunuluyorsa söz konusu beyanın muayene ve kontrol işlemlerinin bitirilmesini müteakip eşya yurt dışı edilir.

3. 2600 rejim kodlu beyan bir iç gümrük idaresine sunulmuş ve yurt dışına çıkacağı sınır gümrük idaresine kadar transit rejimine tabi olması isteniyor ise, 2600 üzerinde transit bilgileri doldurularak iç gümrük idaresine sunulur (transit süresi ve varış gümrük idaresi dâhil)

4. 2600 rejim kodlu beyan, ATA/TR-ÇIKIŞ transit rejiminde bir beyan açılarak önceki beyan alanına yazılır ve söz konusu 2600 rejim kodlu beyanın bilgileri çağrılarak transit beyanı otomatik olarak doldurulur. ATA/TR-ÇIKIŞ beyanında eşyanın yurt dışı edileceği gümrük idaresinin, işlem yapılan gümrük idaresi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

b. 6326 Rejim Kodu ile Geçici olarak İhraç Edilen Eşyanın Yeniden İthal Edilmesi

1. Geçici olarak ihraç edilen Türk menşeli ATA Karnesi kapsamı eşyanın yeniden ithali için 6326 rejim koduyla beyan açılır. Söz konusu beyan bir sınır gümrüğüne verilmek isteniyor ise 6326 rejim kodlu beyanın işlem yapılan gümrük idaresi sınır gümrüğü olarak belirlenir. Önceki beyan alanına da 2600 rejim kodu beyanın numarası yazılır.

2. 6326 rejim kodlu beyan, bir iç gümrük idaresinde verilmek isteniyor ve ATA Karnesi kapsamı eşya söz konusu gümrüğe kadar transit rejimi ile gönderilmek isteniyor ise varış gümrük idaresi bir iç gümrük idaresi olan ve işlem yapılan gümrük idaresi de eşyanın Türkiye’ye giriş gümrük idaresi olan bir ATA/TR-GİRİŞ transit beyannamesi açılır. Söz konusu transit beyannamesi üzerinde de 2600 rejim kodlu beyan önceki beyan olarak refere edilir ve bilgilerin otomatik olarak doldurulması sağlanır.

3. 2. Madde kapsamındaki eşyanın iç gümrüğe varışından önce 6326 rejim kodlu beyan işlem yapılmak istenilen gümrük idaresine sunulur. İç gümrüğe sunulacak 6326 rejim kodlu beyan üzerinde ATA/TR-GİRİŞ beyanı refere edilerek bilgiler çağrılır.

4. İç gümrük idaresinde işlemleri tamamlanan 6326 rejim kodlu beyan kapandığında hem ATA/TR-GİRİŞ transit beyanı hem de 2600 geçici ihracat beyanı kapanmış statüye ilerler.

c.  5800 Rejim Kodu ile ATA Karnesi Kapsamında Geçici İthalat

1. Yabancı menşeli ATA Karnesi kapsamı eşyanın geçici olarak ithal edilmesi için 5800 rejim kodu kullanılır.

2. Geçici ithalat için verilecek olan beyan sınır gümrüğüne sunulabileceği gibi sınır gümrüğünde ATA/TR-GİRİŞ transit rejiminde bir beyan ile iç gümrüğe sevk edilerek, iç gümrük idaresine de sunulabilir.

3. 5800 kapsamındaki geçici ithalat işlemi bir iç gümrük idaresinde yapılmak isteniyor ise ATA/TR-GİRİŞ transit rejiminde bir transit beyanı açılarak sınır gümrük idaresine beyan verilir. Varış gümrük idaresi olarak da iç gümrük idaresi seçilir.

4. ATA Karnesi kapsamı eşya iç gümrük idaresine varmadan 5800 rejim kodu ile beyan doldurularak iç gümrük idaresine sunulur.

5. İç gümrük idarelerine sunulan 5800 rejim kodlu beyanların önceki beyan alanında ATA/TR-GİRİŞ türünde bir beyanın eklenmiş olması gerekmektedir.

d. 3158 Rejim Kodu ile Geçici Olarak İthal Edilen ATA Karnesi Kapsamı Eşyanın Yeniden İhracatı

1. Yabancı menşeli ATA Karnesi kapsamı eşyanın geçici olarak ithalinden sonra tekrar yurt dışı edilmesi, başka bir deyişle yeniden ihracatı için 3158 rejim kodu kullanılır.

2. Yeniden ihraç edilecek eşya için sınır gümrüğünde 3158 rejim kodunda beyan tescil edilip işlemleri sonlandırılabileceği gibi, bir iç gümrük idaresinde 3158 rejim kodunda beyan tescil edilerek ATA/TR-ÇIKIŞ transit rejim türünde bir beyanın varış gümrüğü olan sınır gümrüğüne sunulmasıyla da yeniden ihracat işlemi yapılabilir.

3. İç gümrük idaresinde 3158 rejim kodunda tescil edilen beyanların üzerinde araç/transit bilgilerinin ve ayrıca varış gümrük idaresinin yazılması zorunludur.

4. İç gümrük idaresinde tescil edilen 3158 rejim kodundaki beyanın yurt dışı edilerek işlemlerinin sonlanması için bir ATA/TR-ÇIKIŞ rejimine bağlanması gerekmektedir.

e) ATA Karnesi Kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden Transit Olarak Geçen Eşya

1. ATA Karnesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi’ni transit olarak geçen eşya için, giriş gümrüğüne gelmeden önce ATA/TR-GİRİŞ rejim türündeki transit beyanı, giriş gümrük idaresine sunulur.

2. ATA/TR-GİRİŞ rejim türündeki transit beyanı üzerinde varış gümrüğü olarak çıkış yapılacak gümrük idaresi belirlenir.

3. Türkiye Gümrük Bölgesi’nden çıkış yapılacak gümrük idaresine varıştan önce ATA/TR-ÇIKIŞ rejim türündeki transit beyanı çıkış gümrük idaresine sunulur. Söz konusu çıkış beyanı üzerinde önceki beyan alanında ATA/TR-GİRİŞ rejim türündeki transit beyanı refere edilir ve bilgiler çağrılarak beyan otomatik olarak doldurulur.

4. ATA/TR-ÇIKIŞ rejim türündeki transit beyanı çıkış gümrüğünde onaylanarak sonlandırıldığında, ATA/TR-GİRİŞ rejim türündeki transit beyanı da otomatik olarak kapanır ve eşyanın yurt dışı edilmesiyle birlikte transit rejimi ibra edilir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}