Danıştay Başkanlık Kurulunun 2018-32 Sayılı Kararı

Danıştay Başkanlık Kurulunun 2018-32 Sayılı Kararı

29/12/2016 TARİH VE 2016/72 SAYILI DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

DANIŞTAY BAŞKANLIK KURULU KARARI

Karar No: 2018/32

Danıştay Başkanlık Kurulundan:14.09.2018 tarih ve 30535 sayılı R.G.

Başkanlık Kurulu 13/09/2018 tarihinde toplandı.

2575 sayılı Danıştay Kanununa, 6723 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile eklenen Geçici 27’nci maddenin 14’üncü fıkrası uyarınca, Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 13/09/2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararıyla Danıştay Onbirinci Dairesinin kapatılması nedeniyle iş durumu ve ihtiyaçlar dikkate alınarak Danıştay Onikinci ve Onbeşinci Daireler arasındaki iş bölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

ORTAK HÜKÜMLER

(1) İş bölümüne ilişkin bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dava dosyaları ayrıca bir karar verilmesine yer olmaksızın karar düzeltme dosyaları dâhil listeye bağlanmak suretiyle mevcut halleriyle ilgili daireye devredilir.

(2) Bu karar, Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımı tarihinden itibaren on gün sonra uygulanmaya başlanır.

DAİRELERİN İŞ BÖLÜMÜ

Onikinci Daire

a) Kamu görevlilerinin göreve alınması, (kamu görevine alınma şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması nedeniyle göreve son verme dâhil) kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, hizmet süresi, öğrenim durumu ve diğer intibak işleri ile parasal haklarına ilişkin işlemlerden,

b) Adaylık statüsü ve süreci ile ilgili (göreve son verme, disiplin cezaları, sicil ve başarı değerlendirmesi dâhil) işlemlerden,

c) Disiplin cezaları ile ilgili işlemlerden,

ç) Kamu görevlileri hakkında tesis edilen sözleşme yenilememe, sözleşme feshi, görevden çekilmiş sayılma, memuriyet sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi nedeniyle göreve son verme işlemlerinden Danıştay Beşinci Dairesinin görevleri dışında kalan işlerden,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında çalışanlarla ilgili (sözleşme yapma, feshetme ve parasal konular dâhil) işlemlerden,

e) Re’sen emeklilik işlemleri dışında kalan kamu görevlileri emeklilik mevzuatından,

f) Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan (Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin işlemlerden doğan uyuşmazlıklar dâhil),

g) Kamu görevlilerinin çalışma saatleri ve izinleri ile sosyal hak ve yardımlarından,

ğ) İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatından,

h) Kamu konutları ve harcırah mevzuatından,

ı) Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanundan,

i) Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanundan, kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Onbeşinci Daire

a) 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanundan,

b) Diğer idari dava dairelerinin görevi dışında kalan sağlık mevzuatından,

c) Sağlık hizmetine ilişkin tam yargı uyuşmazlıklarından,

ç) Emeklilik ve kamu görevlileri emeklilik mevzuatı hariç; sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatından (idari para cezaları ve Tedavi Yardımına ilişkin Uygulama Tebliği dâhil),

d) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan,

e) Banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerden,

f) Tüketicinin korunması mevzuatından (idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar dâhil),

g) Silahlara ve bıçaklara ilişkin mevzuattan,

ğ) Karayolları trafik ve karayolları taşıma mevzuatından (Motorlu taşıt sürücü kurslarına ilişkin mevzuat dâhil),

h) Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları hakkında tesis edilen işlemlerden, kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}