Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Numarası 48

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Numarası 48

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 48

24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı R.G.

 

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hizmetine ihtiyaç kalmayan sözleşmeli personel

MADDE 14/A- (1) İdari İşler Başkanlığında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden hizmetine ihtiyaç kalmayanlar uygun görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki durumlarına uygun pozisyonlara atanabilir.

(2) Bunların atama teklifi İdari İşler Başkanlığınca yapılır. Atama teklifi yapılan kurum veya kuruluşça personelin atama işlemleri onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Bunlar, atama işlemi tamamlanıncaya kadar, mevcut pozisyonlarına ait sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Cumhurbaşkanlığı bütçesinden almaya devam eder.

(3) Bu madde kapsamında atanacakların pozisyonları, atama teklifinde belirtilen unvan, sayı, nitelik, sözleşme ücreti ve süreleri itibarıyla atama işleminin yapıldığı tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin ilgili kurum veya kuruluşa ait bölümüne eklenmiş sayılır. Doğum, evlat edinme veya askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonları hariç olmak üzere, bu madde kapsamında ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin ilgili kurum ve kuruluşa ait bölümünden çıkarılmış sayılır.

(4) Bunlardan birinci fıkra kapsamında en az bir yıl çalışmış olanların yeni pozisyonlarına atandıkları tarih itibarıyla eski pozisyonlarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı) ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının; atandıkları yeni pozisyonlara ilişkin belirlenen ücret, tazminat, aylık, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde üçüncü fıkraya göre belirlenen sözleşme ücretleri, yeni pozisyonlarına atandıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle, eski pozisyonlarına ilişkin olarak atama tarihinden önceki en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı) ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplamından yeni pozisyonlarında durumlarına göre alabilecekleri ek ödeme tutarı düşülmek suretiyle bulunacak tutar olarak uygulanır. Atandıkları pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara bu fıkra kapsamında uygulama yapılmasına son verilir.

(5) Bu madde kapsamında nakledilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.

(6) Bu maddenin uygulanmasında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında yürürlüğe konulan mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

(7) Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.”

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İkinci Kısmının sonuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki ay süreyle, mülga Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Halkla İlişkiler Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) faaliyetleri kapsamında istihdam edilmekte iken İdari İşler Başkanlığına devredilen sözleşmeli personelin bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14/A maddesi hükümlerine göre yapılacak atama teklifleri İletişim Başkanlığı bünyesinde mezkûr maddenin üçüncü fıkrasına göre ihdas edilecek iletişim görevlisi unvanlı pozisyonlara da yapılabilir.”

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 525 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ofislerin merkezi Ankara’dadır. Ofisler gerekli görmesi halinde yurtiçinde ve yurtdışında çalışma bürosu açabilir.”

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 526 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Dijital dönüşüm: Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirilen bütüncül dönüşümü,”

MADDE 9– 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 526 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm numarası ve başlığı eklenmiş, 527 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 527 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler, bölüm numaraları ve başlıkları eklenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Dijital Dönüşüm Ofisi

Dijital Dönüşüm Ofisinin görevleri

MADDE 527- (1) Dijital Dönüşüm Ofisinin görevleri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek, Dijital Türkiye (e-devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası işbirliğini artırmak ve bu alanlarda koordinasyonu sağlamak.

b) Kamu dijital dönüşüm yol haritasını hazırlamak.

c) Dijital dönüşüm ekosistemini oluşturmak amacıyla kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek bunların dijital kamu hizmetlerinin tasarım ve sunum sürecine katılımını teşvik etmek.

ç) Görev alanına giren hususlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan yatırım projesi tekliflerine ilişkin Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş vermek ve uygulamaya konan projelerle ilgili gelişmeleri takip edip gerektiğinde yönlendirmek.

d) Bilgi güvenliğini ve siber güvenliği artırıcı projeler geliştirmek.

e) Kamuda büyük veri ve gelişmiş analiz çözümlerinin etkin kullanımına yönelik stratejiler geliştirmek, uygulamalara öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak.

f) Kamuda öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak.

g) Yerli ve milli dijital teknolojilerin kamuda kullanımının artırılması yoluyla geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturulması amacıyla projeler geliştirmek.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarının dijital teknoloji ürün ve hizmetlerini maliyet etkin şekilde tedarik etmesine yönelik strateji belirlemek.

h) Görev alanına ilişkin proje ve uygulamalara gerektiğinde destek sağlamak.

ı) Devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilat birimlerinin elektronik ortamda tanımlanmasına ve paylaşılmasına yönelik çalışmaları koordine etmek.

i) Görev alanına giren konularda politika ve strateji önerilerinde bulunmak.

j) Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

Kamu Dijital Dönüşüm Lideri

MADDE 527/A- (1) Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, Kamu Dijital Dönüşüm Lideridir.

Dijital Dönüşüm Ofisinin hizmet birimleri ve görevleri

MADDE 527/B- (1) Dijital Dönüşüm Ofisinin hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

a) Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığı:

1) Kamunun dijital dönüşümüne yönelik Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak.

2) Kamuda dijital dönüşüm yol haritasını hazırlamak ve dijital dönüşüm ekosistemini oluşturmak.

3) Dijital dönüşüm alanında kamuda teknik ve idari kapasiteyi geliştirmek.

4) Dünyadaki teknolojik ve yapısal değişimi takip ederek ülkemizde dijital dönüşüm alanındaki reform çalışmalarına katkı sağlamak.

5) Kamuda dijital dönüşüm alanındaki kurumsal mimari çalışmaları koordine etmek ve bu çalışmaların sürekliliğini sağlamak.

6) Kamu kurumlarının hizmet ve süreç envanterleri ile dijital ortamda sundukları hizmetlere yönelik envanterlerin oluşturulması ve güncel tutulmasına yönelik çalışmaları koordine etmek.

7) Kamu kurumlarının bilgi teknolojileri proje yönetimi yetkinliklerini geliştirmeye ve süreç iyileştirme faaliyetlerine yönelik çalışmaları yürütmek.

8) Kamuda ihtiyaç duyulan dijital dönüşüm projelerini tespit etmek, bu projeleri hayata geçirmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını koordine etmek.

9) Dijital dönüşüm alanında kurumlarla işbirliği içerisinde toplumsal yetkinlik ve farkındalığı artırmak.

10) Bireylerin ve firmaların dijital yetkinlikleri ile dijital teknoloji ürün ve hizmetlerine erişim ve kullanım imkânlarını geliştirmek.

11) Meslekler, istihdam piyasası, işgücü nitelikleri ve sosyal yardım mekanizmalarının dijital ekonominin gerektirdiği şekilde dönüştürülmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamak.

12) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Dijital Teknolojiler, Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı:

1) Dijital dönüşüm alanında milli teknolojilerin ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine ve kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak.

2) Kamunun dijital dönüşümünde öncelikli sektörleri ve alanları belirlemek, teknoloji yol haritalarını oluşturmak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

3) Dijital dönüşüm ekosisteminde yer alan yerli firma ve ürün envanterini oluşturmaya yönelik ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

4) Dijital dönüşüm hizmetlerinin etkin şekilde sunulması ve farkındalık oluşturulması amacıyla kamu kurumlarının ortak ihtiyacı olan teknolojik çözüm ve projeleri geliştirmek.

5) Kamu hizmetlerinde dijital teknoloji destekli yenilikçi çözümlerin kullanımına yönelik çalışmalar yürütmek.

6) Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün rekabetçi bir yapıda gelişimine ilişkin çalışmalara katkı sağlamak.

7) Kamudaki uygulama deneyimleri ile başarılı olmuş ilgili ürünler için bölgesel ve uluslararası yaygınlaştırma stratejilerini belirlemek ve uygulanmasını takip etmek.

8) Kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmet maliyetlerini düşürmeye ve ulusal güvenliğin sağlanmasına yönelik alternatif teknolojileri ve etkin temin modellerini geliştirmek.

9) Kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinin maliyet etkinliği ve teknolojik uyumunu sağlamak amacıyla, toplu şekilde tedarik edilmesine yönelik proje geliştirmek.

10) Dijital dönüşüm alanındaki projeleri planlamak, kamunun mükerrerlik arz eden veya örtüşen ilgili projelerini bütünleştirmek ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

11) Kamuda yürütülen dijital dönüşüm projelerinde sistem tasarımı, projelerde kullanılacak yazılım ve donanım unsurları ile proje yönetim metodolojisi açısından uyulması gereken hususlarda kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki donanım ve yazılım envanterini oluşturmak ve güncel tutmak.

13) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı:

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin Ofisin belirlediği strateji ve standartlar doğrultusunda planlanması ve yürütülmesine teknik destek sağlamak, proje süreçlerini sürekli ve düzenli olarak izlemek.

2) Görev alanı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının uyması gereken ulusal ve uluslararası standartları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek.

3) Ofis bünyesindeki birimlerin yürüttükleri projelere ilişkin olarak üst seviye uygulama adımları ve performans göstergelerini ilgili paydaşlarla birlikte belirlemek ve bu kriterler çerçevesinde projelerin ilerlemesini izleyerek Başkana raporlamak.

4) Ofisin görev alanına giren konularla ilgili istatistikleri temin etmek, derlemek, dönemsel olarak yayımlamak ve ihtiyaç duyulan istatistiklerin üretilmesi ile ulusal ve uluslararası endeks çalışmalarında gerekli koordinasyonu sağlamak.

5) Ofisin görev alanıyla ilgili konularda teknik incelemeler, akademik çalışmalar, saha çalışmaları ve benzeri faaliyetleri kapsayan Dijital Dönüşüm Araştırmaları Programını yürütmek.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı:

1) Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında kamu kurumları ve kritik altyapılara yönelik siber güvenlik stratejileri geliştirmek.

2) Ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler geliştirmek.

3) Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarının ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gelişmeleri takip etmek.

4) Kritik altyapıların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

5) Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmından istisna tutulacak kurum ve kuruluşlar konusunda ilgili kurumlara önerilerde bulunmak.

6) Kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılması suretiyle ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak.

7) Özel sektörün kapasitesinin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.

8) Kritik altyapılar başta olmak üzere her alanda, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesine ve bu çözümlerin kullanımının kamuda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

9) Kritik teknoloji ve bilgi varlıklarını korumak amacıyla önleyici ve koruyucu faaliyetler konusunda çalışmalar yürütmek.

10) Kamu kurumlarında ve kritik altyapı işleten kuruluşlarda bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulup işletilmesi, teknik standartlar ile usul ve esasların belirlenmesi, uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında çalışmalar yürütmek.

11) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı:

1) Kamuda büyük veri ve yapay zekâ uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamaya yönelik Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak.

2) Kamuda büyük veri teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında gerekli proje ve faaliyetleri desteklemek.

3) Öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük etmek.

4) Büyük veri analitiği, güvenliği ve mahremiyeti çalışmalarını yürütmek.

5) Kurumlar arası işbirliğini geliştirmek ve kamuda veriye dayalı etkin karar alma süreçlerini oluşturmak amacıyla kamu veri sözlüğü hazırlık çalışmalarını koordine etmek.

6) Ulusal düzeyde açık veri konusunda strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak.

7) Kamu verisinin paylaşılması amacıyla ulusal Açık Veri Portalini kurmak ve işletmek, kamu kurumlarının Portale veri aktarımına ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek.

8) Türkiye’nin veri depolama, işleme ve iletimi faaliyetleri için bölgesel bir merkez olarak konumlandırılmasına yönelik politika ve strateji önerilerinde bulunmak.

9) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı:

1) Ofisin görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle ilişkileri yürütmek, ülkemizi temsil etmek ve koordinasyonu sağlamak.

2) Uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

3) Ofisin yurtdışındaki tanıtım etkinliklerinin organizasyonu konusunda çalışmalar yürütmek.

4) Ofisin görev ve sorumluluk alanına giren konulardaki uluslararası anlaşma, sözleşme ve diğer hukuki metinlerin imzalanması ve/veya onaylanmasına yönelik süreci ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde takip etmek.

5) Ofisin yurtdışı temsilcilikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı:

1) Ofisin bilgi ve iletişim teknolojileri ve siber güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili hizmetlerini yürütmek.

2) Ofisin internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.

3) Ofisin görev alanıyla ilgili bilgi bankalarının oluşturulmasına yönelik teknik çalışmaları yürütmek ve ilgili sistemleri yönetmek.

4) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

g) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

1) Ofisin insan kaynağı politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak, personel istihdamını sağlamak ve personelin özlük işlemlerini yürütmek.

2) Ofis personelinin yetiştirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini yürütmek.

3) Ofisin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

4) Ofisin yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, sağlık ile diğer idari hizmetlerini yürütmek, taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak.

5) Ofisin kurumsal iletişim süreçlerini yürütmek.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ğ) Hukuk Müşavirliği:

1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

2) Dijital dönüşüm alanında ihtiyaç duyulan düzenlemeler veya ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılması kapsamındaki mevzuat çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak.

3) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Finans Ofisi

Finans Ofisinin görevleri

MADDE 527/C- (1) Finans Ofisinin görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izlemek ve analizler yaparak raporlamak.

b) Türkiye’nin finans piyasaları içindeki konumunu raporlamak.

c) Finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.

ç) İstanbul Finans Merkezi projesini yürütmek ve gelişmeleri takip etmek.

d) Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

Finans Ofisinin hizmet birimleri ve görevleri

MADDE 527/Ç- (1) Finans Ofisinin hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

a) Raporlama ve Analiz Dairesi Başkanlığı:

1) Bankacılık sektörü ile bankacılık dışı finansal sektör verilerini temin etmek ve bu verileri farklı periyotlar için analiz ederek elde edilen sonuçları Cumhurbaşkanına raporlamak.

2) Türkiye’de finansal sektörün genel durumu ile ilgili raporlar hazırlamak ve Cumhurbaşkanına sunmak.

3) Ulusal ve uluslararası finansal hareketleri izlemek ve bunların etkilerini analiz etmek.

4) Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu tespit etmek ve raporlamak.

5) Güncel ekonomik ve finansal gelişmeleri Cumhurbaşkanına raporlamak.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Finansal Strateji ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı:

1) Türkiye’nin finansal yapısı ile ilgili yapılan analiz sonuçlarına göre stratejiler geliştirmek ve finansal yapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

2) Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik araştırmalar yapmak.

3) Yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması yönünde çalışmalar yapmak.

4) Faizsiz finans konularında üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak araştırmalar yapmak ve bu alanların gelişmesini desteklemek.

5) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) İstanbul Finans Merkezi Dairesi Başkanlığı:

1) İstanbul’un küresel bir finans merkezi olmasını sağlayacak strateji ve politika geliştirmek.

2) İstanbul Finans Merkezi projesinin tamamlanması ve faaliyete geçmesini sağlamak üzere yürütme ve koordinasyon görevini yerine getirmek.

3) İstanbul Finans Merkezi projesi ile ilgili farklı kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen tüm mevzuat çalışmalarının uyumlaştırılması ve ilgili mevzuatın hazırlanması hususunda koordinasyonu sağlamak.

4) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Yurtdışı Faaliyetler Dairesi Başkanlığı:

1) Ofis ile uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin ilgili kurumları arasında bilgi alışverişi sağlamak, ikili ya da çok taraflı işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek, bu kapsamda ilgili mevzuatı çerçevesinde protokoller hazırlamak ve yürütmek.

2) Uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

3) Yurtdışındaki tanıtım etkinliklerinin organizasyonu ve koordinasyonunu ilgili birimle birlikte gerçekleştirmek.

4) Ofisin görev ve sorumluluk alanına giren konulardaki uluslararası anlaşma, sözleşme ve diğer hukuki metinlerin imzalanması ve/veya onaylanmasına yönelik süreci ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde takip etmek.

5) Ofisin yurtdışı temsilcilikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

1) Ofisin insan kaynağı politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak, personel istihdamını sağlamak ve personelin özlük işlemlerini yürütmek.

2) Ofis personelinin yetiştirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini yürütmek.

3) Ofisin bilgi teknolojileri altyapısını kurmak, işletmek ve geliştirmek.

4) Ofisin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

5) Ofisin yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, sağlık ile diğer idari hizmetlerini yürütmek, taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak.

6) Ofisin kurumsal iletişim süreçlerini yürütmek.

7) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Hukuk Müşavirliği:

1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

2) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İnsan Kaynakları Ofisi

İnsan Kaynakları Ofisinin görevleri

MADDE 527/D- (1) İnsan Kaynakları Ofisinin görevleri şunlardır:

a) Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkarmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek.

b) Türkiye’nin vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek.

c) Özel yeteneklerin keşfini sağlamak ve yetenek yönetimi projelerini yürütmek.

ç) Politika kurullarının öncelediği alanlarda küresel düzeyde insan kaynağının tespitini yaparak milli projelere kazandırılmasını sağlamak.

d) Kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi ve diğer modern insan kaynağı yönetim modellemelerinin hayata geçirilmesi için projeler geliştirmek.

e) Kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması için gerekli projeleri üretmek ve çalışmalar yapmak.

f) Verimliliğin artırılması için insan kaynakları planlamasına yönelik çalışmalar yapmak.

g) Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

İnsan Kaynakları Ofisinin hizmet birimleri ve görevleri

MADDE 527/E- (1) İnsan Kaynakları Ofisinin hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

a) İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi Başkanlığı:

1) Türkiye’nin insan kaynakları envanterinin çıkarılması çalışmalarını yürütmek.

2) Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim çağındaki aday insan kaynağını, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarındaki insan kaynağını, yurtdışında ikamet eden insan kaynağını insan kaynakları envanterini çıkarmak üzere mikro ve makro düzeyde analiz etmek, kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulan insan kaynağını planlamak.

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik insan kaynağı planlaması yapmalarını teşvik etmek ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek olmak.

4) Kamu ve özel sektörde kariyer planlaması süreçlerinin takibini ve desteklenmesini sağlamak, standartlaştırılması ve geliştirilmesi konusunda yardımcı olmak, ihtiyaç duyulan alanlarda kurumların çalışmalarını değerlendirmek ve yönderlik etmek.

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında seçme, yerleştirme, atama ve terfiler için yetkinlik ve ölçütlerinin analizine ve geliştirilmesine, liyakat temelli ölçümlere göre atama ve terfilerin gerçekleştirilmesine, ikame personel planlaması dahil kamu çalışanlarının kariyer planlarının oluşturulmasına destek olmak, uygulamaları takip etmek ve değerlendirmek.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik performans değerleme ve ödüllendirme sistemi kurulmasına ve etkin bir şekilde uygulanmasına destek olmak.

7) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro verimliliği konusunda çalışmalar yapmasını teşvik etmek ve izlemek.

8) Öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilecek yetenekli öğrencilerin ve yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, burs, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurtdışına ve/veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecek kamu çalışanlarının; gönderilmeden önce seçilmesi, yurtdışı eğitime hazırlanması, üniversite seçiminde ihtimam gösterilmesi, yurtdışında bulundukları süre boyunca ülkemiz için stratejik önemi haiz konu ve alanlarda uzmanlaşmaları ve performanslarının ölçülmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını izlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak.

9) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı:

1) Kamu ve özel sektörde yetenek yönetimi süreçlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmasını teşvik ve takip etmek, Türkiye’nin vizyonu, hedef ve öncelikleri doğrultusunda özel yeteneklerin tespiti ve geliştirilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği halinde çalışmak.

2) Bilim, kültür, sanat, spor, girişimcilik gibi alanlardaki nitelikli insan kaynağının tespiti amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yaparak yetenek havuzu oluşturmak, havuzda yer alan adaylardan uygun görülenlerin geliştirilmesi için Ofis tarafından belirlenecek ihtiyaç ve şartlara göre bizzat veya ilgili kurumlarla işbirliği yaparak eğitim ve başarı bursu vermek ve destek sağlamak, yurtdışındaki uygun adayların ülkemizde değerlendirilmesi için projeler geliştirmek ve bu kapsamda faaliyetler yürütmek.

3) Milli projeler için ihtiyaç duyulan yetenek ve liyakatteki insan kaynağının yetenek havuzundan teminini sağlamak.

4) Yetenekli çocuk ve gençlerin okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim döneminde keşfedilerek yetenek ve kişiliklerine uygun meslek seçimi yapmalarının sağlanması için ilgili kurumları teşvik etmek, uygun görülen projelerde işbirliği içinde çalışmak veya desteklemek.

5) Yetenek havuzunda yer alanların yetkinlik kazanmasına ve gelişimine yönelik eğitimler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlardaki çalışmaları desteklemek, koordine etmek ve takip etmek.

6) Yetenek yönetimi çalışmaları için kamuda ve özel sektörde analizler yaparak yetenek yönetimi süreçlerini geliştirmeye yönelik projeler önermek, kurum ve kuruluşları koordine etmek ve yönlendirmek.

7) Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin kariyer birimleri vasıtasıyla projeler yaparak öğrencileri kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile bir araya getirmek ve istihdam imkânlarını artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak.

8) Türkiye’nin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının marka değerini artırmak amacıyla insan kaynaklarına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonlar düzenlemek.

9) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı:

1) Türkiye’de eğitim ve öğretimin her aşamasındaki aday insan kaynağına yönelik ölçme ve değerleme sistemlerinin verimliliği hakkında inceleme ve analizler yapmak, ihtiyaç duyulan durum ve konularda ilgili kurum ve kuruluşları ya da kamuoyunu bilgilendirmek.

2) Türkiye’de iş hayatında olan veya aday insan kaynağına yönelik istihdam, memnuniyet, sadakat, liyakat, fırsat eşitliği, şeffaflık, yenilikçilik, verimlilik ve performans gibi konularda ihtiyaca göre ölçüm ve analizler yapmak, sonuçlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşları ya da kamuoyunu bilgilendirmek.

3) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetici kadro ve pozisyonları için ilgili kurumlarla özel nitelikleri belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

4) Cumhurbaşkanınca talep edilmesi halinde üst kademe kamu yöneticileri kadro ve pozisyonları için adaylara yönelik değerleme raporu hazırlamak.

5) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ç) İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı:

1) Kamu ve özel sektörde insan kaynağının eğitim ve gelişim planlarının hazırlanması, uygulanması ve eğitim performanslarının ölçülmesine yönelik çalışmaları desteklemek, çalışma sonuçlarını takip etmek.

2) İnsan kaynağım geliştirmeye ve her kademede yetkinliği artırmaya yönelik başta öğretim kurumları olmak üzere; ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler üretmek, önerilerde bulunmak ve desteklemek.

3) Kamu ve özel sektörde insan kaynakları alanında çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi amacıyla tek başına veya ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte organizasyonlar yapmak, uygun görülen etkinlikleri ve projeleri desteklemek.

4) Yönderlik sistemi kurmak ve yönetmek, kamu kurum ve kuruluşlarına bu konuda yol göstermek, ihtiyaç duyulan alanlarda yönderlik yapmak.

5) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Projeler ve Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı:

1) Kamu ve özel sektörde insan kaynakları uygulamaları konusunda analizler yapmak veya yaptırmak, projeler önermek, bu konuda kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak kurum ve kuruluşları insan kaynakları süreçlerinin geliştirilmesi için yönlendirmek ve desteklemek.

2) Araştırma, geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve verimlilik ile ilgili projeler yapmak, gerekli görülen projelerde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurmak veya desteklemek.

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının işveren marka değerini artırmaya yönelik hizmetleri için Ofisin diğer dairelerinin ihtiyaç duyduğu bilişim teknolojileri araç ve sistemlerini geliştirmek, ihtiyaca göre temin edilmesini sağlamak ve ilgili birimlerin kullanımına destek olmak.

4) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam ilanlarının kamuoyu ile daha etkin ve şeffaf biçimde paylaşılması için sistemler geliştirmek, mevcut kurum ve kuruluşların bu konudaki faaliyetlerini izlemek.

5) İnsan kaynaklarına yönelik kamu ve özel sektörde analiz ve araştırmalar yapılması ve elde edilen bilginin raporlanması için gerekli veriyi ilgili kurum ve kuruluşlardan temin etmek.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarında insan kaynakları süreçlerinin çevrimiçi olarak izlenebildiği bir sistem kurulması için gerekli analizleri yapmak, bu sistemi kurmak ve kurum ve kuruluşların sistemde yer alan verilerinin güncelliğini denetlemek.

7) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

1) Ofisin insan kaynağı politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak, personel istihdamını sağlamak ve personelin özlük işlemlerini yürütmek.

2) Ofis personelinin yetiştirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini yürütmek.

3) Ofisin bilgi teknolojileri alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak.

4) Ofisin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

5) Ofisin yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, sağlık ile diğer idari hizmetlerini yürütmek, taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak.

6) Ofisin kurumsal iletişim süreçlerini yürütmek.

7) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) Hukuk Müşavirliği:

1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

2) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yatırım Ofisi

Yatırım Ofisinin görevleri

MADDE 527/F- (1) Yatırım Ofisinin görevleri şunlardır:

a) Ülkenin ekonomik kalkınmasında ihtiyaç duyulan yatırımların artırılması için Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca yürütülen uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak.

c) Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak.

ç) Türkiye’de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak.

d) Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform sürecine katkı sağlamak, bu kapsamda öneriler geliştirmek.

e) Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından yatırımlara ilişkin herhangi bir başvuru almaya yetkili olanlara yatırımcı tarafından yapılabilecek başvuruları Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde almak ve alınan başvuruyu yatırımcı adına ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına iletmek.

f) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılara teknik ve maddi katkı sağlamak, desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak.

g) Ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulanmasını takip etmek.

ğ) Yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlanmasında destek sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bu işlemleri takip etmek,

h) Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

Yatırım Ofisinin hizmet birimleri ve görevleri

MADDE 527/G- (1) Yatırım Ofisinin hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

a) İletişim Dairesi Başkanlığı:

1) Ofisin kurumsal iletişim süreçlerini yürütmek.

2) Ofis stratejisi doğrultusunda geleneksel ve dijital tanıtım faaliyetlerini yönetmek.

3) Yurtiçi ve yurtdışındaki tanıtım etkinliklerinin organizasyonu ve koordinasyonunu gerçekleştirmek.

4) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Kamu-Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı:

1) Kamu-özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen altyapı projeleri ile özelleştirme kapsamındaki projelere yönelik Ofisin yürüteceği tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamak.

2) Kamu-özel sektör işbirliği projeleri ile özelleştirme programı kapsamındaki projeler için destek talebinde bulunan yatırımcıların destek süreçlerini yönetmek.

3) Kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirerek ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak.

4) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) Strateji Dairesi Başkanlığı:

1) Ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulanmasını takip etmek.

2) Ofisin tanıtım ve destek faaliyetlerinde izleyeceği stratejileri belirlemek.

3) Ofisin ihtiyaç duyacağı ekonomik analiz faaliyetlerini yürütmek.

4) Ofisin tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak içerikleri üretmek.

5) Ofisin destekleyeceği yatırım projeleri ile potansiyel yatırımlar için gerekli bilgi ve verileri yönetmek.

6) Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform sürecine katkı sağlamak, bu kapsamda öneriler geliştirmek.

7) Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

8) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

ç) Yatırımcı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

1) Yatırımcıların yatırım aşamasında ve yatırımlarını yaptıktan sonra ihtiyaç duyabilecekleri destek hizmetlerini tasarlamak ve yürütmek,

2) Ofis tarafından desteklenen yatırım projelerini ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde takip etmek.

3) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Yurtdışı Faaliyetler Dairesi Başkanlığı:

1) Ofis stratejisi doğrultusunda ülkedeki yatırım ortamı ve yatırım imkânları hakkında yabancı yatırımcıları bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak.

2) Ofisin yurtdışındaki faaliyetlerini yürütmek.

3) Yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

1) Ofisin insan kaynağı politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak, personel istihdamını sağlamak ve personelin özlük işlemlerini yürütmek.

2) Ofis personelinin yetiştirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini yürütmek.

3) Ofisin bilgi teknolojileri altyapısını kurmak, işletmek ve geliştirmek.

4) Ofisin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

5) Ofisin yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, sağlık ile diğer idari hizmetlerini yürütmek, taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) Hukuk Müşavirliği:

1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

2) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ALTINCI BÖLÜM

MADDE 10- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 528 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir,

“(6) Ofislerde Başkana yardımcı olmak üzere başkan yardımcısı görevlendirilebilir.

(7) Ofis, görev alanına giren hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarını koordine etmek, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmak, bunun için gerekli toplantı veya diğer organizasyonları yapmak, uluslararası alanda yapılan çalışmalara iştirak etmek ve ülkemizi temsil etmekle görevli ve yetkilidir.”

“(10) Ofis, görev alanına ilişkin hukuki, idari ve teknik anlamdaki ihtiyaçtan değerlendirmek ve görev alanına giren hususlarda mevzuat önerileri geliştirmekle görevli ve yetkilidir.”

MADDE 11- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 529 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“‘Eğitim ve mecburi hizmet

MADDE 529/A- (1) Ofis personeli mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere yurtdışına gönderilebilir. Bu kapsamda yurtdışına gönderilecek personelin seçilme usul ve şartları, çalışmalarının nasıl izlenip denetleneceği, geri çağrılmalarını gerektirecek haller, mecburi hizmet, masrafların tahsili ile diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun 78 inci, 79 uncu, 80 inci ve ek 34 üncü maddeleri ile bunlara dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak, 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen oranları geçmemek üzere ödenecek tutarları belirlemeye Başkan yetkilidir.

(2) Başkan tarafından uygun görülmesi halinde personel, Ofis hizmetlerinde kullanacağı yabancı dili daha etkin öğrenmesi için yurtiçi dil eğitim programlarına Ofis hizmetlerini aksatmamak kaydıyla gönderilebilir. Bu durumda Ofis, personelin eğitim amaçlı dil masraflarının %50’si kadarını karşılayabilir.”

MADDE 12- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 532 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 532- (1) Ofisin kadroları Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.”

MADDE 13- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 533 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yetki devri

MADDE 533/A- (1) Başkan ve her kademedeki birim yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri, yetki devreden yöneticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

MADDE 14- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}