BKK 2017-11024 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

BKK 2017-11024 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2017/11024

26.12.2017 tarih ve 30282 sayılı R.G.

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/11/2017 tarihli ve 104227 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kapsam

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 2018 yılında uygulanmak üzere, aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır,

(2) Tanımı belirtilen eşyanın G.T.P’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.

Uygulama

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta ekli tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergileri uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat İçin Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

TABLO

 

No

G.T.P

Eşyanın Tamını

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi %

1

2811.19.80.90.19 Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2)

Ton

2.000

0

2

2903.22 Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6)

Ton

5.000

0

3

2915.21 Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7)

Ton

70.000

0

4

2915.32 Vinil Asetat

Ton

85.000

0

5

2916.12.00.00.13 Butil Akrilat

Ton

65.000

0

6

2926.10 Akrilonitril

Ton

50.000

0

7

3806.10 Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri

Ton

40.000

0

8

3815.90.10.00.00 veya 3815.90.90.00.00 Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör

Ton

450

0

9

3903.30

Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;

 

– Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),

 

– Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),

 

– 220 “C ‘de 10 kg’mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’ dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),

 

– Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;

 

*”L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı,

*”a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı,

*”b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır

akrilonitril butadien stiren kopolimeri.

Ton

4.000

0

10

3905.30.00 Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin)

Ton

2.000

0

11

8414.30.81.90.00 Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan.

Adet

450.000

0

12

8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00 Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).

Adet

40.000.000

0

 

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}