Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı 4. Mükerrer R.G.

MADDE 1 – 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “ekte belirtilen” ibaresi “Tebliğ kapsamındaki” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “ekte” ibaresi “Tebliğde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 448 inci maddelerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünler: Sıvı ile temas edince hacmi artarak dekoratif bir görüntü oluşturan, ”su maymunu”, ”büyüyen su topları”, ”su boncuğu”, “su jeli”  gibi isimler ile bitki besini, dekorasyon, oyun vb. amaçlarla piyasaya arz edilen kapsül formundaki her türlü ürünü,”

“c) Olduklarından farklı görünen çakmaklar: Bütan veya sıvı yakıt dâhil olmak üzere herhangi bir yakıtla çalıştırılabilen; şekli çizgi film karakterleri, oyuncaklar, tabancalar, saatler, telefonlar, müzik aletleri, araçlar, insan vücudu ya da organları, hayvanlar, yiyecek ya da içeceklere benzeyen veya müzik notaları, parlayan ışıklar, hareketli nesneler ya da eğlendirici diğer özellikleri olan çakmakları veya açıkça çakmakları tutmak amacıyla tasarlanmış tutucuları kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan; logolar, etiketler ile işaretlenmiş, yapıştırılan süsler, el işleri veya ısıyla bozulan kılıflarla süslenmiş çakmaklar haricindeki; 51 aylıktan daha küçük çocuklar tarafından genellikle tanınan veya bunların kullanımı için tasarlanmış herhangi bir nesneye benzeyen veya eğlendirici duyma etkileri veya canlandırma etkileri olan, sonradan sabitlenebilen herhangi bir bağlantı veya sonradan birleştirilebilen herhangi bir tutucu dâhil tüketiciler tarafından genellikle sigara, puro ve pipoların tutuşturulmasında kullanılan alev oluşturan ürünleri,

ç) Uçucu gaz içeren balon: Uçucu gazla doldurulan oyun, parti, organizasyon, açılış, tören, toplantı gibi etkinliklerde kullanılabilen her türlü balonu,

d) Yiyecek taklidi ürün: Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünleri,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki “Tebliğin ekinde yer alan” ibaresi “Tebliğ kapsamındaki” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu ürünlerin temel gereklere uygunluğu, üretici tarafından başka türlü ispatlanmadığı sürece Tebliğde yer alan düzenlemeler ile ekte belirtilen standartlar dikkate alınarak değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Olduklarından farklı görünen çakmaklar

MADDE 5/A – (1) Olduklarından farklı görünen çakmakların piyasaya arzı yasaktır.

Yiyecek taklidi ürünler

MADDE 5/B – (1) Yiyecek taklidi ürünler ya da bunların ayrılabilir kısımlarının, tüketiciler ve özellikle çocuklar tarafından ağza alınması, emilmesi ya da yutulması halinde boğulma, zehirlenme yahut sindirim sisteminde delinmeye veya tıkanmaya yol açmaması gerekir.

Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünler

MADDE 5/C – (1) Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünlerin kırtasiye, oyuncakçı ve okul kantinlerinde piyasaya arz edilmesi yasaktır.

(2) Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünlerin piyasaya arzının mümkün olduğu yerlerde çocuklara satılması yasaktır. Bu ürünlerin ambalajlarının çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde olması ve söz konusu ürün etiketlerinde tüketicinin satın alma kararı esnasında görebileceği şekilde, ürünün oyun amaçlı kullanılmamasına ilişkin uyarı bulunması zorunludur.

Uçucu gazla doldurulan balonlar

MADDE 5/Ç – (1) Uçucu gazla doldurulan balonların doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması yasaktır.

(2) Uçucu gaz içeren balonların piyasaya arz edildiği yerlerde, balonların helyum gazıyla doldurulduğu ve helyum gazının yanıcı/parlayıcı bir gaz olmadığı hususunda, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla tüketicilerce kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde ve en az (297mm x 210mm) A4 boyutundaki bilgilendirme metni satış yerinin uygun bir yerine konulur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-Nitrosamin ve N-Nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.”

“(3) Diğer mevzuatta birinci ve ikinci fıkrada sayılan Tebliğlere yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin ekinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı ekte yer alan tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

 

“EK

ÜRÜNLER VE İLGİLİ STANDARTLAR”

13 Bebek yürüteçleri TS EN 1273 (Çocuk kullanım ve bakım araçları- Bebek yürüteçleri – Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri)
14 Bebek taşıyıcıları ve destekleri TS EN 1466 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – Bebek taşıyıcıları ve destekleri- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri)
15 Evlerde kullanılan çocuk karyolası ve beşikler

TS EN 1130-1 (Mobilya-evlerde kullanılan çocuk karyolası ve beşikleri- Bölüm 1: Emniyet kuralları)

TS EN 1130-2 (Mobilya- evlerde kullanılan çocuk karyolası ve beşikler – Bölüm 2: deney metotları)

16 Tekerlekli çocuk arabaları TS EN 1888 (Çocuk bakım eşyaları Tekerlekli çocuk arabaları- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri)
17 Emzik bağlayıcıları TS EN 12586 (Çocuk bakım eşyaları – Emzik bağlayıcıları – Güvenlik kuralları ve deney metotları)
18 Çocuk giysileri

TS En 14682 (Çocuk giysilerinde güvenlik – Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri – Özellikler)

TS EN 14878 (Tekstil – Çocuk gece giyeceklerinin yanma davranışı – Özellikler)

19 Yiyecek taklidi ürünler

TS EN 71-1 (Oyuncak Güvenliği – Bölüm 1: Mekanik ve Fiziksel Özellikler)

TS EN 71-3 (Oyuncakların Güvenliği – Bölüm 3: Bazı elementlerin göçü)

20 Lazer ürünler TS EN 60825-1 (Lazer ürünlerinin güvenliği – Bölüm 1: Donanım sınıflandırması ve kurallar)
21 Bebek/çocuk taşıma araçları

TS EN 13209-1 (Çocuklar için kullanım ve bakım eşyaları – Çocuk taşıma araçları – Güvenlik kuralları ve deney metotları – Bölüm 1: Çerçeveli sırtta taşıma araçları)

TS EN 13209-2 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – Bebek taşıma araçları – Güvenlik gereklilikleri ve deney yöntemleri – Bölüm 2: Yumuşak taşıma aracı)

22 Bebek hoppalaları TS EN 14036 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – Bebek hoppalaları – Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri)

MADDE 10 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/5/2016

29701

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}