Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 2281

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 2281

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Karar Sayısı: 2281
25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı R.G.
Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
Kapsam
MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karşısında tanıtımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/02/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.
(2) Tanımı belirtilen eşyanın GTP’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.
Uygulama
MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta tablolarda gösterilen gümrük vergileri, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.
İthal lisansı
MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar. Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO
No
G.T.P
Eşyanın Tanımı
Birim
Ton
Miktarı
Gümrük
Vergisi %
1
2710.19.81 veya 2710.19.99
* Viskozite indeksi 80 veya daha fazla ancak 120’den fazla olmayan ve kinematik viskozitesi 100 °C’de 5,0 cSt veya daha fazla ancak 100 °C’de 13,0 cSt’den fazla olmayan,
-ağırlıkça %90 veya daha fazla doymuş, ve
-ağırlıkça %0,03’ten fazla olmayan sülfür
içeren, katalitik olarak hidroizomerize edilmiş ve cilası alınmış hidrojenlenmiş baz yağ, yüksek oranda izoparafınli hidrokarbonlar.
Ton
50.000
0
2
2926.10
*55 fasıl ve 68.15 GTP’li ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril
Ton
60.000
0
* Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}