Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-10

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-10

BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS

KÂĞITLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/10)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 3. Mükerrer R.G.

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İzne tabi eşya

MADDE 2 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P.) yer alan banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Ticaret Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.

İthalatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak eşya

MADDE 3 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır.

İthalatı bankalar tarafından yapılacak eşya

MADDE 4- (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız çek kağıtlarının ithali sadece bankalar tarafından yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısına tabi eşya

MADDE 5 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren ve payları Borsada işlem görmeyen halka açık şirketler için sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak filigranlı kağıtlar hariç) ile 4907.00 G.T.P’li yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısı aranır.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 6 – (1)4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li diğer kâğıtların ithali için, Ek-1’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgeler ile birlikte Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurulur. Ancak, 6362 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak söz konusu G.T.İ.P’li filigranlı kağıt ithali için bu maddede belirtilen belgelere ek olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınacak uygunluk yazısı ile birlikte İthalat Genel Müdürlüğüne başvurulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 7 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 8 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS KAĞITLARIN İTHALİNE İLİŞKİN MÜRACAAT FORMU

· G.T.İ.P.:
· Madde ismi:
· Eşyanın teknik tanımı:
· İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks no, e-posta adresi ve Ankara irtibat telefonu (varsa):
· 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası:
· Eşyanın kullanım amacı:
· Eşyanın miktarı:
· Eşyanın değeri:
· Eşyanın menşe ülkesi:
· Eşyanın sevk ülkesi:
· Eşyanın giriş gümrüğü:

Firma Unvanı

 Yetkili İmza

Aranacak Diğer Belgeler

1-Dilekçe

2-Proforma fatura

3-İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan imza sirkülerinin veya imza beyanının aslı veya Ticaret Bakanlığınca onaylı sureti

4-Kıymetli evrakın basımına ilişkin ilgili firma/kuruluşun yetkili organının gerekçeli kararının aslı veya bir örneği

5-İhtiyaç sahibi firma ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin sözleşmenin aslı veya bir örneği

6-Yabancı ülkelere ait kıymetli evrakların ülkemizde bastırılması halinde, ihtiyaç sahibi kurum/kuruluş ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin belgelerin aslı veya bir örneği

7-Gümrük muayenelerine esas teşkil edecek şekilde, kâğıdın ayrıntılı teknik özelliklerinin belirtildiği belgeler

8-Firma unvanının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicil memurlukları tarafından onaylı sureti (Ticaret Bakanlığına, varsa unvan ve adres değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her birinin ibrazı gerekmektedir.)

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}