31.10.2018 37412591 Yem ihracatında ön izin belgesi verilmeyecek olan eşyada Tarım Bakanlığınca izin verilmeyecek eşya listesi

31.10.2018 37412591 Yem ihracatında ön izin belgesi verilmeyecek olan eşyada Tarım Bakanlığınca izin verilmeyecek eşya listesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-140.04

Konu   :Yem İhracatında Ön İzin Belgesi

 

31.10.2018 / 38412591

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 25.10.2018 tarihli ve 3126272 sayılı yazıda, 01.01.2019 tarihine kadar yem ve yem maddelerinin ihracatında ön izin belgesi düzenlenmeyecek ürünlerin listesinin GTİP bazında ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak 24.09.2018 tarihli ve 2762685 sayılı yazıları 81 İl Valiliğine (İl Müdürlükleri) bildirildiği; söz konusu listedeki 2309.90 tarife pozisyonlu yem ve yem maddeleri ihracatında İhracat Ön İzin Belgesi düzenlenmeyecek ürünlerin belirlenmesinde tereddütler yaşandığı veya farklı uygulamalar olduğu bilgisinin Bakanlıklarına iletildiğinden bahisle,

1. Balık yemi için ihracat ön izin belgesi ve sertifika talep edilmesi halinde balık yemi ihracatında ön izin belgesi ve sertifika düzenlenmesinde,

2. Premiks ve yem katkıları için ihracat kısıtlaması olmadığından ön izin ve sertifika düzenlenmesinde,

3. Ayrıca, kedi ve köpek mamaları GTİP itibariyle 230910’da yer aldığından bu ürünler için ön izin belgesi ve sertifika düzenlenmesinde,

sakınca görülmediği ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

Ekler:

1) 1 yazı

2) 1 Liste

 

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :21817801-305.04.02.02-E.3126272

Konu   :Yem İhracatında Ön İzin Belgesi

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :24.09.2018 tarihli ve 21817801-305.04.02.02-E.2762685 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, ilgi yazımız ekinde (ek-1) yer alan yem ve yem maddelerinin ihracatında 01.01.2019 tarihine kadar “İhracat Ön İzin Belgesi” düzenlenmemesi talep edilmiştir.

İlgi yazımız ekinde yer alan listedeki 230990 GTİP’li yem ve yem maddeleri ihracatında İhracat Ön İzin Belgesi düzenlenmeyecek ürünlerin belirlenmesinde tereddütler yaşandığı veya farklı uygulamalar olduğu bilgisi Bakanlığımıza iletilmektedir. Buna göre;

1. Balık yemi için ihracat ön izin belgesi ve sertifika talep edilmesi halinde balık yemi ihracatında ön izin belgesi ve sertifika düzenlenmesinde,

2. Premiks ve yem katkıları için ihracat kısıtlaması olmadığından ön izin ve sertifika düzenlenmesinde,

3. Ayrıca, kedi ve köpek mamaları GTİP itibariyle 230910’da yer aldığından bu ürünler için ön izin belgesi ve sertifika düzenlenmesinde, sakınca görülmemektedir.

İlgi yazımız kapsamındaki yem ve yem maddelerinin ihracat işlemlerinde yukarıdaki hususların da göz önünde bulundurularak işlem tesis edilmesi hususunda gereğini rica/arz ederim.

Dr. Mehmet BEYKAYA

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

Dağıtım:

Gereği:                                               Bilgi:

81 İl Valiliği (İl Müdürlüğü)                Tüm Zirai Karantina Müdürlüklerine

TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

96/31 SAYILI İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLAR TEBLİĞİ KAPSAMINDA YEM AMAÇLI İHRACAT ÖN İZİN BELGESİ DÜZENLENMEYECEK ÜRÜNLER

GTİP

EŞYANIN TANIMI

10.01 Buğday ve mahlut
10.03 Arpa
1008.10.00.00.00 Kara buğday
10.05 Mısır
1101.00 Buğday unu veya mahlut unu
1102.20 Mısır unu

1102.90.10.00.00

 

 

 

Arpa unu

Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve

hububat kaba unları

Buğdaydan:

1103.11.10.00.00 Makarnalık buğdaydan (durum buğday)

1103.11.90.00.00

 

Adi ve kaplıca (kızıl) buğdaydan

Mısırdan:

1103.13.10.00.00 Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler

1103.13.90.00.00

 

Diğerleri

Diğer hububattan:

1103.19.20.00.00

 

Çavdar veya arpadan (arpadan olanlar)

Pelletler:

1103.20.25.00.00 Çavdar veya arpadan (arpadan olanlar)
1103.20.40.00.00 Mısırdan

1103.20.60.00.00

 

 

Buğdaydan

Diğer işlenmiş taneler (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yuvarlatılmış,

dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış)

1104.23

 

 

 

Mısır taneleri

Diğer işlenmiş taneler (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yuvarlatılmış,

dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış)

Mısır taneleri

1104.23.40.00.00

 

Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar

halinde ufalanmış olsun olmasın; Yuvarlatılmış

1104.23.98.00.00

 

 

Diğerleri

Diğer hububat taneleri:

Arpa taneleri

1104.29.04.00.00

 

Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar

halinde ufalanmış olsun olmasın

1104.29.05.00.00

 

Yuvarlatılmış

Diğerleri

1104.29.17.00.00

Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde

ufalanmış olsun olmasın (buğdaydan olanlar)

1104.29.30.00.00

 

Yuvarlatılmış (buğdaydan olanlar)

Sadece iri parçalar halinde ufalanmış

1104.29.51.00.00

 

Buğday

Diğerleri

1104.29.81.00.00

 

 

 

Buğdaydan

Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka

işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve

diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın)

2302.10 Mısırdan elde edilenler
2302.30 Buğdaydan elde edilenler
2302.40 Diğer hububattan elde edilenler (arpadan elde edilenler)
2309.90 Diğerleri (sadece içerisinde buğday, arpa, mısır bulunan karma yemler)

Notlar:           

1- Liste yem ve yem amaçlı ihraç edilmek istenen ürünler içindir, örneğin “1101.00 Buğday unu veya mahlut unu” yem amaçlı gönderilmek isteniyorsa listeye dahildir, ya da tohumluk olarak belirtilen ürünler yem olarak gönderilmek isteniyorsa listeye dahildir.

2- 4’lü ve 6 ‘lı GTİP’de yazılanların tüm alt GTİP’leri de listeye dahildir, örneğin listede “10.01 Buğday ve Mahlut” için bu GTİP altında yer alan adi buğday, kara buğday, kaplıca buğdayı, tohumluk, diğerlerinin yem amaçlı gönderileceklerinin hepsi bu listeye dahildir.

3- 12’li GTİP’de verilenlerin sadece kendileri listeye dahildir.

4- Değerlendirmede parantez içinde yazılan açıklamalar da dikkate alınmalıdır, örneğin 2309.40 GTİP’inde diğer hububattan denmiş ancak parantez içinde arpadan elde edilenler açıklamasıyla sadece arpadan elde bu GTİP’deki ürün kast edilmektedir.

5- Yem ve yem maddeleri ihracatında, bu listenin yanında İhracı Kayda Bağlı Mallar Tebliği ekinde yer alan liste de dikkate alınmalı bu listede bulunmayıp Kayda Bağlı Mallar Tebliği ekinde yer alan listede bulunan ürünlere Ticaret Bakanlığınca kayıt verilmediği ve bu kayıt Müdürlüğünüze sunulmadığı sürece İhracat Ön izin Belgesi düzenlenmemelidir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}