31.01.2018 31665971 GTS Kapsamından çıkarılan ülkeler için 2018 yılı rejim uyulamalarındaki tereddütlerin Ekonomi Bakanlığına iletildiği

31.01.2018 31665971 GTS Kapsamından çıkarılan ülkeler için 2018 yılı rejim uyulamalarındaki tereddütlerin Ekonomi Bakanlığına iletildiği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-110.99

Konu   :2017/11168 Sayılı İthalat Rejimi

Kararına Ek Karar – GTS

 

 

31.01.2018 / 31665971

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi      :29.01.2018 tarih ve 31613034 sayılı yazımız.

 

Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı yazımız ile 31.12.2017 tarihli, 30287 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile gümrük vergisi yükselen ve düşen eşyaya ilişkin işlemlerin nasıl tesis edileceği hususunda talimat verilmişti.

Diğer taraftan, bahsi geçen “2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” (GTS) sütununun güncellenmesi nedeniyle uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesine yönelik hususlarla ilgili olarak konu Ekonomi Bakanlığına intikal ettirilmiştir.

Bu çerçevede, GTS çerçevesinde işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak Bölge Müdürlükleriniz ayrıca talimatlandırılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Alpay ARAS

Bakan a.

Daire Başkanı

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-110.99

Konu   :2017/11168 Sayılı İthalat Rejimi

Kararına Ek Karar – Gümrük Vergisi Oranı

 

 

29.01.2018 / 31613034

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 31.12.2017 tarihli, 30287 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar“ın geçici birinci maddesinde gümrük vergisi yükselen eşyaya ilişkin bir açıklamada bulunulduğu, gümrük vergisi düşen eşyaya ilişkin ise bir hükme yer verilmediği, bu sebeple yükümlü lehine olan yeni vergiler üzerinden ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi noktasında tereddüt hasıl olduğu bilgisi edinilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına görüşleri sorulmuş olup anılan Bakanlıktan alınan ve ilişikte bir örneğine yer verilen 24.01.2018 tarihli ve 8458 sayılı yazıda;

“Bilindiği üzere, 31.12.2017 tarihli, 30287 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Kararın 5,6 ve 7 nci maddeleri hariç, diğer hükümleri 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kural olarak yayımlanan bir mevzuat yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hukuk aleminde sonuç doğurmaktadır. Dolayısıyla, 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen gümrük vergileri dahil yapılan her türlü düzenleme yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Ocak 2018 tarihinde uygulanmaya başlar. Ancak, yapılan bu düzenlemeye geçici madde ile belirli süreyle istisna getirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu Karara geçici madde hükmü konulmuş olup, Kararın yayımından önce yola çıkmış olan eşyaya yönelik bir düzenleme getirilmiştir. Bu itibarla, Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşyanın yine aynı tarihten itibaren 45 gün içinde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, yürürlükteki Karar hükümlerinin uygulanmayacağı, diğer bir ifadeyle, Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, mezkur 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yer alan bir eşyanın doğrudan veya dolaylı olarak gümrük vergisinde bir artış yapıldıysa, Karardan etkilenecek olan kişilerin yapılan düzenlemeden mağdur olmamaları amaçlanmış ve Kararın yayımından önce yola çıkan eşyaya yönelik geçici madde ihdas edilerek bir düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla, yapılan bu düzenleme ile eşyanın gümrük vergisi yükseltilmekte ise, ithalatçının Kararın yayımından önce yola çıkan bir eşyasının olması ve gümrük beyannamesini Kararın yayımından itibaren 45 gün içerisinde tescil ettirmesi veya eşyanın Kararın yayımından önce yola çıktığını özet beyan ile ispatlaması halinde, yapılan vergi artışından etkilenmemesi amaçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ithalatçı lehine olan hüküm dikkate alınarak, söz konusu Karar ile yürürlüğe konulan yüksek olan vergi yerine Kararın yayımından önce uygulanan düşük verginin ödenmesi söz konusu olacaktır.

Sonuç olarak, Karar kapsamında gümrük vergisi düşen ürünler için Karar hükümlerinin aynen uygulanacağı, geçici maddenin ise gümrük vergisi yükseltilen ürün için Karar’da belirtilen süre dahilinde uygulanacağı değerlendirilmektedir.”

denilmektedir.

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

Alpay ARAS

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

Ek: 1 adet yazı örneği

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :56067857-249-E.8458

Konu   :İthalat Rejimi Kararı-Gümrük Vergisi Oranı

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi      :15.01.2018 tarihli 20117910 – 31066617 sayılı yazınız.

 

İlgi’de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 31.12.2017 tarihli ve 30287 (4.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Kararın 5, 6 ve 7 inci maddeleri hariç, diğer hükümleri 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kural olarak yayımlanan bir mevzuat yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hukuk aleminde sonuç doğurmaktadır. Dolayısıyla, 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen gümrük vergileri dahil yapılan her türlü düzenleme yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Ocak 2018 tarihinde uygulanmaya başlar. Ancak, yapılan bu düzenlemeye geçici madde ile belirli süreyle istisna getirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu Karara geçici madde hükmü konulmuş olup, Kararın yayımından önce yola çıkmış olan eşyaya yönelik bir düzenleme getirilmiştir. Bu itibarla, Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşyanın yine aynı tarihten itibaren 45 gün içinde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, yürürlükteki Karar hükümlerinin uygulanmayacağı, diğer bir ifadeyle, Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, mezkur 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yer alan bir eşyanın doğrudan veya dolaylı olarak gümrük vergisinde bir artış yapıldıysa, Karardan etkilenecek olan kişilerin yapılan düzenlemeden mağdur olmamaları amaçlanmış ve Kararın yayımından önce yola çıkan eşyaya yönelik geçici madde ihdas edilerek bir düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla, yapılan bu düzenleme ile eşyanın gümrük vergisi yükseltilmekte ise, ithalatçının Kararın yayımından önce yola çıkan bir eşyasının olması ve gümrük beyannamesini Kararın yayımından itibaren 45 gün içerisinde tescil ettirmesi veya eşyanın Kararın yayımından önce yola çıktığını özet beyan ile ispatlaması halinde, yapılan vergi artışından etkilenmemesi amaçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ithalatçı lehine olan hüküm dikkate alınarak, söz konusu Karar ile yürürlüğe konulan yüksek olan vergi yerine Kararın yayımından önce uygulanan düşük verginin ödenmesi söz konusu olacaktır.

Sonuç olarak, Karar kapsamında gümrük vergisi düşen ürünler için Karar hükümlerinin aynen uygulanacağı, geçici maddenin ise gümrük vergisi yükseltilen ürün için Karar’da belirtilen süre dahilinde uygulanacağı değerlendirilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

Ferüdün BAŞER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}