29.04.2020 54073882 Kırık, kuluçkalanmış ve pişmiş yumurtalar hariç kabuklu tavuk yumurtası KDV oranı ile hasarlı tavuk yumurta GTİP ve KDV

29.04.2020 54073882 Kırık, kuluçkalanmış ve pişmiş yumurtalar hariç kabuklu tavuk yumurtası KDV oranı ile hasarlı tavuk yumurta GTİP ve KDV

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :85593407-156.02
Konu   :Tavuk Yumurtası KDV Oranı
 
 
29.04.2020 / 54073882
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
 
02.01.2020 tarihli ve 30996 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1994 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının; a-1. Maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasının sonuna “tavuk yumurtası” ibaresi eklenmiştir.
Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 15.04.2020 tarihli ve 45652 sayılı yazıda özetle, kırık, kuluçkalanmış ve pişmiş yumurtalar haricindeki kabuklu tavuk yumurtalarının 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırası kapsamında KDV oranının % 1, bunun haricindeki TGTC`nin 4 üncü faslında yer alan kuş ve kümes hayvanlarının yumurtalarının (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç) aynı BKK eki (II) sayılı listenin A/2 nci sırası kapsamında değerlendirilerek, %8 oranında KDV`ye tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.
Bilindiği üzere, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin “Kuş ve Kümes Hayvanlarının Yumurtaları (Kabuklu, Taze, Dayanıklı Hale Getirilmiş veya Pişirilmiş)” başlıklı 04.07 pozisyonuna ilişkin açıklama notlarında; “Bu pozisyon, tüm kuşların ve kümes hayvanlarının döllenmiş kuluçkalık yumurtalarını ve diğer taze (soğutulmuşlar dahil) yumurtalarını kapsar. Ayrıca, bu pozisyon dayanıklılığı artırılmış veya pişirilmiş kabuklu yumurtaları da kapsar.” denilmiştir. Anılan pozisyona ilişkin AB açıklama notlarında ise “Bu pozisyon, kuluçka süreci başlamış olan yumurtaların yanısıra kabuklu bozuk yumurtaları da kapsar.” hususu kayıtlıdır.
Öte yandan, kuluçkalık olmayan ve pişirilmemiş kabuklu tavuk yumurtalarının “taze” olanları 0407.21.00.00.00 [Tavuk yumurtaları (Gallus Domesticus türü] GTİP`inde sınıflandırılmakta, kırık yumurtanın tarife mevzuatında tanımı ve sınıflandırılmasına ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kabuğu hasarlı olsa da “kuluçkalık olmayan, kabuklu, pişirilmemiş taze tavuk (Gallus Domesticus türü) yumurtası” niteliğini koruyanların mezkur GTİP`te yer alacağı tabiidir.
Bu itibarla, kırık, kuluçkalanmış ve pişmiş yumurtalar haricindeki kabuklu tavuk yumurtalarının 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırası kapsamında  KDV oranı % 1 olmakla birlikte sözkonusu tavuk yumurtalarının yer aldığı 04.07.21.00.00.00 GTİP`da % 8 KDV oranına tabi hasarlı tavuk yumurtalarıda sınıflandırılmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
EKLER:
Ek1- Yazı örn
 
 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı     :50169878-200.03.01-E.45652                                                                     15.04.2020
Konu   :Tavuk yumurtası teslimlerinde KDV
 oranı
 
 
 
TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
 
 
 
İlgi:     a) 13/01/2020 tarihli ve 43693 sayılı yazınız.
b) 09/04/2020 tarihli ve 164491 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazılarınızda, 2/1/2020 tarihli ve 30996 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Karara ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasının sonuna eklenen “tavuk yumurtası” ibaresiyle, hangi GTİP numaralarının bu kapsamda değerlendirileceği sorulmaktadır.
KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.
Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.
2/1/2020 tarihli ve 30996 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasının sonuna “tavuk yumurtası” ibaresi eklenmiştir.
2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin A/2 nci sırasında ise Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç) sayılmıştır.
Diğer taraftan, 2017/42 No.lu Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 1 nci maddesinde, yumurta “Gallus gallus var. domesticus türüne ait tavuklardan elde edilen ve doğrudan insan tüketimine sunulmaya veya işlenmek suretiyle yumurta ürünlerinin hazırlanmasına uygun olan ve kırık, kuluçkalanmış ve pişmiş yumurtalar haricindeki kabuklu yumurtayı ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.
Buna göre;
– Kırık, kuluçkalanmış ve pişmiş yumurtalar haricindeki kabuklu tavuk yumurtalarının, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek, ithal ve toptan teslimlerinin %1, perakende teslimlerinin %8 oranında,
– Bunun haricindeki TGTC`nin 4 üncü faslında yer alan kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç) aynı BKK eki (II) sayılı listenin A/2 nci sırası kapsamında değerlendirilerek, toptan veya perakende teslimleri ile ithalinin, %8 oranında
KDV`ye tabi tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.
 
 
Ersin SAKLAR
Bakan a.
Gelir İdaresi Grup Başkanı
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}