26.08.2019 46658088 İGV ve EMY uygulamasında menşe belgeleri ve A.TR Belgesi sonradan ibrazı ile geri verme işlemlerinde kabul edilecek veya edilmeyecek durumlar

26.08.2019 46658088 İGV ve EMY uygulamasında menşe belgeleri ve A.TR Belgesi sonradan ibrazı ile geri verme işlemlerinde kabul edilecek veya edilmeyecek durumlar

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-159.01

Konu   :İlave Gümrük Vergisinin Veya Ek

Mali Yükümlülüğün Geri Verilmesi

 

 

 

26.08.2019 / 46658088

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İLGİ   :29.03.2019 tarih ve 43036522 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 24 Mayıs 2019 tarih ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci, 41 inci ve 205 inci maddelerinde gerekli değişiklik yapılarak tüm mali yükümlülük kapsamı eşyalar için menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmış, AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranılmaması hususu düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, mezkur Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğler ile “İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)” ile “2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Dolayısıyla yürürlükten kaldırılan söz konusu Tebliğler kapsamında ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı menşe ispatı olarak kullanılmayacak olup tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı uygulamasına “2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”da yer aldığı şekliyle devam edilecektir.

Öte yandan, Gümrük Yönetmeliğinin “Gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri” ni düzenleyen Geçici 14 üncü maddesi “24/5/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlükten kaldırılan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ ile İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat:2017/4)’de yer alan belgelerle ilgili olarak gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmünü amirdir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilave gümrük vergisinin (İGV) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) geri verilmesi veya Gümrük Yönetmeliğinin 38/3 üncü maddesi gereğince iadesi hususları ile ilgili olarak;

1. A.TR Dolaşım Belgesinin serbest dolaşıma girişi sırasında mevcut olması ancak eşyanın menşeine dair bir belgenin mevcut olmaması durumunda;

a. Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 nci maddesi gereğince menşe şahadetnamesinin sonradan getirileceğine dair yazılı bir talepte bulunulması ve menşe şahadetnamesinin süresi içinde ibraz edilmesi durumunda emanete alınmış olan tutarın veya alınmış olan teminatın mezkur Yönetmeliğin 38/3 üncü maddesine göre iade edilmesi,

b. İlgide kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, mezkur Tebliğler gereğince gerek ihracatçı beyanının gerekse tedarikçi beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanın eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiğinden, sonradan ibraz edilen söz konusu belgelerin kabul edilmemesi ve tahsil edilen EMY ve İGV’nin geri verilmemesi,

2. A.TR Dolaşım Belgesinin serbest dolaşıma girişi sırasında mevcut olmaması ve süresi içinde “sonradan verilmiştir” ibareli bir A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesi durumunda;

a. Serbest dolaşıma girişi sırasında eşyanın menşeine dair menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanın beyanname ekinde mevcut olması halinde tahsil edilen EMY veya İGV’nin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211/2 nci maddesinde belirtilen sürede başvurulması üzerine geri verilmesi,

(Ancak eşyanın İGV BKK’ları 3/1 inci maddesi gereğince Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olması durumunda; eşyanın menşeinin yalnızca tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ile kanıtlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bu kapsamdaki eşyanın menşeinin menşe şahadetnamesi ile tevsiki mümkün bulunmamaktadır.)

b. Yürürlükten kaldırılan söz konusu Tebliğler kapsamı düzenlenen “ihracatçı beyanı”nın Tebliğlerde de belirtildiği üzere A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ibrazı gerektiğinden, eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi olmaksızın serbest dolaşıma girişi sırasında ihracatçı beyanının beyanname ekinde mevcut olması halinde ise tahsil edilen EMY veya İGV’nin geri verilmemesi,

c. Serbest dolaşıma girişi sırasında eşyanın menşeine dair bir belgenin beyanname ekinde mevcut olmaması durumunda ise

i. İlgide kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, mezkur Tebliğler gereğince gerek ihracatçı beyanının gerekse tedarikçi beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanın eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiğinden, sonradan ibraz edilen söz konusu belgelerin kabul edilmemesi ve tahsil edilen EMY ve İGV’nin geri verilmemesi,

ii. Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 nci maddesi gereğince menşe şahadetnamesinin sonradan getirileceğine dair yazılı bir talepte bulunulması ve menşe şahadetnamesinin süresi içinde ibraz edilmesi durumunda emanete alınmış olan tutarın veya alınmış olan teminatın mezkur Yönetmeliğin 38/3 üncü maddesine göre iade edilmesi, (Ancak eşyanın İGV BKK’ları 3/1 inci maddesi gereğince Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olması durumunda; eşyanın menşeinin yalnızca tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ile kanıtlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bu kapsamdaki eşyanın menşeinin menşe şahadetnamesi ile tevsiki mümkün bulunmamaktadır.)

yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}