24.07.2019 46272055 Yük Teslim Talimat Formu (kararın yürütülmesinin durdurulması idari işlemin yürütmesini durdurmayacağı)

24.07.2019 46272055 Yük Teslim Talimat Formu (kararın yürütülmesinin durdurulması idari işlemin yürütmesini durdurmayacağı)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-102.99

Konu   :Yük Teslim Talimat Formu

 

24.07.2019 / 46272055

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 08.07.2019 tarihli, E.51257 sayılı yazılarının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

Ek:1 adet yazı örn.

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

T.C.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

Sayı     :4182545-155.99-E.51257

Konu   :Yük Teslim Talimat Formu

 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 20.05.2019 tarihli ve 39438 sayılı yazımız.

b) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 05.07.2019 tarihli ve 17236356- 1072 sayılı

yazısı.

Malumları olduğu üzere; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 19.12.2018 tarihli ve YD İtiraz No:2018/728 sayılı kararıyla, “yük teslim talimat formuna ilişkin tavan ücret düzenlenmesi” ne ilişkin 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulduğu ilgi (a) yazımız ile sektör temsilcilerine ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmiştir.

Diğer yandan; “denizyolu ile gelen yükün alıcıya teslim işlemlerine ilişkin olarak, malların taşıyan ya da adına hareket eden tarafından düzenlenen Yük Teslim Talimat Formu karşılığında tesliminin gerçekleştirilmesi“ne ilişkin 17/05/2011 tarihli ve 14765 sayılı talimatın iptali istemi ile Danıştay 10. Dairesinde açılan davada, 27/10/2015 tarihli ve E:2011/9380-K:2015/4632 sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiştir. Ancak; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/2991 E. ve 2018/5551 K. sayılı kararıyla Danıştay 10. Dairesinin 27/10/2015 tarihli ve E:2011/9380-K:2015/4632 sayılı kararı bozulmuştur.

Bu itibarla; ilgi (a) yazımızın ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/2991 E. Ve 2018/5551 K. sayılı bozma kararının ardından denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerden aldığımız dilekçeler neticesinde “yük teslim talimat formu”nun nasıl uygulanacağı hususunda tereddütlerin hasıl olduğu, farklı tarihlerde düzenlenen iki ayrı işlem niteliğinde olan 17/05/2011 tarihli ve 14765 sayılı talimat ile 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelgenin birbirine karıştırıldığı anlaşılmıştır.

Bu sebeple, “yük teslim talimat formu” hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’den hukuki görüş talep edilmiş olup Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilgi (b)’de kayıtlı hukuki mütalaasında özetle;

– idari işlemin iptal isteminin reddi yönünde verilen kararın temyiz incelemesi sonunda bozulmasına karar verilmesi halinde dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmediği sürece ret kararından önceki mevcut hukuki durum farklı olmadığından idari işlemin hukuken geçerliliğini sürdüreceği 52. maddesinin 5. bendinin “işlemin yürütülmesinin durdurulması”na ilişkin değil “kararın yürütülmesinin durdurulması”na ilişkin olduğu;

– Ayrıca, Danıştay 5. Daire 21.11.2016 tarihli E:2016/26505 K:2016/6573, Danıştay 16. Daire 10.03.2015 tarih E:2015/12563 K:2015/637, Danıştay 5. Daire 22.05.2011 tarih E:2010/3275 K:2011/2757 sayılı kararlarında “davanın reddi yönünde verilen nihai kararların temyizen incelenmesi sonucu Danıştayca verilen bozma kararında hüküm fıkrası mahkeme kararının bozulmasına yönelik olup, dava konusu işlemin iptali veya davanın reddi sonucunu doğurmadığından, 2577 sayılı Yasanın 28. maddesinde sözü edilen ve ilgili idarelerce uygulanması zorunlu bir karar niteliğinde değildir.” şeklinde ifade edildiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan hukuki görüş çerçevesinde; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/2991 E. ve 2018/5551 K. sayılı kararıyla Danıştay 10. Dairesinin 27/10/2015 tarihli ve E:2011/9380-K:2015/4632 sayılı kararının bozulmasının 17/05/2011 tarihli ve 14765 sayılı talimatın yürütülmesini durdurmayacağı değerlendirilmektedir

Ayrıca, yukarıda belirtildiği üzere “yük teslim talimat formuna ilişkin tavan ücret düzenlemesi “ne ilişkin 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulduğunun ve bu hususun ilgi (a) yazımız ile sektöre ve ilgili kurum kuruluşlara duyurulduğunun vurgulanması önem arz etmektedir.

Bu hususta gerekli duyuru ve bildirimlerin üyelerinize/sektöre yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

Emre DİNÇER

Bakan a.

Genel Müdür V.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}