2018-11590 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2018-11590 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA ULUSLARARASI KOMBİNE YÜK TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI

Karar Sayısı: 2018/11590

29.05.2018 tarih ve 30435 sayılı R.G.

4 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 25/10/2017 tarihli ve 7044 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 7/3/2018 tarihli ve 13531095 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu (bundan böyle “Akit Taraflar” olarak adlandırılacaktır),

İntermodal/kombine çözümleri ile uluslararası yük taşımacılığının kolaylaştırılmasını arzu ederek;

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında yük taşımacılığı hacmindeki artışı göz önüne alarak,

Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kafkasya arasındaki taşımacılık şebekelerinin entegrasyonunu hedefleyerek,

Demiryolu ve denizyolu taşımacılığı dâhil tüm ulaşım türlerini kullanarak modern uluslararası taşımacılık sistemlerinin tesis edilmesi gerekliliğinin farkında olarak,

Kombine taşımacılık sisteminin yüksek potansiyele sahip olduğuna ve bu sistemin verimliliğinin uluslararası yük taşımacılığında ortaya çıkan sorunların çözümüne katkı sunacağına inanarak,

aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

Madde 1

Kapsam

(1) İşbu Anlaşma, Akit Taraflardan birinin ülkesinde kayıtlı taşımacılar tarafından, demiryolu, denizyolu ve/veya karayolu ile Akit Taraf devletlerinin ülkeleri arasında yapılacak veya Akit Tarafların biri veya her ikisinin ülkeleri üzerinden transit olarak gerçekleştirilecek uluslararası kombine yük taşımacılığı alanında uygulanacaktır.

(2) İşbu Anlaşma, Akit Tarafların taraf oldukları diğer uluslararası antlaşma veya anlaşmalardan doğan hak ve sorumluluklarını etkilemeyecektir.

Madde 2

Tanımlar

İşbu Anlaşma’nın amaçlarıyla ilgili belirtilen terimler aşağıdaki anlamları ifade ederler:

a) İntermodal taşımacılık – Aynı intermodal/kombine taşımacılık biriminin iki veya daha fazla taşımacılık türü kullanılarak ve taşımacılık türünün değişimi esnasında yükün kendisinin elleçlenmeden ardışık olarak taşınmasıdır.

b) Kombine taşımacılık – Taşımacılığın belirli bir kısmının demiryolu ile gerçekleştirildiği, başlangıç ve/veya bitiş ayaklarında karayolunun olabildiğince kısa kullanıldığı intermodal yük taşımacılığıdır.

c) Karayolu yük taşıtı – Yük taşımak için tasarlanmış karayolu taşıtıdır.

d) İntermodal/Korabine taşrmacılık birimi – Konteyner, hareketli kasa (swap body), yarı römork/römork veya motorlu karayolu yük taşıtıdır.

e) Kombine yük terminali – İntermodal/kombine taşımacılık yükleme birimlerinin aktarılması ve depolanmasını sağlayan ekipmanlarla teçhiz edilmiş; taşımacılık türünün değişiminin gerçekleştirildiği yerdir.

i) Kombine yük terminaline/terminalinden yapılan taşımacılık – İntermodal/kombine taşımacılık biriminin, sınır geçiş noktasından veya Akit Tarafların birinin toprağı üzerindeki yükleme noktasından en yakın kombine yük terminaline veya limanına ve kombine yük terminalinden veya limanından en yakın sınır geçiş noktasına veya nihai varış noktasına taşınmasıdır.

g) Refakatli kombine taşımacılık – Mürettebat tarafından refakat edilen karayolu yük taşıtlarının, diğer taşımacılık modu araçları kullanılarak taşınmasıdır (Ör. özel vagon veya gemi).

h) Refakatsiz kombine taşımacılık – İntermodal/kombine taşımacılık birimlerinin mürettebat tarafından refakat edilmeyen karayolu taşıtlarınca, diğer taşımacılık modu araçlarını kullanarak taşınmasıdır (Ör. özel vagon veya gemi),

i) İzin – Akit Taraflardan birinin ülkesinde kayıtlı karayolu yük taşıtına, diğer Akit Tarafın ilgili Yetkili Otoritesince düzenlenen ve ilgili taşıtın bu Akit Tarafın ülkesine giriş/ülkesinden çıkış yapmasına veya ülkesi üzerinden transit geçişine izin veren belgedir.

j) Özel İzin – Akit Tarafların Yetkili Otoritelerince düzenlenen ve Ro-La trenlerini kullanan karayolu taşıtlarına sahip taşımacıların bu karayolu taşımacılık faaliyetlerim gerçekleştirirken karayolu kullanım ücreti ödememesini sağlayan belgedir. Kombine yük taşımacılığı yapılırken, Akit Tarafların yollarında gerçekleştirilen taşımacılığını vergi-istisnası izni ile yapılmasına yetki veren belgedir.

k) Taşımacı – Akit Tarafların ülkelerinin hukuku, mevzuatı ve kurallarına uygun olarak, intermodal/kombine taşımacılık birimiyle yük taşımacılığı yapmak için yetkilendirilen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi.

l) Taşıma araçlarının azami ağırlığı – Yürürlükteki mevzuat uyarınca, taşıma araçlarının yüklü veya yüksüz izin verilen ağırlığıdır.

Madde 3

Yetkili Otoriteler

İşbu Anlaşma’da, Akit Tarafların Yetkili Otoriteleri şunlardır:

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafında, “Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”

– Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafında, “Ukrayna Altyapı Bakanlığı”

Madde 4

Refakatli Kombine Taşımacılık

(1) Akit Taraflardan birinin ülkesindeki sınır geçiş noktası veya herhangi bir yükleme noktasından başlayarak diğer Akit Tarafın ülkesi topraklarında yer alan kombine taşımacılık terminalinde son bulacak şekilde kayıtlı karayolu taşıtlarıyla yapılan yük taşımacılık faaliyetleri, belirlenen mesafe için, herhangi bir izin belgesine tabi olmadan gerçekleştirilir. Akit Tarafların Yetkili Otoriterlerince mutabakat sağlanan belirli bir mesafe için karayolu yük taşıtları, yol vergisi/yol kullanım ücretlerinden muaf olacaklardır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mesafe sınırı, mütekabiliyet esasına dayanılarak Karma Komisyon toplantılarında Akit Taraflarca belirlenecektir. Belirlenen mesafe sınırının aşılması durumunda, yolculuğun geri kalan bölümü 30/05/94 tarihli yürürlükte bulunan Türkiye-Ukrayna İkili Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması kurallarına tabidir.

(3) Akit Taraflar, ulusal mevzuat uyarınca ve uluslararası normları göz önüne alarak, refakatli kombine taşımacılık faaliyetleri gerçekleştirilirken, her bir Akit Tarafın ülkesindeki sınır geçiş kontrol noktalarındaki sınır geçiş sürelerinin ve tüm diğer kontrol usullerinin azaltılmasını güvence altına almak için çaba sarf edeceklerdir.

Madde 5

Refakatsin Kombine Taşımacılık

(1) Bu Anlaşma uyarınca, intermodal/kombine taşımacılık biriminin Akit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ve bu Anlaşma’nın 10. Maddesi doğrultusunda Akit Tarafların Yetkili Otoritelerince belirlenen iki kombine yük terminali arasında taşınması, sadece ilgili Akit Tarafın ülkesinde kayıtlı bulunan taşıtlarca gerçekleştirilecektir.

(2) Bir Akit Tarafın ülkesinde bulunan iki kombine yük terminali arasındaki intermodal taşımacılık yükleme birimi, diğer Akit Taraf ülkesinde kayıtlı taşıtlarca, sadece taşımanın yapıldığı Akit Tarafın Yetkili Otoritesi tarafından düzenlenen izin belgesine dayanılarak taşınabilir.

(3) Akit Taraflar, kombine taşımacılığın gelişimini sağlayan uluslararası anlaşmaların uygulanmasını destekleyecekler ve Doğu Avrupa, Baltık Bölgesi, Karadeniz ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki uluslararası ticareti arttırmak amacıyla blok konteyner tren operasyonlarını geliştirecek bölgesel girişimler ile uluslararası projeleri teşvik etmek için gerekli çabayı göstereceklerdir.

Madde 6

Özel izin

(1) Akit Tarafların ülkesine/ülkesinden ve ülkesi üzerinden transit yapılacak kombine taşımacılık faaliyetleri söz konusu olduğunda, Taraflar karşılıklı özel izin belgesinin verilmesinde anlaşmışlardır.

(2) Bu hususları kapsayan konularda yetkili olan Karma Komisyon özel izinlerin sayısı, şartları ve sürelerini belirler.

Madde 7

Sınır Geçişleri

(1) Intermodal/kombine birimlerin taşınmasını sağlayan İzin Belgesi, yürürlükte olan uluslararası anlaşmalarca gerekli görülen diğer belgeler ile birlikte tren vagonu veya gemiye yüklenen taşıtta bulundurulacaktır.

Akit Tarafların mevzuatı uyarınca kombine yük taşıma yetkisi veren belgeler tüm yolculuk süresince araçta bulundurulacak ve talep üzerine Akit Tarafların ilgili Yetkili Otoritelerine sunulacaktır. Bu tür izin belgesinin bulunmaması durumunda, ilgili taşıt yetkisiz kabul edilecek ve ülke sınırından geçişine izin verilmeyecektir.

İzin belgesinde, yasal olmayan herhangi bir uyarlama veya değişiklik izin belgesinin feshiyle sonuçlanacaktır. Bu doğrultuda, bu tür izin belgeleri iptal edilmelidir.

(2) Bu Anlaşmanın 4 üncü Maddesinin birinci fıkrası hükümlerine uyulduğu takdirde, yüklerin kombine taşımacılığa uygun taşıtlarla taşınması sırasında, Akit Tarafların Yetkili Otoriteleri, taşımacıya veya hizmet sağlayıcıya, kombine yük taşıması yapılmasına yetki veren taşıma belgesi düzenleyeceklerdir. Akit Taraflardan birinin ülkesinden çıkış sırasında, kombine yük taşıması yapılmasını sağlayan tüm ilgili belgelerin (CIM-SMGS konşimentosu, TIR Karneleri ve diğer belgeler) taşıtta bulundurulması zorunludur.

(3) Akit Taraflardan birinin ülkesinin topraklarına giriş veya çıkış yaparken, taşınan yüklerin yanı sıra intermodal/kombine birimleri, araçlar, kombine yük taşımacılığı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu Akit Tarafların ülkesinin milli mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kontrol edilir.

Madde 8

Kombine Yük Taşımacılığının Teşviki

(1) Akit Taraflar ve onların demiryolu taşımacıları, liman otoriteleri, taşımacılık firmaları ile kombine taşımacılık hizmet sağlayıcıları, kombine yük taşımacılığının gelişimini teşvik edeceklerdir. Kombine taşımacılığın artırılmasına yönelik teşvikler, Karma Komisyon toplantılarında müzakere edilecektir.

(2) Akit Taraflar, ulusal mevzuatları dâhilinde, kombine taşımacılık altyapısının geliştirilmesi için demiryolu ve liman otoritelerine destek sağlayabilirler.

(3) Akit Taraflar, ulusal mevzuatları dahilinde, kombine yük terminaline/terminalinden gerçekleştirilen kombine taşımacılık faaliyetleri için hafta sonu ve tatil günlerindeki trafik kısıtlamalarının ortadan kaldırılması için çaba sarf edeceklerdir.

(4) Akit Taraflar, kombine taşıma zincirinin başlangıç ve son ayaklarında intermodal/kombine taşımacılık birimi taşımak için Akit Tarafların ülkesinin, karayollarını kullanan ve azami ağırlığı Akit tarafların mevzuatına göre belirlenecek olan karayolu taşıtlarına uygun koşullar oluşturmaya çalışacaklardır.

(5) Akit Taraflar, kombine yük taşımacılık faaliyetlerine dair belgelerde kontrollerin hızlandırılması için ilgili milli mevzuatla belirlenen işlemleri gerçekleştireceklerdir.

(6) Akit Taraflar, kombine taşımacılığın teşvik edilmesi için karşılıklı işbirliği yapacaklar ve uygun koşulların oluşturulmasında birbirlerine yardım edeceklerdir. Akit Taraflar aynı zamanda her iki Tarafın taşımacılarınca sıkça kullanılmakta olan güzergâhların geliştirilmesi için ortak çalışma yaparlar.

Madde 9

Ro-Ro ve Demiryolu-Peri Taşımacılığının Kolaylaştırılması

(1) Akit Taraflar, limanlar üzerinden, uluslararası doğrudan demiryolu-feri ve Ro-Ro bağlantısı vasıtasıyla yüklerin taşınmasını sağlamak için Karadeniz’de düzenli Ro-Ro ve Demiryolu-Feri seferlerinin gerçekleştirilmesi için çaba göstereceklerdir.

(2) İhtiyaç durumunda, Akit Taraflar güzergâh üzerinde taşıma zincirinin kesintisiz olarak sağlanması için kombine taşımacılık hizmetlerinin verimli ve uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla birbirlerine destek sağlayacaklardır.

Madde 10

Karma Komisyon

(1) Akit Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanması için Yetkili Otoriteler arasında bilginin karşılıklı paylaşımının sağlanmasına yardımcı olurlar ve kombine taşımacılığa yönelik bir Karma Komisyon tesis ederler.

(2) Bu Anlaşmanın uygulanmasına dair tüm hususların düzenlenmesi için, Akit Tarafların temsilcilerinden müteşekkil bir Karma Komisyon oluşturulacaktır. Bu Komisyonda, iki Akit Tarafın hükümet yetkililerinin yanı sıra kombine taşımacılık faaliyetinde bulunan kombine taşımacılık sektör temsilcileri de yer alacaktır.

(3) Karma Komisyonun ilk toplantı yeri ve tarihi, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, diplomatik kanallarla belirlenecektir. Karma Komisyon, dönüşümlü olarak Akit Taraflardan birisinin ülkesinde toplanacaktır. Gündem, Taraflarca hazırlanır. Karma Komisyon toplantılarında tartışılacak bilgiler, toplantıdan iki (2) hafta önce Akit Taraflarca bildirilecektir.

(4) Karma Komisyon, bu Anlaşmanın herhangi maddesine değişiklik veya eklemeler yapılmasını teklif edebilir.

Madde 11

İhlaller

(1) Bu Anlaşma hükümlerinin, Akit Tarafların taşımacıları tarafından ihlal edilmesi durumunda, ihlalin gerçekleştiği ülkedeki Akit Tarafın Yetkili Otoritesi, diğer Akit Tarafın Yetkili Otoritesini bilgilendirecektir. İhlallerin niteliği, ihlalin gerçekleştiği, Akit Tarafın ilgili Yetkili Otoritesi tarafından değerlendirilecektir.

(2) Akit Tarafların Yetkili Otoriteleri ihlale ilişkin alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirecektir.

Madde 12

Bilgilerin Muhafazası

(1) Akit Taraflar, resmi istatistiki bilgi ve raporlar istisna olmak üzere, bu Anlaşmayla ilgili herhangi veri ve bilginin, izin alınmaksızın üçüncü taraflarla paylaşılmasına karşı koruma sağlayacaklarını beyan ederler.

(2) Bu maddenin 1 inci fıkrasına uygun olarak, bir Akit Tarafın mahkeme ve savcılık otoritelerinin diğer Akit taraftan veri ve bilgi talebinde bulunması durumunda, Akit Taraf, ulusal kanunları doğrultusunda, sözkonusu veri ve bilgileri talep eden Akit Tarafa sağlayabilir.

Madde 13

Mücbir Sebepler

Akit Taraflar, ulusal mevzuat çerçevesinde, olağanüstü durumlarda veya kombine yük taşımacılığının on iki (12) saatten fazla kesintiye uğraması durumunda, her türlü acil ortak eylemde bulunmayı kabul ederler.

Madde 14

Ulusal Mevzuata Uygunluk

(1) Her iki Akit Tarafın ülkesinde taşımacılık faaliyeti sunan taşımacılar ve taşıma personeli, ilgili devletin mevzuatına uyacaktır.

Akit Tarafların Yetkili Otoriteleri, ulusal mevzuat çerçevesinde, Akit Tarafların taşımacılarının Anlaşmanın hükümlerine uygun faaliyet gösterdiğini kontrol edeceklerdir.

(2) Bu Anlaşmanın hükümleri, Akit Tarafların ülkesinin milli güvenliğine zarar verebilecek transit taşımaların veya diğer taşımacılık faaliyetlerinin sınırlanmasıyla ilgili önlemlerin alınmasını engellemez.

Bu tür önlemler alındığında, ilgili Akit Tarat diğer Akit Tarafı resmi yazışma yoluyla önlemlerin içeriği, uygulamanın tarihi ve süresi hakkında bilgilendirecektir.

Madde 15

Anlaşmazlıkların Çözümü

İşbu Anlaşmanın uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanabilecek farklılıklar, Akit Taraflar arasında, görüşmeler ve müzakereler yoluyla dostane bir şekilde çözülecektir.

Madde 16

Anlaşmanın Tadili

Akit Tarafların karşılıklı rızasıyla bu Anlaşmada değişiklik yapılabilir. Ayrı protokoller şeklinde resmileştirilen bu tür tadiller, bu Anlaşmanın ayrılmaz parçası olarak kabul edilir ve bu Anlaşmanın 17 nci maddesinin hükümlerine uygun olarak yürürlüğe girer.

Madde 17

Yürürlüğe Girme, Yürürlük Süresi ve Fesih

İşbu Anlaşma, sınırsız bir süre için akdedilmiştir.

Akit Taraflar, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan iç hukuki usulleri tamamlandıklarını diplomatik kanallar vesilesiyle birbirlerine bildirecektir. Bu Anlaşma, son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Her bir Akit Taraf istediği zaman diplomatik kanallar vasıtasıyla yazılı bildirimde bulunarak bu Anlaşmayı feshedebilir. İşbu Anlaşma, fesih bildiriminin alındığı tarihten altı (6) ay sonra yürürlükten kalkacaktır.

İstanbul şehrinde 04 Kasım 2016 tarihinde Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce dillerinde, bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere, ikişer asıl nüsha halinde yapılmıştır, işbu Anlaşmanın yorumlanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına                                               Ukrayna Bakanlar Kurulu adına

 

Ahmet ARSLAN                                                                               Volodymyr OMELYAN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı                                     Altyapı Bakanı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}