2018-11512 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2018-11512 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 2018/11512

11.04.2018 tarih ve 30388 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 26/12/2017 tarihli ve 138658 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB, EFTA, F.ADA

GÜR.

B-HER.

G.KORE

MLZY.

SİNG.

D-8

D.Ü.

1101.00.11.00.00

Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

1101.00.15.00.00

Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

102,6

1101.00.90.00.00

Mahlut unu

82

82

82

82

82

82

82

82

1512.11.10.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar

hariç) (a)

22,5

22,5

22,5

0

0

22,5

22,5

22,5

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu yağı

36

36

36

36

36

36

36

36

1512.11.99.00.00

Aspir yağı

36

36

36

36

36

36

36

36

1512.19.10.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a)

22,5

22,5

22,5

10,2

22,5

22,5

22,5

22,5

1512.19.90.00.11

Ayçiçeği tohumu yağı

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

1512.19.90.00.19

Aspir yağı

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

1512.21.10.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a)

10

10

10

4,5

10

7,5

10

10

1512.21.90.00.00

Diğerleri

31,2

31,2

31,2

31,2

31,2

31,2

31,2

31,2

1512.29.10.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a)

19,5

19,5

19,5

8,8

19,5

14,6

19,5

19,5

1512.29.90.00.00

Diğerleri

31,2

31,2

31,2

31,2

31,2

31,2

31,2

31,2

1702.11.00.10.00

Laktoz

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

1702.11.00.20.00

Laktoz şurubu

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.19.00.10.00

Laktoz

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9(1)

1702.19.00.20.00

Laktoz şurubu

135

135

135

135

135

135

135

135(1)

1702.20.10.00.00

İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç şekeri

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.20.90.00.00

Diğerleri

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.30.10.00.00

İzoglikoz

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.30.50.00.00

Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.30.90.00.00

Diğerleri

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.40.10.00.00

İzoglikoz

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.40.90.00.00

Diğerleri

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.60.10.00.00

İzoglikoz

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.60.80.00.00

İnülin şurubu

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.60.95.00.00

Diğerleri

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.90.30.00.00

İzoglikoz

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.90.50.00.11.

Diyet mamaları

0

0

0

0

0

0

0

0

1702.90.50.00.19

Diğerleri

40

40

40

40

40

40

40

40

1702.90.71.00.00

Kuru halde ağırlık itibariyle %50 veya daha fazla sakaroz içerenler

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.90.75.00.00

Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.90.79.00.00

Diğerleri

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.90.80.00.00

İnülin şurubu

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.90.95.00.11

Diabetik olanlar

0

0

0

0

0

0

0

0

1702.90.95.00.19

Diğerleri

135

135

135

135

135

135

135

135

1702.90.95.00.90

Diğerleri

135

135

135

135

135

135

135

135

 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı talihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Kararın amacı, 10/4/2003 tarihli ve 2003/5490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 9 uncu maddesi uyarınca, Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanları

MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve isimleri belirtilen Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

 

G.T.P.

Madde İsmi

Tarife

Kontenjanı Miktarı (Ton)

Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)

02.01 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş)

8.000

 

 

0

 

 

02.02 Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş)
02.04 Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 2.000 0
02.06 Sığır, domuz, kovun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 2.000 0
02.07 01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 1.000 0
1101.00 Buğday unu veya mahlut unu 85.000 0
15.12 Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) 75.000 0
17.02 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel 20.000 0

 

Gümrük vergileri

MADDE 3- (1) Bu Kararın 2 nci maddesinde belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Usul ve esaslar

MADDE 5– (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Kontenjan dönemleri

MADDE 6- (1) 2 nci madde kapsamındaki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden dağıtılır. Ancak, aynı tablodaki 02.01, 02.02, 02.04, 02.06 ve 02.07 gümrük tarife pozisyonlu maddeler için acılan tarife kontenjanları 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere her takvim yılında yeniden dağıtılır.

Diğer mevzuat

MADDE 7- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}