16.10.2018 38007590 Müşavirlerin hisse devri ortaklıktan ayrılma değişikliklerini ticaret sicili gazetesi yayım tarihiyle de 7 günde bildirebileceği

16.10.2018 38007590 Müşavirlerin hisse devri ortaklıktan ayrılma değişikliklerini ticaret sicili gazetesi yayım tarihiyle de 7 günde bildirebileceği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :82858591-161.99

Konu   :Hisse Devri-Ortaklıktan Ayrılma

 

16.10.2018 / 38007590

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Otta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 03.10.2018 tarihli ve 37676409 sayılı yazıda özetle; gümrük müşavirlerinin ortaklıktan ayrılma tarihi olarak hisse devrinin ortaklar genel kurulunca onaylandığı tarihin mi, yoksa alınan kararın ticaret sicil gazetesinde Tescil edildiği tarihin mi ya da alınan kararın ticaret sicil gazetesinde yayımlanma tarihinin mi esas alınacağı konusunda tereddüt edildiği belirtilerek uygulamada yeksanaklığın sağlanması açısından konunun Bakanlığımızca incelenerek açıklığa kavuşturulması istenilmiştir

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği’nin 563 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bunlun bir hafta içinde gümrük mücavirleri demeklerine bildirirler. Söz konusu bilgi ve belgeler dernekler tarafından en geç bir hafta içerisinde ilgili başmüdürlüğe gönderilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Gümrük işlemlerini dolaylı temsil suretiyle yerine getiren gümrük müşavirlerin şahıslarındaki ve gümrük müşavirlerinin bir tüzel kişilik altında faaliyette bulunması halinde tüzel kişiliğin yapısındaki değişikliklerin, gerek Gümrük Kanununun 229 uncu gerekse de gümrük vergilerinden sorumluluk noktasında önem arz ediyor olması nedeniyle, bir haftalık sürenin başlangıç tarihi olarak, şirketin ortaklık yapısındaki değişikliklerin üçüncü kişiler için değil şirket için hüküm ifade ettiği tarihin esas alınması uygun olmakla birlikte, konuya ilişkin Bakanlığımıza gelen yargı kararları doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 36\1 maddesi: “Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği; ilanın tamamı aynı nüshada yayımlanmamış ise, son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçlarını doğurur. Bu günler, tescilin ilanı tarihinden itibaren işlemeye başlayacak olan sürelere de başlangıç olur.” hükmünü amir olduğundan, mağduriyetlere ve gereksiz davalara yol açılmaması bakımından, ticaret sicil gazetesi yayım tarihinin esas alınması da hukuken imkân dahilindedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Halil HANOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}