10.01.2022 70845562 ÖTV den hariç tutulan gıda müstahzarlarının GTİp inin değişmesinde yine ÖTV ye tabi olmayacağı

10.01.2022 70845562 ÖTV den hariç tutulan gıda müstahzarlarının GTİp inin değişmesinde yine ÖTV ye tabi olmayacağı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-162.01-000

Konu   :Tıbbi Amaçlı Olan Mamalar ve Enteral

Beslenme Ürünleri

10.01.2022 / 70845562

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılardan, “yalnız tıbbi amaçlı mama ve enteral beslenme ürünü” olarak tanımlanan sıvı formdaki eşyaların, 21.06 veya 22.02 tarife pozisyonlarında sınıflandırılmasına ilişkin tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazete ile yayımlanan Türk Gümrük Tarife Cetveli`nin 22.02 tarife pozisyonu “Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve, sert kabuklu meyve veya sebze suları hariç)” i ihtiva etmekte olup, 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete ile yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No.6)`da yer alan 22 nci Fasıl Genel Açıklama notlarında; “İlaçlar söz konusu olmadıkça, içecek olarak doğrudan tüketilebilen tonik müstahzarlar, küçük miktarlarda, örneğin bir kaşıklık, alınsalar bile, bu fasılda yer alır. İçecek olarak tüketilmeden önce seyreltilmesi gereken alkolsüz tonik müstahzarlar, 22. fasıl dışında kalırlar (genellikle 21.06 pozisyonu).” ve 22.02 tarife pozisyonu notlarında “Bu pozisyondaki alkolsüz içecekler; emildikleri miktara veya özel bir amaçla tüketilen çeşitli sıvılardan olup olmadığına bakılmaksızın insanların doğrudan içmesine uygun ve buna yönelik olan (başka bir pozisyonda daha özel tanımlanmayan) sıvılardır. Bu tür içeceklerin alınma şekli veya tüketilme amacı (örneğin susuzluğu gidermek veya sağlığı iyileştirmek) gibi değişken faktörler, sınıflandırmada dikkate alınmaz. Bu pozisyon diğerleri meyanında, çocuklar için içmeye hazır sıvı besinleri de içerir.” ifadeleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 25.11.2020 tarih ve 31315 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete ile yayımlanan 3206 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Sınıflandırma Görüşlerinde sıvı formda doğrudan tüketilebilen, genel sağlık ve sıhhatin muhafazasını ve desteklenmesini sağlayan ürünlerin, temel terkip maddesi, tüketilme miktarı gibi kriterlere bakılmaksızın 22.02 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı, Avrupa Birliği BTB veritabanında da benzer ürünlerin 22.02 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı görülmektedir.

Buraya kadar bahsedilen mevzuat hükümleri ve sınıflandırma görüşleri doğrultusunda, içilebilmesi için seyreltilmesine gerek olmayan, küçük miktarlarda da olsa içecek olarak doğrudan tüketilebilen, genel sağlık ve sıhhatin muhafazasını ve desteklenmesini sağlayan, sıvı haldeki “yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri”nin de 2202.99 tarife alt pozisyonlarında sınıflandırılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu ürünlerin tarife pozisyonunun değişmesi ile ÖTV uygulamasının işleyişine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı`ndan alınan 17.12 2021 tarih ve 149311 sayılı yazıda,

“…Bilindiği üzere, ÖTV Kanununun;

-(1/1) maddesinde, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi bulunduğu,

-(1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmeyeceği

-(12/1) maddesinde, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı

hükme bağlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin uygulama usul ve esaslarına yönelik açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Diğer taraftan, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetveline yer alan 22.02 G.T.İ.P. numarası sırasında yer alan mallar için, “Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00hariç)” ibareleriyle kapsam belirlenmiştir.

Söz konusu düzenlemenin uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/A/2) bölümünde yer verilmiştir.

Öte yandan, mezkûr Genel Tebliğin (I/A/4) bölümünde, Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan birmalın, G.T.İ.P. numarasının veya tanımının değiştirilmek ya da kaldırılmak suretiyle başka bir G.T.İ.P. numarasına taşınması veya bu mal için yeni G.T.İ.P. numarası/numaraları ihdas edilmesi ve benzeri hallerde, (III) sayılı listede değişiklik yapılmadığı sürece, ÖTV Kanunu ve bu Kanununa dayanılarak çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri açısından uygulamada değişiklik olmayacağı; öte yandan, Bakanlığımızın Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, hali hazırda 21.06 tarife pozisyonunda sınıflandırılan ve ÖTV`nin konusuna girmediği anlaşılan söz konusu ürünlerin G.T.İ.P. numarasının değişmesi, ÖTV`ye tabi olmasını gerektirmemektedir….” ifadelerine yer verilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}