03.01.2018 30913672 ETGB kapsamı geri gelen eşya 0996 TPS, 0713 verdi dairesi yazısı konulu genelge dağıtımı

03.01.2018 30913672 ETGB kapsamı geri gelen eşya 0996 TPS, 0713 verdi dairesi yazısı konulu genelge dağıtımı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-010.06.01

Konu   :2017/25 Sayılı Genelge-ETGB

Kapsamında Geri Gelen Eşyaya

İlişkin İşlemler

 

03.01.2018 / 30913672

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.12.2017 tarihli ve 30688324 sayılı yazısı.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya ilişkin yapılacak işlemleri düzenleyen 15.12.2017 tarihli ve 2017/25 sayılı Genelge’nin bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bu itibarla, yapılan şifahi görüşmelerde 10.01.2018 tarihinde uygulamaya geçmesi yönünde mutabakata varılan söz konusu Genelge kapsamı işlemlere ilişkin gerekli hazırlıkların yapılması, mezkur Genelgede Bakanlığımız Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden alınacak e-belge (0996 kodlu TPS-Geri Gelen Eşyaya İlişkin Vergi Dairesi Yazısı) ID bilgisi ile gerçekleştirilmesi öngörülen ETGB kapatma işlemlerinin, TPS’de 0996 kodlu e-belgeye ilişkin yapılacak teknik çalışmalar tamamlanıncaya kadar manuel olarak alınan “0713” kodlu Vergi Dairesi Yazısı bilgisinin ilgili gümrük idaresi tarafından ETGB’de bulunan “Belge/Kap/Konteyner Bilgileri” bölümündeki “Belgeler” alanına girilmek suretiyle gerçekleştirilmesi ve TPS’de bahse konu çalışmaların tamamlanmasını müteakip söz konusu işlemlerin e-belge (0996 kodlu TPS-Geri Gelen Eşyaya İlişkin Vergi Dairesi Yazısı) ID bilgisi ile yapılması hususunda,

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

Ek: 2017/25 Sayılı Genelge

 

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-010.06.01

Konu   :ETGB Kapsamında Geri Gelen Eşyaya İlişkin Yazışmalar

 

GENELGE

(2017/25)

 

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile ihraç  edildikten sonra geri gelen eşyada, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 168 inci maddesi kapsamında geri gelen eşya muafiyetinden faydalanılmak istenmesi durumunda vergi dairesi ile yapılan yazışmaların uzun sürdüğü ve eşyanın tesliminde gecikmelerin yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, yürürlükteki gümrük mevzuatı ve Katma Değer Vergisi-Özel Tüketim Vergisi mevzuatları uyarınca, ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın muafen serbest dolaşıma girebilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, ilgili gümrük idarelerince geri gelen eşya için ihracat istisnasından yararlanılıp yararlanılmadığı ile yararlanılan miktarın tespiti hususu mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak sorulmakta ve alınacak sonuca göre işlem yapılmaktadır.

Bahse konu mevzuat kapsamında yapılan işlemler sırasında ortaya çıkan gecikmelerin önüne geçilebilmesini teminen, ETGB kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde aşağıdaki şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

– Yükümlü tarafından 4210 rejim kodu ve “GGE” muafiyet kodu beyan edilecek,

– Yükümlü tarafından önceki rejime ilişkin beyannamenin Tescil Tarihi, Tescil Numarası ve Taşıma Senedi Numarası, “Belge/Kap/Konteyner Bilgileri” bölümündeki Belgeler alanında (Tarihi, Referans Numarası ve Kodu alanlarında) beyan edilecek,

– Söz konusu beyanı takiben yükümlü tarafından Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden “geri gelen eşyaya ilişkin vergi dairesi yazısı” için belge başvurusu yapılacak,

– İdare tarafından ilgili kurumların kontrollerinin tamamlanmış olmasına dikkat edilmek kaydıyla Gümrük Yönetmeliğinin beyanın kontrolü ve diğer işlemlere ilişkin 180 ila 195 inci madde hükümlerine göre gümrük işlemleri yerine getirilen geri gelen eşyaya ilişkin ETGB kapatma işlemleri tamamlanmaksızın eşya hak sahibine teslim edilecek,

– İlgili gümrük idaresince yükümlü tarafından yapılan belge başvurusu Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden onaylanarak ilgili vergi dairesine iletilecek,

– Yükümlü tarafından ETGB için tamamlayıcı beyanda bulunulacak,

– İlgili vergi dairesince “geri gelen eşyaya ilişkin vergi dairesi yazısı” için TPS üzerinden gönderilen 23 haneli İD numarası ilgili gümrük idaresi tarafından ETGB sistemine girilecek; yazının içeriğine göre gerekliyse ek tahakkuk işlemleri gerçekleştirilecek ve akabinde ETGB kapatılacaktır.

Bilgi ve gereğim rica ederim.

 

e-imzalıdır

Cenap AŞÇI

Bakan a.

Müsteşar

Dağıtım           :Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}