Yurt Dışında Yürütülen Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile İlgili 2019-26 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Yurt Dışında Yürütülen Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile İlgili 2019-26 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

GENELGE

2019/26

Cumhurbaşkanlığından: 12.11.2019 tarih ve 30946 sayılı R.G.

Konu: Yurt Dışında Yürütülen Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ülkemizin küresel çapta faaliyetler yürüten bir aktör olması ve iletişim kanallarındaki çeşitlilik ve kolaylık nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının yabancı muhataplarıyla temaslarında ve uluslararası örgütler ile forumların etkinliklerine katılımlarında büyük bir artış yaşanmaktadır.

Ülkemizin diğer ülkelerle ilişkilerinin çok yönlü bakış açısı ve mevcut hassasiyetlerin dikkate alınarak yürütülmesi, dış temsilde birlik ve etkinliğin sağlanması, ülkemizin menfaatlerinin en iyi biçimde korunması, mükerrerlikler nedeniyle oluşabilecek aksaklıkların önlenmesi dış ilişkilerimizin her boyutunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın Dışişleri Bakanlığıyla yakın danışma ve eşgüdümünü gerektirmektedir. 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, müteakip bentler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydiyle, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle yürütülür” hükmü ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhurbaşkanını yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yetkili makam olarak temsil etmek, yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakereleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle yürütmek, Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkilerini tüm boyutlarıyla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle tesis etmek, yürütmek, yönlendirmek, geliştirmek ve ülkenin çıkarlarını korumak, “ hükmü gereğince tüm kamu kurum ve kuruluşları, sürekli veya geçici olarak yurt dışına gönderilen görevlileri aracılığıyla gerçekleştirecekleri temasları ile çeşitli vesilelerle ülkemize davet etmeyi öngördükleri kişiler hakkında Dışişleri Bakanlığıyla her aşamada eşgüdüm ve işbirliği içinde hareket edeceklerdir.

Keza dış politikamızı ilgilendiren konularda üst düzey zevat tarafından kamuoyuna yapılacak açıklamalar öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde olunacaktır.

1982/69, 2004/3 ve 2017/4 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}