Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-4

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-4

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2021/4)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3.Mükerrer R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı,Tebliğ’in3 üncü maddesinde yer alan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Uygunluk Yazısı’ na tabi eşya

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Uygunluk Yazısı’ aranır.

GTİPEşyanın Tanımı
2924.29.70.00.32Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2924.29.70.00.34Neotam
2924.29.70.00.36Advantam
2925.11.00.10.00Sakkarin
2925.11.00.20.11Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)
2925.11.00.20.19Sakkarinin diğer tuzları
2929.90.00.00.13Sodyum siklamad
2929.90.00.00.14Kalsiyum siklamad
2929.90.00.00.17Siklamik asit
2932.14.00.00.00Sukraloz
2934.99.90.90.14Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)`-one-2,2-dioksit potasyum tuzu)
2934.99.90.90.21Aspartam asesülfam tuzu
2938.90.90.90.14Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)
2938.90.90.90.15Steviol glikozitler
3504.00.90.00.11Thaumatine
3824.99.93.00.13Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 4 – (1)31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 – (1)31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/4)’e yapılan atıflar bu Tebliğ’e yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}