Yılan Balığı Anguilla Anguilla İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ No 2021-9

Yılan Balığı Anguilla Anguilla İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ No 2021-9

YILAN BALIĞI (ANGUILLA ANGUILLA) İHRACAT KOTASININ

KULLANDIRILMASI VECITES BELGESİ DÜZENLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021/9)

Tarım ve Orman Bakanlığından: 27.03.2021 tarih ve 31436 sayılı R.G.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES Belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulamaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 25 inci ve 28 inci maddeleri ile 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci, 14 üncü ve 41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) CITES: 20/6/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 22/12/1996’da ülkemizde yürürlüğe giren Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

c) CITES Belgesi: Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait örneğin ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde, yönetim merciileri tarafından düzenlenen, bu kapsamda yapılan işlemler sırasında taraf devletlerin yönetim merciileri ve gümrük idarelerince aranan, Sözleşme hükümlerine uygun formatta düzenlenen formu,

ç) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

d) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu numarasını,

e) Kota: Genel Müdürlükçe ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek yılan balığının azami miktarını,

f) Su ürünleri bilgi sistemi (SUBİS): Su ürünleri avcılık ve yetiştiriciliğine ilişkin her türlü işlemlerin yürütüldüğü ve verilerin kayıt altına alındığı web tabanlı sistemi,

g) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

ğ) Yılan balığı: Anguilla anguilla türünü,

ifade eder.

İhracat kota miktarı

MADDE 5 – (1) Yılan balığının yıllık ihracat kota miktarı, ülkemiz CITES Bilimsel Mercii olan TÜBİTAK ve CITES Yönetim Mercii olan Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle belirlenir ve ilan edilir.

İhracat kotasının kullandırılmasına ilişkin esaslar

MADDE 6 – (1) Yılan balığı avcılığına ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

a) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/20)’e göre yılan balığı avcılığı için Bakanlık il/ilçe müdürlüğünden “İzin Belgesi” almış olan balıkçı gemileri tarafından yılan balığı avcılığı yapılır.

b) Yılan balığı ihracatı için başvuruda bulunacak firmalar, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe göre yasak dönem başlamadan önce bulundukları yerdeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunarak tesislerinde bulunan yılan balıklarının kayıt altına alınmasını sağlar.

c) Stok tespiti yaptırılan yılan balıkları, Bakanlık il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.

(2) Nakil belgesi düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

a) Avlanılan yılan balıkları için, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/20) kapsamında, avlandığı yerdeki il/ilçe müdürlüklerince yerinde kontrol yapılarak SUBİS üzerinden nakil belgesi düzenlenir.

b) Düzenlenen nakil belgeleri üzerine “Kaydedilmiştir” notu düşülür, onaylanır ve mühürlenir.

(3) Satış bildirimi düzenlemesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

a) Yılan balığı ihracatı yapmak isteyen firmalar tarafından, daha önce kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreler kullanılarak, satın almış oldukları ürünler için SUBİS’te satış bildirimi düzenlenir.

b) SUBİS’te kaydı olmayan firmalar için önce il müdürlüklerince kayıt işlemi yapılır.

c) Her bir nakil belgesindeki yılan balıkları için ayrı bir satış bildirimi düzenlenir.

(4) Av sertifikası düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

a) İhracatı gerçekleştirecek olan firma, satış bildirimi girişini de tamamladıktan sonra düzenlenen nakil belgesi ile birlikte yetkilendirilmiş il müdürlüğüne av sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunur.

b) İhracatı talep edilen miktar esas alınarak yetkilendirilmiş il müdürlüğünce SUBİS üzerinden av sertifikası düzenlenir.

(5) CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

a) Yılan balığı ihracatı 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret:2011/1)’deki gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre yapılır. Bu GTİP’ler dışındaki müracaatlar kabul edilmez.

b)Yılan balığı ihracatı yapacak olanlar, CITES belgesi talebi için https://citesbasvuru.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden Bakanlığa başvuru yapar.

c) Başvuruyu tamamlayanlar Ek-1’deki dilekçe ve ekleri ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaat ederek, düzenlenmiş olan av sertifikasında belirtilen yılan balığı miktarına uygun olarak CITES belgesi düzenlenmesi talebinde bulunur.

ç) Yılan balığını canlı olarak ihraç etmek isteyenlerin Genel Müdürlüğe müracaat esnasında sundukları nakil belgelerinin onay tarihi ile müracaat tarihi arasında en fazla on beş gün olabilir.

d) Talep edilmesi halinde birden fazla av sertifikası için tek bir CITES belgesi düzenlenebilir.

e) Düzenlenmiş olan av sertifikası yalnızca bir CITES Belgesinde kullanılabilir.

f) Yıllık ihracat kota miktarı dolduğunda CITES Belgesi düzenlenmez.

g) CITES Belgeleri başvuru sırasına göre düzenlenir ve kota takibi buna göre yapılır.

ğ) Yıllık kota dolduğunda Genel Müdürlükçe duyuru yapılır.

İdari yaptırımlar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince işlem yapılır.

Yetki

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılacak durumların çözüme kavuşturulması ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ek için : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210327-6-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}