Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2012-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2018-1

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2012-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2018-1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/1)

Ekonomi Bakanlığından:01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı R.G.

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2012/1)’in 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun” ibaresi “21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “3226 sayılı Kanunun 23 üncü” ibaresi “6361 sayılı Kanunun 31 inci”  şeklinde ve onuncu fıkrasında yer alan “3226” ibaresi “6361” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK-1’inin A numaralı formunun II/8 bölümünün (c) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı:

(Kararın 18 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları kapsamındaki yatırımlar için tahsis yazısı aranır.)

MADDE 4 – Aynı Tebliğin EK-5’ine aşağıdaki (15) numaralı sıra eklenmiştir.

“15) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”. Bu durumda, (4), (5), (10), (11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMI HARCAMALARIN TESPİTİNE İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

1. YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Adı/Unvanı:

Vergi Dairesi/No:

2. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Teşvik Belgesi Tarih ve Sayısı:

Yatırım Yeri Adresi:

Yatırım Başlama-Bitiş Tarihi (ek süre dahil):

3. İSTİHDAM İLE İLGİLİ BİLGİLER:

SGK Sicil No: (Yatırım ile sağlanan istihdamın kayıtlı olduğu tüm SGK sicil numaraları yazılabilir)

4. GERÇEKLEŞEN YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Toplam Sabit Yatırım (TL)

Yatırımın Finansmanı (TL):

I. Arazi-Arsa:

I. Öz Kaynaklar:

II. Bina-İnşaat:

II. Yabancı Kaynaklar:

III. Makine ve Teçhizat:

a. iç Kredi:

a.İthal Makine ve Teçhizat:

b. Dış Kredi:

b. Yerli Makine ve Teçhizat

c. Döviz/Dövize Endeksli Kredi:

IV. Diğer Harcamalar:

a) Kur Farkı:

b) Faiz Gideri:

c: Diğer (Etüd-Proje, Yardımcı Makine ve Teçhizat, İthalat ve Gümrükleme, Taşıma ve Sigorta, Montaj ile Diğer Harcamalar

 V. Toplam

III. Toplam

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER:

Yatırıma başlama ve bitiş tarihleri arasında yapılan yatırım harcamalarına ilişkin defter kayıtlarının incelenmesi neticesinde;

– Ekte yer alan listelerde belirtilen harcamaların yasal defter kayıtları ile uyumlu olduğu,

– Belge kapsamında temin edilen sabit kıymetlerin rapor tarihi itibariyle firma aktiflerinde kayıtlı olduğu,

– Yerli kullanılmış makine ve teçhizat temin edilmediği (devre konu makine-teçhizat hariç),

– Yatırım teşvik belgesi kapsamı harcamalar için diğer kamu kuru ve kuruluşların desteklerinden yararlanılmadığı (Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılmış ise kredi tutarı ve kullanılan kuruluş yazılır),

– Teşvik belgesinde kayıtlı özel şartların yerine getirildiği

Tespit edilmiştir.”

Ekler: 1) Yatırımcı ve Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü,

a) Gerçekleşen harcama listeleri, (12 numaralı sırada yer alan formatta hazırlanmış arsa, bina- inşaat, ithal ve yerli makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamaları listeleri),

b) Yatırım takip formu (EK-6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanmış) ve Vergi Levhası,

2) Yeminli Mali Müşavirin kayıtlı olduğu odadan temin edilen faaliyet belgesi aslı.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2012

28329

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/4/2014

28968

2-

8/5/2014

28994

3-

25/9/2014

29130

4-

28/4/2016

29697

5-

25/6/2016

29753

6-

27/8/2016

29814

7-

26/7/2017

30135

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}