Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 3307

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 3307

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 3307

17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı R.G.

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile AR-GE ve çevre yatırımları” ve aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “Türk Lirasını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 17 inci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını” ibaresi eklenmiştir.

“(f) 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için uygulanmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puanı,”

MADDE 2- Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(aa) Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları,

(bb) AR-GE ve çevre yatırımları.”

MADDE 3- Aynı Kararın 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15- (1) Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31/8/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.”

MADDE 5- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosuna aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“13- İstanbul İli hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar.”

MADDE 6- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ve dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile eklenen ibare 20/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (aa) bendi 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 4 üncü maddesi 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu KararınınBakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısıTarihiSayısı
15/6/20122012/330519/6/201228328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan KararlarınBakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararların Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısıTarihiSayısı
2/10/20122012/380213/10/201228440
28/1/20132013/428815/2/201328560
27/5/20132013/476330/5/201328662
27/1/20142014/60589/5/201428995
30/6/20142014/65886/8/201429080
15/12/20142014/72735/3/201529286
16/3/20152015/74968/4/201529320
20/8/20152015/805027/8/201529458
9/11/20152015/821619/11/201529537
29/2/20162016/87158/4/201629678
7/9/20162016/91395/10/201629848
13/2/20172017/991722/2/201729987
24/4/20172017/101113/5/201730055
17/7/20172017/1058517/8/201730157
25/12/20172017/1117530/12/201730286 (3. Mükerrer)
16/10/20172017/1113320/01/201830307
17/1/20182018/1129722/2/201830340
9/4/20182018/1165128/4/201830405
14/5/20182018/1181622/6/201830456
4/6/20182018/1193022/6/201830456
13/9/20189114/9/201830535
8/11/20183239/11/201830590
27/2/201979828/2/201930700
6/8/201914027/8/201930855
8/5/202025019/5/202031122
20/8/2020284621/8/202031220
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}