Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı 2846

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı 2846

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2846

21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı R.G.

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) EK-4`te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konulan ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 2– Aynı Kararın 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Kararın 11 inci maddesinin;

a)Birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ve (u) bentleri” ibaresi “bendi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonunda yer alan “17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b)Dördüncü fıkrasında yer alan “birmilyon Türk Lirasını” ibaresi “birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir,

c)Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz.”

MADDE 4- Aynı Kararın 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (u) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (a), (c), (j) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan “asgari 20 milyon TL tutarındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu fıkraya aşağıdaki (z) bendi bendi eklenmiştir.

“a) Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.”

“c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.”

“j) EK-4`te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgarî 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.”

“ü) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.”

“z) Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.”

MADDE 6- Aynı Kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bu fıkra kapsamında” ibaresi “Bu kapsamda” olarak değiştirilerek aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mezkûr maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

“Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.”

“(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7`de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7`de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.”

MADDE 7- Aynı Kararın 24 üncü maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.”

“(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.”

MADDE 8- Aynı Kararın 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak olan yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

MADDE 9- Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu fıkranın (a) bendinin başına “1/1/2017 ite 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek” ibaresi, (b) bendinin basma “1/1/2017ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Kararın geçici 9 uncu maddesinde yer alan “10 numaralı dipnotunun (g) ve (ğ) bentleri” ibaresi “9 numaralı dipnotunun (f) ve (g) bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Kararın geçici 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu madde kapsamındaki yatırımlarda, mücbir sebep veya fevkalade hal durumları dışında, asgari yüz kişilik istihdamın sağlanamadığı aylarda sigorta primi işveren hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmaz.”

MADDE 12- Aynı Kararın EK-1 sayılı ve “YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK-1

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

1. Bölge2. Bölge3. Bölge4, Bölge5. Bölge6. Bölge
AnkaraAydınAdanaAfyonkarahisarBayburtAdıyaman
AntalyaBalıkesirBurdurAksarayÇankırıAğrı
BursaBilecikDüzceAmasyaErzurumArdahan
EskişehirBoluGaziantepArtvinGiresunBatman
İstanbulÇanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)KaramanBartınGümüşhaneBingöl
İzmirDenizliKırıkkaleÇorumKahramanmaraşBitlis
KocaeliEdimeKütahyaElâzığKilisDiyarbakır
MuğlaIspartaMersinErzincanNiğdeHakkâri
TekirdağKarabükSamsunHatayOrduIğdır
 KayseriTrabzonKastamonuOsmaniyeKars
 KırklareliRizeKırşehirSinopMardin
 KonyaUşakMalatyaTokatMuş
 ManisaZonguldakNevşehirTunceliSiirt
 Sakarya SivasYozgatŞanlıurfa
 Yalova   Şırnak
     Van
     Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

MADDE 13- Aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 1 sektör koduna karşılık gelen satırda yer alan “dipnot 5`te” ibaresi “dipnot 4`te” şeklinde ve 4 sektör koduna karşılık gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

417Tekstil ürünleri imalatı (Dipnotlar 7 ve 12`de belirtilen yatırımlar hariç)Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TLTekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TLTekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TLTekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TLTekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL500 bin TL
Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TLApreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TLApreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TLApreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TLApreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL
Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TLModernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TLModernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TLModernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TLModernizasyon cinsindeki kısaelyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TLModernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 500 bin TL

MADDE 14- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK-2B

İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI

İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-27.pdf

MADDE 15- Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin;

a) I/A bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer alan (8) numaralı sıra eklenmiştir.

“1-Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).”

“8- Tütün ürünleri imalatı.”

b) I/B bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer alan (9) ve (10) numaralı sıralar eklenmiştir.

“3-15 milyon TL altındaki modernizasyon yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf iplikçiliği (İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç) yatırımları.”

“9- Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar.

10- Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar.”

c) II/C bölümünün (1) ve (6) numaralı sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Karayolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.”

” 6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 15 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.”

MADDE 16- Aynı Kararın EK-6 sayılı ve “4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK-6

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

24 (2423 hariç)Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
29B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı
31B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların imalatı
34Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
359B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı

MADDE 17- Aynı Karara aşağıdaki tablo eklenmiştir.

“EK-7

ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK İLÇELER

AnkaraÇamlıdere
Bala
Haymana
AdanaYumurtalık
İmamoğlu
Karataş
Karaisalı
Tufanbeyli
Aladağ
Feke
Saimbeyli
AfyonkarahisarKızılören
İhsaniye
Bayat
Sinanpaşa
Hocalar
Çobanlar
AksarayOrtaköy
Sarıyahşi
Eskil
Ağaçören
Güzelyurt
Gülagaç
AmasyaGöynücek
Hamamözü
AntalyaGündoğmuş
AydınKuyucak
Germencik
Karacasu
Sultanhisar
Köşk
Buharkent
Yenipazar
İncirliova
Bozdoğan
Koçarlı
Karpuzlu
BalıkesirSavaştepe
Dursunbey
Sındırgı
Havran
Kepsut
İvrindi
Balya
BartınKurucaşile
BilecikGölpazarı
İnhisar
Yenipazar
BoluYeniçağa
Mudurnu
Göynük
Seben
Kıbrısçık
Dörtdivan
BurdurKemer
Ağlasun
Cavdır
Çeltikçi
Yeşilova
Altınyayla
BursaHarmancık
Keleş
Büyükorhan
ÇanakkaleBayramiç
Yenice
ÇankırıBayramören
ÇorumOrtaköy
Boğazkale
Uğurludağ
Mecitözü
Bayat
Laçin
DenizliBabadağ
Kale
Beyağaç
Baldan
Güney
Ç ameli
DüzceÇilimli
Kaynaşlı
Cumayeri
Gölyaka
Yığılca
EdirneEnez
İpsala
Meriç
Lalapaşa
ElazığKovancılar
Karakocan
Alacakaya
Maden
Palu
Baskil
Sivrice
Ancak
ErzincanOtlukbeli
Tercan
Çayırlı
ErzurumHorasan
Hınıs
Şenkaya
Çat
Köprüköy
Tekman
Karaçoban
Karayazı
EskişehirAlpu
Günyüzü
Han
GaziantepNizip
İslahiye
Oğuzeli
Nurdağı
Karkamış
Araban
Yavuzeli
HatayArsuz
Reyhanlı
Yayladağı
Hassa
Kumlu
Altınözü
IspartaŞarkikaraağaç
Aksu
Gelendost
Sütçüler
İzmirBayındır
Beydağ
Kiraz
KarabükEskipazar
Yenice
Ovacık
Eflani
KaramanKazımkarabekir
Basyayla
Sarıveliler
Ayrancı
 Daday
 Cide
 İhsangazi
KastamonuHanönü
Azdavay
 Pınarbaşı
 Şenpazar
 Doğanyurt
Kayseriİncesu
Felahiye
Yahyalı
Bünyan
Yeşilhisar
Pınarbaşı
Sarıoğlan
Tomarza
S arız
Akkışla
KırıkkaleKarakeçili
Delice
Keskin
Sulakyurt
Balışeyh
Çelebi
KırklareliDemirköy
Pehlivanköy
Kofçaz
KırşehirAkpınar
Çiçekdağı
Boztepe
Akçakent
KilisMusabeyli
Polateli
KonyaKulu
Sarayönü
Hadim
Taşkent
Güneysınır
Hüyük
Kadınhanı
Doğanhisar
Tuzlukçu
Yalıhüyük
Bozkır
Derebucak
Altınekin
Çeltik
Yunak
Derbent
Halkapınar
Emirgazi
Ahırlı
KütahyaDomaniç
Hisarcık
Şaphane
Pazarlar
Dumlupmar
Altıntaş
Çavdarhisar
Aslanapa
MalatyaHekimhan
Doğanşehir
Akçadağ
Yazıhan
Doğanyol
Arguvan
Kuluncak
Kale
Pütürge
ManisaSaruhanlı
Köprübaşı
Ahmetli
Gölmarmara
Selendi
MersinAydıncık
Mut
Gülnar
MuğlaSeydikemer
NevşehirDerinkuyu
Acıgöl
NiğdeAltunhisar
Çiftlik
OsmaniyeSumbas
RizeHemsin
Güneysu
İyidere
Derepazarı
İkizdere
Kalkandere
Çamlıhemşin
SakaryaKaynarca
Ferizli
Karapürçek
Taraklı
SamsunKavak
Havza
Alacam
Yakakent
Vezirköprü
Salıpazarı
Asarcık
Ayvacık
SinopDikmen
SivasAkıncılar
Zara
Gölova
Kangal
Ulaş
Altınyayla
Hafik
Yıldızeli
Koyulhisar
TrabzonÇarşıbaşı
Araklı
Şalpazarı
Dernekpazarı
Tonya
Köprübaşı
Hayrat
Düzköy
UşakBanaz
Karahallı
Sivaslı
YozgatAydıncık
ZonguldakKilimli
Gökçebey

MADDE 18- Bu Kararın;

a) 6 ncı maddesi kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna eklenen cümle ile aynı maddeye eklenen beşinci fıkra 1/1/2021 tarihinde,

b) 9 uncu maddesi 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 12 nci ve 17 nci maddeleri 1/1/2021 tarihinde,

ç) 14 üncü maddesi kapsamında değiştirilen Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun kendisi 1/1/2021 tarihinde, aynı tabloya ait “Dipnotlar” ise yayımı tarihinde,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu KararınınBakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısıTarihiSayısı
15/6/20122012/330519/6/201228328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan KararlarınBakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararların Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısıTarihiSayısı
2/10/20122012/380213/10/201228440
28/1/20132013/428815/2/201328560
27/5/20132013/476330/5/201328662
27/1/20142014/60589/5/201428995
30/6/20142014/65886/8/201429080
15/12/20142014/72735/3/201529286
16/3/20152015/74968/4/201529320
20/8/20152015/805027/8/201529458
9/11/20152015/821619/11/201529537
29/2/20162016/87158/4/201629678
7/9/20162016/91395/10/201629848
13/2/20172017/991722/2/201729987
24/4/20172017/101113/5/201730055
17/7/20172017/1058517/8/201730157
25/12/20172017/1117530/12/201730286 (3. Mükerrer)
16/10/20172017/1113320/01/201830307
17/1/20182018/1129722/2/201830340
9/4/20182018/1165128/4/201830405
14/5/20182018/1181622/6/201830456
4/6/20182018/1193022/6/201830456
13/9/20189114/9/201830535
8/11/20183239/11/201830590
27/2/201979828/2/201930700
6/8/201914027/8/201930855
8/5/202025019/5/202031122
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}