Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı R.G.

MADDE 1 – 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendinde yer alan “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“i) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

 j) Bilişim sistemi: Bilgisayar, çevre birimleri, iletişim altyapısı ve programlardan oluşan veri işleme, saklama ve iletmeye yönelik sistemi,

k) TAGVİS: Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi ile entegre çalışan tütün, tütün mamulleri ve alkol bilişim sistemini,

l) Tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşidi: Türk Standardında belirtilen tütünlerden, geleneksel olarak üretilen ve başka bir tütün çeşidiyle harmanlamaya ihtiyaç duyulmaksızın kıyılarak içilebilen, kendine has içim özelliklerini barındıran tütün çeşidini,

m) TUPSE: Alıcıların tütün taşıma bildiriminde bulunması veya tütünlerin muhafaza edileceği depoların Bakanlığa bildirilmesi amacıyla oluşturulan tütün piyasası bilişim sistemini,

n) Tütün kooperatifi: Tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği Bakanlıkça belirlenmiş üretim merkezlerinde en az 250 tütün üreticisi gerçek kişinin bir araya gelerek kurduğu Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifini,

o) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği merkezler, Ek-5’teki Tek Başına Kıyılıp İçilebilme Vasfına Sahip Tütün Çeşitlerinin Üretildiği Merkezler listesinde gösterilmiştir. Ek-5’te yer almayan tütün çeşidinin üretiminin yapıldığı Ek-1’deki üretim merkezinden en az 125 tütün üreticisi gerçek kişinin, üretim merkezindeki Ziraat Odası vasıtasıyla Bakanlığa başvurusu halinde, tütün çeşidinin tek başına içilebilir olup olmadığı Bakanlık tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Uygun bulunanlar Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanır. Başvurunun değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Bakanlığın”, “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Tütün tohumunun her türlü ihracı ve ithali Bakanlığın izni ile mümkündür. Tütün tohumu ithal veya ihraç etmek isteyen alıcıların uygunluk başvurusu bir ay içinde karara bağlanır ve sonuç alıcıya bildirilir. Bakanlık tarafından tütün tohumu ithalatı veya ihracatı yapmaya uygun görülen alıcılar, ön izin için Bakanlığın yetkilendirdiği müdürlüklerden birine başvurur. Tohum ihracat ve ithalatının yapılmasını müteakip ticarete konu tütün tohumuna ait bilgiler alıcı tarafından üç ay içinde Bakanlığa gönderilir. Uygun görüş alındıktan sonra, tohum ihracatının ve ithalatının gerçekleşmemesi durumunda da Bakanlığa bilgi verilir.”

“(5) Bakanlık tarafından tütün tohumluğu ithalatı yapmaya uygun görülen alıcılar, sadece araştırma geliştirme veya sözleşmeli çiftçilerine tütün üretiminde kullandırmak amacıyla tütün tohumluğu ithalatı yapabilirler. Alıcılar tarafından ithal edilen tütün tohumları yurt içinde tohumluk ticaretine konu edilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, altıncı ve on ikinci fıkralarında yer alan “Kurumdan” ibareleri “Bakanlıktan” olarak, birinci ve on birinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, beşinci, yedinci, onuncu, on ikinci ve on üçüncü fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tütün kooperatifi alıcı sıfatıyla, kurulduğu üretim merkezindeki tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşidini, öncelikle ortaklarından ve kurulduğu üretim merkezinden olmak üzere, birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde temin eder. Tütün kooperatifi, kurulduğu üretim merkezindeki tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşidinin dışında herhangi bir tütün temin edemez. Tütün kooperatifleri yürütecekleri diğer iş ve işlemlerde bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu sözleşmenin usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “on beş” ibaresi “yedi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(4) Alıcı, üreticiden satın aldığı tütünü üretim yerindeki ticaret borsasına tescil ettirir.”

“Ticaret borsalarına yaptırılan tescil ile Bakanlığa yapılan tescil müracaatı içeriklerinin birbiriyle uyumlu olması zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın”, “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

“(2) İtiraz başvurusu, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen Ekspertiz Sonucuna İtiraz Dilekçesi kullanılmak suretiyle, üretici ile alıcı veya bunların temsilcilerinin imzaları ve tarih bölümü eksiksiz bir şekilde doldurularak üç örnek olarak düzenlenir ve aslı alıcıya, bir örneği de yerel Ziraat Odasına verilir. Ziraat Odasının bulunmadığı yerlerde veya Bakanlığın bilgilendirilmesi amacıyla bir örnek de üretici tarafından Bakanlığa gönderilebilir. İtiraz edilen alıcı en geç üç iş günü içinde itirazı Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirir. İtiraz başvurusunun Bakanlık tarafından bir ay içinde sonuçlandırılması esastır. Alıcının, itiraz başvurusunu almaktan imtina etmesi halinde, başvuru 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili diğer tebligat mevzuatı çerçevesinde, iadeli-taahhütlü posta aracılığıyla yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Açık artırma yöntemi ile alım-satım ve sözleşme dışı tütün üretiminin bildirilmesi

MADDE 13 – (1) Yazılı sözleşme yapılarak üretilen tütünler dışında kalan üretici tütünleri, tütün satış merkezlerinde açık artırma yöntemiyle alınır satılır.

(2) Yazılı sözleşme esası dışında tütün üretimi yapan üreticiler, tütünlerin dikimini müteakip, en geç takip eden yılın Nisan ayının on beşinci günü sonuna kadar kimlik, açık adres, üretim yapılan parselin mevki ve alanı ile tahmini üretim miktarı bilgilerini şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim Formuna yazarak tütün üretiminin yapıldığı il/ilçedeki Ziraat Odasına bildirmek zorundadır. Sözleşme fazlası olup alıcısı tarafından satın alınmayan tütünler de tütün alımının bitimini müteakip, üreticiler tarafından bu yöntemle aynı tarihe kadar bildirilir.

(3) Yapılan bildirimler Ziraat Odası tarafından incelenir ve tütün çiftçisi olan üreticilere ait bilgiler, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim Listesine kaydedilerek, Nisan ayının sonuna kadar yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa gönderilir.

(4) Açık artırmalı satışların öncesinde, güncellenmiş üretici ve üretim bilgileri ilgili Ziraat Odası tarafından Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Bakanlık” olarak, aynı fıkrada yer alan “Kurulca” ibaresi ile ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan “Kurumca” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumdan üretim izni” ibaresi “Bakanlıktan Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, üçüncü ve yedinci fıkralarında yer alan “Kurumdan” ibareleri “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”, “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Tütün işleme tesisleri tütün ticareti yetki belgesini haiz gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, gerekli izin taleplerini içerir dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya ile birlikte şahsen veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla Bakanlığa iletirler:

a) Faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı.

b) Kurulacak tesis sahası için yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde alınmış imar durumunu gösteren belgenin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.

c) Tesiste kullanılacak makine ve cihazların yerleşimini gösterir plan ve planlanan üretim kapasitesini de içeren iş akış şeması.

ç) Bakanlık tarafından belirlenen içerik ve şekle uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu.

d) Tesis kurma müracaatında bulunan kişi ve kuruluşların altmışaltıbin üçyüz Türk Lirası uygunluk belgesi bedelini Bakanlıkça belirtilen hesaba yatırdıklarına ilişkin belgenin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.

(2) Başvuru dosyaları en geç otuz gün içinde incelenir. Eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde başvuru işleme konulmaz ve uygunluk belgesi bedeli iade edilmez.

(3) Tamamlanmış başvurular ilgili mevzuat ile işin ekonomik ve teknik boyutları gözetilerek Bakanlık tarafından görevlendirilen heyet marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden değerlendirilir ve en geç otuz gün içinde tesis kurma izin başvurusu karara bağlanır. Uygun bulunanlara şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi verilir.

(4) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi alınmasından sonra, Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesi aşamasına kadar geçen süre içinde, tesis ihtiyaçlarından kaynaklanan, ekonomik ve/veya teknik gerekçelere dayanan proje revizyonu yapılmak istenildiğinde, revizyonun içeriği ve kapsamını açıklayan bilgi ve belgeler ile Bakanlığa başvurulur. Başvurular en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Proje revizyonunun uygun bulunması durumunda Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi güncellenir.

(5) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi, belge veriliş tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir. Bu süre içinde tesisini faaliyete hazır hale getiremeyecek durumda olanlara ek süre verilebilir. Ek süre için süre bitiminden en az altmış gün önce Bakanlığa başvurulur. Başvuru uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere bir yıla kadar ek süre verilebilir. Verilen süre içinde projesini tamamlamayanların Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu durumda tahsil edilmiş olan uygunluk belgesi bedeli iade edilmez. Aynı gerçek veya tüzel kişinin aynı adresle ilgili tekrar müracaatı durumunda, daha önceki başvurusunun gerçekleşmeme sebepleri ayrıntılı olarak rapor edilerek Bakanlığa sunulması halinde değerlendirmeye alınır. İzin verilmesi durumunda bu yeni müracaat için tekrar bir ek süre verilmez.

(6) İşleme tesislerinin kurulması aşamasında veya daha sonra gerçekleştirilecek proje tadilatları kapsamında, tesiste kullanılmak üzere ithal edilecek makineler Bakanlığa bildirilir.

(7) Birinci fıkranın (d) bendinde yer alan uygunluk belgesi bedeli, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere, Bakanlık tarafından yeniden belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “kırksekizbin” ibaresi “yüzotuzikibin altıyüz”, “Kurul” ibaresi “Bakanlık” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça”, “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan”, “üretim izni” ibaresi “Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(1) Tütün işleme tesisi kurma izni alarak projesini gerçekleştiren ve alınması gerekli diğer yasal izinlerini tamamlayarak tesisini faaliyete hazır hale getiren alıcılar, Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi almak için Bakanlığa başvurur.”

“İkinci fıkra kapsamında görevlendirilecek teknik heyet, ihtiyaç duyulması halinde bu madde hükümleri çerçevesinde deneme üretimi yaptırabilir. Bu durumda Bakanlıktan önceden izin alınması gerekmez.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, dördüncü ve yedinci fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, beşinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak, beşinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

“(3) Tesisin kuruluş yerinin değiştirilmesi, kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı alıcı tarafından kurulan yeni veya eski bir tesise nakli, başka bir gerçek veya tüzel kişiye devri ile ülke dışına çıkarılması Bakanlığın iznine bağlıdır. Firmanın yetkili organı tarafından;

a) Tesisin kuruluş yerinin değiştirilmesine ilişkin alınan karar ve 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte yer değişikliği öncesi,

b) Kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı alıcı tarafından kurulan yeni veya eski bir tesise nakline ilişkin alınan karar ve birinci fıkrada sayılan belgeler ile birlikte yer değişikliği öncesi,

c) Tesisin başka bir gerçek veya tüzel kişiye devrine ilişkin alınan karar ve devralacak olan gerçek veya tüzel kişiye ait, 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgeler ve devir sözleşmesi ile birlikte devir öncesi,

Bakanlığa başvurulur. Bakanlık izin taleplerini bir ay içinde sonuçlandırır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tütünlerin depolanması ve taşınması

MADDE 25 – (1) Alıcı, satın aldığı veya stoklarında bulunan tütünlerin muhafazası veya bakımı amacıyla gerek kendisine ait, gerekse kiralık olarak tuttuğu depoları, tütün konulmadan önce tütün eksperi vasıtasıyla TUPSE uygulaması üzerinden elektronik ortamda Bakanlığa bildirmek zorundadır. İşleme, iç ve dış ticaret aşamalarında tütünlerin geçici olarak muhafaza edildiği yerler bu hükmün dışındadır.

(2) Kapatılan depolar, kapatılmasını müteakip otuz gün içinde alıcının tütün eksperi vasıtasıyla TUPSE uygulaması üzerinden elektronik ortamda Bakanlığa bildirilir.

(3) Alıcı tarafından üretici ve diğer alıcıdan satın alınan tütünler, ithal edilen tütünler ve alıcının stoklarında bulunan tütünlerin bulundukları ilçe dışına taşınması öncesinde Tütün Taşıma Bildiriminin tütün eksperi vasıtasıyla TUPSE uygulaması üzerinden elektronik ortamda doldurulması ve Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Alıcı tarafından yurt içine satılan tütünler, TUPSE uygulaması üzerinden elektronik ortamda Bakanlığa bildirilmeden depodan çıkarılamaz.

(4) Üreticinin tütününü, üretimin yapıldığı ilçedeki üretim yerinden aynı ilçe sınırları içinde bulunan ikametine veya deposuna taşınması için tütün taşıma bildirimi ve onayı şartı aranmaz. Üretici tütünlerinin üretildiği ilçe sınırları içinde muhafazası, depolanması ve alım satıma konu edilmesi zorunludur. Tütünlerin üretildiği ilçe dışına taşınmasının zorunluluk arz ettiği durumlarda önceden Tütün Taşıma Bildiriminde bulunarak, Bakanlıktan izin alınması şarttır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Tütün ticareti yapabilmek için Bakanlıktan uygunluk belgesini almış olmak şarttır. Uygunluk belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler gerekli izin taleplerini içerir dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya ile birlikte şahsen veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla Bakanlığa iletirler:

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesi ve yetkili kişilere ait imza sirküleri.

b) Son altı ay içinde ticaret ve sanayi odasından alınan faaliyet belgesi.

c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numarası ile 4733 sayılı Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına ve Bakanlıkça düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair beyan.

ç) Kayıtlı elektronik posta ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adresini gösterir belge.

d) Yazışma adresi ile telefon, faks ve e-posta bilgilerini gösteren yazılı beyan.

e) Vergi dairesi ve vergi kimlik numarasını gösterir vergi levhası ile MERSİS numarasını gösterir belge.

f) Altmışaltıbin üçyüz Türk Lirası uygunluk belgesi bedelini Bakanlıkça belirtilen hesaba yatırdıklarına ilişkin belge.

g) Tütün kooperatiflerinin, Ticaret Bakanlığının ilgili mevzuatı kapsamında kurulmuş, Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olduklarına dair yazı.

(2) Başvurular Bakanlık tarafından değerlendirilerek en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Tütün ticareti yapması uygun görülenlere uygunluk belgesi olarak Tütün Ticareti Yetki Belgesi verilir.

(3) Belge başvurusu yapan şirketin ana sözleşmesindeki amacının, Bakanlık tarafından verilen yetki belgesi ile yapılabilecek iş ve işlemlerle uyumlu olması zorunludur.

(4) Başvuruda eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması veya talepten vazgeçilmesi halinde belge bedeli iade edilmez.

(5) Alıcıların başvuru bilgilerindeki değişiklikler otuz gün içinde Bakanlığa bildirilir. Tüzel kişilerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yetkili kişilerden herhangi birinde değişiklik olması halinde, katılan yeni kişiler için birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin Bakanlığa ibrazı zorunludur.

(6) Alıcıların uygunlukları her yıl Temmuz ayında Bakanlık tarafından vize işlemine tabi tutulur. Bunun için altıbin altıyüzotuz Türk Lirası yıllık uygunluk belgesi bedelinin, Temmuz ayının sonuna kadar Bakanlıkça belirtilen hesaba yatırılması zorunludur. Vize işlemi yaptırmayanların tütün ticareti yetki belgesi geçerliliğini kaybeder. Tütün ticareti yetki belgesi alındığı yıl için ayrıca vize işlemine tabi tutulmaz.

(7) Tütün kooperatiflerine, bu maddede yer alan uygunluk belgesi bedeli ile vize bedeli onda bir oranında uygulanır.

(8) Bu maddede yer alan uygunluk belgesi bedelleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere, Bakanlık tarafından yeniden belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “kendi ürettiği yaprak tütünleri kullanarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “şahsi tüketimi için” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Bakanlıktan Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi almış tesislerde işlenmiş tütünler ile 20 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen tütünlerin ihracı serbesttir. Ancak ihraç edilecek tütünlerin, 20 nci madde çerçevesinde işlenmiş olduğunun, Bakanlığın yetkilendirdiği bir tütün eksperi tarafından yapılacak ekspertiz sonucunda belirlenmesi ve bu tütünler için tütün ihracatı uygunluk onayı/belgesi alınması zorunludur.

(2) Tütün ihraç etmek isteyen alıcılar, ihracat işlemlerine başlamadan önce Bakanlıktan parti numarası alır, işlenmiş tütünlerin her bir dengine/kutusuna Türk Standardında belirtilen markalama ve işaretlemeleri yapar, tütün eksperi vasıtasıyla TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ihracatı uygunluk onayı başvurusunda bulunurlar. Bakanlık başvuruyu inceleyerek, ekspertiz yaptırdıktan sonra talebi uygun bulunanlara, beş iş günü içinde TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ihracatı uygunluk onayını verir.

(3) Tütün tozu ve tütün döküntülerinin ihracatı için bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen başvuruya, ihraç edilecek toz ve döküntü tütünlerle ilgili olarak alıcının tütün eksperi tarafından düzenlenen rapor da eklenir. İhracat, tütün ihracatı uygunluk onayı alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(4) Aynı menşe, nevi ve ürün yılından olmak şartı ile yurt dışına gönderilecek on kilograma kadar numune tütünlerde ihracat uygunluk onayı şartı aranmaz. Numune tütünlerin Bakanlık kayıtlarına işlendiğinin belgelenmesi kaydı ile ihracı serbesttir.

(5) Hariçte İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek tütünler için geçici ihracat uygunluk onayı almak isteyen tütün mamulü üreticisi firmaların başvurusu ve onay işlemleri ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Hariçte işlemeye başlamadan en az bir ay önce işlemin yapılacağı ülke ve tesis, başlangıç bitiş tarihi ile işleme programı Bakanlığa bildirilir.

(6) Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bulunanlar tarafından Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek tütün için Dâhilde İşleme İzin Belgesi almak amacıyla Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınır. Ön izin almak amacıyla yapılacak başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler Bakanlığa ibraz edilir:

a) İthal edilmesi planlanan tütünün; tipi, menşei, ithal edileceği ülke, ürün yılı ve miktarı.

b) İhraç edilmesi planlanan işlenmiş tütünün; miktarı, nevi, ikincil işlem görmüş ürün ve tahmini fire miktarı.

c) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmesi planlanan ve stokta bulunan işlenmemiş tütünlere ait işleme programı.

ç) İhraç edilecek ülke isimleri.

(7) Dâhilde İşleme İzin Belgelerine konu tütün miktarı toplamı, işleme tesisinin tek vardiyada bir yıllık üretim kapasitesini aşamaz. Dâhilde İşleme İzin Belgesine konu tütünün %80’inin işlenmesi tamamlanmadan, farklı bir Dahilde İşleme İzin Belgesine konu tütünler için TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ithalatı uygunluk onayı talebinde bulunulamaz. Başvuruda sadece bir menşe/tip bulunur. Dâhilde İşleme İzin Belgesi başvurusundan önce Türkiye’de üretilen ve stokta bulunan işlenmemiş tütünlerin, iki ürün yılı sonraki tütünler satın alınıncaya kadar işlenmesi gerekir.

(8) Altıncı fıkra kapsamında Bakanlığa yapılan başvuruda beyan edilen bilgi ve belgeler, tesisin üretim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunanlara, başvuru tamamlanma tarihinden itibaren on beş gün içinde ön izin verilir.

(9) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilecek tütün için dördüncü fıkra kapsamında Bakanlıktan ön izin aldıktan sonra, Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek Dâhilde İşleme İzin Belgesi alınır. Ön izin başvurusunda belirtilen ithal edilecek tütün ile ihraç edilecek işlenmiş tütün bilgilerinin Ticaret Bakanlığından alınacak Dâhilde İşleme İzin Belgesindeki ithal edilecek tütün ile ihraç edilecek işlenmiş tütün bilgileri ile aynı olması zorunludur.

(10) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ihraç edilecek tütün işlemesinde kullanılan tütünlerin ithalatı, Dâhilde İşleme İzin Belgesinin bir örneğinin Bakanlığa verilmesi sonrasında yapılır.

(11) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tütünlerin ihracatı, sadece Dâhilde İşleme İzin Belgesini alan alıcı tarafından yapılabilir.

(12) İşlenmek amacıyla ithal edilen tütünlerin işlenmesinde Türk Standardında belirlenen neviyatlandırma, denkleme ve ambalajlama yöntemlerine uyulması ile ihraç aşamasında, ambalajlarında Türk Standardında belirtilen marka ve işaretlerin bulunması zorunluluğu aranmaz. Tütünler işlenmeye başladıktan sonra ara verilerek, başka çeşit tütün işlenemez. Tütünlerin işlenmesi ile ilgili diğer iş ve işlemler 20 nci madde hükümleri kapsamında yürütülür.

(13) Dâhilde işleme izin belgesi doğrultusunda ithalatı yapılan işlenmemiş tütünlerin, işlendikten sonra ihracat işlemleri bu madde hükümleri kapsamında yapılır.

(14) Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılmasına esas teşkil eden ekspertiz raporu Bakanlık tarafından düzenlenir. Bu raporun hazırlanması için, ithalat, işleme ve ihracat işlemlerinin bitirilmesi ve belge süresi bitiminden en az otuz gün önce Bakanlığa müracaat edilmesi gerekir.

(15) İhraç edilecek tütünlerin muayenesi sonucu düzenlenen ekspertiz onayının/raporunun olumsuz olması durumunda, ekspertiz masraflarının karşılanması taahhüt edilerek yazılı başvuru ile ekspertiz sonucuna itiraz edilebilir. Bu durumda Bakanlığın yetkilendirdiği bir tütün eksperi başkanlığında, Ege Tütün İhracatçıları Birliği ve Tütün Eksperleri Derneğinden istenecek birer tütün eksperinden oluşan heyete tütünler on beş iş günü içinde yeniden muayene ettirilir. Bu heyetin kararı kesin olup, verilen karar doğrultusunda işlemler yürütülür.

 (16) İhraç edilen tütünlerin kısmen ya da tamamen satılmayarak geri getirilmesi halinde, bu maddenin altıncı fıkrasındaki usule göre oluşturulan heyet tarafından tütünler muayeneye tabi tutulur. Heyet, tütünlerin menşei, ürün yılı, nevi ve fiziksel durumunu rapora bağlayarak Bakanlığa iletir. Bakanlık raporu inceleyerek tütünlerin yurda giriş iznini beş iş günü içinde karara bağlar. Uygun görülen tütünlerin geri getirilmesi, alıcının tütün eksperi tarafından TAGVİS uygulaması üzerinden onay talebinde bulunulmasını müteakip Bakanlık tarafından TAGVİS üzerinden onaylanır.

(17) TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ihracatı uygunluk onayı alınan ancak ihracatı henüz kesinleşmemiş tütünler ile tütün ihracatı uygunluk onayı alındığı halde ihracından vazgeçilen tütünler, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen formlara kaydedilerek, Haziran ve Aralık ayları sonu itibariyle takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Tütün ithali, üretim ihtiyaçlarıyla sınırlı olarak; tütün mamulleri üretenler veya önceden Bakanlıktan izin almak ve sadece işlendikten sonra ihraç edilmek amacıyla tütün işleme tesisi bulunanlar tarafından yapılır.

 (2) Tütün ithalatı yapmak isteyenlerin Bakanlıktan tütün ithalatı uygunluk onayı alması zorunludur. İthalatçılar ithal etmek istedikleri tütünlerle ilgili olarak, tütün ithalatı uygunluk başvurusunu tütün eksperi vasıtasıyla TAGVİS uygulaması üzerinden yaparak tütün ithalatı uygunluk onayı talebinde bulunur. Bakanlık başvuruyu inceleyerek, ekspertiz yaptırdıktan sonra talebi uygun bulunanlara, beş iş günü içinde TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ithalatı uygunluk onayı verir.

(3) İthal edilen tütünlerin muayenesi sonucu düzenlenen ekspertiz raporunun olumsuz olması durumunda, ekspertiz masraflarının karşılanması taahhüt edilerek yazılı başvuru ile itiraz edilebilir. Bu durumda Bakanlığın yetkilendirdiği bir tütün eksperi başkanlığında, Ege Tütün İhracatçıları Birliği ve Tütün Eksperleri Derneğinden istenecek birer tütün eksperinden oluşan heyete tütünler on beş iş günü içinde yeniden muayene ettirilir. Bu heyetin kararı kesin olup, verilen karar doğrultusunda işlemler yürütülür.

(4) Bakanlık veya Gümrük İdaresi tarafından ithaline izin verilmeyen tütünler ithalatçı tarafından mahrecine iade edilir veya üçüncü bir ülkeye gönderilir ya da Gümrük İdaresinin kabul etmesi koşuluyla, masrafları ithalatçı tarafından karşılanmak suretiyle, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir.

(5) Homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün damarı, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün, kırık tütün, tütün toz ve döküntüleri ile tütün mamulü kabul edilenlerin dışındaki tütün bitkisinden elde edilen tüm ürünlerin ithalatında da tütünün tabi olduğu esaslar uygulanır.

(6) Tütün ithalatı yapan firmaların, tütün ithalatı uygunluk onayı alınan tütünlerle ilgili olarak, aşağıda belirtilen kayıtları tutmaları ve bunları şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen formlara kaydederek yazılı/elektronik ortamda Haziran ve Aralık ayları sonu itibariyle takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığa bildirmeleri zorunludur:

a) İthalatı sonuçlanan tütünlerin, ithalat rejimi bazında toplam miktarı ve bedel bilgileri.

b) Kısmen veya tamamen rejim değişikliğine tabi tutulan tütünlerle ilgili bilgiler.

c) İthalatı kısmen veya tamamen yapılamayan tütünlerle ilgili bilgiler.

ç) Tütün mamulü üretiminde kullanılan tütünlerle ilgili bilgiler.

d) İthal edilen tütünlerden yurtdışına gönderilen tütünlerle ilgili bilgiler.

(7) Bu madde uyarınca Bakanlıktan tütün ithalatı uygunluk onayı alınması, ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(8) Bakanlık, bu madde kapsamında yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak; ithalat, işleme, stoklama ve ihracat aşamalarında, numune almak dâhil her türlü teknik denetim ve analizleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen teknik denetimin usul ve esasları, Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdari yaptırımlar

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sayılan idari yaptırımlar uygulanır.

(2) İdari yaptırımlara ilişkin olarak 4733 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Başvurularda sunulan bilgi ve belgeler

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular; fiziki veya elektronik ortama aktarılmış bilgi ve belgeleri içerecek şekilde ıslak veya elektronik imzalı dilekçe ile yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurularda istenen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, başvuru sahibince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si ve Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-5 eklenmiştir.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
10/7/201027637
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-2/11/201128103
2-14/3/201228233
3-29/11/201529547

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231-3-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}