Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı R.G.

MADDE 1 – 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak ve (ğ), (ı) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) Girdi: Tütün, katkı maddeleri ile kağıt, filtre, kapsül, mürekkep ve yapıştırıcılar dahil olmak üzere nihai tütün mamulünde bulunan her türlü maddeyi veya ögeyi,”

“ı) Kanun: 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunu,”

“n) Tütün mamulü: Tütünün tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile üretilen, tüttürme yoluyla içme, burna çekme, emme ya da çiğneme amaçlı tüm ürünleri,”

“ö) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

p) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü: Sigara yapmak için üretilen ve tüketiciler tarafından yaprak sigara kağıdına sarmak ya da makarona doldurmak suretiyle bir yanma süreci ile tüketilerek tüttürme yoluyla içilen birim paket içinde piyasaya arz edilen tütün mamulünü,

r) Tütün kooperatifi: Tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği Bakanlıkça belirlenmiş üretim merkezlerinde en az 250 tütün üreticisi gerçek kişinin bir araya gelerek kurduğu Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifini,

s) Uzman: Tarım ve Orman Uzmanını,

ş) Yardımcı teknik ünite: Üretim hattında kullanılanlar hariç, tesisin elektrik, su, basınçlı hava, vakum, buhar, ısıtma, soğutma, havalandırma, kalite kontrol, yük taşıma, yangın algılama ve söndürme ile yıldırımdan korunma sistemleri ihtiyacı için kullanılan teknik üniteleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Üretim tesisi kurulmasında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye’de tütün mamulleri üretmek isteyenlerin; yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada teorik olarak, sigara için iki milyar adet, diğer tütün mamulleri için ise on beş tondan az olmayan, tütün hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni teknolojiyi haiz, yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış makine içeren tesis kurmaları şarttır. Ancak tütün kooperatiflerince kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesislerinde, tam ve yeni teknoloji ile kullanılmamış makine içeren tesisler kurmaları şartı aranmaz.

b) Tesis yeri, organize sanayi bölgesi ya da sanayi alanında, sigara üretim tesisleri için en az 10.000 m²’lik, diğer tütün mamulleri üretim tesisleri için en az 1.000 m²’lik kapalı alana sahip müstakil ya da münhasır bir bina olacak şekilde belirlenir. Ancak tütün kooperatifleri tarafından kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesis yerleri; tütün kooperatifinin kurulduğu üretim merkezinin bulunduğu ilde, imar planında kullanım amacına uygun olmak koşulu ile konut alanı, ticaret alanı ve tarım alanları dışında en az 750 m² ’lik kapalı alana sahip müstakil ya da münhasır bir bina olacak şekilde belirlenir.

c) Sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisleri için, tesis kurma izni öncesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınır.

ç) Üretim tesisinin yakınında tütünün kalitesine olumsuz etki yapabilecek tesis bulunamaz.

d) Üretim akışı ile makineler, üretilmesi planlanan tütün mamullerinin üretim şekline uygun olacak şekilde projelendirilir.

e) Kurulacak üretim tesisinde hammadde, tütün harici malzeme ve mamul ambarı ayrı ayrı olur.

f) Nargilelik tütün mamulü üretim tesislerinde dinlendirme kapları, kapaklı olacak şekilde paslanmaz çelikten yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile üçüncü, dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, birinci, dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, birinci fıkrasının (c) bendi ile dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Kurumca” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ve ekipmanın” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi; beyan edilen adreste tesis binası inşasını, temin edilecek makine listesinde yer alan makinelerin yurt içi ve/veya yurt dışından temini ile tesise kurulumunu, kurulumu gerçekleştirilen makinelerin çalışma testleri ve ürün denemeleri ile uzman nezaretinde deneme üretimlerinin yapılmasını kapsar.”

“(8) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında farklı kategorilerde tütün mamullerinin aynı tesiste birlikte üretilebilmesine yönelik tesis kuruluşu için Bakanlıktan izin alınması gerekir. İzin başvurusunu müteakiben Bakanlık tarafından görevlendirilen en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, tesiste aynı veya farklı makinelerden yararlanılabileceğine yönelik değerlendirme, üretilmesi planlanan tütün mamulünün üretimine uygunluğu ve kategorilerin ayrı olarak izlenebilirliği ile piyasa riski yaratıp yaratmadığı göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda, tesiste ortak olarak kullanılacak makineler hariç olmak üzere, her bir kategori için tesise 500 m² ’lik kapalı alan ilave edilmesi kaydıyla her bir tütün mamulü için istenilen diğer şartların varlığı ayrı ayrı aranır. Bu durumda, her bir kategori için Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, üçüncü, beşinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, ikinci, üçüncü, on dördüncü ve on yedinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, altıncı ve onuncu fıkralarında yer alan “Kurumca” ibareleri “Bakanlıkça”, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “almak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tesisin bulunduğu il sınırları dahilinde olmak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, ikinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasında yer alan “ile ekipmanı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Bildirim tarihi itibarıyla tesiste bulunan makineler ile mamul ve hammaddeler en az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden tespit edilerek kayıt altına alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve on birinci fıkralarında yer alan “Kurumdan” ibareleri “Bakanlıktan”, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve onuncu fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, dördüncü, beşinci, altıncı, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, dördüncü, beşinci ve onuncu fıkralarında yer alan “Kurumca” ibareleri “Bakanlıkça”, ikinci fıkrasında yer alan “diğer makine ve ekipmanların” ibaresi “diğer makinelerin”, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibaresi “Ticaret” olarak ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bu madde kapsamında üretim tesisine ilave edilecek makinelerin yeni teknolojiyi haiz ve yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış olması zorunludur. Bu şart, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bulunan yurt içinde kurulu üretim tesisleri arasındaki makine devirleri ile tütün kooperatiflerince kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesislerinde aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Tütün, Sigara Kağıdı ve Filtre Temini, Tütün Mamullerinin Piyasaya Arzı, İhracat ve İthalat ile Bandrol” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Firmaların tütün, sigara kağıdı ve filtre temini” olarak, aynı maddenin birinci, dördüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “Kurumdan” ibareleri “Bakanlıktan”, üçüncü fıkrasının (ç) bendi ile beşinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, sekizinci fıkrasında yer alan “Filtre;” ibaresi “Filtre ve sigara kağıdı;” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Tütün Piyasası Daire Başkanlığınca” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Firmalar haricindeki gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlıktan alınan izin kapsamında ithal edilen 9 uncu maddenin on birinci fıkrasında sayılan makinelerin testlerinde kullanmak amacıyla Bakanlık izniyle; filtre ve sigara kağıdı, Tütün Ticareti Yetki Belgesi almak kaydıyla firmalardan tütün temin edebilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci, beşinci, altıncı ve on üçüncü fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, yedinci, sekizinci ve onuncu fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak, on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(12) Başvurusu yapılan mamulat çeşidinde tütün mamulü kategorisi bazında izin verilenlerin dışında yeni bir girdi kullanılacak olması halinde başvuru, yeni girdi kullanımı yönüyle Sağlık Bakanlığının görüşü doğrultusunda sonuçlandırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Firmalar, Bakanlık tarafından verilmiş Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan bir mamulat çeşidinin tütün kullanım oranlarında, fiziksel ve kimyasal özelliklerinde, filtre teknik özelliklerinde, bırakım miktarlarında, girdilerinde veya piyasaya arz ambalajında herhangi bir değişiklik yapmak istediklerinde piyasaya arzdan önce Bakanlıktan güncelleme kapsamında gerekli izni almak zorundadırlar. Üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisindeki değişiklikler üretim öncesi Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) İkinci ve/veya üçüncü fıkrada belirtilen işlemleri yerine getiren firma, ürettikleri tütün mamullerini ve/veya kıyılmış tütünleri serbestçe ihraç edebilir.

(2) İhracat Rejimi kapsamında ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulüne ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgeler üretim öncesi Bakanlığa bildirilir:

a) Kıyılmış tütüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu.

b) Tütün mamulüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu, üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisi ile marka bilgisi.

c) İhraç edilecek ülke isimleri.

(3) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulleri için Dâhilde İşleme İzin Belgesi almak amacıyla Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınır. Ön izin almak amacıyla yapılacak başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler Bakanlığa ibraz edilir:

a) Hammadde sarfiyat tablosu.

b) Tütün kullanım oranları tablosu.

c) Tütün mamulüne ilişkin üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisi ile marka bilgisi.

ç) İhraç edilecek ülke isimleri.

d) İthalat ve ihracat tablosu.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında Bakanlığa yapılan başvuruda beyan edilen bilgi ve belgeler, tesisin üretim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunanlara, başvuru tamamlanma tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ön izin verilir.

(5) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulleri için dördüncü fıkra kapsamında Bakanlıktan ön izin aldıktan sonra, Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek Dâhilde İşleme İzin Belgesi alınır. Ön izin başvurusunda belirtilen ithal edilecek tütün ile ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulü bilgilerinin Ticaret Bakanlığından alınacak Dâhilde İşleme İzin Belgesindeki ithal edilecek tütün ile ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulü bilgileri ile aynı olması zorunludur.

(6) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ihraç edilecek kıyılmış tütün ve/veya tütün mamulleri üretiminde kullanılan tütünlerin ithalatı, Dâhilde İşleme İzin Belgesinin bir örneğinin Bakanlığa verilmesi sonrasında, 10 uncu maddenin birinci ve yedinci fıkraları kapsamında yapılır.

(7) Kıyılmış tütün ve/veya tütün mamullerinin ihracatı, sadece üretimini gerçekleştiren firma tarafından yapılabilir.

(8) Bakanlık, ihraç edilecek kıyılmış tütün ve/veya tütün mamulleri için; ithalat, üretim ve ihracat aşamalarında, numune almak dahil her türlü teknik denetim ve analizleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen teknik denetimin usul ve esasları, Bakanlık tarafından belirlenir.

(10) Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü birim paket ve grupmanı kullanılarak üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanı üzerinde “ihracat amacıyla üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edilen ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde, sabit ve silinemez olarak basılması zorunludur.

(11) İhraç amaçlı tütün mamullerinin üretimi öncesinde marka tescil belgesi, markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi Bakanlığa ibraz edilir.

(12) Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılmasına esas teşkil eden ekspertiz raporu Bakanlık tarafından düzenlenir. Bu raporun hazırlanması için, ithalat, üretim ve ihracat işlemlerinin bitirilmesi ve belge süresi bitiminden en az otuz gün önce Bakanlığa müracaat edilmesi gerekir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan”, ikinci, altıncı, yedinci ve on ikinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurumun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kurum uzmanınca” ibaresi “Uzman tarafından”, sekizinci fıkrasında yer alan “TAPDK” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı” olarak, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Firmaların izinli üretim kategorilerinde, test ve numune amacıyla Bakanlıktan izin almak kaydıyla yapacakları tütün mamulleri ithalatında bu maddede sayılan şartların varlığı aranmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bandrollü” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın”, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, “Kurumca” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın”, ikinci fıkrasında yer alan “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça”, “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasında yer alan “Bandrollü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Talep edilmesi halinde, Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü kapsamında Tesis Kurma Uygunluk Belgesi veya Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen ya da 8 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında belgesi temdit edilmeyen üretim tesisinde bulunan makineler ile hammadde ve mamuller için aşağıdaki şekilde işlem tesis edilir:

a) Makinelerden tütün ve damar kıyım makineleri, sigara, puro, sigarillo imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinin yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı ile tütün mamulleri sektöründe faaliyet gösteren aynı kategorideki başka bir firmaya devri için işlem öncesi Bakanlıktan izin alınır. Diğer makinelerin ise yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi için işlem öncesi Bakanlığa bildirimde bulunulur.

b) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan mamulat çeşitlerinin piyasaya arzına, kararın firmaya bildirildiği tarih itibarıyla tespit edilen miktar ile sınırlı ve bir defaya mahsus olmak üzere izin verilebilir ya da bu mamulat çeşitleri Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında imha edilir.

c) Tütün ve tütünden elde edilmiş hammaddelerin ihracı, imhası, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı için işlem öncesi Bakanlıktan izin alınır. İmhası, Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında yapılır.

ç) Hammadde, mamul ve makineler için, kararın firmaya bildirildiği tarih itibarıyla üretim tesisinde bulunan ve tespiti yapılan miktarlar esas alınır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ekipmanlar,” ibaresi ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bandrollü” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Tesiste tespiti yapılan makineler ile hammadde, yarı mamul ve mamul stoklarının; devri, yurt dışı edilmesi, imha, satış ve iade işlemleri gerekli görülen hallerde Bakanlığın gözetimi veya denetimi altında yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa”, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın”, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “7 nci” ibaresi “6 ncı”, üçüncü fıkrasında yer alan “8 inci” ibaresi “7 nci”, yedinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi ile sekizinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında alınan bedeller tütün kooperatifleri tarafından kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisleri için onda bir oranında alınır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”, “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, birinci fıkrasında yer alan “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Başvurularda sunulan bilgi ve belgeler

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular; fiziki veya elektronik ortama aktarılmış bilgi ve belgeleri içerecek şekilde ıslak veya elektronik imzalı dilekçe ile yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurularda istenilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, başvuru sahibince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
4/11/201027749
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
1-16/10/201128086
2-27/12/201128155
3-5/6/201228314
4-4/7/201228343
5-24/12/201529572
6-27/5/201730078
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}