Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Yetkili Makamları Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 529

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Yetkili Makamları Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 529

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI YETKİLİ MAKAMLARI ARASINDA ULUSLARARASI VERGİ UYUMUNUN ARTIRILMASINA YÖNELİK OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN İMZA TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 529

30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı R.G.

Türkiye Cumhuriyeti adına 21 Aralık 2018 tarihinde imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Yetkili Makamları Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümetinin vergi konularında karşılıklı yardımlaşma ile ilgili olarak uzun süreli ve yakın ilişkilerinin olduğu ve söz konusu ilişkiyi daha da güçlendirerek uluslararası vergi uyumunu artırma niyetinde olduklarını,

Finansal kuruluşların, bu Anlaşmanın 2’nci maddesinde ele alınan bilgi değişiminin kapsamıyla uyumlu olarak, bazı hesap bilgilerinin bildirimini yapmalarının ve ilgili durum tespiti yöntemlerine uymalarının ve Ortak Bildirim Standardında belirtilen bildirim ve durum tespiti yöntemlerine uymalarının ilgili ülkelerin mevzuatı uyarınca zorunlu kılınmasının beklendiği,

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakılığına Engel Olma Anlaşmasının (“Sözleşme”) 26 ncı maddesinde otomatik bilgi değişimi dahil vergisel amaçlı bilgi değişimine izin verildiği ve Türkiye ile Norveç yetkili makamlarına (“Yetkili Makamlar”) bu türden otomatik bilgi değişimlerinin kapsamı ve biçimini kararlaştırma yetkisi tanındığı;

Türkiye ile Norveç’in, (i) bu Anlaşma uyarınca alınan bilgilerin gizli tutulmasını ve yalnızca Sözleşmede öngörülen amaçlarla kullanılmasını sağlayacak uygun koruma önlemlerine ve (ii) etkin bir bilgi değişimi ilişkisi için gereken altyapıya sahip oldukları (bilgi değişiminin zamanında, doğru ve gizli olarak yürütülmesi ile etkin ve güvenilir iletişimin sağlanmasına yönelik yerleşmiş süreçlerin yanı sıra bilgi değişimi ile bilgi değişimi taleplerine ilişkin soru ve sorunların hızlıca çözüme kavuşturulması ve bu Anlaşmanın 4’üncü madde hükümlerinin uygulanması için gereken kapasiteye sahip olması da buna dâhildir);

Yetkili Makamlarının, Sözleşme uyarınca değişime tabi tutulan bilgilerin kullanımını kısıtlayan hükümler dâhil, Sözleşmede öngörülen gizlilik hükümleri ile diğer koruyucu hükümler saklı kalmak üzere, Sözleşmeye istinaden yapılan karşılıklı otomatik bilgi değişimi temelinde uluslararası vergi uyumunu artırmak üzere bir anlaşma imzalamayı arzu ettikleri;

dikkate alınarak, Yetkili Makamlar, aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

MADDE 1

Tanımlar

1. Bu Anlaşmanın (“Anlaşma”) amaçları bakımından aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara gelecektir:

a) “Türkiye” terimi, kara suları dahil olmak üzere, Türkiye’nin sahip olduğu egemenlik alanını, bunun yanı sıra uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların aranması, işletilmesi ve korunması amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder.

b) “Norveç” terimi, Norveç Krallığını ifade eder ve Norveç Krallığı topraklarını, iç sularını, kara sularını ve uluslararası hukuka uygun olarak deniz yatağı, toprak altı ve bunların doğal kaynaklarına ilişkin haklarını kullandığı kara sularının ötesindeki alanları kapsar; terim, Svalbard, Jan Mayen ve Norveç’e bağlı yerleri (“biland”) kapsamaz;

c) “Yetkili Makam” terimi

1) Türkiye bakımından Maliye ve Hazine Bakanı veya yetkili temsilcisi; ve

2) Norveç bakımından Maliye Bakanı veya yetkili temsilcisi.

d) “Türk Finansal Kuruluşu”, (i) Türkiye dışında bulunan şubeleri hariç Türkiye’de mukim olan herhangi bir Finansal Kuruluşu, ve (ii) Türkiye’de mukim olmayan bir Finansal Kuruluşun Türkiye’de bulunan herhangi bir şubesini kapsar.

e) “Norveç Finansal Kuruluşu”, (i) Norveç dışında bulunan şubeleri hariç Norveç’da mukim olan herhangi bir Finansal Kuruluşu, ve (ii) Norveç’da mukim olmayan bir Finansal Kuruluşun Norveç’da bulunan herhangi bir şubesini kapsar.

f) “Bildirim Yapan Finansal Kuruluş” terimi, metnin gereğine göre, Bildirim Yapmayan Finansal Kuruluş niteliğinde olmayan her türlü Türk Finansal Kuruluşunu veya Norveç Finansal Kuruluşunu ifade eder.

g) “Bildirimi Zorunlu Hesap”, metnin gereğine göre, Türkiye’de ve Norveç’te yürürlükte olan Ortak Bildirim Standardına uygun durum tespiti yöntemleri uyarınca böyle bir hesap olarak tanımlanan Bildirimi Zorunlu Türk Hesap veya Bildirimi Zorunlu Norveç Hesabı anlamına gelir.

h) “Bildirimi Zorunlu Türk Hesabı”, Bildirim Yapan Norveç Finansal Kuruluşunca tutulan ve Bildirimi Zorunlu Kişi olan Türk kişi/kişilere ya da Kontrol Eden Kişilerinden en az biri Bildirimi Zorunlu Türk Kişi olan Pasif Finansal Olmayan Kuruluşa ait olan hesaptır.

i) “Bildirimi Zorunlu Norveç Hesabı”, Bildirim Yapan Türk Finansal Kuruluşunca tutulan ve Bildirimi Zorunlu Kişi olan Norveçli kişi/kişilere ya da Kontrol Eden Kişilerinden en az biri Bildirimi Zorunlu Norveçli Kişi olan Pasif Finansal Olmayan Kuruluşa ait olan hesaptır.

j) “Türk Kişi” terimi, Bildirim Yapan Norveç Finansal Kuruluşça Ortak Bildirim Standardına uygun durum tespiti yöntemleri uyarınca Türkiye’de mukim olarak tanımlanan kişi veya kurum ya da Türkiye’de mukim olan kişinin terekesi anlamına gelir.

k) “Norveçli Kişi” terimi, Bildirim Yapan Türk Finansal Kuruluşunca Ortak Bildirim Standardına uygun durum tespiti yöntemleri uyarınca Norveç’te mukim olarak tanımlanan kişi veya kurum ya da Norveç’te mukim olan kişinin terekesi anlamına gelir.

l) “VKN” terimi, metnin gereğine göre, Türk VKN’si veya Norveç VKN’si anlamına gelir.

m) “Türk VKN’si” terimi Türk vergi kimlik numarasını ifade eder.

n) “Norveç VKN’si” terimi Norveçli kişilere ait kimlik numarası ya da kurum numarasını ifade eder.

o) “Ortak Bildirim Standardı” terimi OECD ve G20 ülkeriyle geliştirilen finansal hesap bilgilerinin vergi konularında (yorumlarıyla birlikte) otomatik değişimi standardını ifade eder.

2. Bu Anlaşmada başka türlü tanımlanmadığı sürece büyük harfle başlayan herhangi bir terim, Ortak Bildirim Standardında belirtilen anlamla uyumlu olacak şekilde, o dönemde Anlaşmayı uygulayan ülkenin kanunları uyarınca sahip olduğu anlama gelecektir. Bu Anlaşmada veya Ortak Bildirim Standardında başka türlü tanımlanmayan herhangi bir terim, bağlamı başka bir anlam gerektirmediği veya Yetkili Makamlar tarafından (iç mevzuatın olanak tanıdığı ölçüde) ortak bir anlam kararlaştırılmadığı sürece o dönemde Anlaşmayı uygulayan ülkenin kanunları uyarınca sahip olduğu anlama gelecek ve söz konusu ülkenin yürürlükteki vergi kanunlarındaki anlamı bu ülkenin diğer kanunlarında aynı terime verilen anlama göre öncelikli olacaktır.

MADDE 2

Bildirimi Zorunlu Hesaplar Bakımından Bilgi Değişimi

1. Sözleşmenin 26 inci maddesi hükmü uyarınca ve Ortak Bildirim Standardı ile uyumlu yürürlükteki bildirim ve durum tespiti hükümleri saklı kalmak üzere, her bir Yetkili Makam diğer Yetkili Makamla bu hükümlere istinaden elde edilen ve 2’nci fıkrada belirtilen bilgileri yıllık bazda otomatik olarak değişime tabi tutacaktır.

2. Türkiye’nin her bir Bildirimi Zorunlu Norveç Hesabı ve Norveç’in her bir Bildirimi Zorunlu Türk Hesabı bakımından değişime tabi tutacakları bilgiler şunlardır:

a) Hesap üzerinde “Hesap Sahibi” sıfatını haiz olan her Bildirimi Zorunlu Kişinin adı, adresi, Vergi Kimlik No’su, doğum tarihi (gerçek kişiler açısından); Hesap Sahibinin Kurum olması hâlinde Ortak Bildirim Standardıyla uyumlu durum tespiti yöntemlerinin yerine getirilmesinden sonra Bildirimi Zorunlu Kişi niteliğinde en az bir Kontrol Eden Kişiye sahip olduğu tespit edilmişse söz konusu Kurumun adı/unvanı, adresi, Vergi Kimlik No’su ve her bir Bildirimi Zorunlu Kişinin adı/unvanı, adresi, Vergi Kimlik No’su, doğum tarihi.

b) hesap numarası (ya da hesap numarası yoksa bunun işlevsel eşdeğeri);

c) Bildirim Yapan Finansal Kuruluşun unvanı ve varsa, kimlik numarası;

d) ilgili takvim yılının veya diğer uygun bildirim döneminin sonu itibarıyla hesap bakiyesi veya değeri (Nakdi Değer Sigorta Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme Sözleşmesi durumunda Nakit Değer ya da vazgeçme değeri dâhil) veya hesap söz konusu yıl veya dönem içerisinde kapatılmış ise hesap kapanışını;

e) Saklama Hesabı bakımından:

1) hesapta tutulan varlıklardan elde edilen ve takvim yılı veya diğer uygun bildirim dönemi boyunca hesaba (veya hesaba ilişkin olarak) her bir olayda ödenen veya alacak kaydedilen faizin toplam brüt tutarı, temettülerin toplam brüt tutarı ile diğer gelirlerin toplam brüt tutarı; ve

2) Bildirim Yapan Finansal Kuruluşun bir saklamacı, simsar, temsilci veya Hesap Sahibi için başka şekilde bir acente gibi hareket ettiği hesaba, takvim yılı veya diğer uygun bildirim dönemi boyunca ödenen veya alacak kaydedilen, Finansal Varlık satışı veya itfasından elde edilen toplam brüt hasılat;

f) Mevduat Hesabı bakımından, takvim yılı veya diğer uygun bildirim dönemi boyunca hesaba ödenen veya alacak kaydedilen faizin toplam brüt tutarı; ve

g) 2(e) veya (f) bentlerinde belirtilmeyen herhangi bir hesap bakımından, takvim yılı veya diğer uygun bildirim dönemi boyunca Hesap Sahibine yapılan itfa ödemelerinin toplam tutarı dâhil, Bildirim Yapan Finansal Kuruluşun yükümlüsü veya borçlusu olduğu Hesap Sahibinin hesabıyla ilgili olarak takvim yılı veya diğer uygun bildirim dönemi boyunca Hesap Sahibine ödenen veya alacak kaydedilen toplam brüt tutar.

MADDE 3

Bilgi Değişiminin Zamanı ve Şekli

1. Bu Anlaşmanın 2’nci maddesindeki bilgi değişimi amaçları bakımından, bir Bildirimi Zorunlu Hesap ile ilgili olarak yapılan ödemelerin tutarı ve niteliği bilgi değişiminde bulunan ülkenin vergi kanunları esaslarına uygun şekilde belirlenebilir.

2. Bu Anlaşmanın 2’nci maddesindeki bilgi değişimi amaçları bakımından, değişime tabi tutulan bilgilerde ilgili her bir tutarın gösterildiği para birimi belirtilecektir.

3. 2’nci maddenin 2’nci fıkrası gereği 2018 yılı ve takip eden yıllara ilişkin bilgiler ait olduğu takvim yılının sona ermesini takip eden dokuz ay içinde değişime tabi tutulacaktır. 2017 yılına ilişkin bilgilerin 2018 yılı sonu içerisinde gönderilmesi beklenmektedir.

4. Yetkili Makamlar, 2’nci maddede tanımlanan bilgileri Genişletilebilir İşaretleme Dili kullanarak ortak bildirim şeması şeklinde otomatik olarak değişime tabi tutacaktır.

5. Yetkili Makamlar, Anlaşmanın 2’nci madesi uyarınca değişime tutulacak bilgileri OECD, Vergi İdareleri Forumu ile Vergi Amaçlı Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu tarafından geliştirilen OECD Ortak İletim Sistemi aracılığıyla aktaracaktır.

MADDE 4

Uyum Konusunda İş Birliği ve Yaptırımlar

Bir Yetkili Makam, bir hatanın yanlış veya eksik bilgi aktarımına yol açmış olabileceği veya Bildirim Yapan Finansal Kuruluşun Ortak Bildirim Standardına uygun olan geçerli bildirim koşulları ve durum tespiti yöntemlerine uyumsuzluğu olabileceğini düşündürecek bir sebebi olduğunda bunu diğer Tarafın Yetkili Makamına bildirecektir. Bu hususun bildirildiği Yetkili Makam, bildirimde açıklanan hataları çözmek veya uyumsuzluğu gidermek için iç mevzuatında öngörülen tüm uygun önlemleri alacaktır.

MADDE 5

Gizlilik ve Veri Koruma Önlemleri

1. Bilgi değişimine tabi tutulan tüm bilgiler, değişilen bilgilerin kullanımını sınırlandıran hükümler dâhil olmak üzere, iç mevzuatının gerektirdiği şekliyle bilgiyi temin eden Yetkili Makamca belirlenebilen koruma önlemlerine uygun olarak ve kişisel verilerin korunmasının gerekli düzeyini sağlayacak ölçüde, Sözleşmede öngörülen gizlilik kuralları ile diğer koruma önlemlerine tabidir.

2. Yetkili Makamlardan her biri her gizlilik ihlali veya koruma önleminin etkisizliği durumunu diğer Yetkili Makama derhal bildirecek ve bunun sonucunda gerekli olan düzeltici işlemler ve müeyyideler uygulanacaktır,

MADDE 6

İstişare ve Değişiklik

1. Bu Anlaşmanın uygulanması veya yorumlanmasında zorluklarla karşılaşılması durumunda, iki Yetkili Makamdan herhangi biri, bu Anlaşmanın yerine getirilmesini sağlayacak uygun tedbirleri oluşturmak için istişare talebinde bulunabilir.

2. Bu Anlaşma, Yetkili Makamların yazılı mutabakatıyla değiştirilebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça, böyle bir değişiklik, bu yazılı mutabakatın son imzalanma tarihinden sonraki bir aylık sürenin bitimim izleyen aynı ilk günü veya söz konusu yazılı mutabakatın amaçları bakımından yapılan bildirimlerin sonuncusunun tarihinde yürürlüğe girecektir.

MADDE 7

Anlaşmanın Süresi

1. Bu Anlaşma, iki ülkenin her birinde Anlaşmayı uygulamak için gerekli mevzuatının yürürlükte olması kaydıyla, bildirimlerin en sonuncusunun tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. Bir Yetkili Makam, diğer Yetkili Makama, diğer Yetkili Makamın geçmişte ya da şu anda bu Anlaşmaya ciddi uyumsuzluğunun var olduğunu belirlediğine ilişkin yazılı bir bildirimde bulunarak, bu Anlaşma kapsamındaki bilgi değişimini askıya alabilir. Bu askıya alma süreci hemen uygulanacaktır. Bu fıkranın amaçları bakımından, ciddi uyumsuzluk aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, bu Anlaşma ile Sözleşmenin gizlilik ve veri koruma önlemleri hükümlerine uyumsuzluğu, bu Anlaşmanın gerektirdiği gibi bilgilerin Yetkili Makam tarafından zamanında veya yeterli ölçüde sağlanmaması veya Ortak Bildirim Standardının amaçlarını zedeleyecek şekilde Kurumların veya hesapların durumunun Bildirim Yapmayan Finansal Kuruluş ve İstisna Kapsamındaki Hesap olarak tanımlanmasını içerir.

3. İki Yetkili Makamdan her biri, diğer Yetkili Makama yazılı fesih bildirimi vermek suretiyle bu Anlaşmadayı feshedebilir. Bu fesih, fesih bildirim tarihinden sonraki 12 aylık sürenin bitimini izleyen ayın ilk günü geçerli olacaktır. Fesih olması durumunda, bu Anlaşma kapsamında önceden alınmış tüm bilgiler gizli tutulacak ve Sözleşmenin şartlarına tabi olacaktır.

Ankara’da 21/12/2018 tarihinde ve Oslo’da 20/12/2018 tarihinde imzalanmış ve iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

 

Yıldırım Bozbıyık                      Ingebjorg Brekka

Başkan Yardımcısı                   Üst Düzey Vergi Danışmanı

Gelir İdaresi Başkanlığı             Norveç Maliye Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti                 Norveç Cumhuriyeti

Yetkili Makamı                         Yetkili Makamı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}