Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz D…

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz D…

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ ADINA FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ ARASINDA GEÇİCİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İLE KURULAN ORTAK KOMİTE’NİN,

TEMEL TARIM ÜRÜNLERİ VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İLE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNDE TAVİZ DEĞİŞİMİNE DAİR PROTOKOL I’E AİT TABLO I’İN TADİLİ HAKKINDA

1/2020 SAYILI KARAR’I

Karar Sayısı: 3715

20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı R.G.

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in tadili ile “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün tadili hakkında 9 Ocak 2020 tarihinde imzalanan ve 7264 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 1/2020 ve 2/2020 sayılı Ortak Komite Kararlarının onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

ORTAK KOMİTE,

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü (bundan böyle “Taraflar”, “Türk Tarafı” ve “Filistin Tarafı” olarak anılacaktır) arasında bir Serbest Ticaret Alanı kuran ve 20 Temmuz 2004 tarihinde imzalanan Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nı (bundan böyle “Anlaşma” olarak anılacaktır) dikkate alarak;

İşbu Anlaşma’nın, Taraflar arasında temel tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerinde taviz değişimine ilişkin 7. Maddesi uyarınca;

İşbu Anlaşma’nın Protokollerini ve Eklerini değiştirmeye karar verme konusunda Ortak Komite’yi yetkilendiren Anlaşma’nın 50. Maddesini dikkate alarak;

Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol I’e Tablo I’in İlave Edilmesi Hakkında 1/2011 sayılı Türkiye-Filistin STA Ortak Komite Kararı’nı dikkate alarak,

Filistin Tarafının, Filistin menşeli hurmanın Türkiye’ye ithalinde yıllık gümrük vergisinden muaf tarife kotasının arttırılması talebini göz önünde bulundurarak;

AŞAĞIDAKİLERE KARAR VERMİŞTİR.

Madde 1

Anlaşma’nın Filistin Devleti menşeli tarım ürünlerine uygulanan tercihli tarife oranlarına dair Protokol I’inin Tablo I’i aşağıda belirtilen şekilde tadil edilecektir:

Protokol I Tablo I

Filistin Devleti menşeli aşağıda belirtilen ürün, Türkiye Cumhuriyeti’ne ithalatta aşağıdaki tavizlere tabi olacaktır:

CN KoduKısa Ürün TanımıTarife Kontenjanı Miktarı (ton)MFN Gümrük Vergisinden İndirim (%)
0804.10Hurmalar3000100

Madde 2

Bu Karar, Anlaşma’nın Tadilatlara dair 49. Madde hükümlerine uygun olarak yürürlüğe girecektir.

Bu Karar, 9 Ocak 2020 tarihinde, İngilizce dilinde, her ikisi de eşit derecede muteber olmak üzere, iki orijinal nüsha olarak yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına                           Filistin Devleti Adına

Fuat KASIMCAN                                                       Rafat RAYYAN

Uluslararası Anlaşmalar ve                                         Uluslararası ve Bölgesel

AB Genel Müdür Yardımcısı                                     Örgütler Direktörü

Ticaret Bakanlığı                                                        Ulusal Ekonomi Bakanlığı

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-13.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}