Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 838)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 838)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ORTAK GÜMRÜK KONSEYİ KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI

 Karar Sayısı: 838

16.03.2019 tarihli ve 30716 sayılı R.G.

1 Eylül 2018 tarihinde Bişkek te imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasına, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

(Bundan sonra tek başına ifade edildiklerinde “Taraf” birlikte ifade edildiklerindeyse Taraflar olarak anılacak olan) Ticaret Bakanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümetine bağlı           Devlet Gümrük Servisi tarafından temsil edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti;

14 Nisan 1998 tarihinde Bişkek/Kırgızistan da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması nın RUHUNA UYGUN OLARAK;

Mevcut Mutabakat Zaptının uygulanması için yetkili makamlar olan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümetine bağlı Devlet Gümrük Servisi arasında sağlam bir şekilde tesis edilmiş işbirliğine dayalı mevcut ilişkiyi KABUL EDEREK;

Taraflar arasında sağlam bir şekilde tesis edilmiş işbirliğine dayalı mevcut ilişkiyi VURGULAYARAK;

Gümrük İdarelerinin, ticareti kolaylaştırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme hususunda oynadığı rollerin önemini KABUL EDEREK;

Tarafların, bilgi paylaşımına yönelik çabalarının, eşya, hizmet, sermaye ve insan kaynaklarının iki taraflı akışını teşvik etme hususunda katkı sağladığını VURGULAYARAK;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

MADDE 1

GENEL HÜKÜMLER

1) Taraflar, gümrük konularında işbirliğini geliştirmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Gümrük İdareleri arasında (bundan sonra “OGK” olarak anılacak olan) bir Ortak Gümrük Konseyi tesis edeceklerdir.

2) OGK, 14 Nisan 1998 tarihinde Bişkek/Kırgızistan da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız  Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması rehberliğinde hareket edecek ve OGK görevini bu Mutabakat Zaptı altında yürütecektir.

3) Kırgızistan ve Türkiye gümrük idareleri arasında işbirliğinin bütün yönleriyle geliştirilmesi,   OGK ve OGK bünyesindeki çalışma grupları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

MADDE 2

OGK NIN GÖREVLERİ

1) OGK. Taraflar arasında gümrük konularında işbirliğini koordine etme, teşvik etme ve geliştirmenin yanı sıra temel işbirliği alanlarını ve işbirliğinin gidişatını belirleyecektir.

2) OGK, Taraflar arasında aşağıdaki alanlarda yapılan işbirliğini koordine eder:

a) Taraflar arasında gümrük konusunda işbirliğinin geliştirilmesini sağlayacak yol ve imkânların araştırılması;

b) Hudut geçişlerinin kolaylaştırılması, basitleştirilmesi ve güvenli hale getirilmesi ile gümrük işlemlerinin etkinliğinin sağlanması amacıyla ortak çabalarla işbirliği yapılması;

c) Gümrük politika ve usulleri, muhafaza, modernizasyon programları ve arz zinciri güvenliğine ilişkin bilgi ve en iyi uygulamaları paylaşmak;

d) Dolaşımdaki eşyaya ilişkin bilgilerin doğruluğunun sağlanabilmesi amacıyla, gümrük işlemlerinde ve gümrük muayenesinde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;

e) Bilgi değişimi yoluyla gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılması ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla projelerin uygulamaya konulması;

f) Gümrük konularında kolluk alanında işbirliği,

g) OGK tarafından gümrük konularında gerekli görülen diğer hususlar.

MADDE 3

OGK NIN YAPISI

1) Taraflar usulüne uygun olarak OGK üyelerini tayin eder ve herhangi bir değişikliği diğer Tarafa bildirirler.

2) Tarafların Gümrük İdareleri Başkanları, OGK nın eş Başkanları sayılır.

3) Gümrük İdarelerinin ilgili birimlerinin başkanları, uygun görüldüğü takdirde OGK çalışma gruplarının da başkanları olacaktır.

4) Gümrük personeli, uygun görüldüğü hallerde OGK ve Çalışma Grubu toplantılarına üye olarak katılacaktır.

5) Yukarıdaki 2. ve 3. paragraflarda belirtilen görevler, diğer Tarafın usulüne uygun olarak bilgilendirilmesi şartıyla delegasyonun diğer üyelerine devredilebilir.

6) OGK çerçevesinde tesis edilen çalışma grupları aşağıdaki şekildedir;

a) Uluslararası işbirliği ve eğitim Çalışma Grubu;

b) Gümrük muhafaza konularında işbirliği Çalışma Grubu;

c) Risk yönetimi ve gümrük kontrolleri çalışma grubu

d) Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu;

e) Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi Çalışma Grubu;

7) Gümrüklerle ilgili diğer alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla OGK tarafından ilave çalıma grupları kurulabilir.

8) Çalışma Grupları, bu Mutabakat Zaptı ve OGK oturumlarında kabul edilen kararlar rehberliğinde hareket edeceklerdir.

9) Çalışma Grupları yaptıkları çalışma ve faaliyetlere ilişkin gelişmeleri ve sonuçlarını düzenli olarak OGK ya rapor edeceklerdir.

MADDE 4

OGK TOPLANTİLARİ

1) OGK toplantıları,  yılda bir defa olacak şekilde,  dönüşümlü olarak Türkiye Cumhuriyeti nde ve Kırgız Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilir.

2) Toplantının tarihi ve toplantı gündem maddeleri, toplantı tarihinden en az bir ay önce Taraflar arasında müzakere edilir.  Diğer konular,  müzakere esnasında OGK Başkanları tarafından önerilebilir,

3) Taraflardan her biri, OGK bünyesinde ele alınan konularla ilgili diğer kamu kuruşlarının temsilcilerini ve uzmanları, toplantılara katılmaya davet edebilir,

4) Tarafların temsilcileri. OGK nın olağan toplantıları arasındaki dönemde aciliyet arz eden konularda istişarede bulunabilir ve ele alınan konuyla ilgili ortak kararlar alabilir ve bu kararlan, OGK nın bir sonraki toplantısının tutanağına derç edebilir.

5) OGK kararlan Tarafların karşılıklı rızası ile alınır.

6) OGK toplantılarında alınan kararlar, toplantıların sonunda Başkanlar tarafından imzalanmak üzere kayda geçirilir ve Taraflarca uygulanmak üzere kabul edilir.

7) OGK nın çalışma dili İngilizce dir, bu doğrultuda Taraflar arasındaki tüm yazışmalar İngilizce olacaktır.

MADDE 5

SEKRETARYA

1) Gümrük İdarelerinin dış ilişkilerinden sorumlu ilgili birimleri, OGK nın sekretarya görevini üstlenirler.

2) Sekretarya, toplantıların yürütülmesi için gerekli idari desteği sağlar.

3) Sekretarya, OGK nin rutin işlerini sürdürür, koordine eder ve OGK toplantılarında kabul edilen orijinal belgeleri düzgün bir şekilde muhafaza eder.

4) Tarafların Sekretarya daki temsilcileri, birbirleri ile düzenli temas halinde olurlar ve gerekli görülmesi halinde OGK toplantıları arasındaki dönemde bir araya gelebilirler.

MADDE 6

MALİ GİDERLER

1) OGK toplantılarının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesiyle ilgili giderler ev sahibi Tarafça üstlenilir. OGK ve alt organlarının toplantılarına katılım sağlayanların seyahat masrafları ise aksi belirtilmedikçe Tarafların bizzat kendilerince karşılanır,

2) Taraflardan her biri, OGK ve alt organlarında yer alan üyelerinin faaliyetleriyle ilgili zaruri tüm masrafları üstlenir.

MADDE 7

DİĞER ANLAŞMALAR

İşbu Mutabakat Zaptı hükümleri. Tarafların Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti olarak taraf oldukları diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine halel getirmez.

MADDE 8

ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

1) İşbu Mutabakat Zaptı nın yorumlanmasından veya uygulanmasından kaynaklanan her tür anlaşmazlık. Taraflar arasında yürütülecek müzakere ve istişarelerle çözümlenir.

2) Taraflardan her biri, işbu Mutabakat Zaptı nın yorumlanması, uygulanması ve Zabıt ta değişiklik yapılması veya olası bir anlaşmazlığın çözümüne ilişkin olarak diğer Taraftan istişare talebinde bulunabilir.

3) Taraflar arasında yukarıdaki 1. ya da 2, Fıkra çerçevesinde yürütülecek her türlü istişare ya da müzakere, aksi kararlaştırılmadığı sürece yazılı talep bildirimi alımını izleyen 20 gün içinde başlar.

MADDE 9

EKLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

Tarafların karşılıklı rızası ile işbu Mutabakat Zaptında, Mutabakat Zaptı nın ayrılmaz bir parçası sayılan münferit Protokoller ile eklemeler ve değişiklikler yapılabilir ve bu Mutabakat Zaptı nın 10. Maddesi hükümleri uyarınca yürürlüğe girer.

MADDE 10

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ, SÜRE VE FESİH

1) İşbu Mutabakat Zaptı yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal sürecin tamamlandığını Tarafların birbirlerine diplomatik yolla bildikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girer.

2) İşbu Mutabakat Zaptı, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belirsiz bir süre yürürlükte kalır ve Taraflardan biri Mutabakat Zaptı nı feshetme niyetini diğer Tarafa diplomatik yollarla yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren altı ay daha yürürlükte kalır.

1/9/2018 tarihinde Bişkek’te iki asıl nüsha halinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olacak şekilde. Türkçe, Kırgızca ve İngilizce imzalanmıştır. Bu Mutabakat Zaptı’nın yorumlanmasında farklılık olması halinde. İngilizce metin geçerli sayılır.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                       KIRGIZ CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA                                                 HÜKÜMETİ ADINA

 

 

 

 

RUHSAR PEKCAN                                                   ALMAZ ONOLBEKOV

TİCARET BAKANI                                                   DEVLET GÜMRÜK HİZMETİ

BAŞKANI

 

Ek İçn; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190316-4.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}