Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı 3429

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı 3429

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI

Karar Sayısı: 3429

19.01.2021 tarihli ve 31369 sayılı R.G.

25 Şubat 2020 tarihinde Bakü`de imzalanan ve 7260 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Dibace

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra bir arada “Âkit Taraflar”, ya da ayrı ayrı “Âkit Taraf olarak adlandırılacaklardır),

2007 yılında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması”nı ESAS ALARAK;

1992 yılında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”ndan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK;

Köklü dostluk ve kardeşlik RUHUYLA;

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının (bundan sonra “bu Anlaşma” olarak ifade edilecektir) iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler için yeni bir atmosfer yaratacağının BİLİNCİYLE;

Bu Anlaşma`nın içeriğinin giderek genişleyeceğine ve yeni karşılıklı çıkar alanlarını da kapsayacağına İNANARAK;

Karşılıklı olarak avantaj sağlayan ikili ticaretin artmasının ve yakın ekonomik ortaklıkların güçlendirilmesinin iktisadi ve özel yararlar getireceğini ve Âkit Taraf halklarının yaşam standartlarını iyileştireceğine güçlü bir şekilde GÜVENEREK;

Âkit Tarafların diğer ikili, bölgesel ve çok taraflı anlaşmalarından doğan hak ve yükümlülüklerinin bu Anlaşmanın maddelerinden etkilenmeyeceğini DİKKATE ALARAK;

Türkiye`nin 12 Eylül 1963`te “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık Tesis Eden Anlaşma”yı imzalamış olduğunu GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK;

Ekonomik kalkınmalarının daha da geliştirilmesi amacıyla, ticarete konu malların çeşitlendirilmesi ihtiyacını VURGULAYARAK;

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1

Amaçlar

 1. Akit Taraflar, bir Tercihli Ticaret Anlaşması tesis edilmesi hususunda mutabakata varmıştır.
 2. Bu Anlaşmanın amacı, Âkit Taraflar arasında ticari ilişkileri özellikle aşağıda ifade edilen hususlar vasıtasıyla güçlendirmektir:a. 4`üncü maddede yer alan genel prensipler;b. Bu Anlaşmanın Ek I-A ve I-B `sinde yer alan ürünlerde tarifelerin indirilmesi ya da kaldırılması ve tarife dışı engeller ile tarife benzeri engellerin kaldırılması;c. Âkit Taraflar arasındaki iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesi yoluyla ticaretin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi;d. Âkit Taraflar arasında elverişli adil rekabet koşullarının yaratılması;e. Âkit Taraflar arasında ticaretin sürdürülebilir büyümesi için daha öngörülebilir ve güvenli ortamın yaratılması;MADDE2Anlaşmanın YorumlanmasıBu Anlaşmanın maddeleri, Âkit Tarafların bu Anlaşmayı iyi niyet çerçevesinde uygulayacakları ve yükümlülüklerinden kaçınmayacakları dikkate alınarak; uluslararası devletler hukukunun yorumlanmasına ilişkin teamül kurallarına uygun biçimde yorumlanacaktır. Bu Anlaşmanın ekleri, bu Anlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır.MADDE3TanımlarBu Anlaşmanın amaçları kapsamında;
 1. “Tarifeler”, Âkit Tarafların ülkelerinde yürürlükte olan milli mevzuatları kapsamında tesis edilen tarife cetvellerinde tanımlanan gümrük tarifeleri veya tarife benzeri etki doğuran gümrük vergileri anlamına gelmektedir. Tarifeler, 11`İnci madde uyarınca uygulanan dampinge karşı vergiyi ve telafi edici vergiyi ya da 12`inci madde uyarınca uygulanan ikili ve genel korunma önlemlerini içermez.
 2. “Tarife-Benzeri Önlemler”, yalnızca ithal edilen ürünlerden tahsil edilen dış ticaret işlemlerindeki tarifeler hariç olmak üzere tarife benzeri etkili ücretler, vergiler ve gümrük harçları anlamına gelmektedir. Benzer yerli ürünlere aynı usulde uygulanan dolaylı vergiler ve harçlar veya belirli hizmetlerin verilmesi karşılığında alınan ithalat harçları ve bu Anlaşma kapsamında izin verilen diğer vergiler tarife-benzeri önlemler olarak değerlendirilmeyecektir.
 1. “Tarife-Dışı Engeller”, Âkit Taraflar arasındaki ticareti ciddi bir biçimde engelleyecek veya ithalatı kısıtlayacak tarife ve tarife-benzeri önlemler dışındaki herhangi bir önlem, düzenleme veya uygulama anlamına gelmektedir. Bu Anlaşma kapsamında izin verilen önlemler tarife-dışı engeller olarak değerlendirilmezler.
 2. “Mallar”, bu Anlaşmanın Ek I-A ve Ek I-B`sinde yer alan Gümrük Tarife Pozisyonu altındaki emtia ve ürünleri içermektedir.
 3. “Tercihli muamele” bir Âkit Tarafın, malların dolaşımında tarifelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ve tarife-dışı engellerin ortadan kaldırılması suretiyle, bu Anlaşma kapsamında tanıdığı herhangi bir tavizi veya ayrıcalığı ifade eder.
 4. “İkili Korunma Önlemleri” bu Anlaşma`nın 12. Madde`sinde belirtilen korunma önlemlerini ifade eder.
 5. “Genel Korunma Önlemleri” Akit Tarafın ulusal mevzuatına uyumlu şekilde, kaynağına bakılmaksızın ithal edilen tüm mallara uygulanan korunma önlemlerini ifade eder.
 6. “Ortak Komite” bu Anlaşmanın 19`uncu maddesi çerçevesinde tesis edilen komiteyi ifade eder.
 7. “Geçiş süreci” bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren 10 yıllık süreyi ifade eder.MADDE 4Genel PrensiplerBu Anlaşma, Âkit Tarafların ekonomik kalkınma seviyelerini, dış ticaretinin seyrini, ticaret ve tarife politikalarını göz önünde bulundurarak; Âkit Tarafların eşit olarak faydalanması amacıyla, avantajların mütekabiliyeti ilkesi uyarınca uygulanacaktır.MADDE5Diğer Anlaşmalarda Düzenlenen Ticari İlişkilerBu Anlaşma, Âkit Tarafların diğer ülkelerle gümrük birliği, serbest ticaret alanı, tercihli ticaret anlaşması, çok taraflı ticaret anlaşması veya sınır ötesi ticaret düzenlemelerini sürdürmesini veya kurmasını engellemeyecektir.MADDE 6KapsamBu Anlaşmanın hükümleri, Âkit Taraflar arasında, bu Anlaşmanın Ek I-A ve Ek I-B`sinde belirtilen, Âkit Taraflar menşeli ürünlere ilişkin mal ticaretine uygulanacaktır.MADDE 7Tavizlerin Teatisi
 1. Âkit Taraflar, bu Anlaşmanın EK-II sindeki menşe kurallarına ilişkin hükümlere uygun olarak, bu Anlaşmanın EK I-A ve EK I-B`sinde listelenen ürünler için birbirlerine taviz tanıyacaktır.
 2. Her bir ürün için indirimlerin tatbik edileceği temel tarife oranı, bu Anlaşmanın EK I-A ve EK I-B `sinde gösterilmektedir.
 3. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden önce ve sonra, bu Anlaşmanın EK-IA ve EK I-B`sindeki ürünler için erga omnes temelinde bir tarife indirimi yapılması halinde, söz konusu indirilmiş tarife oranlan, indirimlerin yapıldığı tarihten itibaren, bu Maddenin 2`inci paragrafında belirtilen temel tarife oranlarının yerini alacaktır.
 4. Akit Taraflar, aksi belirtilmediği sürece, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu Anlaşmanın EK I-A ve EK I-B`sinde belirtilen ürünlerin ticaretinde bütün tarife-dışı engelleri ve malların dolaşımında eşdeğer etkiye sahip tedbirleri kaldıracaktır.
 1. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini takiben, bu Anlaşmanın EK I-A ve EK I-B`sinde belirtilen ürünlerin Âkit Taraflar arası ticaretinde yeni tarife-dışı engel veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir tedbir yürürlüğe konulmayacaktır.
 2. Âkit Taraflar, tarife-benzeri önlem listelerini teati edecekler ve malların serbest dolaşımında mevcut olan tarife-benzeri önlemleri bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini takiben kaldıracaktır.
 1. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren, bu Anlaşmanın EK I-A ve EK I-B`sinde belirtilen ürünlerin dolaşımına yeni tarife benzeri önlemler konulmayacaktır.
 2. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, bu Anlaşmanın EK I-A ve EK I-B`sinde belirtilen ürünlerin ticaretinde yeni tarife ve eşdeğer etkiye sahip harçlar yürürlüğe konulmayacaktır.9. Âkit Taraflar, Ortak Komite toplantılarındaki istişareler vasıtasıyla, ikili ticaretin daha fazla serbestleştirilmesini değerlendirecektir.MADDE 8En Çok Kayrılan Ülke MuamelesiÂkit Taraflar, birbirlerine mal ticaretinde uygulanan tüm kural, düzenleme ve usul ve formalitelerle ilgili olarak, başka bir ülkeye yönelik tatbik edilenden daha az elverişli koşullarda muamelede bulunmayacaktır. Bununla birlikte, Âkit Taraflar arasında belirli bir karşılıklı anlaşma bulunmadıkça, taraflar; bir Âkit Tarafın otonom rejim, serbest ticaret anlaşması, tercihli ticaret anlaşması, bölgesel ticaret anlaşması, gümrük birliği anlaşması veya çok taraflı ticaret anlaşması çerçevesinde başka bir ülkeye uyguladığı tarife kotaları veya tarife tavizlerinden faydalanamayacaktır.MADDE 9Ulusal MuameleÂkit Taraflardan birinin diğer Âkit Tarafa ithal edilen mallan; bu malların satışını, satışa sunulmasını, satın alınmasını, nakliyesini, dağıtımını ve kullanımını etkileyen kanunlar, düzenlemeler ve koşullar çerçevesinde, milli menşeli benzer ürünlerden daha az elverişli muameleye tabi tutulmayacaktır.MADDE 10Menşe Kuralları
 1. Akıt Taraflar, aralarındaki ticarette tercihli menşe kuralları uygulama konusunda anlaşmıştır.
 2. Bu Anlaşmanın hükümleri kapsamındaki mallar Ek II`de belirlenen menşe kurallarını sağlamak koşuluyla, tercihli muameleye tabi olacaktır.
 3. Bu Anlaşma`nın Ek II`sinde yer alan menşe kurallarının değiştirilmesi ihtiyacının doğması halinde, Ortak Komite gerekli işlemleri başlatacaktır.MADDE 11Dampinge Karşı ve Telafi Edici Önlemler1. Damping ya da sübvansiyon nedeniyle ortaya çıkan zararların telafi edilmesi için, Âkit Taraflar milli mevzuatları ile uyumlu olarak dampinge karşı ve telafi edici tedbirler uygulama hakkına sahiptir.
 1. Dampinge karşı ya da telafi edici soruşturma başlatılmasından önce, ithalatçı Tarafın yetkili mercileri ihracatçı Tarafın yetkili mercilerine makûl bir süre içerisinde bildirimde bulunacaktır.
 2. Soruşturma başlatılır başlatılmaz, ithalatçı Tarafın yetkili mercileri, alınan yazılı başvurunun gizli olmayan metnini, bilinen ihracatçılara ve ihracatçı Tarafın yetkili mercilerine temin edecektir.
 3. Soruşturmada kullanılacak soru formlarını alan ilgili taraflara yanıt için en az 30 günlük süre verilecektir. 30 günlük sürenin uzatılması ile ilgili talepler dikkate alınacak ve neden gösterilmesi üzerine, mümkün olduğu takdirde bu tür bir uzatım verilecektir.
 4. İthalatçı Tarafın yetkili mercileri, nihai kararın verilmesi öncesinde, kesin tedbirler uygulanacaksa, karara temel teşkil edecek temel olgular ile ilgili olarak ihracatçı Tarafı bilgilendireceklerdir. Söz konusu bildirim, tarafların kendi çıkarlarını savunmaları için yeterli bir sürede yapılacaktır.MADDE 12Korunma Önlemleri
 1.  Âkit Tarafların iç hukuk ve düzenlemeleri çerçevesinde uygulanan ikili korunma önlemlerine ilişkin haklarına ve yükümlülüklerine halel getirmemek üzere, şayet, bu Anlaşmadaki tarife oranının indirilmesinin veya ortadan kaldırılmasının sonucu olarak, diğer Âkit Taraf ülkesine ithal edilen Âkit Taraf menşeli malların, mutlak şekilde veya yerli ürüne kıyasla artan miktarda ve benzer ya da doğrudan rekabetçi ürün üreten yerli sanayiye ciddi bir şekilde zarar vermesi ya da zarar verme tehdidine yol açması halinde, ithalatçı Taraf, bu Anlaşma`nın 20`inci maddesinde belirtildiği üzere diğer Tarafla ön danışmalarda bulunarak, ikili korunma tedbirleri alabilir.
 2. İkili korunma önlemleri uygulanmadan önce, bu önlemi uygulama niyetinde olan Âkit Taraf, her iki Âkit Tarafça kabul edilebilir bir çözümün bulunmasını teminen durumun incelenmesi için gerekli tüm bilgileri diğer Âkit Tarafa sunacaktır. Böyle bir çözüm bulmak amacıyla, Âkit Taraflar, derhal danışmalarda bulunacaktır. Danışmalar sonucunda, Âkit Taraflar 30 gün içerisinde bir anlaşmaya varamazsa, şikayette bulunan Âkit Taraf, soruşturma açabilecektir.
 3. Taraflar, ancak yetkili makamlarınca yürütülen soruşturma sonucunda ikili korunma önlemi uygulayabilecektir.
 4. Bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde, artan ithalatın bir yerli sanayiye ciddi zarar vermiş olup olmadığını veya ciddi zarar verme tehdidi yaratıp yaratmadığım tespit etmek için yapılacak soruşturmada, yetkili makamlar, özellikle ilgili ürünün ithalatındaki mutlak ve nispi artış oranı ve miktarı, artan ithalat tarafından alman yurtiçi piyasa payı, satışların, üretimin, üretkenliğin, kapasite kullanımının, kar ve zararların ve istihdamın seviyesindeki değişmeler başta olmak üzere, o sanayinin durumuyla ilişkili olan ve objektif ve ölçülebilir bir niteliği olan ilgili bütün faktörleri dikkate alacaklardır.
 1. 4. Paragrafta söz edilen tespit, ilgili ürünün artan ithalatı ve ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi arasındaki nedensellik bağının varlığı, objektif deliller temelinde soruşturma sonucunda kanıtlanmadıkça yapılmayacaktır. Artan ithalatla birlikte başka faktörler de yerli sanayi dalına zarar gelmesine neden olmakta ise, bu zarar, artan ithalata atfedilmeyecektir.
 2. Yetkili makamlar, soruşturulan olayın ayrıntılı bir analizini incelenen faktörlerin olayla ilgilisini gösterecek şekilde ivedilikle yayımlayacaklardır.
 3. Taraflar, yetkili makamlarınca yürütülecek bu kapsamdaki soruşturmanın açılışından itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmasını temin edeceklerdir.
 4. Taraflardan hiçbiri ikili korunma önlemini:
 1. ciddi zararı önlemek veya gidermek ve uyumu sağlamak için gerekli olanderece ve süre dışında,
 2. uygulayıcı Tarafın yetkili makamlarının, bu Madde`de belirtilen usullere uygun olarak, ikili korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek ve yerli üreticilerin uyumunu kolaylaştırmak üzere gerekli olmaya devam ettiğine ve yerli üretim dalının uyum sağlamakta olduğuna dair delillerin bulunduğunu saptaması halinde toplam uygulama süresinin ilk başvuru süresi ve herhangi bir uzatma dâhil olmak üzere üç yılı geçmemesi şartıyla önlemin bir yıl daha uzatılabilmesi durumu hariç olmak üzere iki yılı aşacak şekilde,; veya(c) geçiş döneminden sonra,
  uygulamayacaktır.9. İthalatçı Akit Taraf şu ikili korunma önlemlerini alabilir:(a) Bu Anlaşma kapsamında ilgili mallara sağlanan daha ileri tarife indirimini askıya alır veya;(b) Mal üzerindeki tarife oranını;(i) Önlemin alındığı tarihte mal üzerinde uygulanan gümrük vergisinden veya;(ii) Bu Anlaşma`nın Ek I-A ve Ek I-B`sinde belirtilen temel tarife oranındandaha az olanını aşmayacak şekilde arttırabilir.
 1. Bir Tarafın ikili korunma önlemini uygulamadan kaldırması durumunda, gümrük vergisi oram, bu Anlaşma`nın EK 1-A ve EK 1-B`sinde yer alan Cetvel`de belirtilen ve önlem uygulanmaması halinde yürürlükte bulunacak gümrük vergisi oranı olacaktır.
 2. Bir Tarafın bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten ancak bir yıl sonra ikili korunma önlemi uygulayabilecektir. Taraflar ikili korunma önlemini aynı mal için bir defadan fazla uygulayamayacaktır.
 3. İkili korunma önleminin öngörülen uygulama süresinin bir yılın üzerinde olması halinde, önlemi uygulayan Taraf, önlemi düzenli aralıklarla liberalize edecektir.
 4. Âkit Tarafların genel korunma önlemleri uygulama hakları saklıdır ye bu Madde`de yer alan hiçbir husus genel korunma önlemleri uygulanmasını engellemez.14. Taraflardan hiçbiri,
 1.  Madde 12.1 çerçevesinde alınan bir ikili korunma önlemini; ve
 2. genel bir korunma önleminiaynı mal için eş zamanlı olarak uygulayamayacaktır,MADDE 13Standartlar, Teknik Düzenlemeler ile Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri
 1. Âkit Taraflar, teknik düzenlemelerin, uygunluk değerlendirme prosedürlerinin ve standartların, karşılıklı ticareti engellemek veya yerli üretimi korumak için engeller oluşturacak bir yaklaşımla hazırlanmamasını, onaylanmamasını veya uygulanmamasını sağlar.
 2. Âkit Taraflar şu hususları temin eder;
 1. Sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, bilimsel ilkeler temelinde, sadece insan, hayvan ve bitki sağlığı veya hayatını korumak için gerekli alanlarda uygulanacak ve ilgili bilimsel bilginin ve bölgesel koşulların uygunluğu dikkate alınarak, yeterli delil olmaksızın sürdürülmeyecektir.
 2. Standartlar ve teknik düzenlemeler karşılıklı ticarete gereksiz engeller çıkarma amacı ya da etkisiyle hazırlanamaz, kabul edilemez ya da uygulanamaz. Bu amaçla teknik düzenlemeler, uygulamama halinin yaratacağı risk dikkate alınarak, meşru bir amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olandan daha fazla ticareti kısıtlayıcı olamaz. Bu tür meşru amaçlar diğerlerine ilaveten; bu Anlaşmanın 16 ve 17`inci maddelerinde tanımlananlar, aldatıcı uygulamaların önlenmesi, çevrenin korunmasıdır. Bu risklerin ölçülmesinde, değerlendirmenin ilgili unsurları; diğerlerinin yanı sıra, mevcut bilimsel ve teknik bilgiler, ilgili işlem teknolojileri ve ürünün nihai kullanım amacı olacaktır.MADDE 14Ödemeler Dengesi GüçlükleriÂkit Taraflardan biri ciddi bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi altında olduğu takdirde, Uluslararası Para Fonu Anlaşmasının VIII`inci ve XIV`üncü maddeleri çerçevesinde düzenlenen şartlara istinaden, sınırlı bir süre için ve ödemeler dengesi durumunu iyileştirmek için gerekenin ötesine gitmeyecek kısıtlayıcı önlemler alabilir. Âkit Taraf, söz konusu önlemlerin yürürlüğe girişi hakkında diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve mümkün olan en kısa zamanda bunların kaldırılmasına yönelik takvimi diğer Tarafa sunacaktır.MADDE 15Yeniden İhraç ve Ciddi Kıtlık Hükmü1. Bir Âkit Tarafın, başka bir ülkeden mal ithalatında veya bir ülkeye mal ihracatında bir yasaklama ya da kısıtlama uygulaması veya sürdürmesi halinde, bu Anlaşmadaki hiçbir hüküm Âkit Tarafın şunları yapmasını engelleyecek şekilde yorumlanamaz:(a) Başka ülkenin buna benzer mallarının diğer Âkit Taraf ülkesinden ithalatının sınırlandırılması veya yasaklanması ya da;(b) Diğer Âkit Taraf ülkesine bu ürünün ihraç edilmesini, bu ürünün diğer Âkit taraf ülkesinde tüketilmeksizin doğrudan veya dolaylı olarak Anlaşmaya taraf olmayan ülkelere yeniden ihraç edilmemesi koşulunun talep edilmesi.2. İlaveten, bu Anlaşmanın hükümleri herhangi bir Âkit Tarafın, ihracatçı Taraf için gerekli bir üründe ciddi kıtlığı veya kıtlık tehdidini engellemek ya da kaldırmak için gerekli ticareti kısıtlayıcı önlemleri almasını veya uygulamasını engellemez. Bu önlemler, ayrım gözetilmeyecek şekilde uygulanacak ve devam etmelerini haklı kılan koşullar sona erdiğinde kaldırılacaklardır. Âkit Taraflar birbirlerini bu Madde`ye göre aldıkları önlemler hakkında derhal bilgilendireceklerdir.MADDE 16Genel İstisnalarAkit Taraflar arasında ticarette keyfi veya haksız ayrımcılık ya da gizli kısıtlama tesis edecek şekilde uygulanmamak şartıyla, bu Anlaşmadaki hiçbir hüküm; kamu ahlakı, dini değerler, milli güvenlik gerekleri, insan, hayvan ve bitki hayatının ve sağlığının korunması, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri haiz milli hazinelerin korunması, tükenebilir doğal kaynakların ve genetik kaynakların korunması, altın ve gümüşe ilişkin kurallar ve fiyatları bir hükümet istikrar planı çerçevesinde dünya fiyatlarının altında tutulan bu maddelerin ihracatına ilişkin kuralların haklı kıldığı sebeplerle; ithalat, ihracat veya transit ürünler üzerindeki yasaklamaları veya kısıtlamaları engellemez.MADDE 17Güvenlik İstisnalarıBu Anlaşmada yer alan hükümlerden hiçbiri, Taraflardan birinin güvenlik amacıyla gerekli görülen herhangi bir önlemi almasını engellemez;
 1. Temel güvenlik çıkarları aleyhindeki bilginin açıklanmasının önlenmesi;
 2. Temel güvenlik çıkarlarının korunması ya da uluslar arası yükümlülükler veya ulusal politikaların yerine getirilmesi için:i. Spesifik olarak askeri amaçlı olmayan ürünlerde rekabet koşullarını bozmaması şartıyla, silah, mühimmat veya savaş malzemelerinin ticareti ya da askeri bir kuruluşa yönelik doğrudan veya dolaylı diğer mal, malzeme ya da hizmetlerin ticareti ile ilgili olarak;ii. Biyolojik ve kimyasal silahlar ile nükleer silahlar ya da diğer nükleer patlayıcı cihazların yayılmasının engellenmesi ile ilgili olarak;iii. Savaş zamanı ya da diğer ciddi uluslararası gerilim zamanlarında.MADDE 18Bilgi Değişimi
 1. Âkit Taraflardan birinin isteği üzerine, her bir Âkit Taraf bu Anlaşma`nın işleyişini etkileyebilecek mevcut ya da taslak bir önleme ilişkin olarak, 30 gün içerisinde bilgi verecek veya diğer Akit Tarafın sorduğu herhangi bir somya cevap verecektir.   
 2. Akit Taraflar, bu Anlaşma`nın kapsadığı herhangi bir ticari konuya ilişkin kanun ve kurallarının yayınlanmasını veya kamuya açık olmasını sağlayacaktır.MADDE 19Ortak Komite1. Bu Anlaşma ile Âkit Tarafların temsilcilerinden müteşekkil bir Ortak Komite kurulmuştur. Ortak Komite, bu Anlaşmanın uygulanmasında kat edilen gelişmeyi gözden geçirmek için yılda en az bir defa toplanacaktır. Ayrıca, Akit Taraflardan her biri, diğer Âkit Tarafa bildirmek suretiyle olağanüstü toplantı tertip edilmesini talep edebilir.2. Ortak Komite, bu Anlaşmanın hükümleri çerçevesinde kendisine verilen görevlerden herhangi birini üstlenebilir. Âkit Taraflardan birinin isteği ve diğer Âkit Tarafın onayı üzerine, Ortak Komite, bu Anlaşmanın uygulanmasını etkileyen başka herhangi bir konuyu da inceleyebilir. Ortak Komite, ayrıca, bu Anlaşma ile ilgili konularda tavsiyelerde bulunabilir.3. Ortak Komite usul kurallarını ilk toplantısında belirleyecektir.4. Ortak Komite, gerekli gördüğü halde alt komiteler ve çalışma grupları kurabilir.MADDE 20Danışmalar ve Anlaşmazlıkların Halli
 1. Âkit Taraflardan her biri, bu Anlaşma`nın uygulanmasını etkileyecek herhangi bir konu hakkındaki danışma taleplerine olumlu yaklaşacak ve danışmalar için yeterli fırsatı sağlayacaktır.
 2. Ortak Komite, 1`inci paragraf uyarınca danışmalar aracılığıyla tatmin edici bir sonuca ulaşılması mümkün olmayan bir konunun değerlendirilmesi için, Âkit Taraflardan birinin talebinin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde toplanacaktır.
 3. Bu Anlaşmanın yorumundan ve/veya uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar ikili danışmalar yoluyla çözülecektir.
 4. Taraflar anlaşmazlıkların incelenmesi ve çözümü için Ortak Komiteye her türlü yardımı sağlayacaklardır.
 5. Âkit Taraflar Ortak Komite kararlarının uygulanmasına yönelik gerekli tüm önlemleri alacaktır. Bir Âkit Tarafın kararları uygulamaması halinde diğer Âkit Taraf eşdeğer tercihli uygulamasını geri çekme hakkına sahip olacaktır.MADDE 21Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 1. Âkit Taraflar, bu Anlaşmanın amaçlarının başarıya ulaşmasını ve bu Anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen gerekli bütün önlemleri alacaklardır.
 2. Âkit Taraflardan biri, diğer Âkit Tarafın bu Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü yerine getirmediği kanısına varırsa, söz konusu Âkit Taraf, ilk olarak bu Anlaşmada 20`nci maddede öngörülen usullere başvuracaktır.
 3. Eğer danışma talebinin ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde danışma yapılmazsa veya Ortak Komite danışma talebinin ulaşmasından itibaren 90 gün içinde anlaşmazlığı çözüme kavuşturamazsa; Âkit Taraf, eşdeğer tercihli uygulamasını geri çekme hakkına sahip olacaktır.MADDE 22TadilatÂkit Taraflar, bu Anlaşmanın hükümlerini karşılıklı rıza çerçevesinde değiştirebilir veya geliştirebilirler. Bu değişiklikler, bu Anlaşmanın 24`üncü maddesi uyarınca yürürlüğe girecektir.MADDE 23Yürürlük Süresi ve Fesih
 1. Bu Anlaşma süresiz geçerlidir.
 2. Âkit Taraflardan herhangi biri, bu Anlaşmanın feshini diğer Âkit Tarafa yazılı olarak bildirene kadar bu Anlaşma geçerlidir. Böyle bir durumda, bu Anlaşma, fesih bildiriminin diğer Akit Tarafa ulaştığı tarihten sonraki yedinci ayın birinci günü sona erecektir.MADDE 24Yürürlüğe GirmeBu Anlaşma, Âkit Tarafların her birinin bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için milli mevzuatında gerekli görülen tüm işlemleri tamamladığını teyit eden son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihten sonraki ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. Bunun kanıtı olarak, Hükümetleri tarafından tam yetkilendirilen aşağıdaki imza sahipleri işbu Anlaşmayı imzalanışlardır.İşbu Anlaşma, Bakü`de 25 Şubat 2020 tarihinde, bütün metinler eşit derecede muteber olmak üzere, her biri Türkçe, Azerbaycan dilinde ve İngilizce, ikişer asıl nüsha olarak imzalanmıştır. Bu Anlaşmanın hükümlerinin yorumunda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır. Ekler için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210119-1.pdf
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}