Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-29

Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-29

TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN EKİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN DUYURULMASI HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/29)

Ticaret Bakanlığından: 08.11.2019 tarih ve 30942 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/4/1997 tarihli ve 22974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden Karar Ekinin 8 inci bölümünde yer alan sorumlu/koordinatör kuruluşlar Ek-1’deki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Protokol

MADDE 2 – (1) Kuruluşlar arasında mevzuat, personel, laboratuvar, ekipman devri gibi hususlar yapılacak protokol ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

Ek-1

Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı Konu Başlığı

Koordinatör Kurumlar ve Çalışmalara Katkıda Bulunacak Diğer Kurumlar

8. Basınçlı Kaplar

– Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

– Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

– Aerosol Kaplar Yönetmeliği

 

 

 

– Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Koordinatör Kurum: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

Katkıda Bulunacak Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

 

Koordinatör Kurum: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

Katkıda Bulunacak Kurum: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}