TSE 2018-07 Ürün Güvenliği 1 ve 9 sayılı Tebliğlerde TSE ve CE İşareti ithalatta uygulama genelgelerinde değişiklik

TSE 2018-07 Ürün Güvenliği 1 ve 9 sayılı Tebliğlerde TSE ve CE İşareti ithalatta uygulama genelgelerinde değişiklik

T.C.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Sayı     :42569461-010.06.01.00-E.184820                                                              10.05.2018

Konu   :İç Genelgeler-GENELGE (MGMB-

İTHALAT- 2018/7)

 

GENELGE

 

(MGMB-İTHALAT-2018/7)

 

İlgi      :

a) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10.04.2018 tarihli ve -000-37551 sayılı Yazı

b) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12.04.2018 tarihli ve -000-38212 sayılı Yazı

c) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27.04.2018 tarihli ve -000-44707 sayılı Yazı

ç) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30.04.2018 tarihli ve -000-45371 sayılı Yazı

d) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 03.05.2018 tarihli ve -000-46173 sayılı Yazı

1 ve 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında yürütülen ithalat denetim faaliyetlerine ilişkin yayımlanmış olan mer’i ithalat genelgeleri ile ilgili olarak:

1. GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) ve GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) “İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler” başlıklı 10.3’üncü maddesi tümüyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“İthalat denetimi kapsamında sunulan belgenin doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda, belgenin doğruluğu belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesi üzerinden araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. İlgili kuruluştan istenen bilginin 20 gün içerisinde gönderilmemesi durumunda denetim başvurusu mevcut bilgi ve belgeye göre sonuçlandırılır.

Bu şekilde belgenin doğru olmadığının anlaşılması halinde, belgenin yenilenmesi talep edilmez. Bunun yerine, ilgilisince düzenlenmeyen belge kapsamındaki testler, ürün numunesi üzerinden masrafları ithalatçı tarafından karşılanmak kaydıyla yurt içinde mer’i ithalat genelgeleri ve İthalat Uygunluk Değerlendirme Usul ve Esasları doğrultusunda Enstitümüz laboratuvarlarınca yapılır veya yaptırılır.

Test sonucunun uygun çıkması hâlinde başvuru olumlu sonuçlandırılır. Test sonuçlarının uygunsuz çıkması, ithalatçının testi kabul etmemesi veya ürünlerin test edilmesinin mümkün olmaması halinde denetim red ile sonuçlandırılır. Her sonuçta keyfiyet firmanın risk değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere Bakanlığa bildirilebilmesini teminen Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

Fiili denetime yönlendirilen ithalat denetimi başvurusu muhteviyatı ürünlere ilişkin denetim her bir kalem için ayrı ayrı yapılır. Kalemlerden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat yapıldığının veya doğruluğundan şüphe duyulan bir işlem yapıldığının anlaşılması durumunda, yalnızca şüphe duyulan kalem veya kalemler için yukarıda yer alan hükümlere istinaden işlem yapılır, diğer kalem veya kalemlerin denetimi ilgili teknik mevzuatına uygunluk açısından tamamlanır.”

2. GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/6) 2’nci maddesi iptal edilmiş olup; GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/5) 1’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“TS 3034 kapsamı amortisörlerde; GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) “10.8 Numune Alma” maddesi onuncu fıkrasında yapılan tanımlamalar geçerli olmakla beraber, numune alımında tür bilgisi (bağlantı türleri) dışındaki (sınıf, tip ve çeşit) hususlar dikkate alınacak, bağlantı türlerinin farklı olması denetimde numune alımını ve oluşacak partiyi etkilemeyecektir. Bu yönde alınan numuneler üzerinde yapılacak deneylerden olumlu sonuç alınması hâlinde oluşacak rapor; başvuruda aynı sınıf, tip, çeşit, üretici, marka ve menşei bilgilerine sahip diğer ürünler için de geçerli kabul edilecektir. Oluşacak raporlar, GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) “18. EMSAL UYGULAMA” maddesi hükümlerine uygun olmak kaydıyla, müteakip ithalata konu ürünlerde tür bilgisi (bağlantı türü) dikkate alınmadan kullanılabilecektir.”

Buna göre, anılan türde ürünler için yapılacak deneylerde TS 3034 standardının 4.2.8 Çalışma (Ömür) maddesi kriterlerine yönelik Bakanlıkça daha önce bildirilen tekrar sayıları yerine standarttaki kriterler ve tekrar sayıları dikkate alınacaktır.

3. 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında indirgenmiş testleri yapılmak üzere fiili denetime yönlendirilen ürünlerle beraber gelen adaptör vb. ekipman da teste tabi tutulacak ve test sonuçlarının olumlu olması durumunda, ürünlerle gelen anılan türdeki ekipmana dair AT/AB uygunluk beyanı ve/veya işaretleme bilgileri (CE işareti, marka ve model bilgisi dahil olmak üzere) aranmadan denetim sonuçlandırılacaktır. İthalatçı tarafından ürünlerle beraber gelen adaptör vb. ekipmana da ayrıca test yapılmasının kabul edilmemesi veya teste tabi tutulan ana ürünler denetimde olumlu bulunurken anılan türdeki ekipmanların olumsuz sonuç alması durumunda yalnızca ana ürünlerin ithaline izin verilecektir. Uygulamaya ilişkin olarak QDMS’de yayımlanan 15.02.01.LS.04 sayılı “İthalat Uygunluk Değerlendirme Kısmi Deneyler Listesi” liste ile mer’i ithalat genelgelerinde açıklanan hüküm ve kurallar esas alınacaktır.

Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Doğrulama adresi: https://evrakkontrol.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=tykzelof

4. Ekonomi Bakanlığınca, 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında fiili denetime yönlendirilen ancak Tebliğ çerçevesinde denetlenmesi hedeflenmeyen ürünlerin beraberinde yer alan adaptörlerin de denetlenmemesinin uygun bulunduğu bildirilmiştir. Buna göre, fiili denetime yönlendirilmiş ancak Tebliğ eki listede yer alan GTİP açıklamalarındaki parantez içi ifadelere göre denetimin kapsamı dışında olduğu değerlendirilen ürünlerin beraberinde yer alan adaptörler için GENELGE (MGMBİTHALAT- 2018/2) “12. YÖNETMELİKLERE/ÜRÜNLERE İLİŞKİN MÜNFERİT ESASLAR” maddesi on beşinci fıkrası çerçevesinde denetim yapılmayacaktır.

Genelge’nin tüm personele duyurulması ve bu çerçevede gerekli önlemlerin alınması, Genelge’nin ilgililerce https://kaysis.gov.tr/ ile Enstitümüz internet sitesi ve QDMS üzerinde yayımlanması ve mevcut durumda denetimi ithalat birimlerinde veya laboratuvarlarda devam eden TAREKS başvurularında bu Genelge’nin uygulanması mümkün olan lehteki hükümlerinin uygulanması hususlarında gereğini rica ederim.

 

e-imzalı

Aykut KIRBAŞ

Genel Sekreter G.

 

Dağıtım           :

Genel Sekreter Teknik Yardımcılığı

Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik)

Genel Sekreter İdari Yardımcılığı

Hukuk Müşavirliği

Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü

İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü

İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü

İzmir İthalat Müdürlüğü

Mersin İthalat Müdürlüğü

Tekirdağ İthalat Müdürlüğü

Adana Belgelendirme Müdürlüğü

Antalya Belgelendirme Müdürlüğü

Bursa Belgelendirme Müdürlüğü

Çorum Belgelendirme Müdürlüğü

Denizli Belgelendirme Müdürlüğü

Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü

Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü

Hatay Temsilciliği

Iğdır Temsilciliği

Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü

Konya Belgelendirme Müdürlüğü

Malatya Belgelendirme Müdürlüğü

Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü

Samsun Belgelendirme Müdürlüğü

Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü

Van Belgelendirme Müdürlüğü

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}