Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Ticaret Bakanlığından: 15.01.2021 tarih ve 31365 sayılı R.G.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile Ticaret Denetmenleri ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve atamaları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında bulunan Ticaret Denetmenleri ile Ticaret Denetmen Yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 470 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Bakan Yardımcısı: Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısını,

ç) Birim amiri: Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatı birim amirlerini,

d) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü,

e) Bölge Müdürü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünü,

f) Denetmen: Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcısını,

g) Genel Müdür: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

h) Giriş sınavı: Ticaret Denetmen Yardımcılığı giriş sınavını,

ı) Giriş sınavı komisyonu: Ticaret Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı komisyonunu,

i) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Parti: Sınıfı, türü, ambalajı ve parti numarası aynı olan ve bir seferde kontrole sunulan ürünler bütününü,

l) Personel Genel Müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

m) Şube Müdürü: Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürünü,

n) Taşra teşkilatı: Ticaret Bakanlığı gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ile serbest bölge müdürlüklerini,

o) Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğü ve Ticaret Denetmenleri Servisi: Denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla, Bölge Müdürlüklerinin görev alanı içinde denetmen bulundurulmasına gerek görülen il ve ilçelerde oluşturulan denetim birimlerini,

ö) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

p) Yeterlik sınavı: Ticaret Denetmenliği yeterlik sınavını,

r) Yeterlik sınavı komisyonu: Ticaret Denetmenliği yeterlik sınavı komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Denetmen Yardımcılığına giriş

MADDE 5 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülecek tarihte ve yerde yapılacak özel bir giriş sınavı ile mesleğe alınırlar. Ticaret Denetmen Yardımcılarından yeterlik sınavını başarı ile tamamlayanlar Ticaret Denetmeni olarak atanırlar.

Giriş sınavı

MADDE 6 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınav olarak yapılır. Yazılı sınav Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, sınavın tamamı veya bir bölümü ÖSYM Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya üniversitelere yaptırılabilir. Sözlü sınav ise Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı sınava, KPSS başarı sırasına göre, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak kaydı ile aday çağrılır. Yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise, KPSS başarı sırasına göre, atama yapılacak kadro sayısının üç katından fazla olmamak kaydı ile aday çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 7 – (1) Giriş sınavının başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dalları ve kontenjanları, öğrenim dalları itibarıyla atama yapılacak kadroların sınıfı, dereceleri, sayıları, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın yeri, zamanı, değerlendirme yöntemi, başvuruda istenen belge ve beyanlar sınava son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak.

b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve istatistik bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

ç) Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak.

d) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türünde veya türlerinden Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almış olmak.

Giriş sınavına başvuru ve istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Son başvuru tarihi itibarıyla 8 inci maddede belirtilen şartlara sahip olan adaylar giriş sınavı başvurusunu, duyuruda belirtilen başvuru süresi içerisinde elektronik ortamda yaparlar. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Giriş sınavına başvuracaklardan Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak Fotoğraflı İş Talep Formu istenir.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 10 – (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür. Personel Genel Müdürlüğü, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adayda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder.

(2) Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, sınav tarihinden en az on beş gün önce Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı komisyonu, Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısı ya da Personel Genel Müdürü başkanlığında toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Giriş sınavı için birden fazla giriş sınavı komisyonu oluşturulabilir.

(2) Bakan Yardımcısının giriş sınavı komisyonu başkanı olduğu durumlarda, Personel Genel Müdürü ve Genel Müdür giriş sınavı komisyonunun tabii üyesi olup kalan asıl ve yedek üyeler birim amirleri ve bunların yardımcıları arasından; Personel Genel Müdürünün giriş sınavı komisyonu başkanı olduğu durumlarda ise kalan asıl ve yedek üyeler birim amirleri ve bunların yardımcıları arasından Bakan tarafından belirlenir.

(3) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Giriş sınavı komisyonuna asıl üyelerin herhangi bir nedenle katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre katılırlar.

(4) Giriş sınavı komisyonu; 6 ncı maddenin birinci fıkrası saklı kalmak üzere, yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

(5) Giriş sınavı komisyonu başkanı ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları giriş sınavlarında görev alamazlar. Bunların yerine yedek üyeler katılır.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre belirlenecek konulara ilaveten genel ekonomi bilgisi alanında yapılır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları giriş sınavı duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her sınav grubundan yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az yetmiş puan olması gereklidir. Giriş sınavı komisyonunca belirlenecek sıraya göre okunacak grupların birinden altmış puandan aşağı not alan adayın diğer sınav gruplarına ilişkin sınav kağıtları değerlendirilmez.

(2) Yapılacak değerlendirmede başarılı bulunan adayların isimleri en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına göre listelenir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavın sonuçlarının duyurulması

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girme hakkını kazananlara, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Adaylara ayrıca yazılı tebligatta bulunulmaz.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavın değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı notu

MADDE 17 – (1) Giriş sınavı notu, giriş sınavının yazılı ve sözlü yapılması halinde, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise giriş sınavı notu sözlü sınav notudur.

(2) Giriş sınavı komisyonunca sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı liste halinde tespit edilerek tutanağa bağlanır.

(3) Giriş sınavı sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(4) Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde Bakanlık, öğrenim dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen Ticaret Denetmen Yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak ve öncelik teşkil etmez ve her hâlükârda bir yılı geçemez.

(5) Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren on gün içerisinde ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğüne yapılır. İtirazlar giriş sınavı komisyonunca en geç on gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve sonuç şikâyet sahibine yazılı olarak bildirilir. Sınav komisyonunun itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

(6) Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 18 – (1) Sınavı kazananlardan, iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atama yapılmış ise iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Atama

MADDE 19 – (1) Giriş sınavını kazanarak kendilerine yapılan bildirimi müteakip belirtilen süre içinde istenilen belgeleri Personel Genel Müdürlüğüne teslim edenler, Bakanlık tarafından Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

(2) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atanma hakkından feragat etmiş sayılır.

(3) Geçerli herhangi bir mazereti olmaksızın göreve başlamayan asıl adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ticaret Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmenin amacı

MADDE 20 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcılarının yetiştirilmesinde;

a) Denetmenliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,

b) Görev ve yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetim konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

c) Ürün ve ürün grubu alanında uzmanlaşmalarını sağlamak,

ç) Dış ticaret politikası, ürün güvenliği, kalite ve denetimler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,

d) Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tecrübe kazandırmak,

e) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak,

f) Bilgi, yetenek ve yeterliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden gereken olanakların sağlanması suretiyle mesleki konularda bilimsel ve teknik çalışma ile araştırma alışkanlığını kazandırmak,

amaçları göz önünde bulundurulur.

Yetiştirme şekil ve esasları

MADDE 21 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrosuna atananlar, Genel Müdürlüğün ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün de görüşü alınmak suretiyle Personel Genel Müdürlüğünce uygun görülen yerlerde 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adaylık eğitimine tabi tutulurlar. Adaylık eğitimine ilişkin Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanan eğitim planı Bakan tarafından onaylanır.

(2) Ticaret Denetmen Yardımcıları birinci fıkrada belirtilen eğitimin yanı sıra aşağıdaki programa göre yetiştirilirler:

a) Birinci dönem çalışmaları: Bu dönem büro çalışmalarını kapsar. Ticaret Denetmen Yardımcıları büronun dosya, arşiv, yazışma gibi konuları hakkında bir dosya hazırlarlar. Çalışmalarda Ticaret Denetmenleri, Ticaret Denetmen Yardımcılarına nezaret ederler.

b) İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmalarında Ticaret Denetmen Yardımcılarının, Ticaret Denetmeni refakatinde belli bir tarım ürünü ve ürün güvenliği denetimlerine tabi bir ürün grubu üzerinde teorik araştırma ve inceleme yapmaları sağlanır. Dönem sonunda, üzerinde çalıştıkları ürün hakkında yapacakları bir araştırmayı Genel Müdürlüğe veya Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere Bölge Müdürlüğüne teslim ederler.

c) Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmaları Bölge Müdürlüğünce yeterli görülen Ticaret Denetmen Yardımcıları, Ticaret Denetmeni refakatinde, ikinci dönem çalışmasında üzerinde çalıştıkları ürünün ve bu ürünün bulunduğu gruba dâhil diğer ürünlerin denetimine çıkarak ve çalışmalarını ürün grubu üzerinde yoğunlaştırarak denetim konusunda bilgi ve beceri kazanırlar.

(3) Birinci yıl çalışmalarını tamamlayan Ticaret Denetmen Yardımcıları için refakat eden Ticaret Denetmeninin uygun değerlendirme raporu sonucunda Bölge Müdürlüğünce, üzerinde çalıştıkları ürün veya ürün grubunun denetimlerine tek başlarına çıkma yetkisi verilir.

(4) Ticaret Denetmen Yardımcıları, ikinci ve üçüncü yıl çalışmalarında ise altışar aylık dönemler halinde kendilerine verilen ürün ve ürün gruplarına ilişkin denetim tecrübesi ve denetim mevzuatına hâkimiyet sağlama üzerine uygulamalı çalışmalar yaparlar. Dönem sonlarında Bölge Müdürlüğünce uygun görülen Ticaret Denetmen Yardımcılarına, üzerinde çalıştıkları ürün veya ürün grubunun denetimlerine tek başlarına çıkma yetkisi verilir.

(5) Ticaret Denetmen Yardımcılarının üç yıl içinde yetiştirilmesiyle ilgili diğer faaliyetler Genel Müdürlük ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Denetmenliğe Atanma

Yeterlik sınavı

MADDE 22 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar ile araştırma, inceleme, denetim yöntemleri konusunda edindikleri bilgi ve tecrübe ile mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikler konusunda kazanımlarını tespit etmek amacıyla Genel Müdürlükçe yeterlik sınavı yapılır.

(2) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

Yeterlik sınavına çağrılma

MADDE 23 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcısı olarak, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışanlar Genel Müdürlükçe yeterlik sınavına çağrılırlar.

Yeterlik sınavı komisyonu

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu, Bakanın onayı ile Genel Müdür veya Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü başkanlığında, Genel Müdürlük, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden birer Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı ile bir Bölge Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca Genel Müdürlük, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden üç de yedek üye belirlenir.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu başkanı ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları yeterlik sınavlarında görev alamazlar. Bunların yerine yedek üyeler katılır.

Yeterlik sınavı konuları

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı konuları şunlardır:

a) Ürün güvenliği ve ticari kalite denetimine ilişkin mevzuat.

b) Güncel Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti.

c) Uluslararası ekonomik ve ticari örgütler.

ç) Dış ticaret mevzuatı ve uluslararası ticari düzenlemeler.

d) Bakanlığın görevleri, teşkilat yapısı, idari ve mali işler, personel ve protokol uygulamaları.

e) Genel kültür.

Yeterlik sınavının değerlendirilmesi

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri yeterlik sınavı komisyonunca ayrı ayrı değerlendirilir.

(2) Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü notun aritmetik ortalamasıdır.

(3) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, yeterlik sınav komisyonunca en geç on gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yeterlik sınavı komisyonunun kararı kesindir.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı en az 70 puan almak gerekir.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sözlü sınavda başarısız olanlar, tekrar yazılı sınava alınmadan doğrudan sözlü sınava alınır. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayanlar Ticaret Denetmen Yardımcılığı unvanını kaybederler ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Denetmenliğe atanma

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Denetmen Yardımcıları, Bakanlık tarafından Ticaret Denetmeni olarak atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Denetmenlerin görev ve yetkileri

MADDE 29 – (1) Denetmenler, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürünlere yönelik denetim görevini gerçekleştirmek, gerekli tutanak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için denetim sürecinin başından sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırlayarak Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğüne veya Şube Müdürlüğüne bağlı ilgili Ticaret Denetmenleri Servisine teslim etmek.

b) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, ilgili yerlerde inceleme ve denetim yapmak, bu konularda yetkili ve ilgililerden her türlü yardım ve bilgi talep etmek.

c) Gerektiğinde ürünlerden numune almak.

ç) Denetimle ilgili nihai karar tutanak ve raporlarını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak, denetim işlem ve sürecine dair tüm bilgi ve belgeleri düzenli biçimde dosyalayıp ilgili birim arşivine teslim etmek.

d) Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak.

e) Ürün güvenliği ve denetimi mevzuatında firmalar, firma temsilcileri ve personele yönelik olarak öngörülen denetim, izleme, eğitim, sınıflandırma ve belgelendirme gibi faaliyetleri yerine getirmek.

f) Mevzuatın uygulanmasında görülen eksiklik ve aksaklıklar ile bunların düzeltilmesi yönünde Bakanlığın talimatı veya resen hazırladıkları rapor ve önerileri Bölge Müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe sunmak.

g) Denetim faaliyetlerine ilişkin Denetmenin sorumluluğundaki her türlü bilgi ve belgeyi ilgili bilgi sistemlerine aktarmak.

ğ) Ticaret Denetmen Yardımcılarının meslekte yetişmelerine yardımcı olmak.

h) Bakanlığın ürün güvenliği ve kalite denetimlerine ilişkin vereceği diğer işleri yapmak.

Denetmenlerin sorumlulukları

MADDE 30 – (1) Denetmenler, ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirir.

(2) Denetmenler, resmî ilişkilerinde firma yetkililerine ve diğer personele nezaket kurallarına uygun olarak davranır.

(3) Denetmenler, firmaların ticari sır olabilecek bilgiler ile ticari hal ve gidişatı hakkında elde ettikleri her türlü bilgiyi, mevzuat uyarınca açıklanması gerekmedikçe gizli tutar.

(4) Denetmenler, aralarında üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi veya akrabalarıyla çıkar birliği bulunan ya da tarafsızlığı hakkında kuşku uyandıracak derecede uyuşmazlık gibi halleri olan firmalarla ilgili denetim yapamazlar; bu tür bir görevlendirmenin yapılması halinde durumu Şube Müdürüne bildirir.

(5) Denetmenler yürüttükleri denetim faaliyetlerini takip eder ve sonuçlandırır.

(6) Denetmenler, denetim faaliyetlerini 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yürütür.

(7) Refakatine verilen Ticaret Denetmen Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel bir önem verirler ve bu amaçla refakat boyunca Ticaret Denetmen Yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetişmelerini gözetirler.

(8) Denetmenler, kendisine verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Çalışma Esasları

Denetmenlerin çalışmaları

MADDE 31 – (1) Denetmenler, görev ve çalışmalarını ürün güvenliği ve denetimi mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Genel Müdürlük ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütür.

(2) Denetmenler, Bakanlıkça verilen fotoğraflı ve mühürlü kimlik belgesini, denetim esnasında istenmesini beklemeksizin göstererek kendilerini tanıtırlar.

(3) Dış ticaret denetimlerinin tek Denetmen tarafından; iç piyasa denetimlerinin iki Denetmen tarafından yapılması esastır; ancak gerektiğinde daha fazla Denetmen görevlendirilebilir.

(4) Birden fazla Denetmenin yaptığı denetimlerde kıdemli Denetmenin görüşü esastır. Ancak diğer Denetmenin denetim hakkında farklı bir görüşü varsa denetim sonrasında farklı görüşü olan Denetmen tarafından durum tutanak altına alınır ve Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğüne veya ilgili Şube Müdürlüğüne bağlı Ticaret Denetmenleri Servisine teslim edilir veya elektronik ortamda kayıt altına alınır.

Kıdem

MADDE 32 – (1) Kıdem, meslekte geçirilen süredir. Eğitim çalışmaları gibi geçici ayrılmalar sonucunda, bu eğitimi başarıyla bitirdiğini tevsik edenler için bu ayrılma süreleri meslek kıdeminden sayılır. Aynı giriş ya da yeterlik sınavında başarı gösterenler arasında kıdem, sınav başarı sıralamasına göre belirlenir.

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde çalışma

MADDE 33 – (1) Denetmenlere, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri ile hafta sonu tatilleri de dâhil olmak üzere, mesai saatleri dışında da denetim görevi verilebilir.

(2) Bu maddenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Genel Müdürlük ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenir.

Reddedilen partilerin ikinci defa denetimi

MADDE 34 – (1) Reddedilen partilerin denetimine yine aynı Denetmen gönderilir. Şayet başka bir Denetmen gönderilecekse geri çeviren Denetmen de ikinci denetimde mutlaka bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlar, partiyi geri çeviren Denetmenin; izin, geçici görev veya denetim talebi geldiği anda başka bir görevde bulunması halinde uygulanmaz, ancak ikinci denetimi yapan Denetmen tarafından partinin durumu hakkında, partiyi reddeden Denetmene bilgi verilir.

Mühür

MADDE 35 – (1) Ticaret Denetmenlerine ve tek başına denetim yetkisi verilmiş Ticaret Denetmen Yardımcılarına müteselsil sıra numarası taşıyan birer mühür verilir. Mührünü kaybeden Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcılarına usulüne uygun işlemler tamamlandıktan sonra yeniden bir mühür verilir.

(2) Görevden ayrılan veya 1 aydan fazla aylıksız izne ayrılan Denetmen mührünü Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğüne iletilmek üzere ilgili Şube Müdürüne teslim eder.

Denetmenliğe yeniden atanma

MADDE 36 – (1) İstifa, çekilme, emeklilik nedenleriyle ya da Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere Bakanlıktan ayrılan Denetmenler, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki eğitim şartını taşımaları, boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla Personel Genel Müdürlüğünün önerisi ve Bakanın onayı ile yeniden Denetmenliğe atanabilirler.

Denetmenlerin gümrük işlemleri ile ilgili mükellefiyeti

MADDE 37 – (1) Denetmenler; ürün güvenliği ve denetimi mevzuatının öngördüğü izin ve uygunluk belgeleri/referans numaraları olmayan, ambalajları üzerinde denetleme işareti ve ürün standardının belirlediği işaretleme bilgileri bulunmayan veya denetim belgesinin süresi geçmiş bulunan malların ihracı ve ithaline ilişkin herhangi bir bilginin kendilerine ulaşması halinde, gerekli tedbirlerin gümrük idarelerince alınmasını teminen Bölge Müdürlüğüne iletilmek üzere durumu Şube Müdürüne bildirirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulamaya yönelik önlemler

MADDE 38 – (1) Genel Müdürlük; bu Yönetmelikte yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri alır.

Yardım yükümlülüğü

MADDE 39 – (1) Denetmenlere, görevlerini yürütürken, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile denetimini yaptıkları firmalar gereken kolaylığı göstermek ve yardım etmekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 40 – (1) 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürün Denetmenliği Yönetmeliği ile 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut denetmen yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrosunda bulunanların yeterlik sınavları, 40 ıncı madde ile yürürlükten kaldırılan tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında oluşturulacak komisyonlar bu Yönetmelik hükümlerine göre teşekkül ettirilir.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}