Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Ticaret Bakanlığından: 11.05.2021 tarih ve 31481 sayılı R.G.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Ticaret Bakanlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ile birimlerinde görev yapmalarını sağlayarak hizmetin sürekliliğini temin etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatı kadrolarında bulunan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü,

ç) Bölge Müdürü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünü,

d) E-atama: Elektronik ortamda yer değiştirme suretiyle yapılan atamayı,

e) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

f) Hizmet birimi: Hizmet bölgelerinde görevin yapıldığı bölge müdürlükleri ile bölge müdürlüklerine bağlı faaliyet gösteren Bakanlık taşra teşkilatı birimlerini,

g) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin eklerinde yer alan cetvellerde gösterilen hizmet birimi gruplarını,

ğ) Hizmet birimi sırası: Bu Yönetmeliğin eklerinde yer alan cetvellerde gösterilen hizmet birimleri arasındaki sıralamayı,

h) Hizmet puanı: Ek-1’de yer alan cetvelde gösterilen hizmet birimleri için belirlenmiş ve hizmet süresi karşılığında kazanılan puanı,

ı) Hizmet süresi: Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi kadrolarda geçen süreleri,

i) İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atama: E-atama suretiyle atamaya tabi personelin talebi doğrultusunda, Ek-1’de yer alan cetvelin 1 inci hizmet bölgesi içerisinde yer alan hizmet birimleri arasında elektronik ortamda yer değiştirme suretiyle atanmasını,

j) Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

k) Kontenjan: Yer değiştirme suretiyle atama işlemlerinde kullanılmak üzere hizmet birimleri için unvan bazında belirlenen personel sayısını,

l) Ortak hizmet birimi: Aynı il sınırları içerisinde yer alan hizmet birimleri arasından, Ek-1’de yer alan cetvelde sayılan ve süre sınırı olmaksızın bölge müdürlüğünce görevlendirme yapılabilecek hizmet birimlerini,

m) Standart kadro sayısı: Hizmet birimleri için unvan bazında belirlenen asgari ve azami personel sayısını,

n) Yer değiştirme suretiyle atama: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, hizmet birimlerine 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

o) Zorunlu hizmet bölgeleri: Ek-1’de yer alan cetveldeki 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgeleri ile Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te yer alan cetvellerdeki tüm hizmet bölgelerini,

ö) Zorunlu hizmet süresi: Zorunlu hizmet bölgelerinde yer alan tüm hizmet birimleri için tespit edilmiş çalışma sürelerini,

p) Zorunlu yer değiştirme: Personelin, kontenjan dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 72 ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde zorunlu hizmet bölgelerine atanmasını,

r) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası: 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden, Ek-1’de yer alan cetvelde 1 inci hizmet bölgesinde yer alan hizmet birimlerinde görev yapanlar arasında 1 inci hizmet bölgesinde en fazla hizmet süresine sahip olanlardan başlanarak oluşturulan sırayı,

s) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personel: Zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulabilecek personel listesinde yer alanlardan, kontenjan esas alınarak zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulacak personeli,

ş) Zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulabilecek personel listesi: Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personeli belirlemek üzere, kontenjanın dört katına kadar belirlenen personeli içerir listeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a) Bakanlığın standart kadro sayısı ve hizmet ihtiyacı öncelikli olarak dikkate alınır.

b) Hizmet birimleri arasında personelin adil ve dengeli dağılımını sağlamak esastır.

c) Personel mazeretleri, Bakanlığın standart kadro sayısı ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde dikkate alınır.

ç) Yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet birimlerinin iş ve işlemleri dikkate alınmak suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri veya hizmet birimleri arasında yapılır.

Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel

MADDE 6 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel aşağıda gösterilmiştir:

a) Taşra teşkilatı kadrosunda bulunan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde görevli; bölge müdür yardımcısı, gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, şube müdürü, personel müdürü, gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, şef, kısım amiri, araştırmacı, muayene memuru, muhafaza memuru, memur, icra memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, kaptan, makinist ve gemi adamı.

b) Döner sermaye kadrosunda bulunan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü tasfiye işletme müdürlüklerinde görevli; tasfiye işletme müdürü, işletme müdür yardımcısı, şef, memur, ambar memuru, satış memuru, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni.

c) Taşra teşkilatı kadrosunda bulunan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde görevli; laboratuvar müdürü, mühendis, kimyager, laborant.

ç) Taşra teşkilatı kadrosunda bulunan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde görevli;  ticaret denetmeni ve ticaret denetmen yardımcısı.

d) Taşra teşkilatı kadrosunda bulunan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri dış ticaret işlemleri müdürlüklerinde görevli; dış ticaret işlemleri müdürü, dış ticaret işlemleri müdür yardımcısı, mühendis, şef, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni.

Hizmet bölgeleri ve süreleri

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlar için oluşturulan üç ayrı hizmet bölgesi Ek-1’de yer alan cetvelde, (c) bendinde sayılan unvanlar için oluşturulan üç ayrı hizmet bölgesi Ek-2’de yer alan cetvelde, (ç) bendinde sayılan unvanlar için oluşturulan üç ayrı hizmet bölgesi Ek-3’te yer alan cetvelde, (d) bendinde sayılan unvanlar için oluşturulan üç ayrı hizmet bölgesi Ek-4’te yer alan cetvelde gösterilmiştir.

(2) Zorunlu hizmet süreleri, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlar için Ek-1’de yer alan cetvelde, (c) bendinde sayılan unvanlar için Ek-2’de yer alan cetvelde, (ç) bendinde sayılan unvanlar için Ek-3’te yer alan cetvelde, (d) bendinde sayılan unvanlar için Ek-4’te yer alan cetvelde gösterilmiştir.

(3) Yer değiştirme suretiyle atamalarda; 10, 11, 12, 13, 14 üncü maddelerde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla zorunlu hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerin tamamlanması esastır.

(4) Herhangi bir nedenle görev yaptığı zorunlu hizmet bölgesindeki hizmet süresini tamamlamadan hizmet biriminden ayrılan personelin kalan zorunlu hizmet süresinin hesaplanmasında, çalışılan hizmet biriminde geçen süreler o hizmet birimi için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı %100’e ulaştığında personel zorunlu hizmet süresini tamamlamış sayılır.

(5) Bu Yönetmeliğin eklerinde yer alan cetvellerde sayılmayan hizmet birimlerinin personel dağılımı, bölge müdürlüğü emrine ataması yapılan personel arasından, bölge müdürlüğünce gerçekleştirilir.

(6) Ek-1’de yer alan cetvelde belirlenen ortak hizmet birimleri arasında bölge müdürlüğünce süre sınırı olmaksızın görevlendirme yapılabilir.

(7) Ekli cetvellerde yer alan hizmet birimlerinde geçen hizmet süreleri, sadece ilgili cetvele ilişkin hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınır.

Hizmet puanı hesabı

MADDE 8 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlar için hizmet puanı hesaplanır.

(2) Hizmet puanı, 22 nci ve 23 üncü maddeler esas alınarak, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen her bir yıl için 30 Eylül tarihi itibarıyla hesaplanır.

(3) Hizmet puanı, puanlamaya esas olan hizmet süresinin bu Yönetmeliğin eklerinde yer alan cetvellerde belirlenen puanlar ile çarpılması suretiyle hesaplanır. Hizmet puanı hesabında, 1 yıl 360 gün ve 1 ay 30 gün kabul edilir.

(4) Hastalık izni kullanmak suretiyle geçirilen süreler, 22 nci madde çerçevesinde hizmet süresinden sayılmakla birlikte hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

(5) Personelin kadrosunun bulunduğu hizmet birimi dışında başka bir hizmet biriminde geçici görevde geçirilen süreler ile ortak hizmet birimleri arasında yapılan görevlendirmelerde geçen süreler hizmetin geçirildiği yerden puanlandırılır.

(6) Ek-1’de yer alan cetvelde sayılmayan hizmet birimlerine ilişkin puanlar, çalışılan ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğü hizmet puanı üzerinden hesaplanır.

Yer değiştirme dönemi

MADDE 9 – (1) Yer değiştirme sureti ile atama işlemleri her yılın Haziran – Eylül döneminde yapılır.

(2) Aşağıda sayılan atamalar için yer değiştirme dönemi beklenmez:

a) Can güvenliği, engellilik ve sağlık mazereti bulunanların atamaları.

b) 12, 13, 14 ve 16 ncı maddeler uyarınca yapılan atamalar.

c) Dedektör köpek idarecisi, x-ray operatörü ve gemi arama eğiticisi olarak görevlendirilen muhafaza memurları, gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüklerinde inceleme ile görevlendirilen personel ile kaptan, makinist ve gemi adamı unvanlı personelin atamaları.

ç) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelenlerden aylıksız izin kullanmaları nedeniyle sıraya giremeyenlerin aylıksız izin dönüşü yapılacak atamaları.

d) İkinci fıkranın (c) bendinde sayılan personelin görevlerinden ayrılış tarihinde, görev yaptıkları hizmet biriminde zorunlu hizmet süresini dolduranların atamaları.

e) Bu fıkra kapsamında ataması yapılan personelin, Bakanlık personeli olan eşlerinin atamaları.

Mazeret grupları

MADDE 10 – (1) Can güvenliği mazereti kapsamında;

a) Personelin can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin, bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir.

b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personel, aynı hizmet bölgesi içindeki başka hizmet birimine atanabilir.

(2) Engellilik mazereti kapsamında;

a) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda kendisi için “kısmi bağımlı engelli birey”, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ile anne ve babası için “tam bağımlı engelli birey” olduğu belirtilenler yer değiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebinde bulunabilir.

b) Bu kapsamdaki talepler, standart kadro sayısı ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır.

c) Personelin, kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değiştirme suretiyle atanma talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, personelin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

 ç) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, engellilik durumunun devam ettiğine ilişkin eğitim ve araştırma hastanesi, şehir veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu talep edilebilir.

d) Engellilik durumu ortadan kalkan personel hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

(3) Sağlık mazereti kapsamında;

a) Kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak koordinasyon doğrultusunda hastalığın tedavisine uygun hizmet ihtiyacının bulunduğu bir hizmet birimine Kurulca atanırlar.

b) Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordinasyon neticesinde 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan hizmet birimlerine atanamayacak durumda olanlar, daha önce 2 nci hizmet bölgesinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlamış olsalar bile yeniden 2 nci hizmet bölgesine atanırlar ve atandıkları hizmet biriminin zorunlu hizmet süresi kadar çalışırlar.

(4) Aile birliği mazereti kapsamında;

a) Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerin yer değiştirme suretiyle atanmaları, Kurulca belirlenen esaslara göre daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere yapılabilir. Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan eşin yer değiştirme suretiyle atanması unvan üstünlüğüne bağlı olmaksızın yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin durumuna göre değerlendirilir.

b) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere personelin atanması suretiyle yer değiştirme yapılabilir.

c) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere personelin atanması suretiyle yer değiştirme yapılabilir.

ç) Kamu personeli olmayan eşin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde 1440 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değiştirmesi eşinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

(5) Mazeretlerin değerlendirilmesinde; can güvenliği, engellilik, sağlık ve aile birliği öncelik sırası esas alınır.

(6) Mazeretlere dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde personel; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet birimine, bu şekilde mazeretin karşılanamaması veya görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet birimine atanabilir.

(7) Mazeret durumu ortadan kalkan personel hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

(8) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan ve zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personelin, aile birliği mazeret haline dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için Ek-1’de yer alan cetvelde belirlenen 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlaması gerekir.

(9) Engellilik mazeret hali hariç olmak üzere mazeret hallerine dayanarak Ek-1’de yer alan cetvelde belirlenen 1 inci hizmet bölgesindeki bir hizmet birimine atanan personelin, atanmış olduğu hizmet biriminde kalabileceği azami süre on beş yıldır.

İstekleri üzerine alt hizmet bölgesine atanma

MADDE 11 – (1) Zorunlu hizmet bölgelerine atanma talebinde bulunan personel ile zorunlu hizmet bölgelerinde çalışma süresini tamamladığı halde yerinde kalma talebinde bulunan personelin talepleri kurulca uygun görüldüğü takdirde yerine getirilebilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden; zorunlu hizmet bölgelerindeki zorunlu hizmet süresini tamamladıkları halde birinci fıkra hükümlerinden faydalanarak 2 nci hizmet bölgesine atananlar veya bu hizmet bölgesinde yerinde kalanlar, en az iki yıl görev yaptıktan sonra başka hizmet bölgelerine atanabilirler.

(3) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personel birinci fıkraya ilişkin hükümlerden yararlanamaz.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 12 – (1) 10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde taşra teşkilatında yer değiştirme suretiyle atamaya tabi kadrolar arasında bulunan bir üst göreve veya eşdeğer bir başka idari göreve atanmaya hak kazananlar, Ek-1’de yer alan cetveldeki 2 nci veya 3 üncü hizmet bölgelerinden birine atanır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki personelin Ek-1’de yer alan cetveldeki 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini tamamlamış olması veya bu bölgelerde hizmetlerine ihtiyaç duyulmaması halinde, bu personelin yer değiştirme suretiyle atanmaları, hizmet ihtiyacına göre yapılır.

Hizmetin gereği

MADDE 13 – (1) Haklarında yapılan adli veya idari bir soruşturma sonucunda bulunduğu hizmet biriminde kalmasında sakınca bulunduğu bildirilen personel, zorunlu hizmet sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atama dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak Kurulca yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulabilir.

(2) Hizmetin gereği yer değiştirme suretiyle ataması yapılan personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri, aynı hizmet bölgesi içerisindeki başka bir hizmet biriminde tamamlattırılır. Personelin görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde, diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.

(3) Birinci fıkrada sayılan durumlara göre başka bir hizmet birimine atanan personel, ayrıldığı hizmet birimine yeniden atanamaz.

(4) Hizmet biriminin kurulması, kapatılması veya faaliyetlerine ara verilmesi gibi hallerde, Kurulca hizmet birimlerinin personel ihtiyacı ve/veya fazlası değerlendirilerek yer değiştirme suretiyle atama işlemi yapılır.

(5) Haklarında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış personelden göreve iade edilenler, hizmet gereği doğrultusunda başka hizmet birimlerine atanabilir. Bu durumdaki personelin göreve başlayacakları hizmet birimleri, atamaya yetkili amirce belirlenir.

Olağandışı durumlarda yer değiştirme suretiyle atama

MADDE 14 – (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet veya hizmetin verilmesini etkileyen diğer zorunlu hallerde yer değiştirme suretiyle atama işlemi, hizmet ihtiyacını karşılamak amacı ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Geçici görevlendirmeler

MADDE 15 – (1) Bakanlık, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personeli, hizmetin sürekliliğini sağlamak için bir takvim yılında 90 günü geçmemek üzere başka hizmet birimlerinde geçici olarak görevlendirebilir.

(2) Bölge müdürlükleri, bölge müdürlüğü hizmet birimlerinden herhangi birine atanmış personeli, bölge müdürlüğünün diğer hizmet birimlerinde ortaya çıkan personel ihtiyacını karşılamak üzere bir takvim yılında 30 günü geçmemek üzere geçici olarak görevlendirebilir.

(3) Bakanlıkça, hizmet birimlerinden merkez teşkilatına yapılacak geçici görevlendirmeler, faaliyeti durdurulan hizmet birimlerinden yapılacak geçici görevlendirmeler, hizmet içi eğitim, kurs, staj, konferans, seminer ve toplantılar nedeniyle yapılan geçici görevlendirmeler ile müdür ve üstü kadrolara yapılacak geçici görevlendirmeler süre sınırlamasına tabi değildir. Bu kapsamda yapılacak geçici görevlendirmeler birinci fıkrada belirtilen süre hesabında dikkate alınmaz.

Gerçek dışı beyan

MADDE 16 – (1) Mazeret gruplarına dayanılarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılan veya yerinde bırakılan personelin, mazeret belgelerinin gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi halinde, tesis edilen atama veya yerinde bırakma işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma başlatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Kurulu

Yer Değiştirme Kurulu

MADDE 17 – (1) Yer Değiştirme Kurulu; bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, Bakan Onayı ile; Bakan veya Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısı başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin kadro unvanı itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen ilgili olduğu diğer Genel Müdürlerden teşekkül eder.

(2) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelden;

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personel için; Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü,

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan personel için; İhracat Genel Müdürü, Gümrükler Genel Müdürü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü,

Yer Değiştirme Kuruluna üye olarak katılır.

(3) Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurulun sekretarya ve raportörlük görevi Genel Müdürlükçe yürütülür.

(4) Kurul, ibraz edilen sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesinde daire tabibinden yararlanabilir.

Yer Değiştirme Kurulunun görevleri

MADDE 18 – (1) Kurul, kontenjanı ve standart kadro sayısını belirler. Ayrıca Kurul, personelin disiplin durumunu, daha önce görev yaptığı hizmet bölgelerini ve birimlerini, yer değiştirme suretiyle atanmak istediği yerleri ve varsa mazeretine ilişkin belgeleri inceleyerek;

a) 10 uncu maddede belirtilen mazeret durumlarına ilişkin başvuruları değerlendirir ve karara bağlar.

b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeler ile 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılan personelin durumlarını karara bağlar.

c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden bölge amiri, müdür yardımcısı ve üstü unvanlarda görev yapanlar ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan personel ve 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilen personelin görev yerlerini, hizmet birimlerinin ihtiyacı ve tercihlere göre belirler.

ç) E-atama işlemleri, kurulun gözetim ve denetiminde gerçekleştirilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden, 1 inci hizmet bölgesindeki toplam hizmet süresi on beş yıl ve üstü olanların görev yapacakları hizmet birimlerini, standart kadro sayısı ve Bakanlığın hizmet ihtiyacı çerçevesinde üç yılda bir değerlendirilerek karara bağlar.

(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden bölge amiri, müdür yardımcısı ve üstü unvanlarda, atandığı yerde beş yıl ve üzeri görev yapanların görev yerleri Kurul tarafından değiştirilebilir.

(4) Atamaya yetkili amirin onayına sunulmak üzere, kararlarını Genel Müdürlüğe iletir.

Kurul kararı ile yapılacak atamalara ilişkin esaslar

MADDE 19 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan unvanlar için yer değiştirme suretiyle atama işlemleri Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te yer alan cetvellerde gösterilen zorunlu hizmet süreleri çerçevesinde hizmet birimlerinin hizmet ihtiyacı, personelin hizmet süresi, tercihleri ve tamamladığı zorunlu hizmet süreleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden bölge amiri, müdür yardımcısı ve üstü unvanlarda görev yapanların yer değiştirme suretiyle atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre Ek-1’de yer alan cetvelde sayılan hizmet bölgeleri kapsamında yerine getirilir:

a) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personel arasından, 3 üncü hizmet bölgesinde zorunlu hizmetini tamamlamayanlardan başlamak üzere, kontenjan kadar personel tercihleri de göz önünde bulundurularak 3 üncü hizmet bölgesine atanır.

b) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personelden (a) bendinde sayılanlar yerleştirildikten sonra, kalan personel arasından öncelikle 2 nci hizmet bölgesinde zorunlu hizmetini tamamlamayanlardan başlamak üzere, kontenjan kadar personel tercihleri de göz önünde bulundurularak 2 nci hizmet bölgesine atanır.

c) Zorunlu hizmet bölgelerinden herhangi birinde zorunlu hizmetini tamamlayan personel, tercihleri de göz önünde bulundurularak kontenjan dâhilinde 1 inci hizmet bölgesine atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme İşlemleri

Duyuru ve başvuru şekilleri

MADDE 20 – (1) Bölge müdürlükleri, personel planlaması yaparak tespit edecekleri personel eksikliği ve fazlalığı durumlarını Ocak ayının sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirirler.

(2) Genel Müdürlük, Şubat ayının sonuna kadar yer değiştirme işlemleri duyurusunu yapar ve kontenjanı elektronik ortamda yayımlar.

(3) Genel Müdürlük, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlar için; zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulabilecek personele ilişkin listeyi ve personelin kendisine ait hizmet puanını görebileceği elektronik ortamı oluşturur.

(4) Zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulabilecek personelin tercihleri ve mazeret grupları kapsamında yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunan personelin mazeret durumlarına ilişkin başvurular, Mart ayı sonuna kadar elektronik ortamda alınır. Mazeret durumlarına ilişkin güncel belgelerin bu başvuruya eklenmesi gerekir.

 (5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlardaki personelden, her ikisi de Bakanlık personeli olan eşler, Ek-1’de yer alan cetveldeki 1 inci hizmet bölgesi için bölge müdürlükleri ve ortak hizmet birimi olarak belirlenmiş hizmet birimleri haricinde tercih yapamazlar.

 (6) Standart kadro sayısı ve dördüncü fıkra kapsamında alınan mazeret durumlarına ilişkin başvurular hakkındaki Kurul kararları, Genel Müdürlükçe açıklanır.

(7) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personel ile zorunlu hizmet süresini tamamlayan personel, açıklanan kontenjanı dikkate alarak tercihlerini elektronik ortamda yapar.

(8) Yer değiştirme suretiyle atama sonuçları Haziran ayı sonuna kadar açıklanır.

(9) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlar için; zorunlu hizmet süresini tamamlayarak Ek-1’de yer alan cetveldeki 1 inci hizmet bölgesine yerleşen personelden farklı bir hizmet birimine atanma talebinde bulunanlar ile isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunacak personel 15 Temmuz tarihine kadar tercihlerini elektronik ortamda yapar. Personelin tercihlerine ilişkin sonuçlar, Temmuz ayı sonuna kadar Genel Müdürlükçe ilan edilir.

(10) Dedektör köpek idarecisi, x-ray operatörü ve gemi arama eğiticisi olarak görevlendirilen muhafaza memurları, gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüklerinde inceleme ile görevlendirilenler ile merkez teşkilatına atanacak personel hariç olmak üzere, Bakanlık kadrolarına ilk defa atanan personel, atandıkları yerde iki yıl fiilen görev yapmadan diğer hizmet birimlerine yer değiştirme suretiyle atanmak için başvuruda bulunamaz.

(11) Kurul tarafından, onuncu fıkra hariç olmak üzere, bu maddede belirtilen sürelere ilişkin değişiklik yapılabilir.

E-atama esasları

MADDE 21 – (1) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılanlar dışında kalan personelin yer değiştirme suretiyle atama işlemleri, e-atama yoluyla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde iki aşamalı olarak Ek-1’de yer alan cetveldeki hizmet bölgeleri ve hizmet birimleri arasında gerçekleştirilir.

(2) E-atama işlemlerinin birinci aşamasında:

a) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personel arasından, öncelikle 3 üncü hizmet bölgesinde zorunlu hizmetini tamamlamayanlardan başlamak üzere, kontenjan kadar personel hizmet puanı yüksek olandan başlayarak tercihlerine göre 3 üncü hizmet bölgesine atanır.

b) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personelden (a) bendinde sayılanlar yerleştirildikten sonra, kalan personel arasından öncelikle 2 nci hizmet bölgesinde zorunlu hizmetini tamamlamayanlardan başlamak üzere, kontenjan kadar personel hizmet puanı yüksek olandan başlayarak tercihlerine göre 2 nci hizmet bölgesine atanır.

c) Zorunlu hizmet bölgelerinden herhangi birinde zorunlu hizmetini tamamlayan personel, hizmet puanı yüksek olandan başlayarak tercihlerine göre kontenjan dâhilinde 1 inci hizmet bölgesine atanır.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan personel, tercihlerine yerleşememesi halinde hizmet puanı en yüksek olandan başlayarak hizmet birimi sırası en yüksek olan hizmet birimine, kalan kontenjan sayısına göre atanır.

d) Tercihte bulunanların atamaları gerçekleştikten sonra, zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personel ile görev yaptığı zorunlu hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresini tamamlayan personelden tercihte bulunmayanlar, hizmet puanı en düşük olandan başlanmak şartıyla hizmet birimi sırası en düşük olan hizmet birimine, kalan kontenjan sayısına göre atanır.

e) Personelin hizmet puanlarının eşit olması halinde öncelikle 3 üncü hizmet bölgesinde hizmet süresi fazla olan personele, bu sürenin eşit olması halinde 2 nci hizmet bölgesinde hizmet süresi fazla olan personele, bu sürenin de eşit olması halinde memuriyet hizmet süresi fazla olan personele öncelik verilir.

(3) E-atama işlemlerinin ikinci aşamasında; isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunan personel ile ikinci fıkranın (c) bendi hükümlerine göre yerleşen personelden tekrar yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunan personel, standart kadro sayısı çerçevesinde hizmet puanı yüksek olandan başlayarak tercihlerine yerleştirilir. Tercihlerine yerleşemeyen personel hakkında yeni bir işlem yapılmaz. 

(4) Bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle atanan personel, atandığı hizmet biriminde en az iki yıl görev yaptıktan sonra zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırasına dâhil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bölge Hizmet Süresi Esasları

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 22 – (1) Personelin kadrosunun bulunduğu hizmet biriminin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

b) Aynı hizmet bölgesi içinde yapılan naklen atamalarda, eski görevinden ayrılış ve yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler.

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personelin 657 sayılı Kanunun 142 ve 143 üncü maddelerinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

ç) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

d) Kurs, staj, konferans, seminer ve toplantılar dâhil olmak üzere, hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

(2) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı, bu hizmetlerin geçirildiği yerin hizmet bölgesi çalışma süresinden sayılır:

a) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlarda aday memur olarak geçirilen süreler.

b) Başka bir hizmet birimindeki bir görevin vekâleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı.

c) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 23 – (1) Aşağıda belirtilen süreler hiçbir bölgenin hizmetinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü aylıksız izinde geçirilen süreler.

b) Farklı hizmet bölgeleri arasındaki naklen atamalarda, eski görevlerinden ayrılış ile yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler.

c) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen personelin yurtdışında geçirdiği süreler.

ç) Görevden uzaklaştırılan personelin, 657 sayılı Kanunun 144 üncü maddesi uyarınca görevine iade edilmesi halinde, görevden uzakta geçirilen süreler.

d) Görevine son verilen yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin tekrar göreve başlaması halinde hizmet dışında geçen süreler.

e) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplam altı ayı aşan kısmı.

f) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi bir personelin, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan bir görevi geçici olarak veya vekâleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet süreleri.

g) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan unvanlarda geçirilen süreler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 25 – (1) 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik ile 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçmiş çalışma sürelerinin ve hizmet puanlarının intibakı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelin;

a) 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre; 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesi olarak değerlendirilen hizmet birimlerinde geçirilmiş hizmet süreleri 1 inci hizmet bölgesinde, 4 üncü hizmet bölgesi olarak değerlendirilen hizmet birimlerinde geçirilmiş hizmet süreleri 2 nci hizmet bölgesinde, 5 inci hizmet bölgesi olarak değerlendirilen hizmet birimlerinde geçirilmiş hizmet süreleri ise 3 üncü hizmet bölgesinde geçirilmiş sayılır.

 b) 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yayımı tarihinden sonra Edirne ve Kırklareli il sınırları içerisindeki hizmet birimlerinde geçen hizmet süreleri 2 nci hizmet bölgesinde geçirilmiş sayılır.

c) 2 ve 3 üncü hizmet bölgelerine intibak ettirilecek sürelerin hesabında görev yaptığı dönemde yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre bölge hizmet süresi eksik kalanların hizmet süreleri, yine aynı yönetmelik çerçevesinde hesaplanan bölge hizmet süresine oranlanarak belirlenir. 

 (2) 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine tabi personelden; bölge müdür yardımcıları için Ek-1’de yer alan cetvelde, ticaret denetmenleri için Ek-3’te yer alan cetvelde, diğerleri için Ek-2’de yer alan cetvelde; anılan Yönetmelik hükümlerine göre 1 inci hizmet bölgesi olarak değerlendirilen hizmet birimlerinde geçirilmiş hizmet süreleri 1 inci hizmet bölgesinden, 2 nci hizmet bölgesi olarak değerlendirilen hizmet birimlerinde geçirilmiş hizmet süreleri 2 nci hizmet bölgesinden ve 3 üncü hizmet bölgesi olarak değerlendirilen hizmet birimlerinde geçirilmiş hizmet süreleri 3 üncü hizmet bölgesinden sayılır.

(3) Ticaret denetmenlerinin ve denetmen yardımcılarının ticaret il müdürlüklerinde geçmiş hizmetleri, Ek-3’te yer alan cetvelde görev yapılan ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün bulunduğu hizmet bölgesinde belirtilen zorunlu hizmet sürelerinden sayılır.

(4) Mülga Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinde görev yapan şube müdürü, şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur unvanlı personelden hâlihazırda dış ticaret işlemleri şube müdürlüklerinde görev yapanların geçmiş hizmetleri, çalışılan ile göre Ek-4’te yer alan cetveldeki hizmet bölgelerinde geçirilmiş sayılır. Ek-4’te yer alan cetvelde sayılmayan iller için personelin geçmiş hizmetleri çalışılan ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğü hizmet bölgesinden sayılır.

(5) Mülga Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinde görev yapan şube müdürü, şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur unvanlı personelden hâlihazırda gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde görev yapanların geçmiş hizmetleri, çalışılan ile göre Ek-1’de yer alan cetveldeki hizmet bölgelerinde geçirilmiş sayılır. Ek-1’de yer alan cetvelde sayılmayan iller için personelin geçmiş hizmetleri çalışılan ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğü hizmet bölgesinden sayılır.

(6) 26/3/2015 tarihinden önce adaylık hizmetini tamamlamış personelin, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talepte bulunması halinde, 26/3/2015 tarihinden önce yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlarda adaylıkta geçen süreleri yukarıdaki hükümler dâhilinde bölge hizmetinden sayılır.

(7) Birinci, ikinci ve beşinci fıkralara göre geçirilmiş sayılan hizmet sürelerinin puanlandırılmasında, Ek-1’de yer alan cetvelde sayılan hizmet birimlerinde karşılarında belirtilen puan esas alınır.

Hizmet bölgesi değişen hizmet birimlerinde görev yapanlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre 4 üncü ve 5 inci hizmet bölgelerine atananlar, anılan Yönetmelikte belirlenen hizmet süreleri doluncaya kadar yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulmazlar ve bu hizmet bölgelerinde geçen hizmet süreleri sırası ile Ek-1’de yer alan cetvelin, 2 ve 3 üncü hizmet bölgelerinde geçmiş sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre, Edirne ile Kırklareli il sınırları içerisindeki hizmet birimlerine atananlar, anılan Yönetmelikte belirlenen hizmet süreleri doluncaya kadar yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulmazlar ve bu hizmet birimlerinde geçen hizmet süreleri Ek-1’de yer alan cetvelin 2 nci hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamındaki personelden, geçmiş hizmetlerinin intibakı neticesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu hizmet süresini dolduranlar, 2022 yılı yer değiştirme döneminde atamaya tabi tutulur.

(4) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamındaki personelin zorunlu hizmet sürelerini doldurmalarından sonra geçen hizmet süreleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

2021 yılı yer değiştirme suretiyle atama işlemleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereğince bulundukları hizmet bölgelerindeki hizmet süresini doldurmuş olan personel, 2021 yılı yer değiştirme döneminde bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulur.

 (2) 2021 yılı yer değiştirme işlemleri, Bakanlıkça ilan edilecek takvime göre gerçekleştirilir.

İlk defa yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulacak personel

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girmesinden önce ticaret il müdürlüklerinde görev yapan ticaret denetmenleri ile ticaret denetmen yardımcıları, 2022 yılı yer değiştirme dönemine kadar zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulmaz.

(2) Mülga Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinde görev yapan şube müdürü, şef, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni unvanlı personel, 2023 yılı yer değiştirme dönemine kadar zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulmaz.

Önceki yönetmeliklerde engelli kapsamına alınmış personel

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan; Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında engelli birey olarak yer değiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebi yerine getirilen personelin, engelli raporlarını yenileyerek 2021 yılı yer değiştirme dönemine kadar Genel Müdürlüğe ibraz etmesi ve Yer Değiştirme Kurulunca yeniden karar alınması gerekir.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210511-1-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}