Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2019 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ No 2019-1

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2019 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ No 2019-1

TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2019 YILI İHRACAT

KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/1)

Tarım ve Orman Bakanlığından:27.12.2018 tarihli ve 30638 sayılı R.G.

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılan iş ve işlemlere ilişkin uygulamaları kapsar.

(2) Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı bu Tebliğ kapsamında değildir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)’ye ve 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

c) Tıbbi sülük: Hirudo verbana türünü,

ifade eder.

İhracat kota miktarı

MADDE 5 – (1) Tıbbi sülüğün 2019 yılı ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

G.T.İ.P. Madde İsmi Latince İsmi Kota Miktarı (kg)
0106.90.00.90.19 Tıbbi sülük (canlı) Hirudo verbana 2.000

Başvuru

MADDE 6 – (1) Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe ihracat kotası için başvuruda bulunurlar. Son başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Postadaki gecikmelerden doğan sorumluluk başvuru sahibine aittir.

İhracat kotası müracaatlarında istenen belgeler

MADDE 7 – (1) İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Ek-1’de yer alan Tıbbi Sülük İhracat Kotası Talep Dilekçesi.

b) Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Bir önceki yılda gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin sureti. (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmez.)

İhracat kotasının dağıtımı

MADDE 8 – (1) Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kriterlere göre yapılarak “www.tarimorman.gov.tr/BSGM” adresinde ilan edilir ve ayrıca yazılı olarak ilgililere duyurulur.

(2) İhracat kotasının firmalara dağıtımında aşağıdaki kriterler esas alınır:

 

Kotanın Hesaplanmasında Esas Alınan Kriterler Puan Alınan Puan
1) Firmanın tıbbi sülük ihracatı yaptığı toplam yıl 0-2 yıl 1 A
3 yıl ve üzeri Toplam yıl/2
2) Firmanın son dört yılda yapmış olduğu tıbbi sülük ihracat miktarı 0-99 kg 1 B
100-249 kg 2
250-499 kg 3
500-999 kg 4
1000 kg ve üzeri 5
3) Firmanın son dört yıldaki toplam ihracat miktarının, firmaya son dört yılda tahsis edilen toplam kota miktarına oranı 0-3 yıllık firmalar İhracat gerçekleşme oranı X 2 C
4 yıllık ve üzeri firmalar İhracat gerçekleşme oranı X 20
FİRMANIN TOPLAM PUANI A+B+C

(3) Firmanın ihracat kotası aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

a) Firma Kotası = (Firmanın toplam puanı/Firmaların puanları toplamı) X Yıllık kota miktarı.

(4) Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için geçerli olup bir sonraki yıla ve üçüncü şahıslara devredilemez.

Tahsis edilen kotanın iptali

MADDE 9 – (1) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükmü gereğince;

a) Bakanlığa yanlış ve sahte belge ibraz edildiğinde,

b) Yasadışı yollardan tıbbi sülük ihracatı yapıldığının tespiti halinde,

firmalara tahsis edilen kota iptal edilir. Bu firmalar, bir sonraki yıl için kota talebinde bulunamazlar.

İtiraz

MADDE 10 – (1) İtiraz süresi, kota dağıtım miktarlarının ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmesinden itibaren on beş gündür.

Yetki

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılan durumların çözüme kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) 2018 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ek-1

TIBBİ SÜLÜK İHRACAT KOTASI TALEP DİLEKÇESİ

 

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

(Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü)

 

Tıbbi Sülük (Hirado verbana) 2019 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ kapsamında, aşağıda bilgileri verilen firmamız adına ……………. yılı için tıbbi sülük ihracat kotası tahsisi yapılmasını talep ediyorum.

Gereğini arz ederim… /…… /

 

Firma Adı:

Vergi No:

Adresi:

Telefon No:

Faks No:

İmza/Kaşe

Adı Soyadı

 

 

Ekler:

1-Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine üye olunduğuna dair belge,

2-……………..yılında (ihracat kota tahsis talebinden bir önceki yıl) gerçekleştirilen tıbbi

sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin sureti.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}