Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği 2014-53-AB

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği 2014-53-AB

TELSİZ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ

(2014/53/AB)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:05.11.2020 tarihli ve 31295 sayılı R.G.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; telsiz ekipmanlarının temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması ve hizmete sunulmasına ilişkin iktisadi işletmecilerin yükümlülükleri, telsiz ekipmanlarının uygunluğu, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Devlet ve kamu güvenliği, savunma ve Devletin ceza hukuku alanındaki faaliyetlerinde kullanılan özel amaçlı ekipmanlar ile Ek–1’de belirtilen ekipmanlar hariç tüm telsiz ekipmanlarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren telsiz ekipmanlarına 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hususlar hariç 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2 nci, 6 ncı, 53 üncü ve 60 ıncı maddeleri, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,

c) CE işareti: Bir ürünün CE işaretinin konulmasını öngören 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği ve CE işaretinin iliştirilmesine ilişkin ilgili diğer mevzuatın bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

ç) Dağıtıcı: Bir telsiz ekipmanını tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Elektromanyetik bozulma: İstenmeyen sinyal ya da yayılma ortamında bir değişim gibi telsiz ekipmanının performansını düşürebilen elektromanyetik etkiyi,

e) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan bir ürünün iktisadi işletmeciye geri getirilmesini amaçlayan her türlü önlemi,

f) Hizmete sunma: Telsiz ekipmanının nihai kullanıcısı tarafından ilk kez kullanımını,

g) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı veya dağıtıcıyı,

ğ) İmalatçı: Bir telsiz ekipmanını imal eden veya tasarımını ya da imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticari markasıyla pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

h) İthalatçı: Bir telsiz ekipmanını ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

k) Onaylanmış kuruluş: Bu Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurum tarafından bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve adları Komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu ile AB ülkeleri tarafından atanan veya AB tarafından kabul edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarını,

l) Piyasa gözetimi ve denetimi: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya genel ürün güvenliği mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu mevzuat kapsamında yer alan kamu yararını korumak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetleri ve alınan tedbirleri,

m) Piyasada bulundurma: Bir telsiz ekipmanının ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

n) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir ürünün piyasada bulunmasını engellemek için alınan her türlü tedbiri,

o) Piyasaya arz: Bir telsiz ekipmanının piyasada ilk kez bulundurulmasını,

ö) Radyo dalgaları: Yapay bir kılavuz olmaksızın uzayda yayılan 3000 GHz altında frekanslara sahip elektromanyetik dalgaları,

p) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dâhil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından birini veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

r) Teknik özellikler: Telsiz ekipmanının karşılaması gereken teknik gerekleri gösteren dokümanı,

s) Telsiz arayüzü: Radyo spektrumunun mevzuat ile belirlenmiş kullanımı için teknik özelliklerini,

ş) Telsiz ekipmanı: Tek başına ya da anten gibi aksesuarlar ile tamamlanarak kullanıldığında telsiz iletişimi ve/veya telsiz tespiti amacıyla radyo dalgaları yayan ve/veya alan elektrikli veya elektronik ürünü,

t) Telsiz ekipmanı sınıfı: Bu Yönetmelik kapsamında benzer olduğu düşünülen telsiz ekipmanlarının ve bunlarda kullanılan telsiz arayüzlerinin belirli kategorilerini tanımlayan sınıfı,

u) Telsiz iletişimi: Radyo dalgaları aracılığıyla yapılan iletişimi,

ü) Telsiz tespiti: Radyo dalgalarının yayılım özelliği vasıtasıyla bir nesnenin konumunun, hızının ve/veya diğer özelliklerinin tespitini veya bu parametreler ile ilgili bilgilerin elde edilmesini,

v) Ulusal akreditasyon kurumu: Türk Akreditasyon Kurumunu,

y) Uygunluk değerlendirmesi: Bir ürün, süreç, hizmet, sistem, kişi ya da kuruluşun belirlenen koşulları yerine getirip getirmediğini gösteren süreci,

z) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

aa) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen Avrupa standardını,

bb) Yetkili temsilci: İmalatçının bu Yönetmelik kapsamındaki belirli yükümlülüklerini onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı bir şekilde yetkilendirilen Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

cc) Zararlı elektromanyetik girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir telsiz haberleşme hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya kesinti oluşturan elektromanyetik girişimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Temel gerekler

MADDE 5 – (1) Telsiz ekipmanları;

a) Herhangi bir gerilim sınırı olmaksızın Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)’in 5 inci maddesinde belirtilen emniyet gereklerini sağlayarak, insanların ve evcil hayvanların sağlık ve güvenliği ile mülkiyetin korunması,

b) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)’nde belirlenen şekilde ve yeterli seviyede elektromanyetik uyumluluk,

şartlarını sağlayacak şekilde imal edilir.

(2) Telsiz ekipmanları, zararlı elektromanyetik girişimleri önlemek için radyo spektrumunu verimli kullanacak ve bu spektrumun etkin kullanımını destekleyecek nitelikte imal edilir.

(3) Belirli kategorilerdeki veya sınıflardaki telsiz ekipmanları, aşağıdaki temel gerekleri karşılayacak şekilde imal edilir:

a) Ortak şarj cihazı ve harici aksesuarları ile uyumlu çalışır.

b) Haberleşme şebekesi aracılığıyla diğer telsiz ekipmanları ile uyumlu çalışır.

c) Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki uygun tipteki arayüzlere bağlanabilir.

ç) Haberleşme şebekesine veya şebekenin çalışmasına zarar vermez ve şebeke kaynaklarının uygunsuz kullanılması nedeni ile haberleşme hizmetinin kabul edilemez bir seviyede bozulmasına sebep olmaz.

d) Kullanıcıların ve abonelerin kişisel bilgileri ile gizliliğinin korunmasını sağlamak için tedbirler içerir.

e) Sahtekârlığa karşı korunma sağlanması için belirli özellikleri destekler.

f) Acil durum hizmetlerine erişim sağlanması için belirli özellikleri destekler.

g) Engelli kullanıcılar tarafından kullanımlarını kolaylaştırmak için belirli özellikleri destekler.

ğ) Telsiz ekipmanları, sadece kendisi ile birlikte uyumlu çalıştığı ispatlanan yazılımların yüklenmesini sağlayan özellikleri destekler.

(4) Kurum, üçüncü fıkrada belirtilen temel gereklerin belirli kategoriler veya sınıflar dâhilindeki ekipmanlara uygulanması amacıyla alınan Komisyon kararlarını çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular.

Telsiz ekipmanları ve yazılımlarının uyumluluğuna ilişkin bilgilerin sağlanması

MADDE 6 – (1) Telsiz ekipmanı ve bu ekipmanda kullanılan yazılımın imalatçıları, telsiz ekipmanları ve bunların amaçlandığı şekilde kullanılmasına imkân sağlayan yazılım uyumluluğunun 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğuna ilişkin bilgileri Kuruma sunar. 20 nci madde uyarınca gerçekleştirilecek olan uygunluk değerlendirmede elde edilecek bu bilgiler, Ek–6’da belirtilen unsurları içeren uygunluk beyannamesi şeklinde verilir. Söz konusu bilgiler, telsiz ekipmanları ile yazılımlarının özellikli kombinasyonlarına bağlı olarak, telsiz ekipmanları ve yazılımlarını tam olarak tanımlar ve güncel halde tutulur.

(2) Kurum; birinci fıkrada belirtilen gereğin belirli kategoriler veya sınıflar dâhilindeki ekipmanlara uygulanması ve söz konusu ekipmanlar için operasyonel kurallar koyan eylemlerin uygulanmasına yönelik alınan Komisyon kararlarını, çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular.

Bazı kategorilerdeki telsiz ekipman tiplerinin kaydedilmesi

MADDE 7 – (1) İmalatçılar, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere düşük seviyede uygunluk gösteren belirli kategorilerdeki telsiz ekipmanı tiplerini, bu kategorilerdeki telsiz ekipmanlarını piyasaya arz etmeden önce dördüncü fıkrada atıfta bulunulan merkezi bir sisteme kaydeder. İmalatçılar, söz konusu ekipman türlerini kaydederken; teknik dosyanın Ek–5’in birinci, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu kısımlarında belirtilen unsurlarını veya haklı bir gerekçe olması halinde Ek–5’te belirtilen tüm unsurları sağlar. İmalatçılar, kaydedilen her bir telsiz ekipman tipine Komisyon tarafından verilen kayıt numarasını, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanlarına iliştirir.

(2) Birinci fıkrada düzenlenen hususlara ilişkin telsiz ekipmanlarının ilgili olduğu kategorileri belirleyen Komisyon kararları, Kurum tarafından çıkarılacak düzenlemeler çerçevesinde uygulanır.

(3) İkinci fıkra uyarınca kategorileri belirlenmiş olan telsiz ekipmanı üzerine kayıt numarasının iliştirilmesi ile kayıt işlemlerinin yürütülmesine ilişkin Komisyon tarafından belirlenen kurallar, Kurum tarafından çıkarılacak düzenlemeler çerçevesinde uygulanır.

(4) Komisyon tarafından imalatçıların kullanımına sunulan ve gerekli bilgileri kaydetme imkânı sağlayan merkezi sistem, gizli bilgi niteliğinde olan bilgilere erişimin uygun şekilde kontrol edilmesini sağlar.

Piyasada bulundurma

MADDE 8 – (1) Kurum, sadece bu Yönetmeliğe uygun telsiz cihazlarının piyasada bulundurulması için gerekli önlemleri alır.

Hizmete sunma ve kullanım

MADDE 9 – (1) Kurum, sadece bu Yönetmeliğe uygun olarak kurulan, bakımı yapılan telsiz ekipmanlarının kullanım amaçlarına uygun bir şekilde kullanıldıkları durumlarda hizmete sunulmasına ve kullanılmasına izin verir. Kurum; milli frekans planına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen strateji ve politikalara ve elektronik haberleşme hizmetlerinde kullanılan radyo frekans yönetimine ilişkin yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile sadece radyo spektrumunun verimli ve etkin bir şekilde kullanımı, zararlı elektromanyetik girişimin önlenmesi, elektromanyetik bozulmanın önlenmesi veya kamu sağlığı ile ilgili sebeplerden dolayı telsiz ekipmanlarının hizmete sunulması ve/veya kullanımına ilişkin ek gerekler getirebilir.

Telsiz arayüz özelliklerinin bildirimi ve telsiz ekipman sınıflarının belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Kurum, 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelikte belirlenen usul uyarınca;

a) Uyumlaştırılmış radyo spektrumu ile ilgili yayımlanan mevzuata uygun olan telsiz arayüzleri,

b) İkinci fıkraya göre yürürlüğe giren mevzuat uyarınca, ülke genelinde kısıtlama olmaksızın hizmete sunulabilen ve kullanılabilen telsiz ekipmanlarına karşılık gelen telsiz arayüzleri,

hariç olmak üzere düzenlemesini planladığı telsiz arayüzlerini, Komisyona iletmek üzere Ticaret Bakanlığına bildirir.

(2) Kurum; telsiz arayüzleri ve bir telsiz ekipmanı sınıfının tahsis edilmesi arasında denklik oluşturan AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Komisyon kararlarını, çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular.

Telsiz ekipmanlarının serbest dolaşımı

MADDE 11 – (1) Kurum, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan telsiz ekipmanlarının piyasada bulundurulmasına engel olmaz.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan cihaza, imalatçısı tarafından piyasaya arz edilmeyeceği veya hizmete sunulmayacağına ilişkin görünür bir işaretin iliştirilmesi kaydı ile fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtım amacıyla sergilenmesine izin verilir. Telsiz ekipmanlarının sergilenmesi; zararlı elektromanyetik girişim, elektromanyetik bozulma, insanların veya evcil hayvanların sağlığı, güvenliği ve mülkiyet ile ilgili riskleri engellemek için uygun tedbirler alındığında gerçekleştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) İmalatçılar piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanlarının 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygun olarak tasarlandığını ve üretildiğini garanti eder.

(2) İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının spektrum kullanımına yönelik ilgili mevzuatta aranan gerekleri ihlal etmeden çalışabilecek şekilde imal edildiğini garanti eder.

(3) İmalatçılar, 24 üncü maddede belirtilen teknik dosyayı düzenler ve 20 nci maddede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü uygular veya uygulatır. İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının uygulanabilir gerekleri karşıladığının uygunluk değerlendirme prosedürü ile ortaya konulduğu durumlarda, AB uygunluk beyanı düzenler ve CE işaretini iliştirir.

(4) İmalatçılar, teknik dosya ve AB uygunluk beyanını, telsiz ekipmanlarının piyasaya arz edilmelerini müteakip 10 yıl süreyle muhafaza eder.

(5) İmalatçılar, seri üretimde uygulanan işlemlerin bu Yönetmeliğe uygunluğunu garanti eder. Uygunluğu beyan edilen telsiz ekipmanlarının tasarımında veya niteliklerindeki değişiklikler ile uyumlaştırılmış standartlarda veya diğer teknik özelliklerdeki değişiklikler dikkate alınır. İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği risklerle ilgili olarak nihai kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini korumak için piyasada bulunan cihazlardan numune alarak testlerini gerçekleştirir, inceleme yapar, gerekli olması halinde cihazlara ilişkin şikâyetlerin, uygun olmayan ve geri çağırılan cihazların kaydını tutar ve dağıtıcıları bilgilendirir.

(6) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanlarının tip, parti veya seri numarası veya cihazın tanımlanmasını sağlayan diğer herhangi bir bilginin cihazın üzerinde taşımasını veya cihazın boyutunun ya da yapısının buna uygun olmaması durumunda gerekli bilgilerin ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda bulunmasını sağlar.

(7) İmalatçılar ismini, tescilli ticarî unvanı veya markasını ve posta iletişim bilgilerini telsiz ekipmanı üzerinde veya telsiz ekipmanının boyutu ya da yapısının buna izin vermediği durumlarda ambalajında veya beraberindeki dokümanda belirtir. İmalâtçı ile irtibat sağlamak üzere tek bir posta adresi belirtilir. İletişim bilgileri, Türkçe veya tüketiciler ile diğer son kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği ve Kurumun kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(8) İmalatçılar, telsiz ekipmanı ile birlikte güvenlik bilgilerinin ve kullanım talimatlarının Türkçe olarak verilmesini sağlar. Talimatlar, telsiz ekipmanının kullanım amacına uygun olarak kullanılması için gerekli bilgileri içerir. Mezkûr bilgiler, uygulanabilir olduğu durumlarda telsiz ekipmanlarının istenildiği şekilde kullanımına imkân tanıyan yazılım da dâhil olmak üzere aksesuarlar ve bileşenlere dair açıklamaları içerir. Her türlü etiketlemenin yanısıra mezkûr talimatlar ve güvenlik bilgileri açık, anlaşılır ve okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca telsiz cihazlarının telsiz dalgaları yayması durumunda mezkûr bilgilere;

a) Telsiz ekipmanlarının çalıştığı frekans bandı,

b) Telsiz ekipmanlarının çalıştığı frekans bandında iletilen azami çıkış gücü,

dâhil edilir.

(9) İmalatçılar, telsiz ekipmanlarının her bir parçası için AB uygunluk beyanı kopyası veya kısa AB uygunluk beyanı ile birlikte verilmesini sağlar. Kısa AB uygunluk beyanının verildiği durumlarda AB uygunluk beyanının tam metninin yer aldığı internet adresi belirtilir.

(10) Telsiz ekipmanın hizmete sunulmasına ilişkin kısıtlama olması veya kullanım iznine tabi olması halinde, söz konusu kısıtlamanın veya iznin uygulandığı ülkelerin ya da coğrafi bölgelerin bilgisi ambalajda ve cihazla birlikte verilen belgeler arasında 17 nci maddede düzenlendiği şekilde yer alır. Kurum, Komisyon kararlarını çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular ve 17 nci maddede gerekli değişiklikleri yapar.

(11) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde, ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri alır. İmalatçılar, telsiz ekipmanının risk taşıması durumunda Kuruma, özellikle uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici önlemler ve bunların sonuçları ile ilgili her türlü bilgiyi verir.

(12) İmalatçılar, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda Türkçe veya İngilizce olarak Kuruma sunar. İmalatçılar, Kurum tarafından talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınacak tedbirlerle ilgili Kurum ile iş birliği yapar.

Yetkili temsilciler

MADDE 13 – (1) İmalatçı, yazılı bir belge ile yetkili temsilci atayabilir. 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile üçüncü fıkrasında belirtilen teknik belgeleri hazırlama sorumluluğu yetkili temsilcilere devredilemez.

(2) Yetkili temsilci imalatçıdan alınan yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Yetkili temsilciye yetki belgesinde asgari aşağıda belirtilen işlemler için yetki verilir:

a) Teknik dosya ve AB uygunluk beyanını, telsiz ekipmanlarının piyasaya arz edilmelerini müteakip 10 yıl süreyle muhafaza etmek.

b) Kurum talebine istinaden, telsiz ekipmanlarının uygunluğunu göstermek için gereken tüm bilgi ve belgeleri sağlamak.

c) Yetkili temsilcinin yetki belgesi kapsamına giren telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği risklerin ortadan kaldırılması için Kurumla iş birliği yapmak.

İthalatçıların yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) İthalatçılar sadece bu Yönetmeliğe uygun telsiz ekipmanlarını piyasaya arz eder.

(2) İthalatçılar; telsiz ekipmanlarını piyasaya arz etmeden önce imalatçının, 20 nci maddede atıfta bulunulan ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünün gerçekleştirdiğini ve telsiz ekipmanının radyo spektrumunun kullanımına ilişkin uygulanabilir gerekleri ihlal etmeden Türkiye’de veya en az bir AB üyesi ülkede çalıştırılabilecek şekilde imal edildiğini garanti eder. İthalatçılar, imalatçı tarafından teknik belgelerin hazırlanmasını, telsiz ekipmanının CE işaretini taşımasını ve 12 nci maddenin sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında atıfta bulunan bilgi ve belgelerle birlikte verilmesini ve imalatçının 12 nci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen gereklere uygun hareket etmesini sağlar. İthalatçılar, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygun olmayan telsiz ekipmanını uygun hale getirene kadar piyasaya arz edemez. Ayrıca telsiz ekipmanının risk teşkil etmesi halinde, ithalatçı bu durumu imalatçıya ve Kuruma bildirir.

(3) İthalatçı, ismini, tescilli ticarî unvanı veya markasını ve posta iletişim bilgilerini telsiz ekipmanı üzerinde veya telsiz ekipmanının boyutu ya da yapısının buna izin vermediği durumlarda ambalajında veya beraberindeki dokümanda belirtir. İthalatçı ile irtibat sağlamak üzere tek bir posta adresi belirtilir. İletişim bilgileri, Türkçe veya tüketiciler ile diğer son kullanıcılar tarafından kolaylıkla anlayabileceği ve Kurumun kabul edeceği bir dilde olmalıdır.

(4) İthalatçılar, telsiz ekipmanı ile birlikte güvenlik bilgilerinin ve kullanım talimatlarının Türkçe olarak verilmesini sağlar.

(5) İthalatçı, kendi sorumluluğu altındaki telsiz ekipmanlarının depolama ve nakliye koşullarında, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğunun tehlikeye atılmamasını temin eder.

(6) İthalatçı, telsiz ekipmanlarının teşkil ettiği risklerle ilgili olarak nihai kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini korumak için piyasada bulunan cihazlardan numune alarak testlerini gerçekleştirir, inceleme yapar, gerekli olması halinde cihazlara ilişkin şikâyetlerin, uygun olmayan ve geri çağırılan cihazların kaydını tutar ve dağıtıcıları bilgilendirir.

(7) İthalatçı, piyasaya arz ettiği telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde ya da uygunsuzluğun Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda, ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri alır. İthalatçı, telsiz ekipmanının risk taşıması durumunda Kuruma, özellikle uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici önlemler ve bunların sonuçları ile ilgili her türlü bilgiyi verir.

(8) İthalatçı, teknik dosya ve AB uygunluk beyanının bir kopyasını, telsiz ekipmanının piyasaya arz edilmesini müteakip 10 yıl süreyle muhafaza eder.

(9) İthalatçı, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda Türkçe veya İngilizce olarak Kuruma sunar. İthalatçı, Kurum tarafından talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettikleri riskleri ortadan kaldırmak için alınacak tedbirlerle ilgili Kurum ile iş birliği yapar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Dağıtıcılar, telsiz ekipmanını piyasada bulundururken bu Yönetmelik kapsamında belirlenen gereklere göre hareket eder.

(2) Dağıtıcılar, telsiz ekipmanını piyasada bulundurmadan önce ekipmanın CE işaretini taşıdığını, bu Yönetmeliğin gerektirdiği belgeler, kullanım talimatları ve güvenlik bilgilerinin Türkçe olarak telsiz ekipmanı ile birlikte verildiğini, imalatçının ve ithalatçının 12 nci maddenin ikinci fıkrası ile altı ila onuncu fıkralarında ve 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında bulunan gereklere uyduğunu onaylar. Dağıtıcılar, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygun olmayan telsiz ekipmanını uygun hale getirene kadar piyasaya arz edemez. Telsiz ekipmanının risk teşkil etmesi halinde dağıtıcı, Kurum ile birlikte üretici veya ithalatçıyı ayrıca bilgilendirmelidir.

(3) Dağıtıcılar, kendi sorumluluğu altındaki telsiz ekipmanlarının depolama ve nakliye koşullarında, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğunun tehlikeye atılmamasını temin eder.

(4) Dağıtıcılar, piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, ekipmanı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri alır. Dağıtıcılar, telsiz ekipmanının risk taşıması durumunda Kuruma; özellikle uygunsuzluk durumu, bu kapsamda alınan düzeltici önlemler ve bunların sonuçları ile ilgili her türlü bilgiyi verir.

(5) Dağıtıcılar, Kurumun talep etmesi halinde telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yazılı veya elektronik ortamda Türkçe veya İngilizce olarak Kuruma sunar. Dağıtıcılar, Kurum tarafından talep edilmesi halinde piyasaya arz ettikleri telsiz ekipmanının teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınacak tedbirlerle ilgili Kurum ile iş birliği yapar.

İmalatçı yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar

MADDE 16 – (1) Telsiz ekipmanlarını, kendi ticari adları veya ticari markaları altında piyasaya arz eden veya piyasaya arz edilen bir ekipmanı bu Yönetmeliğe uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçı veya dağıtıcılar imalatçı olarak değerlendirilir ve imalatçıların 12 nci madde kapsamındaki yükümlülüklerine tabi olur.

Ambalajda kısıtlama ve kullanım iznine dair bilginin sunulması

MADDE 17 – (1) 12 nci maddenin onuncu fıkrasında yer verilen kısıtlama ve kullanım izni bilgileri aşağıdaki şekilde sunulur:

a) Telsiz ekipmanının ambalajına görünür ve okunaklı olarak; Ek–8’de yer verilen şekilde bir piktogram veya Türkçe ya da tüketiciler ile diğer son kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği ve Kurumun kabul edeceği bir dilde “Kısıtlamalar veya izinler” ifadesi, arkasından kullanım kısıtlaması veya izinlerin bulunduğu ülkelerin Ek–9’da belirtilen kısaltmaları yazılır.

(2) Telsiz ekipmanının hizmete sunulmasına ilişkin kısıtlama olması veya telsiz ekipmanının kullanım iznine tabi olması halinde, telsiz ekipmanına eşlik eden belgeler; Türkçe ya da tüketiciler ile diğer son kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği ve Kurumun kabul edeceği bir dilde, kısıtlamalar ve izinlerin uygulandığı devletleri, coğrafi bölgelerin bilgisini, devletler ile coğrafi bölgelerde uygulanabilir olan kısıtlamalar ve izinlerin türünü de içerir.

İktisadi işletmecilerin bilgileri

MADDE 18 – (1) İktisadi işletmeciler, telsiz ekipmanlarını tedarik ettiği veya kendilerine tedarik eden iktisadi işletmecilere ait bilgileri, ekipmanların tedarik tarihinden sonraki 10 yıl süre ile muhafaza eder ve talep üzerine Kuruma bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Telsiz Ekipmanlarının Uygunluğu

Telsiz ekipmanlarının uygunluk karinesi

MADDE 19 – (1) Uyumlaştırılmış standartlara uygun telsiz ekipmanlarının, 5 inci maddede belirlenen temel gereklere uygun olduğu kabul edilir.

Uygunluk değerlendirme prosedürleri

MADDE 20 – (1) İmalatçı, 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri karşılamak amacıyla telsiz ekipmanının uygunluk değerlendirmesini yapar. Uygunluk değerlendirmesi, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen temel gerekler için telsiz ekipmanının amaçlanan bütün çalışma koşullarını ve makul olarak öngörülebilecek şartları da dikkate alır. Telsiz ekipmanının farklı yapılandırmalarda olabileceği durumlarda uygunluk değerlendirmesi telsiz ekipmanının bütün olası yapılandırmaları için 5 inci madde de belirtilen temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını doğrular.

(2) İmalatçılar;

a) Ek–2’de belirtilen iç üretim kontrolü,

b) Ek–3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim kontrolüne dayanan tipe uygunluk,

c) Ek–4’te belirtilen tam kalite güvencesine dayanan uygunluk,

prosedürlerinden herhangi birini kullanarak telsiz ekipmanının 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen temel gereklere uygun olduğunu gösterir.

(3) İmalatçılar, uyumlaştırılmış standartları uyguladığında; telsiz ekipmanının 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen temel gereklere uygunluğunu değerlendirirken;

a) Ek–2’de belirtilen iç üretim kontrolü,

b) Ek–3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim kontrolüne dayanan tipe uygunluk,

c) Ek–4’te belirtilen tam kalite güvencesine dayanan uygunluk,

prosedürlerden herhangi birini kullanır.

(4) İmalatçılar, uyumlaştırılmış standartları uygulamadıysa veya kısmen uyguladıysa ya da bu tür uyumlaştırılmış standartlar söz konusu değilse, telsiz ekipmanının 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen temel gereklere uygunluğunu değerlendirirken;

a) Ek–3’te belirtilen AB-tip incelemesi ve sonrasında iç üretim kontrolüne dayanan tipe uygunluk,

b) Ek–4’te belirlenen tam kalite güvencesine dayanan uygunluk,

prosedürlerinden herhangi birini kullanır.

AB uygunluk beyanı

MADDE 21 – (1) AB uygunluk beyanı 5 inci maddede belirtilen temel gereklerin karşılandığını ifade eder.

(2) AB uygunluk beyanı Ek–6’da belirlenen şekil ve içeriğe uygun olarak düzenlenir ve güncel halde tutulur. Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan telsiz ekipmanlarının AB uygunluk beyanı Türkçeye tercüme edilir. 12 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında atıf yapılan kısa AB uygunluk beyanı, Ek–7’de belirlenen içeriğe uygun olarak düzenlenir ve güncel halde tutulur. Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan telsiz ekipmanlarının kısa AB uygunluk beyanı Türkçeye tercüme edilir. Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan telsiz ekipmanlarının AB uygunluk beyanının tam metni ve Türkçe tercümesi, kısa AB uygunluk beyanında belirtilen internet adresinde yer alır.

(3) Bir telsiz ekipmanının AB uygunluk beyanını gerektiren birden fazla düzenlemeye tabi olması durumunda, söz konusu düzenlemelerle ilgili olarak tek bir AB uygunluk beyanı hazırlanır. Söz konusu beyan ilgili düzenlemelerin isim ve yayım bilgilerini içerir.

(4) İmalatçılar, AB uygunluk beyanı düzenleyerek telsiz ekipmanının bu Yönetmelikte belirtilen gereklere uygunluğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.

CE işaretinin genel ilkeleri

MADDE 22 – (1) CE işareti, “CE” İşareti Yönetmeliği ve CE işaretine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen genel ilkelere tabidir.

(2) Telsiz ekipmanlarının yapısının gerektirdiği hallerde, telsiz ekipmanına iliştirilen CE işaretinin yüksekliği görünebilir ve okunabilir olarak kalması kaydıyla 5 mm’den az olabilir.

CE işareti iliştirmek için kurallar ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası

MADDE 23 – (1) CE işareti, telsiz ekipmanının yapısından dolayı işareti iliştirmenin mümkün olmadığı veya haklı bir gerekçe bulunduğu durumlar haricinde telsiz ekipmanına ya da ekipmanın bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilir. Aynı zamanda ekipmanın ambalajına ise görünebilir ve okunabilir bir şekilde iliştirilir.

(2) CE işareti, telsiz ekipmanı piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.

(3) Ek–4’te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürü uygulandığında, onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, CE işaretinden sonra gelir. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, CE işareti ile aynı yükseklikte olur. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi ya da talimatları kapsamında imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir.

(4) Kurum, CE işaretinin bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak kullanılması için gerekli tedbirleri alır, uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda ise gerekli müeyyideleri uygular.

Teknik dosya

MADDE 24 – (1) Teknik dosya, telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygun olmasını sağlamak amacıyla imalatçı tarafından kullanılan araçların ilgili bütün verilerini veya detaylarını içerir. Teknik dosya en azından Ek–5’te belirtilen unsurları içerir.

(2) Teknik dosya, telsiz ekipmanı piyasaya arz edilmeden önce hazırlanır ve güncel halde tutulur.

(3) Teknik dosya ve herhangi bir AB-tip inceleme prosedürüyle ilgili yazışma, onaylanmış kuruluşun kabul edeceği bir dilde hazırlanır.

(4) Kurum imalatçı veya ithalatçıdan, teknik dosyanın birinci, ikinci veya üçüncü fıkralara uygun olmadığı ve bu şekilde telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğunu doğrulamak için yeterli seviyede ilgili veri ya da araçları sunamadığı durumlarda, 5 inci maddede belirtilen temel gereklere uygunluğu doğrulamak için masrafları kendileri tarafından karşılanmak üzere Kurum tarafından kabul edilebilecek bir kuruluşa belirtilen süre içerisinde test yaptırmasını isteyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları

Bildirim

MADDE 25 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmek için görevlendirdiği kuruluşları Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve AB üyesi ülkelere bildirir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi

MADDE 26 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak; uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi için gerekli usulün belirlenmesi ve yürütülmesinden, uygun görülen kuruluşların görevlendirilmesinden, onaylanmış kuruluşların Komisyona iletmek üzere Ticaret Bakanlığına bildiriminden ve bunların 31 inci maddeye uygunlukları da dâhil olmak üzere denetiminden ve konuyla ilgili düzenlemelerin yapılmasından sorumludur.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilme usul ve esasları

MADDE 27 – (1) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile herhangi bir çıkar ilişkisine girmez.

(2) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ilişkin faaliyetlerinde objektifliğini ve tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanır ve çalışır.

(3) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun görevlendirilmesine ilişkin her kararın, değerlendirmeyi gerçekleştirenlerden farklı uzman kişiler tarafından verilmesini sağlayacak şekilde yapılanır.

(4) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği uygunluk değerlendirme ya da danışmanlık faaliyetlerini, ticari ya da rekabetçi bir temelde sunmaz veya sağlamaz.

(5) Kurum, elde ettiği bilgilerin gizliliğini korur.

(6) Kurum, görevlerini yerine getirmek için emrinde yeterli sayıda uzman personel bulundurur.

Bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 28 – (1) Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi, görevlendirilmesi ve onaylanmış kuruluşların izlenmesi ile ilgili prosedürleri ve bunlar hakkındaki değişiklikleri Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gerekler

MADDE 29 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi için bu maddedeki şartları sağlar.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ilgili mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve tüzel kişiliği haizdir.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafsız olup, değerlendirdiği ürün ve kuruluşlardan bağımsızdır. Değerlendirdiği telsiz ekipmanlarının tasarımında, imalatında, tedarikinde, montajında, kullanımında veya bakımında yer alan teşebbüsleri temsil eden meslek federasyonu ya da iş birliğine ait bir kuruluş; bağımsızlığını ve menfaat çatışması içinde olmadığını ispatlaması durumunda, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak değerlendirilebilir.

(4) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu olan bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, yöneticileri ve personeli; değerlendirdiği telsiz ekipmanını tasarlayan, imal eden, tedarik eden, kuran, satın alan, sahip olan, kullanan ya da bakımını yapan taraf veya bu tarafların temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri için gerekli olan telsiz ekipmanlarının kullanımını veya söz konusu telsiz ekipmanlarının kişisel amaçlar için kullanımını engellemez. Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu bir uygunluk değerlendirme kuruluşu yöneticileri ve personeli; telsiz ekipmanlarının tasarımı, imalatı veya montajı, pazarlanması, kurulumu, kullanım ya da bakımına direkt olarak dâhil olmaz veya bu faaliyetlere dâhil olan tarafları temsil edemez ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin bağımsızlığı veya doğruluğu ile uyuşmazlık içerisinde olabilecek herhangi bir faaliyete dâhil olamaz. Bu hüküm danışmanlık hizmetlerine de uygulanır. Uygunluk değerlendirme kuruluşları; şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin yürüttüğü faaliyetlerin, kendisinin gerçekleştirdiği değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini, objektifliğini ve tarafsızlığını etkilemediğini garanti eder.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve kuruluşun personeli, yüksek seviyede gerekli teknik yeterliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şekilde uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütür ve söz konusu faaliyetlerin sonunda özellikle mali konulara ilişkin kararları alırken her türlü baskıdan, teşvikten ve faaliyet sonucundan etkilenebilecek kişi ya da kişilerden bağımsız hareket eder.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek–3 ve Ek–4 ile verilen ve bunlarla ilgili onaylanmış görevlerini, bu görevlerin kendisi tarafından ya da kendi sorumluluğu altında gerçekleştirilmesi fark etmeksizin yürütebilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirilmiş olduğu her bir telsiz ekipmanı kategorisi ya da türü ile her bir uygunluk değerlendirme prosedürü için her zaman aşağıdaki gerekli unsurları tasarrufunda bulundurmalıdır:

a) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmek için uygun teknik bilgi ve tecrübeye sahip personel.

b) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılacak prosedürlerinin şeffaflığını veya yeniden üretilebilirliğini sağlayacak şekilde, uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulan prosedürlerin açıklamalarına ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki ayrımı sağlayacak uygun politika ve prosedürler.

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu ürünün teknoloji karmaşıklık derecesini ve imalat sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan, faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yöntemler.

ç) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirmek için gerekli araçlar.

(7) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu personel aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun görevlendirilmiş olduğu uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsayan mesleki ve teknik eğitime.

b) Gerçekleştirdikleri değerlendirmelerin gereklerine ilişkin yeterli seviyede bilgi birikimi ve bu değerlendirmeleri gerçekleştirmek için uzmanlık vasıflarına.

c) 5 inci maddede belirtilen temel gereklere, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar ve ulusal mevzuata uygun bilgi ve anlayışa.

ç) Değerlendirmelerin gerçekleştirildiğini gösteren AB-tip incelemesi belgeleri veya kalite sistemi onayları, kayıtları ve raporlarını hazırlamaya ilişkin kabiliyete.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, kendi yöneticilerinin ve uygunluk değerlendirme görevlerini yürütmekten sorumlu olan personelinin tarafsızlığını garanti eder. Uygunluk değerlendirme kuruluşu yöneticilerinin ve uygunluk değerlendirme görevlerini yürütmekten sorumlu personelin aldığı ücretler, yürütülen değerlendirmelerin sayısına veya sonuçlarına bağlı değildir.

(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, yürüttüğü değerlendirme faaliyetleri kapsamında mesleki sorumluluk sigortası yaptırır.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Kurum ile ilişkili olan işler haricinde Ek–3 ve Ek–4 veya bunları geçerli kılan bir ulusal mevzuatın herhangi bir hükmü kapsamında, görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği gözetir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından mülkiyet hakları korunur.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetleri, telsiz ekipmanları ve frekans planlaması alanındaki düzenleyici faaliyetler ve onaylanmış kuruluş koordinasyon grubunun faaliyetlerine katılır ya da uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin bunlarla ilgili olarak bilgilendirilmesini sağlar ve grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve metinleri rehber belge olarak uygular.

Onaylanmış kuruluşların uygunluk karinesi

MADDE 30 – (1) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, AB Resmi Gazetesi’nde isimleri yayımlanmış olan ilgili uyumlaştırılmış standartlar veya bunların bir bölümünde belirtilen kriterlere uygun olduğunu gösterdiği durumlarda, bu kuruluşun uygulanabilir uyumlaştırılmış standartların bu gerekleri kapsadığı ölçüde 29 uncu maddede belirtilen gereklere uygun hareket ettiği varsayılır.

Onaylanmış kuruluşun şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 31 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme ile ilgili belirli görevleri yüklenicilerine verdiği veya şube ya da temsilciliklerine başvurulduğu durumlarda, yüklenicilerin veya şube ya da temsilciliklerinin 29 uncu maddede belirtilen gerekleri karşılamasını sağlar ve konu hakkında Kurumu bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluş; yüklenici, şube veya temsilcilikleri tarafından yürütülen görevlerin her türlü sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

(3) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, sadece müşterinin bunu kabul etmesi halinde, bir şube veya temsilcilik ya da yüklenici tarafından gerçekleştirilebilir.

(4) Onaylanmış kuruluşlar, yüklenicileri veya şube ya da temsilciliklerine ve bunlar tarafından Ek–3 ve Ek–4 kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yeterlik değerlendirmesi ile ilgili belgeleri Kuruma sunar.

Görevlendirilme başvurusu

MADDE 32 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek istemesi halinde Kuruma başvurur.

(2) Görevlendirme başvurusu ile birlikte, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, uygunluk değerlendirme modülü veya modülleri ile bu kuruluşun yetkin olduğu telsiz ekipmanları ile ilgili açıklamalar, eğer varsa uygunluk değerlendirme kuruluşunun 29 uncu maddede belirtilen gerekleri karşıladığını kanıtlayan ulusal bir akreditasyon kurumu tarafından düzenlenen bir akreditasyon sertifikası Kuruma sunulur.

(3) Görevlendirme başvurusunda bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşunun bir akreditasyon sertifikası sunamadığı durumlarda, bu kuruluş Kuruma 29 uncu maddede belirtilen gereklere uygunluğunun onaylanması, tanınması ve izlenmesi için gerekli olabilecek her türlü belgeye dayalı kanıtı sunar.

Görevlendirme prosedürü

MADDE 33 – (1) Kurum, 29 uncu maddede belirtilen gerekleri karşılamış olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını onaylanmış kuruluş olarak görevlendirebilir.

(2) Kurum, görevlendirdiği kuruluşları Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve AB üyesi ülkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

(3) Bildirim, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, uygunluk değerlendirme modülünün veya modüllerinin ve değerlendirmeye konu telsiz ekipmanının bütün detayları ile kuruluşun yetkinliğine dair belgeleri içerir.

(4) Kurum, bildirimin 32 nci maddenin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan akreditasyon sertifikasına istinaden yapılmadığı durumlarda, uygunluk değerlendirme kuruluşunun yeterliğini kanıtlayan belgeleri Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve AB üyesi ülkelere gönderir ve bu kuruluşun düzenli olarak izlenmesini ve 29 uncu maddede belirtilen gerekleri karşılamaya devam etmesini temin edecek düzenlemeleri yapar.

(5) Görevlendirilmek için başvuru yapan kuruluş, akreditasyon belgesi kullanıldığı durumlarda görevlendirildikten sonraki iki haftalık süre içerisinde, akreditasyonun kullanılmadığı durumlarda ise görevlendirildikten sonraki iki aylık süre içerisinde sadece Komisyon ve AB üyesi ülkeler tarafından bir itirazda bulunulmadığı hallerde onaylanmış kuruluş olarak faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Yalnızca bu uygunluk değerlendirme kuruluşları, Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi ile Kurum tarafından onaylanmış kuruluş olarak atanır.

(6) Kurum, görevlendirme ile ilgili her türlü değişikliği Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve AB üyesi ülkelere bildirir.

Onaylanmış kuruluşların atanması

MADDE 34 – (1) Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından ilgili mevzuat uyarınca bir kimlik kayıt numarası atanır.

(2) Kurum, onaylanmış kuruluşlara verilen kimlik numaralarını ve görevlendirdiği faaliyetlerle birlikte onaylanmış kuruluşların bir listesini kamuya açık hale getirir.

Görevlendirmelerle ilgili değişiklikler

MADDE 35 – (1) Kurum, görevlendirdiği onaylanmış kuruluşun 29 uncu maddede belirtilen gerekleri artık karşılamadığını ya da yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit etmesi durumunda, fiilin önemine bağlı olarak görevlendirmeyi kısıtlar, askıya alır veya iptal eder. Komisyona ve AB üyesi ülkelere iletilmek üzere Ticaret Bakanlığını derhal bilgilendirir.

(2) Kurum, görevlendirmenin kısıtlanması, askıya alınması veya iptali durumunda ya da görevlendirdiği onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini durdurması halinde, bu kuruluşa ait dosyalara ilişkin işlemlerin, başka bir onaylanmış kuruluş tarafından yürütülmesi veya bu dosyaların gerektiğinde bildirim ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde kullanılmak üzere muhafaza edilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Onaylanmış kuruluşların yeterliğinin incelenmesi

MADDE 36 – (1) Kurum, onaylanmış bir kuruluşun yeterliğiyle ya da bu kuruluşun tabi olduğu gerekler ve sorumlulukları yerine getirmeyi sürdürmesi ile ilgili şüphe duyarsa veya bu tür bir şüphe duyulduğu kendisine bildirilir ise inceleme yapar.

(2) Kurum, Komisyonun talebi üzerine ilgili onaylanmış kuruluşun yeterliğinin devam ettirilmesi veya görevlendirmeye esas bütün bilgileri sağlar.

(3) Kurum, soruşturma sırasında elde edilecek bütün önemli bilgilerin gizli tutulmasını sağlar.

(4) Komisyon, onaylanmış bir kuruluşun görevlendirme işlemleri ile ilgili gerekleri karşılamadığını veya bunları artık karşılayamaz hale geldiğini tespit ettiği durumlarda görevlendirmenin geri çekilmesi de dâhil olmak üzere gerekli düzeltici tedbirlerin gerçekleştirilmesini Kurumdan talep edebilir.

Onaylanmış kuruluşların uygulamaya ilişkin yükümlülükleri

MADDE 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar Ek–3 ve Ek–4’te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri uyarınca uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

(2) Uygunluk değerlendirme işlemleri, iktisadi işletmeciler için gereksiz yük yaratmayacak ve orantılı bir şekilde yürütülür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları faaliyetlerini; taahhüt ettiği işin boyutu, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, ilgili telsiz ekipmanı teknolojisinin karmaşıklığı ve üretim sürecinin sürekli veya seri/parti şeklinde olma niteliğini dikkate alarak yürütür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları söz konusu işlemlerde, telsiz ekipmanının bu Yönetmeliğe uygunluğu için gerekli olan koruma seviyesini ve zorluk derecesini göz önünde bulundurarak hareket eder.

(3) Onaylanmış kuruluş, imalatçının 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri veya ilgili uyumlaştırılmış standartları ya da diğer teknik özellikleri karşılamadığını tespit etmesi durumunda, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve AB-tip inceleme belgesi veya kalite sistemi onayı vermez.

(4) Onaylanmış kuruluş, AB-tip inceleme belgesinin veya kalite sistemi onayının verilmesini müteakip uygunluğun izlenmesi sürecinde telsiz ekipmanının uygun olmadığını tespit etmesi halinde, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve AB-tip inceleme belgesi veya kalite sistemi onayını konunun önemine göre askıya alır ya da iptal eder.

(5) Onaylanmış kuruluş, düzeltici tedbirlerin alınmadığı veya gerekli etkiye sahip olmadığı durumlarda, konunun önemine göre AB-tip inceleme belgesi veya kalite sistemi onayını kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itiraz

MADDE 38 – (1) Onaylanmış kuruluşların kararlarına, 26/2/2004 tarihli ve 25385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü uyarınca itiraz edilebilir.

Onaylanmış kuruluşların bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 39 – (1) Kurumca görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar;

a) Ek–3 ve Ek–4’teki gerekler uyarınca bir AB-tip inceleme belgesinin veya bir kalite sistemi onayının reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda,

b) Görevlendirmenin kapsamını veya şartlarını etkileyen herhangi bir durumda,

c) Kurumun uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin bilgi talebinde,

ç) Talep edilmesi halinde, Türkiye dışındaki faaliyetleri ve yüklenici ilişkileri de dâhil olmak üzere onaylanmış kuruluş olarak gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve diğer faaliyetler ile ilgili olarak,

Kurumu bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, Ek–3 ve Ek–4’teki gerekler uyarınca bu Yönetmelik kapsamında aynı kategorideki telsiz ekipmanlarını kapsayan benzer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren diğer onaylanmış kuruluşlara, uygunluk değerlendirmelerinin olumsuz ve talep üzerine ise olumlu sonuçlarına ilişkin bilgileri sunar.

(3) Onaylanmış kuruluşlar, Ek–3 ve Ek–4 kapsamında bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir.

Tecrübe paylaşımı

MADDE 40 – (1) Kurum, onaylanmış kuruluşlara ilişkin ulusal tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilir.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 41 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirdiği onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon ve iş birliğini sağlar. Kurum, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların, Komisyon tarafından oluşturulan sektörel onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına doğrudan veya yetkili temsilcileri aracılığıyla katılmalarını temin eder.

ALTINCI BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 42 – (1) Kurum, telsiz ekipmanlarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ve bu kapsamda alınacak tedbirlere ilişkin ikincil düzenlemeleri yapar.

Ulusal düzeyde risk teşkil eden telsiz ekipmanı için izlenecek prosedürler

MADDE 43 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki telsiz ekipmanını, insan sağlığı ve güvenliği ile bu Yönetmelik kapsamında kamu yararının korunması hususunda risk teşkil ettiğine dair yeterli sebebin bulunması halinde, söz konusu telsiz ekipmanı hakkında bu Yönetmelikte belirtilen bütün gerekleri karşılayan bir değerlendirme gerçekleştirir. İlgili iktisadi işletmeciler, bu amaç doğrultusunda Kurum ile iş birliği yapar. Kurum, söz konusu değerlendirme sırasında telsiz ekipmanının bu Yönetmelikte belirtilen gereklere uygun olmadığını tespit etmesi halinde, ilgili iktisadi işletmecilerden telsiz ekipmanını anılan gereklere uygun hale getirmek, telsiz ekipmanını piyasadan çekmek ya da riskin niteliği ile orantılı şekilde makul bir süre içinde geri çağırmak üzere uygun tüm düzeltici işlemleri gecikmeksizin yapmalarını talep eder. Kurum, yapılan bu işlemlere ilişkin ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

(2) Kurum, risk teşkil eden telsiz ekipmanı ile ilgili uygunsuzluğun sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını değerlendirmesi halinde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında, Komisyona ve AB üyesi ülkelere iletmek üzere, Ticaret Bakanlığını bilgilendirir.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm telsiz ekipmanlarına ilişkin her türlü düzeltici tedbirleri alır.

(4) İlgili iktisadi işletmeci, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici tedbirleri almadığı takdirde Kurum, ürünlerin piyasada bulundurulmasının yasaklanması veya kısıtlanması ya da piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için her türlü uygun geçici tedbiri alır. Kurum, bu önlemler hakkında Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri derhal bilgilendirir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgiler; özellikle uygun olmayan telsiz ekipmanının tanımı, telsiz ekipmanın menşei, iddia edilen uygunsuzluk durumunun özelliği ve içerdiği risk, ilgili iktisadi işletmeci tarafından öne sürülen argümanlar ve alınan tedbirlerin özelliği ve süresini belirlemek için gerekli olan veriler ile ilgili mevcut bütün detayları içerir. Kurum özellikle uygunsuzluğun;

a) Telsiz ekipmanının 5 inci maddede belirtilen temel gerekleri karşılayamamasına veya,

b) Bir uygunluk karinesinin verilmesini sağlamış olan ve 19 uncu maddede atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklere,

bağlı olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini belirtir.

(6) Kurum, AB pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden, ilgili telsiz ekipmanının uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirir.

(7) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilerin alınmasından sonraki üç ay içinde, Komisyon veya üye devletler tarafından itiraz edilmediği durumlarda bu tedbirler geçerli sayılır.

(8) Kurum, söz konusu telsiz ekipmanının piyasadan çekilmesi de dâhil uygun kısıtlayıcı tedbirlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Korunma prosedürü

MADDE 44 – (1) 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen tedbire karşı Avrupa Birliği ülkelerinden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan incelemede söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse Kurum tedbiri yürürlükten kaldırır.

(2) Komisyon tarafından yapılan incelemede bir üye devlet tarafından alınan ulusal tedbirin haklı bir gerekçeye dayandığına birinci fıkra kapsamında hükmedilirse Kurum, uygunsuz ekipmanın Türkiye piyasasından çekilmesini sağlamak için gerekli önlemleri alır ve konuya ilişkin Komisyonu bilgilendirir.

Uygun olduğu halde risk teşkil eden telsiz ekipmanı

MADDE 45 – (1) 43 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilen telsiz ekipmanının, bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan sağlığı ve güvenliği ya da kamu yararının korunması anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi halinde Kurum; ürün piyasaya arz edilmiş ise riskin türüne göre, ürünün piyasadan çekilmesi veya ürünün makul bir süre içerisinde geri çağrılması şeklinde olmak üzere, ürünün risk taşımaması için uygun olan tüm tedbirlerin ilgili iktisadi işletmeci tarafından alınmasını sağlar.

(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu telsiz ekipmanlarına ilişkin olarak her türlü düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(3) Kurum, telsiz ekipmanlarına ilişkin her türlü düzeltici tedbiri Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirir. Söz konusu bildirim; mevcut bütün detayları, telsiz ekipmanının tanımlanması için gerekli olan verileri, menşei ve tedarik zincirini, taşıdığı riski ve ayrıca ülkede alınan tedbirin süresini ve niteliğini içerir.

(4) Kurum; Komisyonun tedbirlerin uygulanmasına devam edilip edilmeyeceğine dair kararlarını, çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular.

Uygunsuzluk durumları

MADDE 46 – (1) Kurum, 43 üncü maddede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla;

a) CE işaretinin 23 üncü maddeyi veya ilgili CE işareti mevzuatını ihlal edecek şekilde iliştirilmiş olması,

b) CE işaretinin iliştirilmemesi,

c) Onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının, Ek–4’te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürünün uygulandığı durumlarda 23 üncü maddeyi ihlal edecek şekilde iliştirilmesi veya iliştirilmemiş olması,

ç) AB uygunluk beyanının hazırlanmaması,

d) AB uygunluk beyanının doğru bir şekilde hazırlanmaması,

e) Teknik dosyanın mevcut olmaması veya eksik olması,

f) 12 nci maddenin altıncı veya yedinci fıkralarında veya 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında atıfta bulunulan bilgilerin eksik veya yanlış olması,

g) 12 nci maddenin sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen telsiz ekipmanının kullanım amacına ilişkin bilgilerin, AB uygunluk beyanının veya kullanım kısıtlamalarının telsiz ekipmanıyla birlikte verilmemesi,

ğ) 18 inci maddede belirtilen iktisadi işletmecilerin tanımlanmasına ilişkin gereklerin yerine getirilmemesi,

h) 7 nci maddeye uyulmaması,

durumlarından herhangi birini tespit etmesi halinde, ilgili iktisadi işletmeciden uygunsuzluk durumunun sonlandırılmasını ister.

(2) Kurum, birinci fıkrada atıfta bulunulan uygunsuzluk durumunun devam etmesi halinde, telsiz ekipmanının piyasaya arzının engellenmesi veya kısıtlanması için gerekli tedbirleri alır veya bu telsiz ekipmanının piyasadan çekilmesi ya da geri çağrılmasını sağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik, 1999/5/AT sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran, telsiz ekipmanlarının piyasaya arzına ilişkin üye devletlerin kanunlarının uyumlaştırılması hakkındaki 16/4/2014 tarihli ve 2014/53/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Komisyon ile irtibat

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde Kurum ile Komisyon veya AB üyesi ülkeler arasındaki her türlü bildirim ve irtibat Ticaret Bakanlığı aracılığı ile sağlanır.

İdari yaptırımlar

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Elektronik Haberleşme Kanunu hükümleri uygulanır.

Düzenlemeler

MADDE 50 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenlemeleri yapar.

Atıflar

MADDE 51 – (1) Diğer düzenlemelerde 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’ne yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.

(2) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine dayanarak yürürlüğe konulan Kurul kararı, tebliğ ve diğer düzenlemelerin bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmediği sürece, uygulanmasına devam edilir. Kurum, 2014/53/AB sayılı Direktif kapsamında alınan Komisyon kararlarını çıkaracağı düzenlemeler çerçevesinde uygular.

Tebligat

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurum, bu Yönetmelik kapsamında bulunan hususlarda, 54 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine uygun üretilen ve bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 ay içerisinde piyasaya arz edilen cihazların piyasada bulunması veya hizmete sunulmasına engel olmaz.

(2) Birinci fıkra hükmü, AB piyasasına arz edilecek cihazlara uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Ekler için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201105-6-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}