Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TASFİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:31.12.2019 tarih ve 30995 Sayılı 4. Mükerrer R.G.

MADDE 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 456 ncı maddeleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde, 35 inci maddesinin yedinci fıkrasında, 50 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibaresi “Gümrük ve Dış Ticaret” ve 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve ticaret” ibaresi “Ticaret” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “on beş” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde, 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca teminat bedelini tamamlayanlar hariç olmak üzere alıcı veya vekilinin teminatı yeterli olmadığı halde pey sürdüğü veya ihale bedelini ödemediği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu fiillerden birini,

a) Bir ihalede daha işlemiş ise altı ay,

b) İki veya daha fazla ihalede işlemiş ise bir yıl,

süresince işletme müdürlüklerince yapılan ihalelere alınmaz.”

“(8) Yasaklılık haline sebep olan fiilden önce yapılan işlemlere ilişkin ödeme, teslim ve diğer işlemler hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 43 üncü madde kapsamında ihaleye katılamayacak olanlar idarece yapılan ihalelere ilişkin, eşyanın görülmesi de dahil hiç bir işlem yapamaz ve eylemde bulunamazlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin yedinci bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“YEDİNCİ BÖLÜM

Yeniden İhraç Amaçlı Satış ve Tasfiyelik Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması

Yeniden ihraç amaçlı satış

MADDE 56  – (1) İthalatı yasak veya kısıtlamaya tabi eşya sadece yeniden ihraç amacıyla satılır.

(2) Diğer yollarla tasfiye edilemeyen eşya, 4458 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi çerçevesinde yurda ithali mümkün bulunmayan eşya ile Bakanlıkça belirlenecek eşya yeniden ihraç amacıyla satılabilir.

(3) 57 nci maddenin onbirinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, yeniden ihraç amacıyla satılan eşyanın mahrecine veya üçüncü ülkeye gönderilmesi zorunludur.

Tasfiyelik eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması

MADDE 57 – (1) Tasfiyelik hale gelen eşyanın hak sahibi, ihale ilanının yayımlandığı, perakende satış kararının alındığı veya diğer tasfiye yollarına göre yapılan tasfiyede onay tarihine kadar gümrük müdürlüğüne başvurarak söz konusu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmayı talep edebilir. Bu eşya için kısmi talep yapılamaz.

(2) Eşya hak sahibi, yurtdışındaki göndericiye döviz transferi yapılmışsa yurtiçindeki alıcı, döviz transferi yapılmamışsa yurtdışındaki gönderici, transfer edilmiş dövizin iadesi durumunda yurtdışındaki göndericidir.

(3) Eşya hak sahibinin talepte bulunduğu tarih itibarıyla eşya için tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmemiş ise gümrük idaresince faturada kayıtlı döviz cinsinden CIF değerinin yüzde birinin on gün içinde döner sermaye hesabına ödenmesi gerektiği eşya sahibine tebliğ edilir.

(4) Eşya için tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş ise talep, en geç izleyen iş günü içinde işletme müdürlüğüne bildirilir. İşletme müdürlüğünce eşyanın tasfiyesi ile ilgili olarak birinci fıkrada belirtilen işlemlerin yapılıp yapılmadığı üç iş günü içinde gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(5) Tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş olan eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına yönelik başvuru tarihi itibarıyla ihale ilanı yayımlanmamış, perakende satış kararı alınmamış, diğer tasfiye yollarına göre yapılan tasfiye işlemlerinde ise onay alınmamış ise gümrük müdürlüğünce eşyanın tespit ve tahakkuk belgesinde belirtilen döviz cinsinden CIF değerinin yüzde birinin on gün içinde döner sermaye hesabına ödenmesi gerektiği eşya hak sahibine tebliğ olunur.

(6) Tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş olan eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına yönelik başvuru tarihi itibarıyla ihale ilanı yayımlanmış, perakende satış kararı alınmış, diğer yollarla yapılan tasfiye işlemlerinde ise onay alınmış ancak eşyanın satışı gerçekleşmemiş ise tespit ve tahakkuk belgesinde belirtilen döviz cinsinden CIF değerinin yüzde onunun, on gün içinde döner sermaye hesabına ödenmesi gerektiği eşya hak sahibine tebliğ olunur.

(7) Üçüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri çerçevesinde tebliğ edilen CIF değerin yüzde biri veya onunun ödenmesi ancak belirlenen süre içinde eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanamaması halinde, eşya hak sahibinin başvurusu üzerine CIF değerinin yüzde üçünün on gün içinde döner sermaye hesabına ödenmesi gerektiği eşya hak sahibine tebliğ olunur.

(8) İşletme müdürlüğünce, vezne alındısı veya internet üzerinden banka hesabı veya muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı kontrol edilir. Ödeme yapıldığının anlaşılması halinde işlemlere devam edilir. Tahsil edilen tutar döner sermayeye gelir kaydedilir. Bu tarihten itibaren otuz gün içinde, varsa eşyaya ait cezalar, ambarlama ve elleçleme giderleri ile yapılmış diğer giderler de tahsil edilerek eşya bir gümrük rejimine tabi tutulur.

(9) Eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma hakkı kullanılmadığı takdirde veya teslimi yapılan eşyanın verilen süre içinde gümrük işlemlerinin tamamlanmaması halinde eşyanın tasfiye işlemlerine devam edilir.

(10) Eşyanın ithalinin yasak veya kısıtlamaya tabi olduğunun CIF değerinin belirlenen oranlarındaki tutarların tahsil edilmesinden sonra anlaşılması halinde, eşya hak sahibinin talebi üzerine CIF değere ilişkin ayrıca bir tahsilat yapılmadan eşyanın yeniden ihraç amaçlı teslimi yapılabilir.

(11) İthalatı yasak veya kısıtlamaya tabi eşya sadece yeniden ihraç amacıyla teslim edilir. Serbest bölge adresli firma adına gelen, Türkiye Gümrük Bölgesine girişte tabi olduğu ithalat kontrollerine göre uygun olmayan ve tasfiyelik hale gelen eşya, üçüncü ülkeye transit edilmek şartıyla yeniden ihraç amaçlı teslim suretiyle serbest bölgeye gönderilebilir.

(12) 4458 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (ı), (l) ve (m) bentleri ile ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen eşya için bu madde hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Bu madde kapsamında emanete alınan tutarların iadesi için, sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği, diğerlerinde ise emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılan başvurular kabul edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 67 – (1) Kanunda öngörülen süreler dışında bu Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak, sürelerin bitiminden önce ilgili mercie başvurulması şartıyla bu Yönetmelikte belirlenmiş süreler kadar gümrük idaresince bir defaya mahsus olmak üzere ek süre verilebilir. Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin süresi içinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde, ilgili gümrük idaresince bu belgelere göre ek süre verilir. Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez.

(2) Mücbir sebep ve beklenmeyen haller şunlardır;

a) Doğal afetler (yangın, yer sarsıntısı, su basması, don, fırtına, kasırga ve benzeri)

b) Kanuni grev ve lokavtlar,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) Devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş hali, göç veya terör,

e) Kişilerin sağlık kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi edildiğini belirtir raporla tevsik edilen ağır kaza, ağır hastalık ile gözaltı veya tutukluluk,

f) Firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

g) Firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması,

ğ) Firmanın veya kişinin iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek diğer durumlar.

(3) Ödemeye ilişkin verilen ek sürelerde faiz alınır. Faizin hesabında 6183 sayılı Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi 1/1/2020 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
25/6/201328688
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
3/6/201830440
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}