Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, MİNERAL VE MİKROBİYAL

KAYNAKLI GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:08.07.2019 tarih ve 30825 Mükerrer Sayılı R.G.

MADDE 1 – 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 414 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“ğ) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman  müdürlüklerini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik ekleri ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’inde yer alan ürünleri üretecek gerçek ve tüzel kişiler üretim izni almak için,  dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla BÜGEM’e müracaat eder. Müracaatta;

a) Ek-10’da yer alan Üretim İzni Müracaat Formunun sunulması,

b) Ürüne ait üretim prosesinin (Ürün mikrobiyal gübre ve içeriği bir veya birden fazla mikroorganizmadan oluşuyorsa, cins ve tür isimlerinin ayrı ayrı belirtildiği üretim prosesi) sunulması,

c) Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen kapasite raporunun, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca kapasite raporunun düzenlenememesi halinde Ek-8’de yer alan, firmanın faaliyet göstereceği ilin il müdürlüğünce düzenlenen, üretim tesisinin makine, teçhizat ve personel durumunu ortaya koyan “Kapasite Uygunluk Raporu” nun alınmış olması,

ç) Yetkili idarece düzenlenmiş ve faaliyet alanında bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen ürünlerden en az birinin yazılı olduğu belgelere ilişkin olarak aşağıdaki şartlardan birinin sağlanması;

1) Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatının alınmış olması,

2) İşyeri Açma ve Çalışma Belgesinin alınmış olması,

3) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) tarafından düzenlenen yazı veya belgenin sunulması,

4) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen iznin aslı veya firma tarafından onaylı suretinin sunulması,

d) Ağır metal değerlerini de içeren analiz raporu veya sertifikasının bir suretinin sunulması,

e) Üretim tesisine ait Üretim Yeri Uygunluk Raporunun, yerinde yapılacak inceleme sonucunda Ek-9’da yer alan forma uygun şekilde İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olması,

f) Mikrobiyal gübreler için EK-21’de belirtilen deneme raporunun sunulması,

g) Mikrobiyal gübreler için ürünün en iyi çalıştığı toprak pH’sı, toprak sıcaklığı, toprak tipi, depolama şartları ve süresine dair bilgi ya da belgelerin sunulması,

ğ) Hayvansal menşeli organik gübre ve toprak zenginleştirici içeren ürünlere üretim izni talebinde bulunan firmaların, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında GKGM veya il müdürlükleri tarafından adı geçen mevzuat kapsamında düzenlenen belgeyi almış olmaları, zorunludur.

(2) BÜGEM tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler,  müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”

(3) Üretim iznine müracaat eden firmaların üretim tesisleri, gerekli görüldüğünde yerinde incelenir.

(4) Üretim izni; firmanın üretim yeri adresinin belediye, sanayi sitesi, OSB vb. yönetimlerce kendi iradesi dışında değişmesi veya unvanının değişmesi durumunda, Yetkili Komisyon kararına gerek kalmadan BÜGEM tarafından yeniden düzenlenir.

(5) Kamu kuruluşları, araştırmaları sonucu elde ettikleri ürünleri piyasaya arz ederken, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen üretim izninden muaftır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Müracaat tarihinde, ithal izni talep edilen ürüne ilişkin proforma fatura ve/veya ticari fatura düzenlenmiş olması zorunludur.”

“(3) BÜGEM tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler,  müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müracaat, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yapılabilir.”

“c) İhraç edilecek ürün bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen tescil belgesine sahip ise tescil belgesi numarası, tescil belgesine sahip değilse ürüne ait analiz raporunun aslı veya firma tarafından onaylı sureti.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden/edecek olan gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerini belgelemek amacıyla lisans belgesi almakla mükelleftirler. Lisans belgesi almak için dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla BÜGEM’emüracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaatta;

a) Ek-13’de yer alan lisans belgesi müracaat formunun sunulması,

b) Vergi numarasının beyan edilmesi,

c) Fason üretimlerde, lisans belgesi talep eden firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğünce onaylı fason üretim sözleşmesinin sunulması,

ç) Firmayı temsile yetkili kişilere ait noter onaylı imza sirkülerinin düzenlenmiş olması,

zorunludur.

(2) BÜGEM tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler,  müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.

(3) Lisans belgesi; süresinin tam bitiminde, bitimine sekiz ay kala ve bitiminden altı ay sonrasına kadar yenilemesi yapılır. Yenilenmemesi durumunda lisans belgesi iptal olur. İptalden sonra yapılan başvuruda, eski lisans numarası veya yeni lisans numarası ile lisans belgesi düzenlenir.

(4) Süresi geçmiş olduğu halde lisans belgesini yenilemeyen veya kendi talebi ile lisans belgesinin iptalini isteyen firmaların tescilleri de iptal edilir.

(5) İsim, adres ve faaliyet alanı değişen veya son bulanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin yayımlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde lisans belgesinin yeniden düzenlenmesi için birinci fıkra kapsamında BÜGEM’emüracaat eder. Piyasa gözetim ve denetim sonucunda veya firma müracaatında lisans belgesinin zamanında yenilenmediği tespit edilmesi halinde lisans belgesi iptal olur ve bu durum firmaya bir yazı ile bildirilir. Firmanın, bu bildirimden sonra lisans belgesi yenilemesine otuz gün içerisinde başvurmaması halinde adına düzenlenmiş tescil belgeleri de iptal edilir.

(6) Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alanını değiştirenler, lisans ve tescil belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.

(7) Lisans belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz.

(8) Kamu kurum ve kuruluşları, lisans belgesi alınması kapsamında bu madde hükümlerine tabi değildir. Ancak müracaatı üzerine lisans belgesi düzenlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişiler, her bir ürün için ürünü piyasaya arz etmeden önce tescil belgesi almakla mükelleftirler. Tescil belgesi almak için dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla BÜGEM’e müracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaatta;

a) Ek-15’de yer alan tescil belgesi müracaat formunun,

b) Ağır metalleri de içerecek şekilde düzenlenmiş analiz raporunun bir suretinin,

c) İthal ürünler için TSE tarafından yapılan analiz sonucunun bir suretinin,

ç) Ürüne ait üretim prosesinin (Ürün mikrobiyal gübre ve içeriği bir veya birden fazla mikroorganizmadan oluşuyorsa, cins ve tür isimlerinin ayrı ayrı belirtildiği üretim prosesinin),

d) Ek-16’da yer alan bilgileri içeren iki adet etiket örneğinin,

e) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’de yer alan ürünlere tescil belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifikanın,

f) Mikrobiyal gübrelerin ilk tescil müracaatında resmi araştırma kuruluşları veya ilgili üniversiteler tarafından yapılan Ek-21’de verilen formata uygun olarak düzenlenmiş yurt içi deneme raporunun (Mikrobiyal gübre tescil belgesi yenileme müracaatlarında daha öncesinden resmi araştırma kuruluşları veya ilgili üniversiteler tarafından yapılan yurt içi denemesi varsa, yeni bir deneme raporu talep edilmez) sunulması, zorunludur,

(2) İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında yer alan hayvansal menşeli organik gübre ve toprak zenginleştirici içeren ürünlere tescil belgesi düzenlenmesi için; adı geçen mevzuat kapsamında GKGM veya il müdürlüklerince düzenlenen belgenin, ithal edilen hayvansal menşeli ürünler için ise Veteriner Giriş Belgesinin alınmış olması zorunludur.

(3) BÜGEM tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler,  müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.

(4) Tescil belgelerinin; süresinin tam bitiminde, bitimine sekiz ay kala ve bitiminden altı ay sonrasına kadar yenilemesi yapılır. Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alanını değiştirenler tescil belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.

(5) Tescil belgelerinin yenilenmesi için, birinci ve ikinci fıkra kapsamında BÜGEM’e müracaat edilir.

(6) Tescil belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz.

(7) Tescil belgesi iptal edilen ürünün satışına son kullanım tarihine kadar izin verilir.

(8) İthal edildikten sonra hammadde olarak üretimde kullanılacak ürünlerde tescil belgesi şartı aranmaz.”

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 2 nci ve 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}