Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-5

Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-5

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/5)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 4. Mükerrer R.G.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;

a) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak istenen Ek-1/AEk-1/BEk-2Ek-3Ek-4Ek-5Ek-6 ve Ek-7’de belirtilen ürünler ile 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan ürünleri,

b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan Ek-12’de belirtilen orman yetiştirme materyallerini,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ön bildirim

MADDE 4 – (1) Eklerdeki listelerden;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik,

b) Ek-2’de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik,

c) Ek-6’da belirtilen ürünler için, 14/12/2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerin İthalatı Hakkında Yönetmelik,

hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.

Uygunluk denetimi

MADDE 5 – (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de belirtilen ürünlerin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığınca Ek-9’da yer alan Uygunluk Yazısı düzenlenir.

(2) Uygunluk Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

(3) Ek-5’te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler ile Ek-2’de yer almayan ancak gıda veya yem sanayiinde kullanılacak olan ürünlerin ithalatında, ithalatçının talep etmesi ve ürünün mevzuatına uygun olması halinde Ek-9’da yer alan Uygunluk Yazısı ithalatçıya iletilir.

(4) Uygunluk Yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Tarım ve Orman Bakanlığına ibrazı gerekir.

(5) Uygunluk Yazısı;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine,

b) Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7 ve Ek-12’de yer alan ürünler için ithalatçıya,

iletilir.

(6) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir Uygunluk Yazısı düzenlenir.

(7) Bu Tebliğin Ek-6 kapsamında bulunan madde ve ürünlerin Uygunluk Yazısının geçerlilik süresi 6 aydır.

Uygunsuzluk Yazısı

MADDE 6 – (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli olarak Ek-10’da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir veya Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden uygun değildir bilgisi iletilir.

Veteriner Giriş Belgesi

MADDE 7 – (1) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünler için, Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

(2) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Tarım ve Orman Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan kontrollerde uygun bulunması durumunda Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerince aranır ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

(3) Veteriner Giriş Belgesi, elektronik kayıt sistemlerinden de sağlanabilir.

Kontrol Belgesi

MADDE 8 – (1) Ek-1/A, Ek-3 ve Ek-12’de yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır.

(2) Kontrol Belgesi alınmasını teminen Ek-1/A ve Ek-3’te yer alan ürünler için Ek-8’de yer alan Kontrol Belgesi formu, fatura veya proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığına başvurulur.

(3) Ek-12’de yer alan ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ek-13’te yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına (Orman Genel Müdürlüğü) başvurulur.

(4) Kontrol Belgesi, e-belge sistemi veya ilgili kayıt sistemleri üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

Kontrol Belgesinin geçerlik süresi

MADDE 9 – (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;

a) Ek-1/A ve Ek-12’de yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 05.04, 15.04, 1516.10, 15.17, 1518.00, 18.06, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 2103.90.90, 21.04, 2105.00, 21.06, 2202.99, 2208.70 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için on iki aydır.

b) Ek-3’te yer alan ürünler için altı aydır.

(2) Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve Uygunluk Yazısı başvurusu yapıldıktan sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol Belgesinin geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanır.

Muafiyetler

MADDE 10 – (1) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek-1/A’da yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülkî ve askeri erkâna hediye edilen, özel ve resmî hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(2) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek-1/A’da yer alan ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmî Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesi kapsamındaki ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(3) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması kaydıyla, Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Tarım ve Orman Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda Uygunluk Yazısı ve/veya Kontrol Belgesi düzenlenmez. Bu ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 15442489916128745008274 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir.

(4) Eklerdeki diğer listeler kapsamında denetime tâbi olmaması kaydıyla, ithal edilmek istenen;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 11794819983716856553986 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

b) Ek-2’de yer alan ürünlerin gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 10617541565699503532523 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

c) Ek-4’te yer alan ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 10746679379456304570062 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

ç) Ek-5’te yer alan ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 10655019861881571511690 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

d) Ek-6’da yer alan hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 11190652683877198781391 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

e) Ek-2, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 13977662350291883035269 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

f) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tâbi tutulması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 16918166167401431106286 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

ve bu durumlarda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.

Bilgi Formu

MADDE 11 – (1) İthalatçı, ithalatın yapılmasından sonra en geç kırk beş gün içinde Ek-11’de yer alan Bilgi Formunu gümrük beyannamesinin örneği ile birlikte;

a) Ek-5’te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olanlar tarafından ithal edilmesi,

b) Beşeri tıbbi ürün, bitki koruma ürünü veya bunların yapımında kullanılanlar hariç olmak üzere, Ek-5’te yer alan ve yanında (*) işareti bulunan maddelerin 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (ç) ve (e) bentleri kapsamında ithal edilmesi,

durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletir.

Gümrük işlemleri

MADDE 12 – (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı gümrük idarelerince aranır.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan muafiyetler kapsamında olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince doğrudan izin verilir. İzin verilen eşyaya ilişkin veriler elektronik ortamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaşılır.

(3) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, ürünün ithaline gümrük idarelerince izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir veya kaydedilir.

(4) Uygunsuz çıkan Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 veya Ek-7’de belirtilen ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün sahibine ait olmak üzere imhâ suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır.

(5) Uygunsuz bulunan Ek-12’de yer alan ürün, on gün içinde ithalatçı veya temsilcisi tarafından mahrecine iade edilir veya masrafları ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere imha suretiyle tasfiye edilir.

Yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun;

b) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

c) Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat, hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 27/12/2019 tarihli ve 30991 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe tâbidir. Ancak söz konusu işlemlere bu Tebliğin lehteki hükümleri de uygulanır.

(2) 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ kapsamında alınmış Kontrol Belgeleri, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1/A

VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER

(KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR)

GTİPMADDE İSMİ
01.01Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar
01.02Canlı büyükbaş hayvanlar
01.03Canlı domuzlar
01.04Canlı koyun ve keçiler
01.05Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar (“Gallus Domesticus” türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]
01.06Canlı diğer hayvanlar
02.01Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş)
02.02Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş)
02.03Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02.04Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
0205.00At, eşek, katır veya bardo etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02.06Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02.0701.05 pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
02.08Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
0209.00Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
02.10Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları
03.01Canlı balıklar
03.02Balıklar (taze veya soğutulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)
03.03Balıklar (dondurulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)
03.04Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
03.05Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri
03.06Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri
03.07Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); yumuşakçaların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri
03.08Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanların tütsülenmiş olanları (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar hariç) insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri
04.01Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler)
04.02Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)
04.03Yayıkaltı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin)
04.04Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)
04.05Sütten elde ediIen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek yenilen süt ürünleri
04.06Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler
0407.00Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş)
04.08Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları (taze, kurutulmuş, buharla veya kaynar su ile pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)
0409.00Tabii bal
0410.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen ürünler
0504.00Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)(yem amaçlı olanlar hariç)
05.06Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş, asitle işlem görmüş veya jelatini alınmış); bunların toz ve döküntüleri
05.07Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin kılları, boynuzlar, geyik boynuzları, toynaklar, tırnaklar, pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların toz ve döküntüleri
0510.00Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski (sivet) ve misk; kuduz böceği (kantarit) ve safra (kurutulmuş olsun olmasın); eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan guddeler ve diğer hayvansal maddeler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya geçici olarak diğer şekillerde konserve edilmiş)
05.11Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan 1. veya 3. Fasıllarda yer alan cansız hayvanlar [Kalp, karaciğer, akciğer, dalak, böbrek dışındaki yem amaçlı olanlar ile 0511.99.85.20.00 “At kılı ve at kılı döküntüleri” (başka maddelerin yardımıyla veya müstakilen tabakalar halinde olsun olmasın) hariç]
15.01Katı domuz yağı (lard dahil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç)
15.02Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç)
1503.00Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış)
15.04 (a)Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (yalnız insan tüketimi amacıyla kullanılanlar)
1506.00Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
1516.10 (a)Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları
15.17Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)
1518.00Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları
1601.00Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları
16.02Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan
1603.00Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları
16.04Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler
16.05Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları
18.06Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları
19.01 (a)Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle %40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle %5’den az olanlar)
19.02 (a)Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)
19.04 (a)Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç)
19.05 (a)Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler
2103.90.90Diğerleri
21.04 (a)Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
2105.00Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)
21.06 (a)Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları (özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar hariç)
2202.99Diğerleri
2208.70Likörler
23.01Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar (donyağı tortusu) (yalnız geviş getiren (ruminant) hayvanlardan elde edilenler)
30.01Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler
30.02 (a) ve (b)İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler (veteriner biyolojik ürünler hariç)
35.01Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları
35.02Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %80’den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri
3503.00Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jelatin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç)
3504.00(a)Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)
3822.00Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri
38.26Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle % 70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler)
7101.21.00.00.00İşlenmemiş olanlar (Kültür incileri)

Ek-1/B

VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER(2)

(KONTROL BELGESİNE TABİ OLMAYANLAR)

GTİPMADDE İSMİ
0502.10Evcil domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri
0504.00Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)(yem amaçlı olanlar)
05.05Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parçalarının toz ve döküntüleri
0508.00Mercan ve benzeri maddeler(işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat başka bir işlem görmemiş); yumuşakça, kabuklu hayvan veya kabuğu dikenli hayvanların kabukları ve mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların toz ve döküntüleri
05.11Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan 1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar [Kalp, karaciğer, akciğer, dalak, böbrek dışındaki yem amaçlı olanlar ile 0511.99.85.20.00 “At kılı ve at kılı döküntüleri” (başka maddelerin yardımıyla veya müstakilen tabakalar halinde olsun olmasın)]
0602.90.10.00.00Mantar miselleri
1212.99.95Diğerleri
1213.00.00.00.00Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)
1214.90Diğerleri
15.04(a)Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (insan tüketimi amacıyla kullanılanlar hariç)
1505.00Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dâhil)
1521.90Diğerleri
1522.00Degra; yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen artıklar
17.02Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve früktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış olsun olmasın); karamel
20.04Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç)
20.05Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç)
23.01Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar (donyağı tortusu) (geviş getiren (ruminant) hayvanlardan elde edilenler hariç)
23.09Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar
2835.25.00.00.00Kalsiyum hidrojen ortofostat (dikalsiyum fosfat)
2835.26.00.00.00Diğer kalsiyum fosfatlar
2922.49Diğerleri
2925.29.00.00Diğerleri
29.30Kükürtlü organik bileşikler
2932.99(a)Diğerleri
2942.00Diğer organik bileşikler
3006.92.00.00.00Eczacılık ürünleri döküntüleri
3101.00Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
3105.10Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları
32.04Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)
33.02Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar
35.07Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler
3825.10.00.00.00Şehir atıkları
3913.90Diğerleri
3917.10Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları)
3926.90Diğerleri
41.01Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham post ve derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)
41.02Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)
41.03Diğer ham post ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)
4205.00.90Diğerleri
4206.00.00.00.00Bağırsak (ipek böceği bağırsağı hariç), kursak, mesane ve veterden mamul eşya
43.01Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post ve deriler hariç)
51.01Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış)
51.02İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış)
51.03Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç)
6701.00Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalın tüyler, ince tüyler ve bu maddelerden mamul eşya (05.05 pozisyonuna giren eşya ile işlenmiş kalem tüyler ve uçlar hariç)
95.08Atlı karıncalar, salıncaklar, atış standları ve diğer fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya; gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri; gezici tiyatrolar
9602.00İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçinelerden, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş (35.03 pozisyonundaki jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya
9705.00.00.00.00Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik veya nümizmatik bir değeri bulunan kolleksiyon ve örnekler

Ek-2

GIDA VE YEM SANAYİİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLER VE

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER

GTİPMADDE İSMİ
07Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular (ekim amaçlı tohumluklar hariç)
08Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları (ekim amaçlı tohumluklar hariç)
09Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat (ekim amaçlı tohumluklar hariç)
10Hububat (ekim amaçlı tohumluklar hariç)
11 (a)Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni (ekim amaçlı tohumluklar hariç)
12 (a)Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem (ekim amaçlı tohumluklar hariç) (1214.10.00.00.00 “Yonca kaba unu ve pelletleri” ve 1209.99.10.00.00 “Orman ağaçlarının tohumları” dahil) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
13Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
1404.90.00.99.11Çöven
1404.90.00.99.19Diğerleri
15.07Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
15.08Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
15.09Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
1510.00Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dâhil)
15.11Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
15.12Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
15.13Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
15.14Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
15.15Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dâhil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
1516.20Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları
15.17Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
1518.00Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
1521.10Bitkisel mumlar
17 (a)Şeker ve şeker mamulleri (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
18 (a)Kakao ve kakao müstahzarları (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
19 (a)Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
20Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
21 (a)Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
22 (a)Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke (Buz ve Kar dışındaki 22.01 pozisyonundakiler hariç) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
23.02Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın)
23.03Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet halinde olsun olmasın)
2304.00.00.00.00Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın)
2305.00.00.00.00Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın)
23.06Bitkisel katı veya sıvı yağ ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın)
2308.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın)
23.09Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
2501.00Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu
2503.00Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç)
2506.20.00.00.11Ham veya kabaca yontulmuş
2506.20.00.00.19Diğerleri
25.08Diğer killer (68.06 pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot veya dinas toprakları
2519.90.10.00.11Saf magnezyum oksit
2525.10.00.00.00Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika
2525.20.00.00.00Mika tozu
2528.00.00.00.00Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı %85`ten fazla olmayan)
2530.90.00.90.39Diğerleri
2707.10.00.00.00Benzol (benzen) (güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar hariç)
2707.50.00.00.11Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.00.00.19Diğerleri
27.10Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar: (biodizel ihtiva edenler dahil, atık yağlar hariç) (2710.91.00.00.00 “Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya polibromlu bifenilleri (PBB’ler)” ile 2710.99.00.00.00 “Diğerleri” hariç)
27.12.90.99.90.00Diğerleri (yalnız mikrokristalize vaks)
28.01Flor, klor, brom ve iyot
2809.10.00.00.00Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)
2809.20.00.00.11Hipofosforik asit (H4 P2O6)
2809.20.00.00.12Meta fosforik asitler
2809.20.00.00.14Piro fosforik asitler
2809.20.00.00.15Polifosforik asitler
2809.20.00.00.16Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Gıda sanayiinde kullanılanlar
2809.20.00.00.17Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Diğerleri (yalnız yem sanayiinde kullanılanlar)
28.11(b)Diğer inorganik asitler ve allerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri
28.15Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri
2816.10.00.00.00Magnezyumun hidroksit ve peroksiti
2817.00.00.10.00Çinko oksit
28.20Manganez oksitleri
2821.10Demir oksitleri ve hidroksitleri
2822.00Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri
2823.00.00.00.00Titan oksitleri
28.27Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler
28.28Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler
2829.90.80.30.11Diğer iyodatlar
28.32Sülfitler; tiyosülfatlar
28.33Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar)
28.34Nitritler; nitratlar
28.35FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), ve fosfatlar; polifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
28.36Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat
28.39Silikatlar; ticari alkali l silikatlar
2841.70.00.10.00Amonyum molibdat
2841.70.00.90.11Sodyum molibdat
2842.10.00.00.00Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)
2842.90.10.00.11Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
2847.00Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın)
29.01Asiklik hidrokarbonlar
29.02 (a)Siklik hidrokarbonlar (2902.30.00.00.00 “Toluen (toluol)” hariç)
2904.99.00.00.34Quintozene (yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları)
2904.99.00.00.35Tecnazene (yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları)
2904.99.00.00.39Diğerleri (yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları)
29.05 (a) ve (b)Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2905.51.00.00.00 “Etiklorvinol (INN)” hariç)
29.06Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2907.19.90.90.19Diğerleri
29.09 (a)Eterler, eter-alkoller, eter-fenoller, eter-alkol-fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
(2909.11.00.00.00 “Dietil eter (eter)” hariç)
29.12Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit
29.14 (a)Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri (2914.11.00.00.00 “Aseton (propanon)”, 2914.12.00.00.00 “Butanon (metil etil keton)”, 2914.13.00.00.00 “4 -Metil – 2 -pentanon (metil izobütil keton)”, 2914.39.00.00.15 “1-phenyl-2-propanone”, 2914.39.00.00.16 “3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone” hariç)
29.15 (a)Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
29.16 (a)Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2916.34.00.00.00 “Fenilasetik asit ve tuzları” hariç)
29.18 (b)Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2918.99.90.00.14 “Misoprostol” hariç)
2921.19.99.00.49 (b)Diğerleri (yalnız amin gruplu bileşikler)
2921.19.99.00.59Diğer asiklik monoaminler
2922.41Lizin ve esterleri; bunların tuzları
2922.42Glutamik asit ve tuzları
2922.49 (a)Diğerleri (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
2922.50 (a)Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri (2922.50.00.90.14 “Fluoxetin (INN)”, 2922.50.00.90.15 “Tramadol hidroklorür” hariç)
2923.10.00.00.00Kolin ve tuzları
2923.20Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler
2923.90.00.10.12Betain
2923.90.00.10.13Betain hidroklorür
2923.90.00.10.19Betainin diğer tuzları
2923.90.00.90.19Diğerleri (Yalnız L-Carnitin)
2924.19.00.00.17(a)Glutamin
2924.19.00.00.29Diğer asiklik amidler (Yalnız L-Sitrulin)
2924.29.70.00.32Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2924.29.70.00.33Profam
2924.29.70.00.373-oxo-2-phenylbutanamide
2924.29.70.00.38alfa-Fenilasetoasetamid (APAA)
2924.29.70.00.48Diğerleri
29.25 (a)Karboksiimid gruplu bileşikler (sakkarin ve tuzları dâhil) ve imin gruplu bileşikler (2925.12.00.00.00 “Glutetimit (INN)” hariç) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
2929.90.00.00.13Sodyum siklamad
2929.90.00.00.14Kalsiyum siklamad
2930.40.10.00.00Methionin (INN)
2930.40.90.00.00Diğerleri
2930.90.13.00.00Sistein ve sistin (yalnız sistein) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
2930.90.98.90.14Dimetil sülfür
2930.90.98.90.43Dimetil sülfoksit ve sülfonlar
2930.90.98.90.63Triflorometil kükürt pentaflorür
2930.90.98.90.68Diğerleri
2931.90.00.10.00Arsenikli organik bileşikler
29.32 (a)Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler (2932.91.00.00.00 “İzosafrol”, 2932.93.00.00.00 “Piperonal”, 2932.94.00.00.00 “Safrol” hariç) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
2933.29.90.00.19Diğerleri
2933.39.99.00.23Alphaprodine
2933.39.99.00.24Pethidine intermediate B
2933.39.99.00.25Pethidine intermediate C
2933.39.99.00.26Phenazocine
2933.39.99.00.27 (a)Remifentanil
2933.39.99.00.39Diğerleri
2933.49.90.00.29Diğerleri (yalnız azotlu heterosiklik bileşikler)
2933.59.95.00.38Diğerleri
2933.79.00.00.19Diğer laktamlar (yalnız kalsiyum pidolat)
2933.99.80.90.49Diğerleri (yalnız L-prolin [yalnızca yem amaçlı olanlar])
29.34 (a)Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heteroksiklik bileşikler (2934.91.00.00.11 “Aminorex (INN)”, 2934.91.00.00.12 “Brotizolam (INN)”, 2934.91.00.00.13 “Clotiazepam (INN)”, 2934.91.00.00.14 “Cloxazolam (INN)”, 2934.91.00.00.15 “Dextromoramide (INN)”, 2934.91.00.00.16 “Haloxazolam (INN)”, 2934.91.00.00.17 “Ketazolam (INN)” 2934.91.00.00.18 “Mesocarb (INN)”, 2934.91.00.00.21 “Oxazolam (INN)”, 2934.91.00.00.22 “Pemoline (INN)”, 2934.91.00.00.24 “Sufentanil (INN)” hariç)
29.36Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın)
2938.90.90.90.15Steviol glikozitler
2939.30Kafein ve tuzları
29.40Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç)
29.41Antibiyotikler
3002.90.50.10.19 (a)Diğerleri
3002.90.50.90.00Diğer mikroorganizma kültürleri
3002.90.90.00.11(b)Saksitoksin
3002.90.90.00.12 (b)Risin
3002.90.90.00.19 (a)Diğerleri
3004.90.00.00.00Diğerleri
3102.10.10.00.00Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle %45`den fazla olan üre
3102.21.00.00.00Amonyum sülfat
3102.50.00.00.00Sodyum nitrat (ağırlık itibariyle % 16,3’den fazla azot içeren tabii sodyum nitrat)
31.04Potaslı mineral veya kimyasal gübreler (yalnız ilgili mevzuatı kapsamında gıda veya yem sanayinde kullanımına izin verilenler)
31.05Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları (yalnız ilgili mevzuatı kapsamında gıda veya yem sanayinde kullanımına izin verilenler)
3203.00Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar
32.04Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
3205.00Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar
32.06Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)
33.01 (a)Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde “enflurage” veya ” maserasyon” suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış suları ve sulu çözeltileri
33.02Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
3402.13.00.00.00İyonlu olmayanlar
3402.90.10.00.13%50 ila %80 arasında yüzey aktif madde içerenler
3402.90.10.00.14Diğerleri
34.04Suni mumlar ve müstahzar mumlar
3504.00.90.00.19Diğerleri
35.05 (a)Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar
35.06Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler
35.07Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler (veteriner kontrollerine tabi olanlar hariç)
3802.10.00.00.00Aktif hale getirilmiş karbon
3802.90.00.90.12Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer hariç)
3802.90.00.90.13Ağartma toprağı – asit aktivasyonlu killer
3808.92.90.00.11Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.92.90.00.19Diğerleri
3808.94.90.00.11 (a)Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.94.90.00.19(a)Diğerleri
3808.99.90.00.11 (a)Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.99.90.00.19 (a)Diğerleri
38.12Vulkanizasyonu çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler
38.15Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar
3821.00.00.00.00Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları
38.23Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri
38.24 (a) ve (b)Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil) (3824.71.00.00.11 “R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodifloron)] karışımı” hariç)
3902.20.00.00.00Poliizobutilen (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3902.30.00.00.11Polipropilen kopolimerleri kompaundları (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3902.30.00.00.19Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3902.90.20.00.00Polybut -1- ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az etilen içeren kopolimer veya polybut – 1 – ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az polietilen ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az polipropilen karışımı) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3902.90.90.00.00Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3905.19.00.00.00Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3905.21.00.00.00Sulu dispersiyon halinde (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3905.29.00.00.00Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3905.91.00.00.00Kopolimerler (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3905.99.90.00.00Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3906.10.00.00.00Poli(metil krilat) (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3906.90.90.00.00Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3907.20.20.00.00Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3907.40.00.00.00Polikarbonatlar (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3907.61.00.00.0078 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3907.69.00.00.00Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3907.99.80.00.11Doymuş poliester reçineleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3907.99.80.00.19Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3908.90.00.00.00Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3910.00.00.00.11Silikon yağları (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3910.00.00.00.12Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3910.00.00.00.19Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3911.10.00.00.00Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri, politerpenler (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3911.90.99.00.00Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3912.31.00.00.00Karboksimetilselüloz ve tuzları (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3912.39.20.00.00Hidroksipropilselüloz (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3912.39.85.00.00Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3912.90.90.00.00Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3913.10.00.00.00Aljinik asit, tuzları ve esterleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3913.90.00.90.00Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
3914.00.00.00.0039.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde) (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
39.16Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
39.17Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
39.19Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın)
39.20Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz)
39.21Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler
39.23 (c)Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikden tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri (çocukları cezbedici nitelikte olan su mataraları hariç)
39.24 (c)Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası (biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı ve benzeri ürünler hariç)
3925.10.00.00.00Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar
3926.90.97.90.18 (c)Diğerleri (emzik ve benzeri ürünler hariç) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
40.02Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde); 40.01 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde)
4009.11.00.00.00Bağlantı elemanları olmayanlar
4009.21Bağlantı elemanları olmayanlar
4010.11.00.00.00Sadece lle takviye edilmiş olanlar
4010.12.00.00.00Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar
4010.19.00.00.00Diğerleri
4017.00.00.99.11Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya
4017.00.00.99.19Diğerleri
44.19Ahşap mutfak ve sofra eşyası
4421.99.99.00.00Diğerleri (Ahşaptan mamul dondurma çubukları)
45.03Tabii mantardan eşya
4704.29.00.00.00Geniş yapraklı ağaçlardan (yalnız stabilizör)
48Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
(4801.00 “Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)” hariç)
5903.90.99.90.00Diğerleri
5910.00.00.00.00Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş veya lle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın)
5911.10.00.00.00Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden kauçuk, deri ve diğer maddelerle kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş mensucat, keçe ve keçeli mensucat ve diğer teknik amaçlarla kullanılmaya mahsus benzeri mensucat [üstüvanelerin (dokuma arışı) kaplanmasına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil]
5911.90.99.00.19Diğerleri
6909.90Diğerleri
6911.10Sofra ve mutfak eşyası
6912.00Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar hariç)
70.10Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri
70.13Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç)
7205.29.00.00.13Demir veya çelik tozları
7310.21.11.00.00Gıda için konserve kutuları
7310.21.19.00.00İçecekler için konserve kutuları
7323.92.00.00.00Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış)
7323.93.00.00.00Paslanmaz çelikten olanlar
7323.94.00.00.00Demirden (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış)
7323.99.00.00.00Diğerleri
7615.10Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı; süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri (yalnız ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı)
8211.91.00.00.00Sabit ağızlı sofra bıçakları
8215.20.10.00.00Paslanmaz çelikten olanlar
83.09Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil), şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat
8481.80.99.00.19Diğerleri (yalnız plastik inner valf)
9602.00.00.10.00Jelatin kapsüller (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)
96.17Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç)

Ek-3

TOHUM, FİDE, FİDAN VE ÇİÇEK SOĞANLARI GİBİ

ÇOĞALTIM MATERYALLERİ

GTİPMADDE İSMİ
0601.10.10.00.00Sümbül soğanları
0601.10.20.00.00Nergis soğanları
0601.10.30.00.00Lale soğanları
0601.10.40.00.00Glayöl soğanları
0601.10.90.10.00Diğer çiçek soğanları
0601.10.90.90.00Diğerleri
0601.20.30.00.11Orkide soğanları
0601.20.30.00.12Sümbül soğanları
0601.20.30.00.13Nergis soğanları
0601.20.30.00.14Lale soğanları
0601.20.90.10.11Glayöller
0601.20.90.10.19Diğerleri
0601.20.90.90.00Diğerleri (akvaryum bitkisi olarak kullanılanlar hariç)
0602.10.10.00.00Asma çelikleri, daldırmalar
0602.10.90.00.00Diğerleri
0602.20.10.00.00Asma (aşılı veya köklendirilmiş)
0602.20.20.00.00Çıplak kökleriyle birlikte olanlar
0602.20.30.00.00Narenciye
0602.20.80.00.19Diğerleri
0602.30.00.00.00Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız)
0602.40.00.00.00Güller (aşılı veya aşısız)
0602.90.30.00.00Sebze ve çilek fideleri
0602.90.45.00.11Çelikler
0602.90.45.00.12Fidanlar
0602.90.46.00.00Çıplak kökleriyle birlikte olanlar
0602.90.47.00.00Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar
0602.90.48.00.00Diğerleri
0602.90.50.00.00Diğer açık hava bitkileri
0602.90.70.00.11Çelikler
0602.90.70.00.12Fidanlar
0602.90.91.00.00Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç)
0602.90.99.00.00Diğerleri
0701.10.00.00.00Tohumluk patates
0703.10.11.00.00Arpacık soğanı
0703.20.00.00.12Kuru sarımsak
0712.90.11.00.00Tohumluk (melez) tatlı mısır (Zea Mays var. Saccharata)
0713.10.10.00.11Yem bezelyesi
0713.10.10.00.19Tohumluk bezelyenin diğerleri
0713.20.00.00.11Tohumluk nohut
0713.31.00.00.11Tohumluk fasulye
0713.32.00.00.11Tohumluk küçük kırmızı fasulye
0713.33.10.00.11Barbunya
0713.33.10.00.19Diğerleri
0713.34.00.00.11Tohumluk bambara fasulyesi
0713.35.00.00.11Tohumluk börülce
0713.39.00.00.11Tohumluk diğerleri
0713.40.00.00.11Tohumluk mercimekler
0713.50.00.00.11Tohumluk bakla ve at baklası
0713.60.00.00.11Tohumluk güvercin bezelye
0713.90.00.00.13Tohumluk olanlar (Diğerleri)
1001.11.00.00.00Tohumluk makarnalık buğday (durum buğdayı)
1001.91.10.00.00Tohumluk kaplıca (kızıl) buğday
1001.91.20.00.11Tohumluk adi buğday
1002.10.00.00.00Tohumluk çavdar
1003.10.00.00.11Tohumluk beyaz arpa
1003.10.00.00.19Tohumluk diğerleri
1004.10.00.00.00Tohumluk yulaf
1005.10.13.00.00Tohumluk mısır, üçlü melez
1005.10.15.00.00Tohumluk mısır, tek melez
1005.10.18.00.00Tohumluk mısır, diğer melezler
1005.10.90.00.00Tohumluk mısır, diğer tohumluklar
1006.10.10.00.00Tohumluk pirinç (çeltik)
1007.10.10.00.00Tohumluk tane darı (koca darı), melezler
1007.10.90.00.00Tohumluk tane darı (koca darı), diğerleri
1008.21.00.00.11Tohumluk darı
1008.21.00.00.12Tohumluk akdarı
1008.50.00.00.00Kinoa (Chenopodium quinoa) (yalnız tohumluk olanlar)
1008.60.00.00.11Tohumluk (Buğday ve çavdar melezi)
1201.10.00.00.00Tohumluk soya fasulyesi
1202.30.00.00.00Tohumluk yer fıstığı
1204.00.10.00.00Tohumluk keten tohumu
1205.10.10.00.00Tohumluk rep veya kolza tohumu
1205.90.00.00.00Diğerleri (yalnız tohumluk olanlar)
1206.00.10.00.00Tohumluk ayçiçeği tohumu
1207.10.00.00.00Tohumluk palm meyvesi ve çekirdeği
1207.21.00.00.00Tohumluk pamuk tohumu
1207.30.00.00.00Hint yağı tohumu (yalnız tohumluk olanlar)
1207.40.10.00.00Tohumluk susam tohumu
1207.50.10.00.00Tohumluk hardal tohumu
1207.60.00.00.00Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu (yalnız tohumluk olanlar)
1207.70.00.00.00Kavun, karpuz tohumu (yalnız tohumluk olanlar)
1207.91.10.00.00Tohumluk haşhaş tohumu
1207.99.20.00.11Chia tohumu (yalnız tohumluk olanlar)
1207.99.20.00.19Tohumluk olanlar, diğerleri
1207.99.91.00.00Kenevir (kendir) tohumu (yalnız tohumluk olanlar)
12.09Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar (1209.99.10.00.00 “Orman ağaçlarının tohumları” hariç)
1212.99.41.00.00Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş, keçiboynuzu tohumları
1212.99.49.00.00Diğerleri, keçiboynuzu tohumları

Ek-4

VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLER

GTİPMADDE İSMİ
3002.30.00.00.00Veterinerlikte kullanılan aşılar
3002.90.50.10.11Hayvan sağlığında kullanılanlar
3002.90.90.00.13Hayvan sağlığında kullanılanlar
3821.00.00.00.00Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)
3822.00Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri (yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)

Ek-5

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER VE VETERİNER TIBBİ ÜRÜN

İMALİNDE KULLANILAN HAMMADDELER

GTİP    MADDE İSMİ
1302.20.90.10.00Pektik maddeler (pektinler)
2804.90.00.00.00Selenyum
2810.00.90.90.11Orto borik asit (borik asit )
2817.00.00.10.00Çinko oksit
2827.39.20.00.11Demir II klorür
2836.99.17.30.00Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)
2842.90.10.00.11Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
2905.32.00.00.00Propilen glikol (propan-1,2-diol)
2905.45.00.00.00Gliserol
2907.19.90.10.00Timol
2914.69.80.00.19Diğerleri (yalnız dantron)
2915.11.00.00.00Formik asit
2915.29.00.10.00Sodyum asetat
2915.29.00.90.11Magnezyum asetat
2915.29.00.90.19Asetik asitin diğer tuzları (yalnız kalsiyum asetat)
2915.60.90.90.19 (*)Diğerleri (yalnız fenvalerat)
2915.70.50.20.00Stearik asit
2915.70.50.30.15Çinko stearat
2916.19.95.10.00Sorbik asit (2,4 -hekzadienoik asit)
2918.12.00.00.00Tartarik asit
2918.16.00.00.12Kalsiyum glukonat
2918.16.00.00.19Glukonik asitin diğer tuzları (yalnız çinko glukonat)
2918.99.90.00.19Diğerleri (yalnız genabilik asit [menbuton])
2922.19.00.00.28Diğerleri (yalnız difenhidramin HCl)
2922.39.00.00.14 (a)Ketamin hidroklorür
2922.41.00.00.11Lizin
2922.42.00.00.13Monosodyum glutamat
2922.49.85.10.00Glisin (aminoasetikasit)
2922.49.85.90.16Valin
2922.49.85.90.39Diğerleri (yalnız diklofenak ve tolfenamik asit)
2922.50.00.90.19 (*)Diğerleri (yalnız isokssuprin)
2923.90.00.10.13Betain hidroklorür
2923.90.00.90.19Diğerleri (yalnız L`Karnitin)
2924.21.00.00.29 (*)Diğerleri (yalnız imidokarb )
2924.29.70.00.27 (*)Lidokain hidroklorür
2924.29.70.00.28Neostigmin bromür
2925.29.00.00.19 (*)Diğerleri (yalnız amitraz)
2926.90.70.00.28 (*)Diğerleri (yalnız deltametrin, flumetrin)
2930.90.13.00.00Sistein ve sistin
2930.90.98.90.68 (*)Diğerleri (yalnız febantel)
2931.39.90.00.69Diğerleri (yalnız toldimfos sodyum ve butaphosphan)
2932.20.90.90.19Diğer laktonlar (yalnız ivermektin)
2933.11.90.00.19 (*)Diğerleri (yalnız mizol sodyum)
2933.19.10.00.00 (*)Fenilbutazon (INN)
2933.19.90.00.19 (*)Diğerleri (yalnız fipronil)
2933.29.90.00.19 (*)Diğerleri (yalnız enilkonazol)
2933.39.99.00.39 (*)Diğerleri (yalnız fluniksin, klorfeniramin maleat, mepiramin maleat, tripelennamin)
2933.49.90.00.29 (*)Diğerleri (yalnız dekokuinat)
2933.59.10.00.00 (*)Diazinon (ISO)
2933.59.95.00.13 (*)Piperazin hidroklorür
2933.59.95.00.38 (*)Diğerleri (yalnız amprolyum, okzantel pamoat, prazikuantel)
2933.69.80.00.19 (*)Diğerleri (yalnız toltrazuril)
2933.99.80.90.49 (*)Diğerleri (yalnız albendazol, fenbandazol, oksfendazol, triklabendazol)
2934.10.00.00.19 (*)Diğerleri (yalnız meloksikam, tiyabendazol)
2934.30.90.00.00 (*)Diğerleri (yalnız asepromazin maleat)
2934.91.00.00.12 (*)Brotizolam (INN)
2934.99.90.90.11 (*)Nitrofurazon
2934.99.90.90.27 (*)Diğerleri (yalnız levamizol, pirantel pamoat)
29.35 (*)Sülfonamidler
29.36 (*)Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın)
29.37 (*)Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler (structural analogues), tadil edilmiş zincir polipeptidler (chain modified polypeptides) dahil
2939.30.00.00.11Kafein
2939.79.90.90.12Atropin
2939.79.90.90.17Hiyosin (skopolamin)
29.41(*)Antibiyotikler
30.03(*) ve (a)Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış)
30.04(*) ve (a)Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç)(deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar “transdermal administration systems” dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış)

Ek-6

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ VE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ İMALİNDE

KULLANILAN HAMMADDELER, ÇEKİCİ TUZAKLAR İLE

HİDROLİZE PROTEİN İHTİVA EDEN CEZBEDİCİLER

GTİPMADDE İSMİ
0106.49.00.00.11*Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler (Yalnız zirai mücadele uygulamalarında bitki koruma ürünü olarak kullanılanlar)
0106.90.00.90.12*Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler (Yalnız zirai mücadele uygulamalarında bitki koruma ürünü olarak kullanılanlar)
1516.20.98.00.21Rep yağı
1518.00.91.00.00Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç)
2102.10.90.90.00Diğerleri (yalnız aureobasidium pullulans)
2508.40.00.00.00Diğer killer
2530.90.00.90.39Diğerleri (yalnız sillitin z)
2707.30.00.00.00Ksilol (ksilen)
2707.50.00.00.11Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.00.00.19Diğerleri
2710.19.85.00.00Beyaz yağlar, sıvı parafin
2805.11.00.00.00Sodyum
2811.19.80.90Diğerleri (yalnız phosphorous acid)
2811.22.00.00.00Silisyum dioksit
2812.12.00.00.00 (b)Fosfor oksiklorür
2825.50.00.00.12Bakır II oksit (siyah bakır oksit)
2825.50.00.00.13Bakır hidroksitler
2827.41.00.10.00Bakır oksiklorür
2833.25.00.20.00Bakır II sülfat (göz taşı) (yalnız Bakır Sülfat Pentahidrat, Bazik Bakır Sülfat)
2833.29.80.00.19Diğerleri (yalnız bakır kalsiyum sülfat)
2835.10.00.20.00Potasyum fosfit ve hipofosfit
2839.90.00.90.15Diğer silikatlar
2842.10.00.00.00Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)
2853.90.90.40.00Saf çinko fosfür
2853.90.90.90.00Diğerleri (yalnız hydrogen cyanamide)
2901.10.00.90.12Heptan
2902.44.00.00.00Ksilen izomerleri karışımları (yalnız xylene)
2903.91.00.00.11Klorbenzen
2904.10.00.00.29Diğerleri
2904.91.00.00.00(b)Trikloronitron (klor pikrin)
2904.99.00.00.21Pentaklornitrobenzen (PCNB)
2904.99.00.00.39Diğerleri (yalnız 3,5 dinitro 4 chloro benzo-trifluroid)
2905.12.00.00.12İzopropil alkol
2905.13.00.00.00Butan-1-ol (n-butil alkol)
2905.14.90.00.11İzobütil alkol
2905.16.85.00.11İzooktanol
2905.16.85.00.19Diğerleri (yalnız 2 ethyl hexanol)
2905.32.00.00.00Propilen glikol (propan-1,2-diol)
2905.59.98.90.99Diğerleri
2906.29.00.90.19Diğerleri (yalnız dicofol)
2907.13.00.00.12Nonilfenol ve izomerleri
2908.99.00.90.12Diğer dinitro-o-krezoller
2908.99.00.90.29Diğerleri (yalnız sodyum türevleri)
2909.30.90.90.18Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri (yalnız Etofenprox, Oxyfluorfen`den birini içerenler)
2909.41.00.00.002,2’ -oksidietanol (dietilen glikol, digol)
2909.49.80.90.19Diğerleri (yalnız etilen glikolün monometil eterleri ile m-phenoxy benzylalcohol)
2909.50.00.90.00Diğerleri
2910.30.00.00.001 -klor – 2,3 -epoksipropan (epiklorohidrin)
2912.29.00.90.19Diğerleri
2912.50.00.00.13Metaldehit (kristal veya toz halinde)
2912.50.00.00.19Diğerleri (yalnız methaphonoxy benzaldehid)
2913.00.00.10.00Kloral (triklorasetaldehit)
2914.13.00.00.00 (a)4 -Metil – 2 -pentanon (metil izobütil keton)
2914.22.00.00.11Siklohekzanon
2914.29.00.00.19Diğerleri (yalnız isophorone)
2915.39.00.99.19Diğerleri (yalnız ethyl glycol acetate)
2915.40.00.00.11Monoklor asetik asit (klorasetik asit)
2915.50.00.00.11Propionik asit
2915.90.70.00.49Diğerleri
2916.19.95.90.00Diğerleri
2916.20.00.00.18Diğerleri (yalnız bifenthrin)
2916.39.90.90.19Diğerleri (yalnız 2-(1-Naphtyl) Acetic Acid (NAA))
2917.39.95.90.19Diğer aromatik polikarboksilik asitler
2918.11.00.00.21Etil laktat
2918.11.00.00.29Laktik asitin diğer esterleri
2918.19.98.30.00(a)GHB (γ-hidroksibütirik asit) (yalnız bromopropylate)
2918.19.98.40.00(a)Sodyum oksibat (Sodyum 4-hidroksibütanoat) (yalnız bromopropylate)
2918.99.40.00.002,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat
2918.99.90.00.19Diğerleri (yalnız phenoxy bileşikleri, 2,4 D Acid, 2,4 D Ethylhexyl Ester, 2,4 D İsooctyl Ester, Diclofop methyl, MCPA, İrgalite Rubine LPBC`dan birini içerenler)
2919.90.00.10.11Tribütil fosfatlar
2919.90.00.90.29Diğerleri (yalnız dichlorvos)
2920.11.00.00.00Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon)
2920.19.00.00.11Tiyofosforik asit esterleri
2920.19.00.00.19Diğerleri (yalnız tolclofos methyl)
2920.23.00.00.00(b)Trimetil fosfit
2920.90.10.11.12Dimetil sülfat
2920.90.10.19.19Diğerleri
2920.90.70.90.00Diğerleri (yalnız Fosetyl Al, Propargite`dan birini içerenler)
2921.11.00.00.12Dimetilamin
2921.19.99.00.11Trietilamin
2921.19.99.00.21İzopropilamin
2921.42.00.00.12Dikloranilinler
2921.42.00.00.29Diğerleri
2921.43.00.00.17Toluidin (m-p) türevleri ve bunların diğer tuzları
2921.43.00.00.18 (a)Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları (yalnız Trifluralin)
2921.49.00.00.11Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları
2921.49.00.00.39Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları (yalnız Pendimethalin)
2921.51.19.00.29Diğerleri
2922.19.00.00.28Diğerleri
2922.29.00.90.19Diğerleri (yalnız aclonifen)
2922.49.85.90.32Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)
2923.90.00.90.19Diğerleri (yalnız chlormequat chloride)
2924.12.00.00.00Floroasetamid (ISO), monokrotofos (ISO) ve fosfamidon (ISO)
2924.19.00.00.29Diğer asiklik amidler (yalnız Monocrotophos, Propamocarb Hydrochloride`den birini içerenler)
2924.21.00.00.29Diğerleri (yalnız Diuron, Linuron, Lufenuron, Pencycuron`dan birini içerenler)
2924.29.70.00.28Neostigmin bromür (yalnız İprovalicarb)
2924.29.70.00.48Diğerleri (yalnız 2-(1-Naphtyl) Acetamide (NAD), Acetochlor, Cyclanilide, Desmedipham, Diethofencarb, Diflubenzuron, Fenhexamid, Flufenoxuron, Hexaflumuron, Metalaxyl, Oxadixyl, Phenmedipham, Propanil, Propyzamide, S Metolachlor, Teflubenzuron`dan birini içerenler)
2925.19.95.00.14Procymidone
2925.19.95.00.19Diğer imidler
2925.29.00.00.14Guanidinin diğer tuzları (yalnız dodine)
2925.29.00.00.19Diğerleri
2926.90.70.00.21Cyhalothrine
2926.90.70.00.22Fenvalerat (yalnız esfenvalerate)
2926.90.70.00.28Diğerleri (yalnız Alpha Cypermethrin, Beta Cyfluthrin, Bromoxynil, Chlorothalonil, Cyfluthrin, Cyhalofop Butyl, Cymoxanil, Cypermethrin, Deltamethrin, Lambda Cyhalothrin, Tau Fluvalinate`den birini içerenler)
2927.00.00.00.19Diğer diazo bileşikleri (yalnız fenaminosulf)
2928.00.90.10.19Hidrazinin diğer organik türevleri (yalnız Bifenazate, Tebufenozide`dan birini içerenler)
2928.00.90.20.19Hidroksilaminin diğer organik türevleri (yalnız Kresoxim Methyl, Linuron, Tralkoxydim`den birini içerenler)
2929.90.00.00.29Diğerleri (yalnız Trifloxystrobin)
2930.20.00.00.11Tiyokarbamatlar (yalnız Cycloate, Thiobencarb`dan birini içerenler)
2930.20.00.00.12Çinkodibutilditiyokarbamat
2930.20.00.00.18Diğer ditiyokarbamatlar (yalnız Mancozeb, Maneb, Metam Sodium, Metiram, Propineb, Tri Allate`den birini içerenler)
2930.30.00.00.19Diğerleri (yalnız thiram)
2930.90.98.90.43Dimetil sülfoksit ve sülfonlar
2930.90.98.90.68Diğerleri (yalnız Cadusafos, Captan, Clethodim, Diafenthiuron, Dimethoate, Ethoprophos, Fenamiphos, Fenthion, Folpet, Malathion, Mesotrione, Methiocarb, Methomyl, Omethoate, Oxamyl, Tetradifon, Thiophanate Methyl`den birini içerenler)
2931 39 90 00 51(b) Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)
2931.39.90.00.69 Diğerleri (Yalnız Glufosinate ammonium)
2931.90.00.90.68Diğerleri (yalnız Ethephon, Fenbutatin Oxide, Glufosinate Ammonium, Glyphosate Acid, Glyphosate İsopropylamine Tuzu`dan birini içerenler)
2932.20.90.90.19Diğer laktonlar (yalnız Gibberellic Acid, Gibberellin A4/A7, Spirodiclofen, Spiromesifen, Tepraloxydim’den birini içerenler)
2932.99.00.50.19Diğer halkalı eterler (yalnız Spiroxamine)
2932.99.00.90 (a)Diğerleri (benzofuran (kumaron) hariç ) (yalnız carbamatlar, Benfuracarb, Ethofumesate`dan birini içerenler)
2933.19.90.00.19Diğerleri (yalnız Fenpyroximate, Pyraclostrobin, Tebufenpyrad`dan birini içerenler)
2933.21.00.00.11Hidantoin
2933.21.00.00.12Hidantoinin türevleri (yalnız İprodione)
2933.29.90.00.19Diğerleri (yalnız imidazoller, İmazalil, Prochloraz)
2933.39.25.00.003,6-Dikloropridin – 2-karboksilik asit (yalnız clopyralid)
2933.39.99.00.113-Pikolin (metilpiridin)
2933.39.99.00.30Diğerleri (yalnız Mepiquat Chloride)
2933.39.99.00.39Diğerleri (yalnız Acetamiprid, Chlorfluazuron, Chlorpyrifos Ethyl, Clodinafop Propargyl, Fluazifop P Butyl, Forchlorfenuron, Haloxyfop R Methyl Ester, İmazamox, İmidacloprid, Paraquat, Pyriproxyfen`den birini içerenler)
2933.49.10.00.19Kinolinin diğer halojen türevleri (Yalnız quınchlorac)
2933.49.90.00.29Diğerleri (yalnız cloquintocet mexyl, Quinoxyfen’den birini içerenler)
2933.59.10.00.00Diazinon (ISO)
2933.59.95.00.241-(2 3-dichlorophenyl) piperazine
2933.59.95.00.28Piperazinin diğer tuz ve türevleri
2933.59.95.00.38Diğerleri (yalnız 6 Benzyladedine, Azoxystrobin, Bispyribac Sodium, Cyprodinil, Halosulfuron Methyl, Lenacil, Pirimicarb, Pirimiphos Methyl, Pyrimethanil, Rimsulfuron`dan birini içerenler)
2933.69.10.90.11Atrazin
2933.69.10.90.13Simazin
2933.69.80.00.19Diğerleri (yalnız Cyromazine, Metribuzin, Prometryne, Pymetrozine, Triasulfuron, Tribenuron Methyl`den birini içerenler)
2933.79.00.00.19Diğer laktamlar
2933.99.80.10.00Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol )
2933.99.80.90.22İndolbutirik asit
2933.99.80.90.38Maleic hidrazin
2933.99.80.90.49Diğerleri (yalnız Bitertanol, Carbendazim, Chloridazon, Clofentezine, Diniconazole, Epoxiconazole, Fenchlorazole ethyl, Flusilazole, Flutriafol, Molinate, Myclobutanil, Penconazole, Propaquizafop, Prothioconazole, Pyridaben, Quizalofop P Ethyl, Tebuconazole, Triadimenol`den birini içerenler)
2934.10.00.00.19(a)Diğerleri (yalnız Fosthiazate, Hexythiazox, Thiamethoxam`dan birini içerenler)
2934.20.20.00.11Di (benzotiazol -2 -il) disülfür
2934.20.80.00.00Diğerleri
2934.99.90.90.21Aspartam Asesülfam Tuzu
2934.99.90.90.22 (a)Tianeptine ve tuzları (yalnız Thidiazuron)
2934.99.90.90.27Diğerleri (yalnız Benoxacor, Bentazone, Buprofezin, Carboxin, Difenoconazole, Dimethomorph, Etoxazole, Famoxadone, Fenoxaprop P Ethyl, Fludioxonil, Hymexazol, İndoxacarb, Methidathion, Moon 4660, Oxadiazon, Phosalone, Pinoxaden, Propiconazole`den birini içerenler)
2935.90.90.00.29Diğerleri (yalnız sulfonylüreler, Azimsulfuron, Chlorsulfuron, Florasulam, Nicosulfuron`dan birini içerenler)
2936.29.00.00.11Vitamin B 9 [folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]
2941.90.00.00.59Diğerleri (yalnız abamectin)
3105.59.00.00.19Diğerleri (yalnız Silisik Acid)
3202.90.00.00.13Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin)
3204.17.00.00.11Pigmentler
3204.90.00.00.00Diğerleri
3402.11.90.10.00Sülforezinatlar ve sülfooleatlar
3402.11.90.90.12Dodesil benzen sülfonik asit
3402.11.90.90.19Diğerleri
3402.13.00.00.00İyonlu olmayanlar
3402.19.00.90.00Diğerleri
3402.20.20.00.12Sabun içermeyenler
3402.90.10.00.13%50 ila %80 arasında yüzey aktif madde içerenler
3402.90.10.00.14Diğerleri
3402.90.90.00.16Sabun içermeyenler
3501.10.50.00.00Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde kullanılmaya mahsus olanlar
3501.10.90.00.00Diğer kazeinler
3804.00.00.10.00Konsantre edilmiş sülfitli lesivler
3804.00.00.99.00Diğerleri
3806.10.00.00.00Kolofanlar ve reçine asitleri
3808.91.10.00.00Esası pretroitler olanlar (yalnız Alpha Cypermethrin, Beta Cyfluthrin, Bifenthrin, Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Deltamethrin+Piperonyl Butoxide, Esfenvalerate, Ethofenprox, Fenpropathrin, Gamma Cyhalothrin, Lambda Cyhalothrin, Metaflumizone, Pyridalyl, Tau Fluvalinate, Zeta Cypermethrin`den birini içerenler)
3808.91.20.00.11Dikofol içerenler
3808.91.20.00.19Diğerleri
3808.91.30.00.00Esası karbamatlar olanlar (yalnız Carbofuran, Fenoxycarb+Lufenuron, Fornate, Methomyl, Oxamyl, Pirimicarb, Methiocarb, Thiodicarb`dan birini içerenler)
3808.91.40.00.00Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar (yalnız Cadusafos, Chlorpyrifos Ethyl, Chlorpyrifos Ethyl+Cypermethrin, Chlorpyrifos Methyl, Cypermethrin+Profenofos, Dimethoate, Ethoprophos, Fenamiphos, Fenthion, Fosthiazate, Malathion, Methidathion, Phosalone, Phosmet, Pirimiphos Methyl, Quinalphos, Trimedlure ve DDVP Pastili+Tuzaklar`dan birini içerenler)
3808.91.90.00.11Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.91.90.00.19 (a)Diğerleri (yalnız Abamectin, Abamectin+Chlorantraniliprole, Abamectin+Spirodiclofen, Acequinocyl, Acetamiprid, Aluminium Phosphide, Azadirachtin, Bacillus Thuringiensis, Beauveria Bassiana ATCC 74040 Irkı, Beta Cyfluthrin+İmidacloprid, Bifenazate, Buprofezin, Buprofezin+Lambda Cyhalothrin, Chlorantraniliprole, Chlorfluazuron, Clofentezine, Clothianidin, Cydia Pomonella Granul Virüsü, Cyhexatin, Cyromazine, Deltamethrin+Pheromon, Deltamethrin+Thiacloprid, Diafenthiuron, Diflubenzuron, DNOC Ammonium, Emamectin Benzoate, Etoxazole, Fenazaquin, Fenbutatin Oxide, Fenpyroximate, Feromon ve Tuzaklar, Fipronil, Flocoumafen, Flonicamid, Flufenoxuron, Hexythiazox, Hidrolize Protein+Tuzak, İmidacloprid, İmidacloprid+Mineral Yağ, İndoxacarb, İodomethane, Lambda Cyhalothrin+Thiamethoxam, Lufenuron, Magnesium Fosfit, Metaldehyde, Methoxyfenozide, Milbemectin, Mineral Yağlar, Myrothecium Verrucaria Strain AARC 0255, Novaluron, Phosphina (Fosfin), Propargite, Pymetrozine, Pyridaben, Pyriproxyfen, Quillay Saponariz Extraktı, Sarımsak Ekstraktı, Spinetoram, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spiroxamine+Tebuconazole+Triadimenol, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Thiacloprid, Thiamethoxam, Tolfenpyrad, Yazlık Yağlar`dan birini içerenler)
3808.92.10.00.00Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar (yalnız Bakır Hidroksid, Bakır Kalsiyum Sülfat+Cymoxanil, Bakır Oksiklorid+Chlorothalonil, Bakır Oksiklorid+Cymoxanil, Bakır Oksiklorid+Dimethomorph, Bakır Oksit, Bakır Sülfat Pentahidrat, Bakır Sülfat+Cymoxanil+Mancozeb, Bakır Tuzları+Cymoxanil+Mancozeb, Bazik Bakır Sülfat, Bordeaux Mixture, Kalsiyum Hidroksit ve Bakır II Sulfat`dan birini içerenler)
3808.92.20.00.11Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.92.20.00.19Diğerleri (yalnız Bakır Tuzları+Mancozeb, Cyazofamid, Kükürt, Phosphorous Acid`den birini içerenler)
3808.92.30.00.00Esası ditiokarbamatlar olanlar (yalnız Ametoctradin+Metiram, Benelaxyl M+Mancozeb, Mancozeb+Metalaxyl M, Mancozeb+Zoxamide, Mandipropamid+Mancozeb, Maneb, Metiram, Metiram+Pyraclostrobin, Propineb, Thiram, Ziram`dan birini içerenler)
3808.92.40.00.00Esası benzimidazoller olanlar (yalnız Benomyl, Carbendazim, Carbendazim+Diethofencarb, Fosetyl Al+Propamocarb Hydrochloride, Thiophanate Methyl`den birini içerenler)
3808.92.50.00.00Esası diazol veya triazol olanlar (yalnız Ametoctradin+Dimethomorph, Azoxystrobin+Tebuconazole, Bromuconazole, Carbendazim+Epoxiconazole, Cyflufenamid, Cyflufenamid+Triflumizole, Difenoconazole, Difenoconazole+Propiconazole, Diniconazole, Epoxiconazole+Pyraclostrobin, Epoxiconazole+Thiophanate Methyl, Fenbuconazole, Fluquinconazole, Flusilazole, Flutriafol, Folpet+Prochloraz, Folpet+Triadimenol, İmazalil, Metconazole, Metrafenone, Myclobutanil, Penconazole, Propiconazole, PProchloraz+Propiconazole, Prochloraz+Triticonazole, Prothioconazole+Spiroxamine, Prothioconazole+Tebuconazole, Tebuconazole, Tebuconazole+Trifloxystrobin, Tetraconazole, Triadimefon, Triadimenol`den birini içerenler)
3808.92.60.00.00Esası diazin veya morfolinler olanlar (yalnız Azoxystrobin)
3808.92.90.00.11Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.92.90.00.19Diğerleri (yalnız Acibenzolar S Methyl+Metalaxyl M, Agrobacterium Radiobacter Strain K 1026, Ampelomyces Quisqualis İsolate M 10, Azoxystrobin+Difenoconazole, Bacillus Subtilis, Boscalid, Boscalid+Kresoxim Methyl, Boscalid+Pyraclostrobin, Bupirimate, Captan, Captan+Pencycuron, Carbendazim+Chlorothalonil, Carboxin+Thiram, Chlorothalonil, Cymoxanil, Cymoxanil+Famoxadone, Cymoxanil+Mancozeb, Cymoxanil+Metiram, Cymoxanil+Probineb, Cyprodinil, Cyprodinil+Fludioxonil, Cyzafamid, Dimethomorph+Mancozeb, Dimethyl Disulfide, Dithianon, Dithianon+Pyraclostrobin, Dodine, Famoxadone+Mancozeb, Fenarimol, Fenhexamid, Fentin Acetate, Fluopicolide+Propamocarb Hydrochloride, Fluopyram+Tebuconazole, Folpet, Fosetyl Al, Fosetyl Al+Mancozeb, Gliocladium Virens Strain GL, Hymexazol, İmazalil+Thiabendazole, İminoctadine Tris (Albesilate), İprodione, İprovalicarb, Kresoxim Methyl, Mancozeb+Metalaxyl, Mandipropamid, Metalaxyl, Myclobutanil+Quinoxyfen, Quinoxyfen + Fenarimol, Oxolinic Acid, Polyoxin Al, Prochloraz, Prochloraz+Tebuconazole, Propamocarb Hydrochloride, Proqu inazid, Prothioconazole+Trifloxystrobin, Pyrimethanil, Reynoutria Spp., Thiram+Tolclophos Methyl, Tolclophos Methyl, Trichoderma Aspellerum+Trichoderma Gamsii Irk, Trichoderma Harzianum, Trifloxystrobin`den birini içerenler)
3808.93.11.00.00Esası fenoksi -bitki hormonları olanlar (yalnız 2,4 D Acid Dimethylamin, 2,4 D Acid Ethyl Hexylester, Aclonifen, Clodinafop Propargyl+Cloquintocet Mexyl, Dicamba+MCPA, Diclofob Methyl, Fenoxaprop P Ethyl+Cloquintecet Mexyl, Fenoxaprop P Ethyl+Fenchlorazole Ethyl, Oxyfluorfen, Propaquizafop, Quizalofop P Ethyl`den birini içerenler)
3808.93.13.00.00Esası triazinler olanlar (yalnız Mesotrione+Terbuthylazine, Metribuzin, Prometryne`den birini içerenler)
3808.93.15.00.00Esası amidler olanlar (yalnız Acetochlor+Mon 4660 (Safaner), Benaxacar+S Metolachlor, Cyclanilide+Mepiquat Chloride, Dimethanamid P, Napropamide, Propyzamide, S Metolachlor+Terbuthylazine`den birini içerenler)
3808.93.17.00.00Esası karbamatlar olanlar (yalnız Cycloate, Desmediphame+Ethofumesate+Phenmediphame, Desmediphame+Phenmediphame, Molinate, Thiobencarb`dan birini içerenler)
3808.93.21.00.00Esası dinitroanilin türevleri olanlar (yalnız Benfluralin, Ethalfluralin, Pendimethalin, Trifluralin`den birini içerenler)
3808.93.23.00.00Esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar (yalnız Bensulfuron Methyl, Bensulfuron Methyl+Metsulfuron Methyl, Chlorsulfuron, Dicamba+Tritosulfuron, Foramsulfuron, Foramsulfuron+İodosulfuron Methyl Sodium+İsoxadifen Ethyl, Halosulfuron Methyl, İodosulfuron Methyl Sodium+Mesosulfuron Methyl, İoxynil Octanoate, Lenacil, Linuron, Mesosulfuron Methyl+Mefenpyr Diethyl, Metsulfuron Methyl+Tribenuron Methyl, Nicosulfuron, Nicosulfuron +Rimsulfuron, Rimsulfuron, Sulfosulfuron, Thifensulfuron Methyl+Tribenuron Methyl, Tribenuron Methyl+Mecoprop P, Tribenuron Methyl+Thifensulfuron Methyl, Tribenuron Methyl, Tribenuron Methyl+Thifensulfuron Methyl`den birini içerenler)
3808.93.27.00.11Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.93.27.00.19Diğerleri (yalnız 2,4 D Acid Ethylhexylester+Florasulam, 2,4 D Acid+Dicamba, Amidosulfuron+İodosulfuron Methyl Sodium+Mefenpyr Diethyl, Aminopyralid+Clopyralid (Dichloropicolinic Acid)+Picloram, Aminopyralid+Florasulam, Azimsulfuron, Bentazone, Bentazone+İmazamox, Bentazone+MCPA, Bispyribac Sodium, Bromoxynil, Bromoxynil+MCPA, Carfentrazone Ethyl+Glyphosate İPA, Chloridazon, Chloridazon+Triallete, Clethodim, Clodinafop Propargyl, Clodinafop Propargyl+Pinoxaden, Clomazone, Clopyralid (Dichloropicolinic Acid), Cyhalofop Butyl, Dicamba+Triasulfuron, Diflufeneniron+Glyphosate, Florasulam+Flumetsulam, Fluazifop P Butyl, Glyphosate Ammonium Tuzu, Glyphosate İsopropylamine Tuzu, Glyphosate İsopropylamine Tuzu+Oxyfluorfene, Glyphosate Potasyum Tuzu, Glyphosate Trimesium, Haloxyfop R Methyl Ester, İmazamox, İmazamox+İmazapyr, İmazapic, İmazethapyr, İsoxaflutole+Cyprsulfamide, Mesosulfuron Methyl+Mefenpyr Diethyl+Propoxycarbazone Sodium, Mesotrione, Metazachlor+Quinmerac, Oxadiazon, Paraquat, Penoxulam, Picloram+Triisopropanolamine, Pinoxaden, Profoxydim, Pyroxsulam+Cloquintocet Mexyl, Quizalofop P Tefuryl, S Metolachlor, Tepraloxydim, Tralkoxydim`den birini içerenler)
3808.93.30.00.11 Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.93.30.00.19Diğerleri (yalnız 1- Methyl cyclopropene, Maleic Hidrazine, N Decanol (N Decylalchol)`dan birini içerenler)
3808.93.90.00.11Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.93.90.00.19Diğerleri (yalnız Benzyladedine+Gibberellin A4/A7, Chloro Methyl Cyclohexane Carboxylate+Trimedlure, CPPU (Forchlorfenuron), Cyclanilide+Ethephon, Dichlorprop P, Diuron+Thidiazuron, Ethephon, Flurochloridone, Gibberellic Acid, Mepiquat Chloride, Paecilomyces Fomeseroseus, Prohexadione Calcium, Sodium Türevleri`den birini içerenler)
3808.94.10.00.00Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar
3808.94.20.00.00Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar
3808.94.90.00.11(a)Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.94.90.00.19(a)Diğerleri (yalnız Hidrogen Peroxide)
3808.99.10.00.11Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.99.10.00.19Diğerleri (yalnız Brodifacoum, Çinko Fosfür, Difenacoum, Lactobacillus Acidophilus`dan birini içerenler)
3808.99.90.00.11(a)Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.99.90.00.19(a)Diğerleri (yalnız Dazomet, Metam Potasium, Metam Sodium, Aktivatörler, Böcek Cezbedicileri`den birini içerenler)
3824.99.10.00.00Petrol sülfonatları (alkali llerin, amonyumun ve etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları
3824.99.92.00.29Diğerleri (N,N-dimethyl – C12-C14 (even numbered) – alkyl-l-amines)
3824.99.92.00.39Diğerleri (yalnız Demirli Bileşikler, Mancozeb, Maneb`den birini içerenler)
3824.99.93.00.13Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları
3824.99.93.00.19Diğerleri (yalnız Demirli Bileşikler, Mancozeb, Maneb`den birini içerenler)
3824.99.96.90.68Diğerleri (yalnız Demirli Bileşikler, Mancozeb, Maneb`den birini içerenler)
3826.00.10.00.11Ağırlık itibariyle %96,5 veya daha fazla yağ asiti metil esteri içerenler (YAME/Biodizel)
3826.00.10.00.19Diğerleri
3905 91.00.00.00Kopolimerler
3905.99.90.00.00Diğerleri
3906.90.90.00.00Diğerleri
3907.20.20.00.00Diğerleri
3907.99.80.00.11Doymuş poliester reçineleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3907.99.80.00.19Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)
3910.00.00.00.12Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler
3910.00.00.00.19Diğerleri
3913.90.00.90.00Diğerleri

Ek-7

ZİRAİ KARANTİNA KONTROLÜNE TABİ BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER

GTİPMADDE İSMİ
06.01Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç)
06.02Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri
06.03Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze olanlar)
06.04Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler (taze olanlar)
07.01Patates (taze veya soğutulmuş)
0702.00.00.00.00Domates (taze veya soğutulmuş)
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}