Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Bel…

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Bel…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 05.05.2020 tarih ve 31118 sayılı R.G.

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki hayvan ve ürünler ile 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamındaki bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye giriş gümrük idarelerini, belirli eşyanın ithalat gümrük idareleri ile 14/12/2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik kapsamındaki bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat kontrollerini yapmaya yetkili il tarım ve orman müdürlüklerini, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamındaki gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yemlerin gıda veya yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrolleri yapmaya yetkili il tarım ve orman müdürlüklerini tespit ve ilan etmektir.”

MADDE 2 –  Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine, Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine, Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine, Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine ve Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 –  Aynı Tebliğin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat kontrolleri, Ek-7’de yer alan listede belirtilen il tarım ve orman müdürlükleri tarafından yürütülür. Bu ürünlerin beşinci fıkrada belirtilen gümrük rejimleri kapsamındaki ithalat işlemleri, Ek-7’de yer alan listede belirtilen il tarım ve orman müdürlüklerinin bulunduğu illerdeki gümrük müdürlükleri tarafından yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin eki Ek-1`de yer alan listedeki 39 numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

39MuğlaMilas Havalimanı Gümrük MüdürlüğüYetkili(1)YetkiliYetkili

MADDE 5 – Aynı Tebliğin eki Ek-4`te yer alan listeye kırk birinci satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

42Kastamonuİnebolu Gümrük Müdürlüğü

MADDE 6 – Aynı Tebliğin eki Ek-5`te yer alan listeye yirminci satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

21Kastamonu İl Tarım  ve Orman Müdürlüğü

MADDE 7 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-7 eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
5/10/201328786
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
-14/4/201428962
-214/6/201529386
-318/11/201529536
-428/6/201629756
-511/3/201730004
-619/8/201730159
-728/10/201730224
-82/5/201830409 (Mükerrer)
-918/12/201830629
-1024/7/201930841
 
Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200505-9-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}