Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2020/40)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2020/40)

TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2021 YILI İHRACAT

KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/38)

Tarım ve Orman Bakanlığından: 28.11.2020 tarih ve 31318 sayılı R.G.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılan iş ve işlemlere ilişkin uygulamaları kapsar.

(2) Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı, bu Tebliğ kapsamında değildir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla uygun bulunarak, 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)’ye ve 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

c) Tıbbi sülük: Hirudo verbana türünü,

ifade eder.

İhracat kota miktarı

MADDE 5 – (1) Tıbbi sülüğün 2021 yılı için geçerli ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre aşağıdaki tabloda verilmiştir:

G.T.İ.P.Madde İsmiLatince İsmiKota Miktarı (kg)
0106.90.00.90.19Tıbbi sülük (canlı)Hirudo verbana2.000

Başvuru

MADDE 6 – (1) Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe ihracat kotası için başvuruda bulunurlar. Son başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Postadaki gecikmelerden doğan sorumluluk başvuru sahibine aittir.

İhracat kotası müracaatlarında istenen belgeler

MADDE 7 – (1) İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Ek-1’de yer alan Tıbbi Sülük İhracat Kotası Talep Dilekçesi.

b) Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Bir önceki yılda gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin sureti. (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmez.)

İhracat kotasının dağıtımı

MADDE 8 – (1) Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kriterlere göre yapılarak “www.tarimorman.gov.tr/BSGM” adresinde ilan edilir ve ayrıca yazılı olarak ilgililere duyurulur.

(2) İhracat kotasının firmalara dağıtımında aşağıdaki kriterler esas alınır:

Kotanın Hesaplanmasında Esas Alınan KriterlerPuanAlınan Puan
1) Firmanın tıbbi sülük ihracatı yaptığı toplam yıl0-2 yıl1A
3 yıl ve üzeriToplam yıl/2
2) Firmanın son dört yılda yapmış olduğu tıbbi sülük ihracat miktarı0-99 kg1B
100-249 kg2
250-499 kg3
500-999 kg4
1000 kg ve üzeri5
3) Firmanın son dört yıldaki toplam ihracat miktarının, firmaya son dört yılda tahsis edilen toplam kota miktarına oranı0-3 yıllık firmalarİhracat gerçekleşme oranı X 2C
4 yıllık ve üzeri firmalarİhracat gerçekleşme oranı X 20
FİRMANIN TOPLAM PUANIA+B+C

(3) Firmanın ihracat kotası aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

a) Firma Kotası = (Firmanın toplam puanı/Firmaların puanları toplamı) X Yıllık kota miktarı.

(4) Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için geçerli olup bir sonraki yıla ve üçüncü şahıslara devredilemez.

Tahsis edilen kotanın iptali

MADDE 9 – (1) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükmü gereğince;

a) Bakanlığa geçersiz veya sahte belge ibrazı,

b) Yasadışı yollardan, CITES Belgesi olmaksızın veya geçersiz CITES Belgesi ile tıbbi sülük ihracat, ithalat, yeniden ihracat ya da denizden girişinin yapılması,

c) CITES Belgesinde tahrifat yapılması,

durumlarında firmalara tahsis edilen kota iptal edilir. Bu firmalar, bir sonraki yıl için kota talebinde bulunamazlar.

İtiraz

MADDE 10 – (1) İtiraz süresi, kota dağıtım miktarlarının ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmesinden itibaren on beş gündür.

Yetki

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılan durumların çözüme kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 14/1/2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/66) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201128-12-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}