Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:17.01.2019 tarih ve 30658 sayılı R.G.

MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Tehlikeli eylem” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, engelli hale gelmesine veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak zorunda olduğu izin belgesidir. Lisans işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin yöntem Kurul Kararı ile belirlenir. ”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır.

Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıkların on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde aykırılıklar giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahibinin adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazete’de ilân edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma işlemleri için Kurum hesabına yatırılması zorunlu bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Lisans bedeli değişikliklerinde, başvuru tarihinde geçerli olan lisans bedeli esas alınır.

Her türlü lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri başvuruyla birlikte peşin ödenir.”

“Yapılmamış sayılan veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıklarının on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde tadil başvurusunun yapılmamış sayılacağı hususu, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde aykırılıklar giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır.”

“Lisans tadilleri, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir. Tüm lisans tadil başvuruları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.

Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilâve yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması hâlinde, bu süre Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise süre uzatım başvurusu yapılmamış sayılır.

Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan başvurunun Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. LPG otogaz bayilik, LPG taşıma, LPG tüpü imalâtı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisanslarının süre uzatımı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca; diğer lisansların süre uzatımı ise Kurul kararıyla sonuçlandırılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahiplerinin talebi halinde Kurul kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansı sahiplerinin talebi halinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,

d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile yaptıkları sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile sözleşme yaparak tadil başvurusunda bulunmaması veya mevcut dağıtıcısıyla sözleşmesini yenilememesi veya lisansa kayıtlı dağıtıcı şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmaması hallerinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,

e) Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi hallerinde, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı Kurul kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,”

“Lisanslar, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul kararı ile iptal edilebilir. İptal edilen veya sona erdirilen LPG Dağıtıcı Lisansları veya LPG Depolama Lisansları, lisans türü, sahibinin adı/ticaret unvanı belirtilmek suretiyle Resmî Gazete’de ilân edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma bildirir ve lisanslarında tadil talep ederler. Dağıtıcı ve depolama lisansları hariç, diğer lisans sahiplerinin unvan tadili işlemi ile sınırlı olmak kaydıyla lisans tadil gerektiren hususun vuku bulma tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde lisans tadil talebinde bulunan lisans sahipleri, istenen bilgi ve belgeleri Kuruma eksiksiz ibraz etmek şartıyla söz konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“l) Sözleşme imzaladığı otogaz bayileri adına elektronik ortamda lisans işlemleri yapmak,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir sonraki yıl için geçerli olacak gelir payı bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Gelir Payı rafinerici adına açılmış gelir payı hesabına yatırılır. Rafinerici lisansı sahipleri, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) yurt içi satışından gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçmiş dönemlere ilişkin katılma payı yükümlüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin lisans, tadil ve süre uzatımı başvuruları; yükümlülüğün, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde yapılmamış sayılır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}