Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-8

Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-8

SİVİL HAVA TAŞITLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2021/8)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3.Mükerrer R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı,Tebliğ’in3 üncü maddesinde yer alan sivil hava taşıtlarının ithalatının düzenlenmesidir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği ‘Uygunluk Yazısı’ aranır.

GTİPEşyanın Tanımı
8801.00.10.00.00Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler
8801.00.90.00.00Diğerleri
8802.11.00.00.00Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8802.12.00.00.00Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
8802.20.00.10.00Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak
üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
8802.20.00.20.00Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.20.00.90.00Diğerleri
8802.30.00.10.00Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
8802.30.00.20.00Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.30.00.90.00Diğerleri
8802.40.00.10.00Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.40.00.90.00Diğerleri

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/8)’e yapılan atıflar bu Tebliğ’e yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}