Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 757

Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 757

SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ

VE KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 757

14.02.2019 tarih ve 30686 Sayılı R.G.

Ekli “Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ek 1 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 257 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 1/2/2016 tarihli ve 2016/8520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ek 1 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 257 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ğ) Sınır kapıları: Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış için tespit edilen fiziki olarak dış çevreden ayrılmış veya böyle addedilen kara, hava, deniz ve demiryolu sınır geçiş noktalarını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının” ibareleri “Ticaret Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “bir” ve “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanının veya katılmadığında İçişleri Bakanının başkanlığında;

a) Dışişleri Bakanı,

b) İçişleri Bakanı,

c) Milli Savunma Bakanı,

ç) Sağlık Bakanı,

d) Tarım ve Orman Bakanı,

e) Ticaret Bakanı,

f) Ulaştırma ve Altyapı Bakanından, oluşur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “üç ayda bir” ibaresi “yılda iki defa” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Uygulama Kurulu, İçişleri Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında,

a) Dışişleri Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

b) Milli Savunma Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

c) Sağlık Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

ç) Tarım ve Orman Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

d) Ticaret Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

e) Ulaştırma ve Altyapı Bakanının görevlendireceği Bakan Yardımcısı,

i) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısı,

g) Avrupa Birliği Başkanı,

ğ) Jandarma Genel Komutanı,

h) Emniyet Genel Müdürü,

ı) Sahil Güvenlik Komutanı,

i) Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanı,

j) Harita Genel Müdürü

k) Göç İdaresi Genel Müdürü,

l) İller İdaresi Genel Müdürü,

m) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdüründen,

oluşur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}