Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 2017-43

Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 2017-43

SIĞIR ETİ İTHALATINDA SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARIN

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/43)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:07.10.2017 tarih ve 30203 sayılı R.G.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sığır eti ithalatına ilişkin sağlık ve teknik şartları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sığır eti ithalatına ilişkin sağlık ve teknik şartlar ile bu ürünlerin ithalatında Kontrol Belgesi düzenlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Et parçalama tesisi: Etin kemiklerinden ayrılması ve/veya parçalanması amacıyla kullanılan tesisi,

c) Karkas eti: En fazla otuz aylık sığırlardan elde edilen tam, yarım ve çeyrek gövde halindeki sığır etlerini,

ç) Kemiksiz et: Karkas etin kemiklerinden ayrılmasıyla elde edilen sığır etlerini,

d) Kesimhane: Etleri insan tüketimine uygun olan hayvanların kesim ve yüzüm işlemlerinin yapıldığı, iç organlarının çıkartıldığı, karkas ve sakatatların soğutulduğu ve/veya dondurulduğu işletmeyi,

e) Kontrol Belgesi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ekinde örneği verilen belgeyi,

f) Resmî veteriner hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

g) Sığır eti: Karkas eti ve kemiksiz eti,

ğ) Veteriner sağlık sertifikası: Hayvansal ürünlerin Kanunda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

Sağlık ve teknik şartlar

MADDE 5 – (1) Sığır eti ithalatında Bakanlıktan Kontrol Belgesi alınmasında aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de belirtilen evraklar ibraz edilir.

b) Sığır eti, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olarak Bakanlıktan gerekli izinleri almış olan kesimhaneleri, et/et ürünleri parçalama ve işleme tesisleri, soğuk hava deposu olan et satış yerleri ile yemek fabrikalarına sahip kişi/kuruluşlar veya bu işletmeler adına ithalat yapacak firmalar tarafından ithal edilir.

c) Sığır etleri karkas veya kemiksiz et halinde olacak, proforma faturalarında bu hususlar belirtilecektir. İthal edilecek sığır etleri taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olacaktır.

ç) Kontrol belgesi alan kişi, kurum veya kuruluşlar, ihracatçı ülkelerdeki işletmelerde Bakanlıkça görevlendirilen resmî veteriner hekimlerin kesim öncesi ve sonrası muayeneleri ile kesim, parçalama, paketleme ve nakliyeye ilişkin yapılacak denetim ve kontrollerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için işletme sahibi ile birlikte tüm kolaylıkları sağlamakla yükümlüdür.

(2) İthal edilecek sığır etleri, ihracatçı ülkede Bakanlık elemanlarınca incelenmiş ve kontrol edilmiş, inceleme ve kontrol sonucu teknik, sağlık ve hijyen şartları bakımından ulusal mevzuatımıza uygun bulunmuş kesimhanelerden elde edilir.

(3) Bakanlık elemanlarınca uygun bulunmayan kesimhaneden gelen veya Bakanlık elemanlarınca inceleme ve kontrolün yapılmasından önce kesilmiş etlerin ithalatına izin verilmez.

(4) İthal edilecek sığır etleri, Bakanlıkça görevlendirilen resmî veteriner hekim tarafından sağlık muayenesi yapılan ve ülkemiz örf ve adetlerine uygun olarak Bakanlık tarafından belirlenecek usullere göre kesimi gerçekleştirilen sığırlardan elde edilir.

(5) 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında etlerin parçalanması çalışmaları bulaşmayı önleyecek şekilde yürütülmelidir.

(6) İthal edilecek kemiksiz etler, bir hayvanın bütün karkasının eksiksiz olarak tamamından elde edilir ve karkasın hangi bölgesinden elde edildiği paketlerin üzerindeki etiketlerde tanımlanır.

(7) İthal edilecek sığırların bütün, yarım veya çeyrek karkasların dış yüzeyinde veya kemiksiz etlerin ambalajında hayvanların bireysel kimlik numaraları işaretlenmiş olmalıdır.

(8) Ülkemize ithalatı yapılacak kontrolü ve denetimi yapılmış olan etler kesim, parçalama, paketleme, etiketleme ve yükleme aşamasında aynı depoda farklı zamanlarda veya ayrı depolarda muhafaza edilir. Ülkemize ithalatı yapılmayacak etler veya farklı hayvan türlerinin etleri aynı depo veya nakliye aracında bulundurulmaz.

(9) Sığır etlerinin Bakanlıkça sığır eti ithalatına izin verilen ülkelerdeki sağlıklı hayvanlardan elde edildiğini gösteren veteriner sağlık sertifikası, ihracatçı ülkenin resmî veteriner hekimi tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.

(10) Bakanlıkça belirlenecek şartlara göre etlerin elde edildiği sığırların BSE’den (deli dana) ari olduğuna dair test belgesi fiili ithalat sırasında ibraz edilecektir. Ancak daha önce BSE vakası görülmeyen ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının (OIE) sınıflandırmasına göre ihmal edilebilir ve kontrol edilebilir statüde yer alan ülkelerden yapılacak ithalatta bu belge aranmaz.

(11) Bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmeyen ithalatçılara ikinci bir kontrol belgesi düzenlenmez.

(12) İthal edilecek etlere ilişkin, sağlık ve teknik şartlar Bakanlıkça belirlenir.

Bakanlıkça görevlendirilen resmi veteriner hekimlerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Her bir kesimhane ve parçalama tesisinde ayrı ayrı her vardiya için Bakanlıkça en az bir resmi veteriner hekim görevlendirilir.

(2) Kesim öncesi ve kesim sonrasında Bakanlıkça görevlendirilen resmi veteriner hekim tarafından;

a) Kesimhaneye gelen hayvanların kulak küpeleri ve eşlik eden belgeleri kontrol edilir,

b) Tüm hayvanların klinik muayeneleri, hayvanların kesimhaneye varışından sonra 24 saat içinde ve kesimden önce en geç 24 saat içinde gerçekleştirilir. Buna ilave olarak resmi veteriner hekim herhangi bir zamanda muayene yapılmasına karar verebilir,

c) Her bir hayvan için hayvan refahı koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, insan ve hayvan sağlığına olumsuz etki yapabilecek bir durumun bulunup bulunmadığından emin olunur ve şüpheli hayvanların kesimine izin verilmez,

ç) Karkaslar ve eşlik eden sakatat, kesimden sonra vakit kaybetmeden kesim sonrası muayeneye tabi tutulur.

(3) Hayvanların sağlık muayenesi ve kesimi yapıldıktan sonra, parçalama-ambalajlama-depolama ve nakliye araçlarına yüklenmesi ile tır veya konteynır gibi nakliye araçlarının mühürlenmesine ilişkin izlenebilirliğin bütün aşamaları Bakanlıkça görevlendirilen resmi veteriner hekimlerin kontrolünde bulunur.

(4) Bakanlıkça görevlendirilen resmi veteriner hekim tarafından, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında kesim, parçalama, paketleme ve yükleme esnasındaki sıcaklık şartları kontrol edilir.

(5) Bakanlıkça görevlendirilen resmi veteriner hekim, ilgili işletmenin onay gerekliliklerini sürdürdüğünü kontrol eder, işletmede insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından tehlike oluşturan ve acil tedbirleri gerektiren eksiklikler tespit ederse, bu eksikliklerle ilgili derhal rapor tanzim eder ve işletmenin onayı askıya alınmak üzere Bakanlığa bildirimde bulunur.

(6) Bakanlıkça görevlendirilen resmi veteriner hekim tarafından yükleme esnasında karkasların veya kemiksiz etlerin ambalajlarının resmi denetim altında kesilen hayvanlara ait bireysel kimlik numaraları ile işaretli olup olmadığı kontrol edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}